(Ἰω. 20, 19-31)

Τὸ ἀ­πό­γευ­μα τῆς ἡ­μέ­ρας τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, δέ­κα ἐκ τῶν ἕν­τε­κα Ἀ­πο­στό­λων, βρι­σκόν­του­σαν, «δι­ὰ τὸν φό­βον τῶν Ἰ­ου­δαί­ων», φο­βού­με­νοι δηλαδὴ μὴ συλληφθοῦν καὶ αὐτοὶ καὶ καταδικαστοῦν ἀπὸ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους, κλει­δαμ­πα­ρω­μέ­νοι σὲ κά­ποιο σπί­τι στὴν Ἱ­ε­ρου­σα­λήμ. Ξαφ­νι­κὰ ἐμ­φα­νί­ζε­ται ὁ ἀ­να­στη­μέ­νος Κύ­ρι­ος, ὁ νι­κη­τὴς τοῦ παμ­φά­γου Ἅ­δου, ἀ­νά­με­σά τους καὶ τοὺς λέ­ει: «Εἰ­ρή­νη ὑ­μῖν», δεί­χνον­τάς τους ταυ­τό­χρο­να τὰ ση­μά­δια τῶν πλη­γῶν του, γιὰ νὰ πει­σθοῦν ὅ­τι εἶ­ναι ὄν­τως ὁ ἴ­διος. Στὴ θέ­α τοῦ ἀ­να­στη­μέ­νου Κυ­ρί­ου οἱ πα­ρόν­τες Ἀ­πό­στο­λοι ἐ­πλή­σθη­σαν χα­ρᾶς.

Τὴ μέ­ρα τῆς ἐμ­φά­νι­σης τοῦ Χρι­στοῦ στοὺς Ἀ­πο­στό­λους, ὅ­μως, «τῇ μι­ᾷ τῶν σαβ­βά­των», ὁ Θω­μᾶς ἀ­που­σί­α­ζε, πρᾶγ­μα ποὺ ἀ­πὸ τοὺς Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θε­ω­ρεῖ­ται ὡς μυ­στή­ρι­ο τῆς οἰ­κο­νο­μί­ας τοῦ Θε­οῦ. Ἐ­ὰν ὁ Θω­μᾶς ἦ­ταν πα­ρών, δὲν θὰ ἀμ­φι­σβη­τοῦ­σε τὴν Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου. Ἐ­ὰν δὲν ἀμ­φέ­βαλ­λε δὲν θὰ τοῦ ζη­τεῖ­το νὰ ψη­λα­φή­σει γιὰ νὰ πει­σθεῖ. Ἐ­ὰν πά­λι δὲν ψη­λά­φι­ζε δὲν θὰ πί­στευ­ε. Καὶ ἐ­ὰν δὲν πί­στευ­ε κατ᾽ αὐ­τὸ τὸν τρό­πο δὲν θὰ μᾶς δί­δα­σκε νὰ πι­στεύ­ου­με χω­ρὶς νὰ ζη­τοῦ­με ἀ­πο­δεί­ξεις.

Ὅ­ταν λοι­πὸν ἐ­πέ­στρε­ψε ὁ Θω­μᾶς, οἱ δέ­κα Ἀ­πό­στο­λοι τοῦ εἶ­παν ὅ­τι εἶ­δαν τὸν Κύ­ρι­ο ἀ­να­στη­μέ­νο. Τοῦ θύ­μη­σαν αὐ­τὸ ποὺ ὁ Κύ­ρι­ος εἶ­χε πεῖ, ὅ­τι δη­λα­δή: «με­τὰ τρεῖς ἡ­μέ­ρας ἐ­γεί­ρο­μαι», κα­θὼς καὶ αὐ­τὸ ποὺ εἶ­χε δι­α­κη­ρύ­ξει: «Ἐ­γὼ εἰ­μὶ ἡ ἀ­νά­στα­σις καὶ ἡ ζω­ὴ καὶ ἡ ἀ­λή­θει­α». Τὸν δι­α­βε­βαί­ω­σαν ὅ­τι εἶ­δαν τὸν εἰ­πόν­τα: «ἐ­ξου­σί­αν ἔ­χω θεῖ­ναι τὴν ψυ­χήν μου, καὶ ἐ­ξου­σί­αν ἔ­χω πά­λιν λα­βεῖν αὐ­τήν». Τοῦ μί­λη­σαν γιὰ τὸ θαυ­μα­στὸ γε­γο­νὸς τῆς πα­ρου­σί­ας τοῦ Κυ­ρί­ου κε­κλει­σμέ­νων τῶν θυ­ρῶν, τὴν ἔκ­πλη­ξη ποὺ τοὺς κα­τέ­βα­λε ὅ­ταν εἶ­δαν τὴν πα­ρά­δο­ξη τού­τη εἴ­σο­δο στὸν χῶ­ρο ποὺ βρι­σκόν­του­σαν. Τοῦ εἶ­παν πὼς εἶ­δαν τὶς πλη­γὲς τῶν χε­ριῶν καὶ τῆς πλευ­ρᾶς του καὶ δέ­χθη­καν ἀ­πὸ αὐ­τὸν ἐ­ξου­σί­α καὶ δύ­να­μη νὰ συγ­χω­ροῦν τὶς ἁ­μαρ­τί­ες. Τοῦ εἶ­παν ἀ­κό­μα ὅ­τι ἡ λύ­πη, ἡ στε­νο­χώ­ρια καὶ ὁ φό­βος ποὺ τοὺς κα­τεῖ­χε με­τα­τρά­πη­καν σὲ γα­λή­νη καὶ εὐ­φρο­σύ­νη με­τὰ τὸν θε­ϊ­κὸ χαι­ρε­τι­σμὸ ποὺ τοὺς ἀ­πηύ­θυ­νε: «Εἰ­ρή­νη ὑ­μῖν».

Ὁ Θω­μᾶς, ὅ­μως, ἔ­μει­νε δι­στα­κτι­κὸς καὶ δυ­σκο­λευ­ό­ταν νὰ ἀ­πο­δε­χθεῖ τὴν ἀ­λή­θει­α τῆς μαρ­τυ­ρί­ας τῶν ἄλ­λων Ἀ­πο­στό­λων. Γι᾽ αὐ­τὸ καὶ τοὺς εἶ­πε: ὅ­πως ἐ­σεῖς δὲν θὰ πι­στεύ­α­τε ἐ­ὰν δὲν τὸν βλέ­πα­τε, ἔ­τσι καὶ ἐ­γώ, ἐ­ὰν δὲν τὸν δῶ μὲ τὰ μά­τια μου καὶ δὲν βά­λω τὸ δά­κτυ­λό μου στὰ ση­μά­δια τῶν καρ­φιῶν καὶ στὴν πλη­γὴ τῆς πλευ­ρᾶς του, δὲν πρό­κει­ται νὰ πι­στέ­ψω. Τό­τε ὁ Κύ­ρι­ος, ὁ ἴ­διος ποὺ εἶ­χε πεῖ: «ζη­τεῖ­τε, καὶ εὑ­ρή­σε­τε, κρού­ε­τε, καὶ ἀ­νοι­γή­σε­τε ὑ­μῖν», συγ­κα­τα­βαί­νει στὸ αἴ­τη­μα τοῦ Θω­μᾶ. Με­τὰ ἀ­πὸ πα­ρέ­λευ­ση ὀ­κτὼ ἡ­με­ρῶν, δη­λα­δὴ τὴν ἑ­πό­με­νη Κυ­ρι­α­κή, ἔρ­χε­ται στὸν ἴ­διο τό­πο, μπαί­νει στὸν κλει­στὸ χῶ­ρο μὲ τὸν ἴ­διο τρό­πο, ὅ­που ἦ­ταν καὶ πά­λι συ­νηγ­μέ­νοι οἱ μα­θη­τές, μα­ζὶ τώ­ρα μὲ τὸν Θω­μᾶ, λέ­γον­τάς τους: «Εἰ­ρή­νη ὑ­μῖν». Ἀ­πο­δει­κνύ­ει λοι­πὸν καὶ στὸν Θω­μᾶ, τό­σο μὲ τὴ θαυ­μα­στὴ εἴ­σο­δό του στὴν οἰ­κί­α, «τῶν θυ­ρῶν κε­κλει­σμέ­νων», ὅ­σο καὶ μὲ τὴν ἐ­πί­δει­ξη τῶν ση­μα­διῶν ἀ­πὸ τὶς πλη­γές του, τὴν ἀ­λή­θει­α καὶ τὴν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς Ἀ­νά­στα­σής του. Ἀ­φοῦ στρά­φη­κε στὸν Θω­μᾶ τοῦ εἶ­πε: «Θω­μᾶ, φέ­ρε τὸ δά­χτυ­λό σου ἐ­δῶ στὰ ση­μά­δια τῶν πλη­γῶν μου, δὲς τὰ χέ­ρια μου, βά­λε τὸ χέ­ρι σου στὴν πλευ­ρά μου, καὶ μὴν ἀ­φή­νεις τὸν ἑ­αυ­τό σου νὰ κυ­ρι­ευ­θεῖ ἀ­πὸ ἀ­πι­στί­α, ἀλ­λὰ γί­νου πι­στός». Καὶ ὁ Θω­μᾶς βλέ­πον­τας πι­στεύ­ει καὶ πιστεύοντας ἀ­να­φω­νεῖ: «Ὁ Κύ­ρι­ός μου καὶ ὁ Θε­ός μου».

Ἡ δυ­σπι­στί­α τοῦ Θω­μᾶ, ἀλ­λὰ καὶ ἡ ὁ­μο­λο­γί­α του, ἀ­πο­τε­λοῦν πλέ­ον κρη­πί­δα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἐ­ξαι­τί­ας τῆς στά­σης τοῦ Θωμᾶ ὁ Κύ­ρι­ος μα­κά­ρι­σε ὅ­σους, ἀρ­γό­τε­ρα, στὴν ἱ­στο­ρι­κὴ πο­ρεί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δὲν θὰ δοῦν τὸν Κύ­ρι­ο σω­μα­τι­κῶς, ὅ­μως, θὰ πι­στέ­ψουν διὰ τοῦ κηρύγματος, σὲ αὐ­τὸν καὶ στὸ ὑ­περ­φυ­ὲς μυ­στή­ρι­ο τῆς Ἀ­νά­στα­σης τοῦ Θεανθρώπου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...

Επιμνημόσυνη Δέηση για την Άλωση της Πόλης στην Ι.Μ. Μαρωνείας

Το πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ...