Ἡ ση­με­ρι­νὴ εὐ­αγ­γε­λι­κὴ πε­ρι­κο­πὴ ἀφενὸς ἑρ­μη­νεύ­ει μὲ μοναδικὸ τρόπο τὴν ἔν­νοι­α τοῦ πλη­σί­ον, καὶ ἀφετέρου μᾶς καλεῖ νὰ το­πο­θε­τη­θοῦ­με ἔ­ναν­τι αὐ­τοῦ.

Κά­ποιος «νο­μι­κός», ἄν­θρω­πος δη­λα­δὴ ποὺ με­λε­τοῦ­σε καὶ γνώ­ρι­ζε, του­λά­χι­στον θε­ω­ρη­τι­κά, τὸν Νό­μο τοῦ Θε­οῦ, πλη­σί­α­σε τὸν Χρι­στὸ καὶ τοῦ ἔ­θε­σε ἕ­να ἐ­ρώ­τη­μα. Οἱ προ­θέ­σεις τοῦ νο­μι­κοῦ, ὅ­μως, δὲν ἦ­ταν κα­λές, ἀ­φοῦ πλη­σί­α­σε τὸν Χρι­στὸ ὄ­χι μὲ πνεῦ­μα μα­θη­τεί­ας, ἀλ­λὰ ἐ­πι­δι­ώ­κον­τας νὰ τὸν πα­γι­δεύ­σει, νὰ πά­ρει ἀ­πάν­τη­ση ἀν­τί­θε­τη μὲ τὸν Νό­μο καὶ ἀ­κο­λού­θως νὰ τὸν κα­τη­γο­ρή­σει. Ἔ­τσι τὸν ἐ­ρώ­τη­σε καὶ τοῦ εἶ­πε: «Δι­δά­σκα­λε, τί ποι­ή­σας ζω­ὴν αἰ­ώ­νι­ον κλη­ρο­νο­μή­σω;».

Ὁ Κύ­ρι­ος, σαφῶς κα­τε­νόησε τὴν ὑ­πό­κρι­ση καὶ τὴν πανουργία τοῦ νο­μι­κοῦ καὶ ἀμέσως τὸν πα­ρέπεμψε γιὰ ἀπάντηση στὸν ἴδιο τὸν Νό­μο, αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει: «Ἐν τῷ νό­μῳ τί γέ­γρα­πται; πῶς ἀ­να­γι­νώ­σκεις;». Ὁ νο­μι­κὸς τοῦ ἀ­παν­τᾶ μὲ ἀ­να­φο­ρὰ σὲ ἐν­το­λὲς τοῦ Λευ­ϊ­τι­κοῦ καὶ τοῦ Δευ­τε­ρο­νο­μί­ου: «Ἀ­γα­πή­σεις Κύ­ρι­ον τὸν Θε­όν σου ἐξ ὅ­λης τῆς καρ­δί­ας σου καὶ ἐξ ὅ­λης τῆς ψυ­χῆς σου καὶ ἐξ ὅ­λης τῆς ἰ­σχύ­ος σου καὶ ἐξ ὅ­λης τῆς δι­α­νοί­ας σου, καὶ τὸν πλη­σί­ον σου ὡς σε­αυ­τόν». Ἡ ἀ­πάν­τη­ση τοῦ νο­μι­κοῦ ἦ­ταν ὀρ­θή, δι­ό­τι τὸ νὰ ἀ­γα­πή­σει κα­νεὶς τὸν Θε­ὸ μὲ τέτοιο τρόπο καὶ τὸν πλη­σί­ον του σὲ τέ­τοιο βαθ­μό, ὅ­πως ἀ­γα­πᾶ τὸν ἑ­αυ­τό του, εἶ­ναι ὄν­τως τὸ πλέ­ον ση­μαν­τι­κό.

Αὐ­τὴ ἡ ἀ­γά­πη, ὅ­μως, ἀ­πο­βαί­νει ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­νη μό­νο ὅ­ταν εἶ­ναι γνή­σι­α, ὅ­ταν δη­λα­δὴ δὲν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σὲ κά­ποιες μό­νο κα­τη­γο­ρί­ες ἀν­θρώ­πων, ἀλ­λὰ ἐ­κτεί­νε­ται θυ­σι­α­στι­κά, κα­τὰ τὸ πα­ρά­δειγ­μα τοῦ Χρι­στοῦ, πρὸς κά­θε ἄν­θρω­πο. Ὁ νο­μι­κός, ὅ­μως, κα­θὸ Ἰ­ου­δαῖ­ος, δὲν εἶ­χε αὐ­τὴ τὴν εὐ­ρεί­α ἀν­τί­λη­ψη γιὰ τὴ θυ­σι­α­στι­κὴ ἀ­γά­πη πρὸς ὅ­λους τοὺς ἀν­θρώ­πους˙ γιὰ τοὺς Ἑ­βραί­ους πλη­σί­ον ἦ­ταν μό­νο οἱ ὁ­μο­ε­θνεῖς καὶ οἱ ὁ­μό­πι­στοί τους καὶ κα­νέ­νας ἄλ­λος. Εἰ­δι­κὰ γιὰ τὴν τά­ξη τῶν Φα­ρι­σαί­ων ὁ φτω­χὸς καὶ ἀ­γράμ­μα­τος λα­ὸς δὲν ἦ­ταν οὔ­τε πλη­σί­ον οὔ­τε ὅ­μως καὶ ἄ­ξι­ος γιὰ τὸ ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ καὶ τὴν ἀν­θρώ­πι­νη ἀ­γά­πη. Ἔ­τσι πε­ρι­ό­ρι­ζαν τὴν ἀ­γά­πη καὶ τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τους μό­νο στὴ δική τους τάξη. Μὲ βά­ση αὐ­τὰ τὰ δε­δο­μέ­να κα­τα­νο­εῖ­ται καὶ ἡ πα­γί­δα τοῦ νο­μι­κοῦ, ὅ­που μί­α ἐν­δε­χό­με­νη ἀ­πάν­τη­ση τοῦ Χρι­στοῦ ἀν­τί­θε­τη μὲ τὰ δε­δο­μέ­να τῶν Ἰ­ου­δαί­ων νομοδιδασκάλων, θὰ τοὺς ἔδινε τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ τὸν κα­τη­γο­ρή­σουν.

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χρι­στια­νούς, ὁ κά­θε ἄν­θρω­πος, ὁ­μο­ε­θνὴς ἢ ἀλ­λο­ε­θνής, φί­λος ἢ ἐ­χθρός, εἶ­ναι πλη­σί­ον καὶ ἀ­δελ­φός μας. Ἐ­φό­σον φέρουμε τὴν ἴ­δια ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση καὶ ἔ­χου­με τὸν Θε­ὸ ὡς Πα­τέ­ρα καὶ δη­μι­ουρ­γό, τό­τε εἴ­μα­στε ἀ­δέλ­φια. Ἑ­πο­μέ­νως ὀ­φεί­λου­με νὰ κοι­τά­ζου­με τὸν κά­θε ἄν­θρω­πο ἀ­γα­πη­τι­κὰ καὶ σὲ πε­ρί­πτω­ση ἀ­νάγ­κης καὶ θλί­ψε­ως νὰ τεί­νου­με χεῖ­ρα βο­η­θεί­ας. Κι­νη­τή­ρι­ος δύ­να­μη τῶν πρά­ξε­ών μας πρέ­πει νὰ εἶ­ναι μό­νο ἡ φι­λαν­θρω­πί­α καὶ στό­χος μας ἡ ἀ­να­κού­φι­ση ἀ­πὸ τὰ βά­σα­να καὶ τὶς ἀ­νάγ­κες, σω­μα­τι­κὲς ἢ ψυ­χι­κές, ὅ­σων ὑ­πο­φέ­ρουν.

Οἱ σω­μα­τι­κὰ ἀ­σθε­νεῖς εἴ­τε ἔ­χουν κά­ποιον νὰ τοὺς φρον­τί­σει εἴ­τε ὄ­χι πάν­τα χρει­ά­ζον­ται καὶ ἐκτιμοῦν τὴν ἐ­πί­σκε­ψη καὶ τὴν πα­ρη­γο­ριά μας καὶ τὴν ἀ­να­κού­φι­ση ποὺ προ­σφέ­ρει ἡ ἁ­πλὴ παρουσία κοντά τους. Ἐ­πι­πλέ­ον ὑ­πάρ­χουν οἱ φτω­χοί, αὐ­τοὶ ποὺ δυσκολεύονται καὶ γιὰ τὴν ἀ­ναγ­καί­α κα­θη­με­ρι­νὴ τρο­φή. Ὅ­λοι τοῦ­τοι πε­ρι­μέ­νουν ἀ­πὸ ἐ­μᾶς τὴν ἀ­ναγ­καί­α βο­ή­θει­α. Ἀ­νε­ξάρ­τη­τα ἐ­ὰν ἔ­χου­με με­γά­λες οἰ­κο­νο­μι­κὲς δυ­να­τό­τη­τες ἢ μι­κρές, τὸ θέ­μα εἶ­ναι ὅ­τι μπο­ροῦ­με ἔ­στω καὶ λί­γο νὰ βο­η­θή­σου­με. Ὁ τα­λαι­πω­ρη­μέ­νος ἄν­θρω­πος δὲν θέ­λει πολ­λὰ πράγ­μα­τα γιὰ νὰ ἀ­να­κου­φι­σθεῖ, ἐ­νῷ ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη ἀ­να­παύ­ε­ται μὲ τὴν πρά­ξη μας καὶ ὁ ἴ­διος ὁ Θε­ός. Ἡ βο­ή­θει­α καὶ ἡ πα­ρη­γο­ριὰ στὸν πά­σχον­τα θε­ω­ρεῖ­ται ἀ­πὸ τὸν Χρι­στὸ ὅ­τι γί­νον­ται στὸν ἴ­διο τὸν ἑ­αυ­τό του, ὅ­πως πο­λὺ πα­ρα­στα­τι­κὰ μᾶς τὸ γνω­στο­ποι­εῖ στὸ εὐ­αγ­γέ­λι­ο τῆς τε­λι­κῆς κρί­σης: «δεῦ­τε, οἱ εὐ­λο­γη­μέ­νοι τοῦ πα­τρός μου, κλη­ρο­νο­μή­σα­τε τὴν ἡ­τοι­μα­σμέ­νην ὑ­μῖν βα­σι­λεί­αν ἀ­πὸ κα­τα­βο­λῆς κό­σμου· ἐ­πεί­να­σα γὰρ καὶ ἐ­δώ­κα­τέ μοι φα­γεῖν, ἐ­δί­ψη­σα καὶ ἐ­πο­τί­σα­τέ με, ξέ­νος ἤ­μην καὶ συ­νη­γά­γε­τέ με, γυ­μνὸς καὶ πε­ρι­ε­βά­λε­τέ με, ἠ­σθέ­νη­σα καὶ ἐ­πε­σκέ­ψα­σθέ με, ἐν φυ­λα­κὴ ἤ­μην καὶ ἤλ­θε­τε πρός με». Τὴν ἴ­δια ἢ καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νάγ­κη ἔ­χουν καὶ αὐ­τοὶ ποὺ ἀν­τι­με­τω­πί­ζουν ἄλ­λου εἴ­δους προ­βλή­μα­τα. Ὅ­σοι δη­λα­δὴ τα­λαι­πω­ροῦν­ται ἀ­πὸ τὴν ποι­κί­λη ψυ­χι­κὴ ὀ­δύ­νη, ἡ ὁ­ποί­α προ­κύ­πτει ἀ­πὸ τὰ δι­ά­φο­ρα οἰ­κο­γε­νει­α­κὰ δρά­μα­τα, τὴν ἐ­χθρό­τη­τα, τὸ μῖ­σος, τὸν θά­να­το προ­σφι­λοῦς προ­σώ­που. Οἱ ἄν­θρω­ποι ποὺ τα­λαι­πω­ροῦν­ται ἀ­πὸ αὐ­τὲς τὶς κα­τα­στά­σεις ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη πα­ρη­γο­ριᾶς, ἐ­νί­σχυ­σης, συμ­πα­ρά­στα­σης καὶ συμ­πό­νιας, ὥ­στε νὰ ἁ­πα­λυν­θεῖ ὁ πό­νος τους, νὰ μὴν πε­ρι­πέ­σουν σὲ κα­τά­θλι­ψη καὶ νὰ μὴν φτά­σουν στὴν ἀ­πελ­πι­σί­α.

Τέ­λος, ἂς θυ­μό­μα­στε ὅ­τι ἡ φι­λαν­θρω­πί­α, ἡ βο­ή­θει­α καὶ ἡ ἀ­γά­πη μας πρὸς τὸν πλη­σί­ον, εἶ­ναι ὁ μό­νος δρό­μος ποὺ ὁ­δη­γεῖ πρὸς τὰ ἄ­νω, πρὸς τὴ σω­τη­ρί­α μας καὶ τὴν αἰ­ώ­νι­ο ζω­ή. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ὅ­λοι μας, κα­τὰ τὸ μέ­τρο τῶν δυ­νά­με­ών μας, πρέ­πει νὰ προ­σπα­θή­σου­με νὰ ἀ­να­κου­φί­σου­με ὅ­σους ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καὶ δυσκολίες.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Eἰς τάς προσβολάς τῶν παθῶν» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

«Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαί μου την ψυχήν». Ἀυτό εἶναι τό δεύτερον τροπάριον τῆς μικρᾶς παρακλήσεως, το ὁποῖον μᾶς εἰσάγει εἰς το...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὀδύνη γιά τήν Βηρυττό καί τούς Ρωμηούς

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Παρακολουθῶ αὐτές τίς ἡμέρες μέ ὀδύνη τήν φοβερή ἔκρηξη στήν Βηρυττό μέ τόσους θανάτους, τραυματίες καί μέ...

Με λαμπρότητα η πανήγυρη του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μαλλών Ιεράπετρας.

Με μεγάλη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πανηγύρισε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 ο Ιερός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Μαλλών Ιεράπετρας. Ανήμερα της εορτής ο...

Στο ΕΚΑΕ και στη 337 Μοίρα Μάχης ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και στη 337 Μοίρα Μάχης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού Τακτικής...

Συμμετοχή στην οδύνη για την φονική τραγωδία στη Βηρυτό

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Ἰωάννη,...

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως στήν Ἱερά Μονή Βομβοκοῦς Ναυπάκτου

Κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό...

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εορτάσθηκε μετά πάσης λαμπρότηττος και ιεροπρέπειας, εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κατά το...

Λαμπρό Συλλείτουργο στον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σύρου

Σήμερα το πρωί, στον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ανεγερθέντος το 1824 από τους Μικρασιάτες, Χίους και Ψαριανούς πρόσφυγες και πρώτους...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Χειροτονία Διακόνου στη Νέα Ιωνία

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αλσουπόλεως...

Πανδήμως πανηγύρισε η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χορτιάτη

Σε όρος υψηλό ανήλθε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ Βαρνάβας, τη μεγάλη μέρα της Δεσποτικής εορτής του Κυρίου,  της Μεταμορφώσεως, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020. Σε κλίμα κατανυκτικό και...

Πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε, κήρυξε...

Λαμπρή η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως στον Βόλο

Με την δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκε και φέτος στην Τοπική μας Εκκλησία η μεγίστη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, με επίκεντρο τον περικαλλή ομώνυμο Ιερό...

H Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Παρίσι

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ την μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, μετά του...

Ευχετήριο Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως προς τον Τσιόδρα

Αξιότιμο κ. Σωτήριο Τσιόδρα Εκπρόσωπο Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό Αθήνα Με την ευκαιρία της ονομαστικής σας εορτής, απευθύνω ευχές για υγεία, έμπνευση, υπομονή και δύναμη στο έργο...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Σύδνεϋ

Με κατάνυξη εορτάστηκε στο Σύδνεϋ, κατά το διήμερο 5 και 6 Αυγούστου, η μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Επίκεντρο των λατρευτικών...