Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα» (Ματθ.19,19)

Σύμφωνα μὲ τὸ σημερινὸ Εὐαγγελικό μας ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ὁ Κύριος ξαναθυμίζει στὸν πλού­σιο εὐσεβῆ νεανίσκο, ποὺ ἐπόθησε τὴν αἰώνια ζωή, τὶς ἐντολὲς τοῦ Δεκαλόγου. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν θείων ἐντολῶν, τὶς ὁποῖες, ἐὰν τηρήση στὴν καθημερινή του ζωὴ ὁ ἄνθρωπος, ἀσφαλῶς ὁδηγεῖται στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἶναι καὶ ἡ πασίγνωστη στοὺς χριστιανοὺς «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη ἐπὶ τῆς γῆς».

Δυστυχῶς στὶς εὐλογημένες ἐκεῖνες ἡμέρες τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου κάτω στὴ γῆ, ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς ἀπεκάλυψε, ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν πεντακάθαρη θεϊκὴ ἐντολὴ τὴν εἶχαν διαστρέψει οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ. Μᾶς εἶπε ὁ Κύριος: «ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα… ὑμεῖς δὲ λέγετε ὃς ἂν εἴπη τῷ πατρὶ ἤ τῆ μητρί δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς, καὶ οὐ μὴ τιμήση τὸν πατέρα αὐτοῦ ἤ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν» (Ματθ.15,4-6).

Δηλαδή, σκεφθεῖτε μέ πόση θρασύτητα τότε οἱ Φαρισαῖοι συμβούλευαν τοὺς νέους, ὅτι θὰ μποροῦσαν, χωρίς καθόλου νά τούς τύπτη ἡ συνείδηση, νὰ μὴν τηρήσουν τὴν ἐντολὴν αὐτήν, ποὺ ἀπαιτοῦσε σεβασμὸ καὶ τιμὴ στοὺς γονεῖς, ἐφόσον τοὺς ἔλεγαν τὴν «μαγική» λέξη κορβᾶν. Κορβᾶν θὰ πεῖ δῶρο στὴ γλώσσα μας, ποὺ ἐσήμαινε, πώς, ὅ,τι ὤφειλαν ὡς παιδιὰ στοὺς γονεῖς των, ἐὰν τὸ ἀφιέρωναν ὡς δῶρο στὸ ναό, τότε ἀνέτως θὰ μποροῦσαν νὰ ἀδιαφορήσουν γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν γονιῶν τους!

Ὄχι! ὅμως ἐτόνισε ὁ Κύριος. Ὅπως εἶπε καὶ στὸν νέο τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, τὰ παιδιὰ ὀφείλετε νὰ ἀποδίδετε μὲ λόγια καὶ προπάντων μὲ ἔργα, τὴν τιμὴ καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς γονεῖς σας. Γιὰ ὅσα ἀνεκτίμητα ἀγαθά σᾶς προσέφεραν. Γιὰ νὰ ἔλθετε στὸν κόσμο, νὰ μεγαλώσετε, γιὰ νὰ ἀποκατασταθῆτε, νὰ σπουδάσετε, νὰ γίνετε ἄνθρωποι, μὲ τόσους κόπους καὶ ἀμέτρητες θυσίες.

«Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα». Μήπως καὶ Ἐκεῖνος ὁ Θεῖος Διδάσκαλος, πού ὑπενθύμισε σήμερα στὸν εὐσεβῆ νέο τὴν ἐντολὴ αὐτὴ, πρῶτος δὲν τὴν ἐτήρησε, μολονότι ἡ σχέση Του μὲ τὴν παναγία Μητέρα Του δὲν ἦτο ἀκριβῶς ἴδια μὲ τὴ δική μας σχέση μὲ τοὺς γονεῖς μας; Πόσον σεβασμὸ καὶ ἀγάπη δὲν ἔδειξε ἀπέναντι στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Σταυρικοῦ του θανάτου στὸν Γολγοθά. Θυμᾶσθε ἐκεῖνες τὶς ἀνεπανάληπτες στιγμὲς γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, καθὼς ἀποχαιρετοῦσε πρὸς στιγμὴν ἐπάνω στό Σταυρό τὸν ἀχάριστο κόσμο, τί εἶπε πρὸς τὸν παριστάμενο ἠγαπημένο Μαθητὴ Του τὸν Ἰωάννη: «Ἰδοὺ ἡ Μήτηρ σου»! (Ἰωάν.19,27) «παιδεύων ἡμᾶς», κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, «μέχρι ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς πᾶσαν ποιεῖσθαι ἐπιμέλειαν τῶν γεγεννηκότων». Διδάσκοντάς μας πώς πρέπει μέχρι τήν τελευταία μας ἀναπνοή νά φροντίζωμε τούς γονεῖς μας.

Καὶ βέβαια ὁ πλούσιος νεανίσκος τοῦ Εὐαγγελίου μας σήμερα ἦτο κατὰ πάντα ἐντάξει καὶ στὸ κεφάλαιο αὐτό, ὅπως ὡμολόγησε. «Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου». Πόσα ὅμως σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, πόσα παιδιὰ, χριστιανοὶ πλέον, θὰ ἐπαναλάβουν τὴν ἴδια διαβεβαίωση;

Ὄχι δυστυχῶς πολλοί. Ἐξάλλου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προφητικά μᾶς ἔγραψε, ὅτι «ἐν ἐσχάταις ἡμέραις… ἔσονται οἱ ἄνθρωποι… γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι…» (Βʹ Τιμ. 3,1-2). Στίς ἔσχατες ἡμέρες ἀνάμεσα στά ἄλλα κακά, πού θά διακρίνουν τούς ἀνθρώπους, θά εἶναι καί αὐτό: Τά παιδιά θά εἶναι ἀχάριστα στούς γονεῖς των, ἀνυπάκουα καί ἀπείθαρχα, μέ ἀποτέλεσμα ἀρκετοὶ γονεῖς νὰ μὴν ἔχουν τόσο εἰρηνικὰ καὶ εὐτυχισμένα τέλη στὰ χέρια τῶν παιδιῶν τους.

Ἀλλὰ πῶς νὰ ἔχωμε τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι θὰ τιμήσουν τοὺς γονεῖς των οἱ τοιοῦτοι, ὅταν δὲν τιμοῦν, οὔτε σέβονται τὸν Θεόν, τὸν κοινό Πατέρα μας στοὺς οὐρανοὺς καὶ Δοτήρα παντὸς ἀγαθοῦ; Πῶς νὰ τιμήσουν τὸν πατέρα ἤ τὴν μητέρα, ὅταν αὐτὲς τὶς διαχρονικὲς καὶ αἰώνιες ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους, πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια μας, τὶς χλευάζουν καὶ τὶς διαπομπεύουν μὲ κάθε τρόπο; Ἔστω καὶ ἂν ὁ Πλάστης καὶ Δημιουργός μας, κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, «σφόδρα βούλεται τοὺς τεκόντας τιμᾶσθαι παρὰ τῶν τεχθέντων». Ἐπιθυμεῖ πάρα πολύ οἱ γονεῖς νά τιμῶνται ἀπό τά παιδιά τους.

Ἄς μάθωμε, λοιπόν, στὰ παιδιά μας, κυρίως μέ το παράδειγμα μας, ὅτι τὸ νὰ γνωρίζουν νὰ τιμοῦν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα τους πρωτίστως ἐκεῖνα ὠφελεῖ ἡ τιμὴ αὐτὴ παρὰ τοὺς γονεῖς των. Διότι ὁ Θεὸς εὐλογεῖ καὶ χαρίζει τὰ ἀγαθὰ Του στὰ στοργικὰ παιδιά, ἐνῶ ἀποστρέφει τὸ Πρόσωπό Του ἀπὸ τὰ ἀχάριστα καὶ ἀνυπάκουα καὶ ἄστοργα παιδιά. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανδήμως η Άνδρος τίμησε την Προστάτιδά της Παναγία Θεοσκέπαστη

Στον Θεομητορικό Nαό της Παναγίας Θεοσκεπάστου, στην Άνδρο, τελέσθηκε σήμερα το πρωί, εν πληθούση εκκλησία, Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και...

Ημερίδα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στην Άρτα

Με πρωτοβουλία του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Άρτας» σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, το Σάββατο 1...

Δημοτικό Μνημόσυνο στο παλαιό Κοιμητήριο της Άρτας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Απριλίου 2023, στο παλαιό Κοιμητήριο της πόλεως Άρτης, το κατ’ έτος τελούμενο Δημοτικό Μνημόσυνο, για την ανάπαυση των...

H Παναγία χαίρει, όταν αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας

Λόγω του Ακαθίστου Ύμνου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαρτίου προς Σάββατο 1 Απριλίου 2023, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Με την παρουσία πλήθους πιστών, τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023 ο Ακάθιστος Ύμνος στους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ο Πανιερώτατος...

Το μήνυμα της Κυριακής Ε΄ Νηστειών

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ζητούν εξουσία οι μαθητές» Αγαπητοί μου αδελφοί, Σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας καταγράφει κάτι πολύ σημαντικό....

Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως»

Με αισθήματα δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, η Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 7:00 το από­γευ­μα, στα προπύ­λαια του...

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό Η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα ενώπιόν μας, αγαπητοί μου, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο της εκκλησιαστικής ιστορίας, το οποίο...

Μεγαλοσχημία Μοναχής στην Ιερά Μονή Δαμάστας

Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία τέλεσε το ξημέρωμα του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.          ...

Η οσία Μαρία η Αιγυπτία και η συγκλονιστική της μετάνοια

Ὁ Θεὸς ὄχι μόνο δὲν ἀρνεῖται τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν αὐτοὶ ἐπιστρέφουν ἐν μετανοίᾳ σὲ αὐτόν, ἀλλὰ τοὺς δέχεται μὲ μεγάλη χαρά. Τοὺς ἀγκαλιάζει μὲ...

Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν Ε´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

«Ὅς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος» Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, εὑρισκόμαστε ἤδη, χάριτι Θεοῦ, στὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Καί,...

Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Στο Ιερό Μετόχι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο Παναιτώλιο πραγματοποιήθηκε η Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας...

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ναυπάκτου

Τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 1η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου...

Ακάθιστος Ύμνος στο Μοναστήρι του Μονομάχου

Μέσα σὲ κλίμα μοναστηριακῆς κατανύξεως καὶ μὲ ἔντονο  τὸ χρῶμα τοῦ <<ἐνδόξου μας βυζαντινισμοῦ>> ἐτελέσθη κατὰ τὴν διάρκεια  Ἀγρυπνίας ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου...