Την Τρίτη 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μεγάλη Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα που τελείται η Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ανέγνωσε την σχετική ευχή.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀκατανόητον θαῦμα πῶς γα­λου­­χεῖς τόν Δεσπότην».

Ψάλλοντας καί  ἀπόψε ἐνώπιον τῆς ἱερῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Παρθένου τή Μεγάλη Παράκληση, ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, ἐκ­φράσαμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τήν ἀγάπη ἀλλά καί τόν θαυμασμό μας πρός τήν Κυρία Θεοτόκο καί ὅ,τι ἀφορᾶ τό ἱερό καί πανσεβάσμιο πρόσωπό της. Γιατί ὅ,τι σχετίζεται μέ τήν Παναγία μας εἶναι ἕνα θαῦμα. Θαῦμα εἶναι ἡ γέννησή της, μέ τήν ὁποία ἐλύθη ἡ ἀτεκνία τῶν γονέων της, τῶν ἁγί­ων Ἰωακείμ καί Ἄν­νας. Θαῦμα εἶ­ναι ἡ παραμονή της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Θαῦμα εἶναι ὅτι ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί νά χωρέσει μέσα της τόν ἀχώρητο Θεό. Θαῦμα εἶναι ὅτι πα­ρέ­μεινε παρ­θένος καί μετά τόν  τό­κον, ὅπως ἦταν καί πρό τοῦ τό­κου. Θαῦ­μα εἶναι καί ἡ Κοίμησή της, θαῦμα εἶναι ἀκόμη καί ἡ διαρκής παρου­σία της στόν κόσμο.

Καί ὅλα αὐτά τά θαύματα εἶναι ἀκα­τανόητα γιά τήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη λογική μας καί ἀνε­ξή­γητα μέ τά μέσα πού διαθέτουμε, ἀλλά δέν παύουν νά εἶναι ἁπτή πραγματικότητα, ἡ ὁποία μᾶς ἀπο­καλύπτει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού ἐπέλεξε τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο γιά νά διακονήσει τό μυστή­ριο τῆς θείας οἰκονομίας καί νά γίνει συνερ­γός τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας.

Μπορεῖ βέβαια ὅλα αὐτά τά θαύ­ματα νά εἶναι ἀκατανόητα καί ἀσύλληπτα γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ, δέν εἶναι ὅμως παράδοξα, για­τί τό κάθε ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα θαῦμα, διότι ὁ Θεός δέν ἐργάζεται μέ τίς προϋποθέσεις καί τίς προ­δια­γραφές μέ τίς ὁποῖες ἐργαζόμεθα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἐνέργειές του δέν περιορίζονται ἀπό τούς ὅρους τῆς φύσεως καί τούς κανόνες τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά τούς ὑπερβαίνουν, γιατί αὐτοί δέν μποροῦν νά περιορίσουν τόν δημι­ουργό τους, τόν Θεό.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ μόνος τρόπος νά προσεγγίσουμε τά θαύματα εἶναι ἡ πίστη. Αὐτή εἶναι ἡ δύναμη πού κά­νει αἰσθητά ἀλλά καί δυνατά τά θαύματα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Θαῦμα ὅμως εἶ­ναι καί κάθε τι πού μπορεῖ νά κάνει ὅποιος πιστεύει στόν Θεό μέ τή δύ­ναμή του καί μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός του. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιή­σει», μᾶς ὑποσχέθηκε  ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Καί ἡ Παναγία μας ἦταν κατ᾽ ἐ­ξο­χήν ἄνθρωπος τῆς πίστεως. Ὅλη της ἡ ζωή ἦταν ἀπόδειξη τῆς με­γά­λης πίστεώς της στόν Θεό, γι᾽ αὐτό καί ἀξιώθηκε τόση χάρη. Γι᾽ αὐτό καί ἀξιώθηκε ὄχι μόνο νά ζή­σει μέσα στό θαῦμα τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σω­τηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὄχι μόνο νά δανείσει τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά κρατήσει στή μητρική της ἀγκάλη τόν ὕψιστο Θεό, ἀλλά καί νά γίνει ἡ ἴδια καί οἱ ἱερές της εἰκόνες πη­γές ἀκενώτων ἰαμάτων καί θαυμά­των.

Καί μπορεῖ ἐμεῖς οἱ χοϊκοί ἄν­θρω­ποι νά μήν μποροῦμε νά ἐννοή­σουμε τά ἀμέ­τρητα καί ἀκατα­νό­ητα θαύματα τῆς Παναγίας μας, ὅπως ψάλαμε καί προηγουμένως, γιατί ὑπερβαί­νουν τήν ἀνθρώπινη λογική, θά πρέπει ὅμως νά προσπα­θή­σου­με νά τά προσεγγίσουμε μέ τήν πίστη. Νά τά προσεγγίσουμε μέ τήν πίστη πού εἶχαν οἱ πατέρες μας, γι᾽ αὐτό καί περιέβαλαν μέ τό­ση ἀγάπη καί τόσο σεβασμό τήν Πα­ναγία μητέρα μας. Νά τά προ­σεγ­γίσουμε μέ τήν πίστη πού εἶχε ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυ­ματουργός, ὁ ὁποῖος εὐλαβεῖτο καί τιμοῦσε τόσο πολύ τήν Κυρία Θεο­τόκο, ὥστε εἶχε πάντοτε τήν ἱερή εἰκόνα της στό χειρουργεῖο καί δέν ἔκανε ποτέ καμία ἐπέμβαση, ἐάν προ­ηγουμένως δέν προσευχόταν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί δέν ἐπεκαλεῖτο τή δική της βοήθεια. Τό ἔκανε αὐτό μάλιστα μέ τέτοια συνέ­πεια καί ἀκρίβεια, ὥστε ὅταν, κατ᾽ ἐντολή τοῦ ἀθέου καθεστώς στή Ρωσία ἀφαίρεσαν κάποιοι ὅλα τά χριστιανικά σύμβολα καί τίς εἰκόνες ἀπό τά δημόσια κτίρια, ἀλλά καί τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού εἶχε ὁ ἅγιος Λουκᾶς στό χει­ρουρ­γεῖο, ἐκεῖνος ἀρνεῖτο νά χει­ρουργήσει, ἀκόμη καί τή σύζυγο ἑνός ὑψηλόβαθμου ἀξιωματούχου, πού βρισκόταν σέ κίνδυνο, ἐάν δέν ἐπέστρεφε τήν εἰκόνα τῆς Πανα­γίας στή θέση. Καί ὅταν τήν ἐπα­νέ­φεραν, τότε μόνο ἔκανε τήν ἐπέμ­βαση. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη του καί ὁ σεβασμός του γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Γι᾽ αὐτό καί εἶχε καί τή δική της προστασία καί χάρη.

Ἄς παραδειγματισθοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς ἀπό τήν πίστη καί τήν ἀγά­πη τοῦ ἁγίου μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ πρός τήν Παναγία, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε πρόθυμη νά ἀκούσει τά αἰτήματά μας καί νά θαυμα­τουρ­γήσει γιά χάρη τῶν πιστῶν τέκνων της, γιά χάρη ὅσων ζητοῦν τή μεσιτεία καί τή βοήθειά της, γιά χάρη ὅσων τήν τιμοῦν καί μέ τήν εὐλάβειά τους τῆς δείχνουν ὅτι θέ­λουν νά εἶναι πάντοτε κοντά της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...