Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«οὐ διηκονήσαμέν σοι;» (Ματθ. 25,44)

Ὅπως βλέπομε στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τότε, κατὰ τὴν «μεγάλη καὶ ἐπιφανῆ ἡμέρα» (Πράξ. 2,20) τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας, μερικοὶ ἀπὸ ἐμᾶς(εἴθε νἄμαστε οἱ λιγότεροι) θὰ ψελλίσουν,τρέμοντας μπροστά στὸ Θεῖο Κριτὴ τὸ ἐρώτημα αὐτό. «Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα ἤ διψῶντα ἤ ξένον ἤ γυμνὸν ἤ ἀσθενῆ ἤ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;».

Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ δυστυχεῖς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀπορριφθοῦν ἀπὸ τὸν Θεῖο Κριτὴ καὶ θὰ εὑρεθοῦν στὴν παράταξη τῶν ψυχῶν, τὴν καταδικασμένη γιὰ τὴν αἰώνια, τὴν ἀτέλειωτη κόλαση. Καὶ ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀνυπόφορη αὐτὴ τιμωρία, εἶναι ἡ ἀδιαφορία ἐκ μέρους των, ὅταν ἦσαν κάτω στή γῆ, γιὰ τοὺς ἔχοντες τὴν ἀνάγκη τους συνανθρώπους των.

Καὶ ἡ τιμωρία τους γίνεται ἀκόμη πιὸ ὀδυνηρή, ἐφόσον τὴν φιλαυτία καὶ τὴν σκληροκαρδία των πρὸς τὸν συνάνθρωπό τους τὴν δέχεται ὁ Κριτὴς τῆς οἰκουμένης σάν νά ἔγινε στὸν ἑαυτό του. Τότε θὰ ἀκούσουν «ἐπείνασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε νὰ πιῶ… Ἀλλά, Κύριε, θὰ ἀντιτείνουν οἱ ἐξ εὐωνύμων, πότε σὲ εἴδαμε καὶ δὲν σὲ διακονήσαμε…».

«Καὶ δὲν σὲ διακονήσαμε!» Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἄς μᾶς ἀπασχολήση σήμερα. Καὶ μάλιστα ἄς κινήση τὸ ἐνδιαφέρον τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας. Ἐδῶ προβάλλεται μία ἔννοια ὄχι τόσο συνηθισμένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. Σχεδὸν ἄγνωστη! Μάλιστα στὴν ἐποχή μας, ποὺ ἐτόνισε σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸ προσωπικὸ συμφέρον καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀτόμου, ἡ ἔννοια τῆς διακονίας εἶναι ἀπὸ τὶς πιό ξεχασμένες ἔννοιες τῆς σκέψης μας.

Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, μόλις πού βγαίνει στόν κόσμο, μαθαίνει μέσα στὸ σπίτι του, πῶς θὰ ἱκανοποιήση τὸ συμφέρον του. Πῶς ἀγωνιζόμενος θὰ καταλάβη θέση, τὴν καλύτερη, ἐπάνω στὴν κοινωνικὴ πυραμίδα. Κάποτε μάλιστα ἄσχετα μέ θεμιτό ἤ ἀθέμιτο τρόπο. Ὅταν οἱ μεγαλύτεροι κάνουν λόγο γιὰ τὸ μέλλον του, οἱ γονεῖς συγκεκριμένα γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους, ὁ λόγος στρέφεται ἀποκλειστικὰ στὸ ἐσὺ τῶν παιδιῶν. Ποτὲ στοὺς ἄλλους ἤ τὴν διακονία τῶν ἄλλων, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἀκούσουν σχετικά – ἀλίμονο – στὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ!

Διακονία σημαίνει, πῶς θὰ ὑπηρετήσω βοηθώντας τὸν συνάνθρωπό μου στὴν ἀνάγκη του. Ὅταν πεινᾶ, ὅταν διψᾶ, ὅταν εἶναι γυμνός, ὅταν δὲν ἔχει ποῦ νὰ μείνη, ὅταν εἶναι στὸ κρεββάτι τοῦ πόνου, ἤ στὴν φυλακή.

Ἐλᾶτε, ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ποὺ ὅταν τελειώση ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ κόσμου, καὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἐκπληρώση τὸν προορισμό του, καὶ οἱ πάντες κληθοῦμε νὰ λογοδοτήσουμε σ’ Αὐτὸν πού μας ἔδωσε τὴ ζωή, τότε, ὦ τότε!, θὰ κριθοῦμε ἐπάνω σ’ αὐτὸ τὸ λησμονημένο τελείως κεφάλαιο, ποὺ ἐπιγράφεται, ἡ διακονία τῶν ἄλλων.

Ἀλλὰ εἴθε, ἀγαπητοί, νὰ μὴ θυμηθοῦμε μόνο τότε, τὸν καιρὸ τῆς Κρίσεως, τὸ ζήτημα αὐτό. Διότι τότε καὶ νὰ τὸ θυμηθοῦμε, εἶναι χωρὶς καμμία σημασία. Ὅπως γνωρίζομε,οἱ μαθητές, οἱ σπουδαστές, οἱ φοιτητές, ὅταν γνωρίζουν κατὰ κάποιον τρόπον τὸ κεφάλαιο ποὺ θὰ τοὺς ἐξετάση ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής, τὸ διαβάζουν πολὺ καλὰ προηγουμένως, ὥστε στὴν ἐξέταση νὰ εἶναι καλὰ προετοιμασμένοι καὶ νὰ μὴ ἀπορριφθοῦν.

Ἰδού, λοιπὸν καὶ ἐμεῖς τί ὀφείλομε νὰ πράξωμε. Ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι τὸ κυρίως ἐξεταζόμενο μάθημα ἀπό τον Θεό Κριτή μας, ἄς τὸ μάθωμε καὶ ἐμεῖς ὅσο μποροῦμε καλύτερα. Δηλαδὴ τὸ μάθημα τῆς διακονίας. Καὶ προπάντων μέσα στὴν καλή μας οἰκογένεια, ἂν ἀγαποῦμε πραγματικὰ τὰ παιδιά μας, καὶ ἡ ἀγάπη μας ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴ ζωή τους, τὴν ἐδῶ καὶ τὴν ἐκεῖ, τὴν αἰώνια, ἄς μὴ παραλείπωμε νὰ τὸ ὑπενθυμίζωμε καί μέ λόγια καί μέ ἔργα. Τὰ παιδιά μας ἂς μάθουν ἀπὸ τώρα, ὅτι ὁ ἐπιτυχημένος ἄνθρωπος γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ φροντίζει ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ προπάντων ἐκεῖνος πού ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς ἄλλους. «Ὁ σκοπῶν», ὅπως ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ὄχι μόνον τὰ ἑαυτοῦ ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων» (Φιλιπ. 2,4).

Ἀγαπητοὶ χριστιανοὶ Γονεῖς, παρακαλῶ μὴν λησμονήσετε μέσα στό πλαίσιο τῆς ἀπέραντης ἀγάπης γιὰ τὰ παιδιά σας να ἐνδιαφερθῆτε καὶ γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον των. Τὰ θέλετε αἰώνια μακάρια καὶ εὐτυχῆ; μὴν παραλείψετε νὰ τοὺς ἐκπαιδεύετε σ’ ἐκεῖνο τὸ μάθημα, στὸ ὁποῖο οἱ πάντες θὰ ἐξετασθοῦμε ἀπὸ τὸν Ὕψιστο Κριτὴ στὰ τέλη τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων: τὸ μάθημα τῆς διακονίας, πῶς δηλαδὴ θὰ βοηθοῦν μὲ ὅλη τους τὴ ψυχὴ τὸν ἔχοντα ἀνάγκη συνάνθρωπό τους. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...
video

Δ΄ Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – κήρυγμα Μητροπολίτου (video)

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 11 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του,...

Η τέταρτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Κατά την τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, έστω και κεκλεισμένων των...

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών στην Σίφνο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου ιερούργησε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης, Αρχιμ. Ιωαννίκιου,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον πληγωμένο Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Κυριακή της Δ’ Εβδομάδος των Νηστειών και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στα προπύλαια του τραυματισμένου από...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στο Λίβερπουλ για το διορισμό νέου ιερέως

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Λίβερπουλ του Σύδνεϋ, μετέβη το πρωί της Κυριακής, 11 Απριλίου, Δ' Κυριακής των Νηστειών,...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην κωμόπολη του Μελιγαλά

Στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,  στην κωμόπολη του Μελιγαλά προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την Κυριακή της Δ' εβδομάδος των...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,...

Συναξάρι τῆς 12ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἐπισκόπου Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Ὁ Ἅγιος...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Δ΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία περιορισμένου αριθμού πιστών,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον παλαίφατο Ναό του Αγίου Δημητρίου Σύμης

Κατὰ τὴν σημερινὴ Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 11η Ἀπριλίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, το πρωΐ στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, στο Κήρυγμά...

Tην Ακολουθία του Αγίου Ελαίου τέλεσε o Σύρου Δωρόθεος

Στον μονόχωρο Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου του ολιγάνθρωπου χωριού Κάστρο της Σίφνου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ τέλεσε εχθές την Ακολουθία του...