Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την αρχαιοπρεπή θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Γνωρίζω ὑμῖν τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατά ἄνθρωπον».

Κυριακή μετά τή Γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ καί στό ἀποστολικό ἀνά­γνωσμα ἀκούσαμε τόν πρωτοκο­ρυ­φαῖο ἀπόστολο Παῦλο νά μᾶς παρουσιάζει τήν ἱστορία τῆς προ­σωπικῆς του ἀναγεννήσεως. Νά μᾶς παρουσιάζει πῶς ὁ Χριστός ἐπέλεξε αὐτόν, τόν ζηλωτή τῶν πατρικῶν παραδόσεων, ὁ ὁποῖος ἐδίωκε τούς χριστιανούς, γιά νά τοῦ ἀποκαλύψει τήν ἀλήθειά του, γιά νά φωτίσει τό σκότος τῆς ἀγνω­σίας του καί νά τοῦ χαρίσει τό φῶς τό ἀληθινό τῆς διδασκα­λίας καί τῆς πίστεως του.

Ἡ μεταστροφή τοῦ Σαύλου σέ Παῦλο καί ἡ πνευματική ἀναγέν­νησή του εἶναι ἀναμφίβολα ἕνα θαῦμα, ἕνα ἐντυπωσιακό θαῦμα, στό ὁποῖο ἐπανέρχεται συχνά ὁ ἀπόστολος ὄχι γιά νά καυχηθεῖ, ἀλλά γιά νά διδάξει τούς ἀκροατές του ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀπευθύνεται ἀκόμη καί πρός τούς μεγαλύτερους διῶκτες του, ἀκόμη καί πρός τούς μεγαλύτερους ἁμαρ­τωλούς μέ σκοπό νά τούς βγάλει ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πλάνης καί νά τούς ὁδηγήσει στό φῶς.

Ἐπανέρχεται ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό θαῦμα τῆς μεταστρο­φῆς καί τῆς πνευματικῆς του ἀνα­γεννήσεως καί γιά δύο ἀκόμη λό­γους.

Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἀγαθή διάθεσή του τήν ὁποία συνεισέφερε ὁ ἴδιος στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ὁποία τοῦ προσέφερε, ὥστε ὄντως νά ἀναγεννηθεῖ καί νά μετα­βλη­θεῖ ἀπό διώκτης σέ ἀπόστολο.

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι ἡ με­ταστροφή του μπορεῖ νά ἔγινε μέ τή θαυμαστή ἐπέμβαση καί κλήση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκα­λύφθηκε στόν δρόμο πρός τή Δα­μασκό, ἀλλά δέν ἔγινε ἐρήμην τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός τόν κάλεσε καί ἀλ­λοί­ωσε μέ τή χάρη του τήν ψυχή του γιά νά δεχθεῖ τήν κλήση του καί νά πιστεύσει σ᾽ Αὐτόν, ἀλλά ἡ ἀλ­λαγή ἔγινε πραγματικότητα μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα ἀπό τή συ­νά­ντησή του μέ τόν Ἀνανία, πού ἔστειλε ὁ Χριστός στήν οἰκία τοῦ Ἰούδα, ὅπου διέμεινε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή Δαμασκό, ἀλλά καί μέσα ἀπό τή συνάντηση καί τή συ­νομιλία του μέ τόν ἀπόστολο Πέ­τρο καί τόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν ἀδελ­φόθεο, τόν πρῶτο ἐπίσκοπο τῶν Ἱεροσολύμων, τόν ὁποῖο τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μαζί μέ τόν προφητάνακτα Δαβίδ καί τόν ὅσιο Ἰωσήφ τόν μνήστορα, ὡς τά πρόσωπα πού συνδέονται μέ τόν γεννηθέντα Χριστό.

Ποιοί εἶναι ὅμως οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας μας ὅρισαν νά διαβάζεται αὐτό τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα κατά τή σημερινή Κυριακή μετά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ;

Ἕνας, ἀσφαλῶς, λόγος εἶναι ἡ ἀναφορά στόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν ἀδελφόθεο. Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἀκόμη λόγος, τόν ὁποῖο εἶναι ἀνάγκη νά προσέξουμε ὅλοι μας, ἐάν θέλουμε νά ζήσουμε καί ἐμεῖς τήν ἀναγέννηση τοῦ ἔσω ἀνθρώ­που μας, τήν ὁποία χαρίζει ὁ Χρι­στός μέ τή γέννησή του στόν κα­θένα μας, καί νά μήν ἀφήσουμε τά Χριστούγεννα νά περάσουν ἀπό τή ζωή μας, χωρίς νά ἀφήσουν κανέ­να ἴχνος μέσα μας.

Καί αὐτός ὁ λόγος εἶναι τά δύο στοιχεῖα τῆς μεταστροφῆς του πού μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπόστολος. Ἐάν θέλου­με, δηλαδή, νά αἰσθανθοῦμε νά ἀναγεννᾶται ὁ ἑαυτός μας, ἐάν θέ­λουμε νά γεννᾶται μέ τή χάρη τοῦ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ «καινός ἄν­θρωπος, ὁ κατά Θεόν κτισθείς», τότε θά πρέπει νά συνεισφέρουμε καί ἐμεῖς στή χάρη τοῦ Θεοῦ τήν καλή μας προαίρεση, τή διάθεσή μας νά ἀλλάξουμε πορεία, νά ἀλ­λάξουμε ζωή, νά ζήσουμε στό ἑξῆς πιό συνειδητά τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Αὐτό εἶναι τό πρῶτο στοιχεῖο. Τό δεύτερο εἶναι ὅτι πρέπει νά συνει­δη­τοποιήσουμε καί νά πιστεύσου­με ὅτι ἡ ἀλλαγή αὐτή δέν γίνεται ὅπως νομίζει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Γίνεται μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τά μέσα καί τούς τρόπους πού μᾶς συστήνει ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν τα­πείνωση, μέ τή μετάνοια, μέ τήν ἄσκηση, μέ τή μετοχή στά ἱερά μυ­στήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Διαφο­ρετικά δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχου­με τίποτε καί δέν μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε τή χάρη πού ἐπή­γασε ἀπό τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί τή φάτνη τοῦ σαρκω­θέντος Χριστοῦ γιά νά ἀναγεν­νη­θοῦμε καί ἐμεῖς καί νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή κοντά του.

Καθώς, λοιπόν, ζοῦμε ἀκόμη αὐ­τές τίς ἑόρτιες ἡμέρες τῶν Χρι­στου­γέννων, ἄς σκεφθοῦμε τή δι­κή μας στάση ἔναντι τῆς κλήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἄς ἀποφασίσουμε νά ἀκολουθήσουμε τόν νέο χρόνο, στόν ὁποῖο θά εἰσέλθουμε σέ λίγες ἡμέρες, τόν δρόμο πού μᾶς προτεί­νει μέ τή ζωή του σή­μερα ὁ ἀπό­στολος Παῦλος γιά νά μπορέσουμε νά ζοῦμε καί ἐμεῖς μέ τήν προσω­πική μας ἀναγέννηση τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ διαρκῶς στήν ψυχή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...