Εκοιμήθη σήμερα, 7 Αυγούστου, λίγο μετά τις 2 μ.μ., ο πολιός Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης, κυρός Παντελεήμων (Ροδόπουλος), σε ηλικία 90 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εκοιμήθη ειρηνικά, στην Ιερά Μονή Βλατάδων, την οποίας για μακρό χρονικό διάστημα διετέλεσε Ηγούμενος, έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχό του και πνευματικό ανάστημά του, Επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο.

Η εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ιεράρχου θα ψαλεί την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, στις 11 π.μ., στην Ι.Μονή Βλατάδων, όπου και θα γίνει ο ενταφιασμός του.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Τυρολόης καί Σερεντίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θρᾴκης,  κυρός Παντελεήμων (Ροδόπουλος), ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις τό ἔτος 1929, ἔνθα καί ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον καί μέσην ἐκπαίδευσιν. Ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1952 καί Πρεσβύτερος τό 1954. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εἰς τά Πανεπιστήμια Λονδίνου καί Ὀξφόρδης (1954-1957) καί Φραγκφούρτης Γερμανίας (1957-1958), ὑποβαλών ἐναίσιμον διατριβήν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ὀξφόρδης μέ θέμα• «Τό Εὐχολόγιον τοῦ Σεραπίωνος» καί ἔλαβε τόν μεταπτυχιακόν τίτλον Β. Litt. Ἐκλήθη εἰς Ἑλλάδα καί διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Τό 1958 ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τό 1960 ἐξελέγη Ὑφηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑφηγητής ὤν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀνέλαβε τήν Σχολαρχίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί τοῦ Κολλεγίου αὐτῆς (1963-1966). Τό 1968 ἐξελέγη Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εἰς τήν ἕδραν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποιμαντικῆς. Διετέλεσε Συγκλητικός τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1976-1977) καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς αὐτοῦ Σχολῆς (1977-1978). Ἐκλεγείς ὑπό τῆς ὁλομελείας τῶν τακτικῶν Καθηγητῶν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου διετέλεσεν Ἀντιπρύτανις καί Πρύτανις αὐτοῦ (1981-1983). Παραλλήλως πρός τά καθήκοντά του ὡς Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, ἀνέλαβε τήν Κοσμητείαν τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Μπαλαμάντ, τόσον ἐν Λιβάνῳ (1972-1975), ὅσον καί ἐν Θεσσαλονίκῃ (1975-1979), ὅπου μετεκινήθη αὕτη λόγῳ τοῦ ἐν Λιβάνῳ πολέμου. Διωργάνωσε τήν Σχολήν αὐτήν καί ἐπέτυχε τήν ἀναγνώρισίν της ὡς ἀνωτάτης Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, τόσον ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Λιβάνου, ὅσον καί ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Ἑλλάδος. Τό ἔτος 1974 ἐξελέγη Μητροπολίτης Τυάνων, μετατεθείς βραδύτερον (1977) εἰς τήν Μητρόπολιν Τυρολόης καί Σερεντίου. Ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ρώμην, ὡς παρατηρητής εἰς τήν Β΄ Βατικάνειον Σύνοδον (1964), ὡς καί εἰς ἄλλας ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς. Διετέλεσε μέλος πολλῶν Διεθνῶν Θρησκευτικῶν Ἐπιτροπῶν καί Ὀργανώσεων καί μετέσχεν εἰς πολλά συνέδρια καί συναντήσεις διεκκλησιαστικοῦ ὡς καί ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος. Ἐξελέγη Πρόεδρος τό 1982 τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί ἀπό τοῦ 1991 εἶναι ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς. Εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Παγκοσμίου Συνδέσμου Μετερρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν κατ’ ἔτος ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Δημητρίων διοργανουμένων ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐπιστημονικῶν συμποσίων, μέ γενικόν θέμα «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Διετέλεσεν Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων (1984-2012), Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν (1985-1989) καί Ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ (1989-2012). Εἶναι τιμητικόν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Βιέννῃ Ἱδρύματος Pro-Oriente. Εἶναι συγγραφεύς βιβλίων καί ἄρθρων ἐπί θεμάτων Κανονικοῦ Δικαίου, Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς, διεκκλησιαστικῶν σχέσεων καί ἄλλων. Ἐτιμήθη δι’ ἐκκλησιαστικῶν, ἀκαδημαϊκῶν καί πολιτειακῶν διακρίσεων. Εἶναι ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Σιμπίου Ρουμανίας. Προσκληθείς ἐδίδαξε σειράν μαθημάτων εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν Μίνσκ τῆς Λευκορωσσίας καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ ἐλευθέρου πανεπιστημίου τῆς πόλεως αὐτῆς. Ἐδίδαξεν ἐπίσης σειράν μαθημάτων εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ τῆς Σλοβακίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...