«Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Η Προς Ρωμαίους Επιστολή

Θά ξεκινήσουμε τήν ἀναφορά μας στήν «Πρός Ρωμαίους» μέ ὅσα ἀναφέρει ὁ σπουδαῖος βιογράφος του Joseph Holzner στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «Παῦλος»: «Ἡ Στοά ἐκυριάρχησε πεντακόσια χρόνια στήν ἀρχαιότητα, καί μολαταῦτα δέν κατόρθωσε νά σταματήση πουθενά τήν ἠθική καί θρησκευτική κατάπτωσι τῶν ἀρχαίων λαῶν. Τό ὅτι ἡ «πρός Ρωμαίους» ἐπιστολή εἶναι ἕνα ἄροτρο, πού ὤργωσε πολύ βαθύτερα ἀπ’τίς ἰδέες τοῦ Ἐπικτήτου, μένει, παρ’ὅλ’αὐτά, ἕνα κοσμοϊστορικό γεγονός  (Alb.Dieterich)».[1]

Ὁ Παῦλος εἶναι τό πρόσωπο πού ἄλλαξε τήν Εὐρώπη, πού τήν διαφώτισε ὄντως πνευματικά. Βιωματικά θεολόγησε καί «ἔπαθε» γιά τό Εὐαγγέλιο. Θεράπευε, ὅπως καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, ἀκόμα καί μέ τήν σκιά του. Εἶχε τήν «αὐτοσυνειδησία» ὅτι μιλᾶ ὡς ὁ «ἀντ’ Αὐτοῦ». Ἀμφισβήτησαν τό κήρυγμά του, τήν διδασκαλία, διότι, ὅπως τόν κατηγορούσαν, δέν εἶχε τό κῦρος τῶν δώδεκα μαθητῶν. Γιά αὐτήν ὅμως τήν συκοφαντία ὁ Θεός τόν εὐλόγησε ποικιλοτρόπως. Τόν κάλεσε, τόν φώτισε, τόν ἀνέδειξε. Ὁ  Παῦλος ἐνῶ μίλησε στούς συγχρόνους του ὡς τέκνο τῆς ἐποχῆς τους,  ὡς Προφήτης καί γνήσιος Ἀπόστολος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν.[2] Εἶναι ἐπίκαιρος σέ κάθε ἐποχή!

Ἀπό τήν Ἐπιστολή του φαίνεται ὅτι εἶναι ἕνας σπουδαῖος θεολόγος πού διδάσκει «δογματική» σέ μιά ἐποχή πού τά δόγματα ἀκόμα δέν ἔχουν καταγραφεῖ. Καταγράφει λοιπόν τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι θωρακίζει τά «πιστεύω» τῆς Ἐκκλησίας. Ἑδραιώνει καί κατηχεῖ μέ αὐτά τούς πρώτους χριστιανούς. Ξεκαθαρίζει τίς ἀλήθειες, πού ἤδη κάποιες ὀμάδες  ἀλλοιώνουν.  Ὅλα αὐτά ὅμως μέ ἕνα ὄντως «ἀνοιχτό» πνεῦμα. Χωρίς στεγανά. Χωρίς ἀποκλεισμούς. Μέ τόν νοῦ του στραμμένο στήν οἰκουμένη, στά ἔθνη, στούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται σέ κάθε μεριά τῆς γῆς. Μέ περισσή  μέριμνα, φροντίδα καί εὐθύνη προσπαθεῖ νά κηρυχθεῖ τό χαρμόσυνο μήνυμα  τῆς Ἀνάστασης σέ κάθε μεριά τοῦ κόσμου. Δείχνει καί ρίχνει βαρύτητα στά τότε μεγάλα κέντρα καί φυσικά σέ αὐτήν τήν περιβόητη Ρώμη, στήν καρδιά τῆς Αὐτοκρατορίας γιατί πίστευε ὅτι ἄν τό μήνυμα διαδοθεῖ στά μεγάλα αὐτά κέντρα εἶναι εὔκολο νά μεταλαμπαδευθεῖ σέ ὅλον τόν κόσμο.  Γνώριζε ὅτι αὐτό τελικά πού θά βοηθοῦσε νά «ταξιδέψει» παντοῦ ἡ καλή ἀγγελία εἶναι ἡ «Πεντηκοστή», ὁ φωτισμός τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο μιλοῦσε καί ἐνεργοῦσε μέσα του. [3]

Αὐτός ὁ μεγάλος «Παῦλος» θά ταξιδέψει πολύ γιά νά διαδώσει τήν καλή ἀγγελία. Θά ὑποφέρει, θά πεινάσει, θά μείνει γυμνός, θά κινδυνεύσει, θά ραβδιστεῖ, θά βασανιστεῖ καί τελικά θά μαρτυρήσει, ὅπως ὁ διδάσκαλός του. Αὐτόν τόν μεγάλο Ἅγιο «συναντᾶμε» στήν «Πρός Ρωμαίους» καί ἀργότερα καί στίς ὑπόλοιπες ἐπιστολές του.

Τό «πλαίσιο» τῆς «Πρός Ρωμαίους» περιγράφεται στήν ἴδια τήν Ἐπιστολή. Θά λέγαμε ὅτι ἀπευθύνεται στούς ἤδη πολλούς Ἰουδαίους πού βρίσκονταν ἐγκατεστημένοι στήν Ρώμη.[4] «Ὁ ἴδιος γνωρίζει, ὅτι ὑπάρχει ὠργανωμένη κοινότητα στήν ρωμαϊκή μητρόπολη». Ἦταν ὅμως κατά τό πλεῖστον χριστιανοί «ἐξ ἐθνῶν». Ὁ Χριστιανισμός ὑφίσταται ἀπό νωρίς στήν διάσημη αὐτή πόλη ἐξαιτίας τῶν ἐμπορικῶν καί πολιτικῶν ἐπαφῶν της μέ τήν Συρία, τήν Μικρά Ἀσία καί τήν Ἑλλάδα.[5]

Ἡ ἐπιστολή γράφθηκε στήν Κόρινθο τό ἔτος 57 (ἤ 58) μ.Χ. Ὡς σκοπός τῆς Ἐπιστολῆς  μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ἡ προετοιμασία τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας γιά τήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη του Παύλου.[6] Θέλει νά ἰκανοποιήσει τήν σφοδρή του ἐπιθυμία νά «κατευοδωθεῖ» στήν Ἰσπανία (Ρωμ.15, 23-26). Ἕνα «πρόβλημα»  ἀποτελεῖ ἡ ἀκεραιότητά της.[7] 

Τά κύρια θέματα τῆς Ἐπιστολῆς πού μποροῦμε νά ἀναφέρουμε, ἐκτός ἀπό τό γενικό πλαίσιο τῶν δύο μερῶν της, τό δογματικό καί τό πρακτικό, μποροῦν νά συνοψιστοῦν στά ἀκόλουθα:

  1. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι «κλητοί» ἀπό τόν Θεό. Καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ ἐθνικοί μποροῦν νά ἀκολουθήσουν τόν Χριστό διά τοῦ Εὐαγγελίου. Γιά τούς μέν Ἰουδαίους ἔγινε παρερμηνεία τοῦ Νόμου, «ἀφοῦ ἐπεδίωξαν τήν σωτηρία μέ τήν ἀξιομισθία τῶν ἔργων τους».
  2. Ἡ νέα δικαιoσύνη τοῦ Θεοῦ προσφέρεται στόν ἄνθρωπο ὡς «δῶρον», ὡς «χάρισμα». Μέσῳ αὐτῆς τῆς νέας δικαιοσύνης ἔχουμε μιά νέα ζωή γιά τούς πιστούς. Οἱ πιστοί ὡς φορεῖς αὐτῆς τῆς δικαιοσύνης γίνονται ἐλεύθεροι ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί «δούλοι» στό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας. Ἡ «χάρη» κατήργησε τόν «νόμο».  Ὁ Χριστός ἀκύρωσε τήν κατάρα τοῦ παλαιοῦ νόμου καί φανέρωσε τό πραγματικό νόημά του. Ὁ νέος Ἀδάμ κατάργησε τόν παλαιό. Ὁ Χριστός κατάργησε τό «γράμμα» καί ἀποκάλυψε τό «πνεῦμα», τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν πραγματική ζωή. «Κανόνας» τῆς ζωῆς αὐτῆς εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ το πλήρωμα τοῦ νόμου.[8]
  3. Ἡ «Πρός Ρωμαίους» μᾶς ἀπαντᾶ στό καίριο ἐρώτημα περί του πῶς εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Αὐτό πού τονίζεται στήν Ἐπιστολή εἶναι ὅτι ἡ ἐμπιστοσύνη στήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἐνεργός μέ τήν θυσία τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, αὐτή σώζει τόν ἄνθρωπο.[9] Ἡ πεμπτουσία τῆς Ἐπιστολῆς συνοψίζεται στήν φράση: «Ὅπου μεσουρανοῦσε ἄλλοτε ὁ θάνατος, ἡ ἁμαρτία καί ὁ νόμος, τώρα μέσῳ τοῦ Χριστοῦ ἀφθονεῖ ἡ ζωή, ἡ ἁγιότητα καί ἡ χάρις».
[1] Holzner Joseph, Παῦλος, (μεταφ. Τ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ), Ἀθῆναι 1996, σ.7
[2] Barth Karl, Η προς Ρωμαίους Επιστολή, (μετ. Βλαντή Γεωργίου), Αθήνα 2015, σ.9[3] Παναγόπουλου Ἰ. Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ.190.
[4] Τρεμπέλα Παν., Ὑπόμνημα εἰς τάς ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης, Τομ. 1ος , Ἀθῆναι 1956, σσ.27-30.
[5] Τρεμπέλα Παν., Ὑπόμνημα εἰς τάς ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης, Τομ. 1ος , Ἀθῆναι 1956, σσ.27-30.
[6] Bull Klaus- Michael, Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης, (μτφρ. Καρακόλης Χρήστος, Άθήνα 2015, σ.104. Παναγόπουλου Ἰ. Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ.193.
[7] Βλ.Παναγόπουλου Ἰ. Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ.194.
[8] Παναγόπουλου Ἰ. Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ.204
[9] Παναγόπουλου Ἰ. Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, σ.204

 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου...

Η Παναγία βάλσαμο στους πόνους και στήριγμα στις ανάγκες μας

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε την Ακολουθία...

Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ελευθερουπόλεως

Με την Ακολουθία σήμερα, Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, του Ακαθίστου Ύμνου, αξιωνόμαστε να ολοκληρώσουμε τους Χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίοι αποτελούν το απόσταγμα...

Άγιον Όρος | Η Εξόδιος Ακολουθία του Γέροντος Εφραίμ της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ρεπορτάζ: Aθανάσιος Τζάνης Στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράι) στις Καρυές του Αγίου Όρους τελείτε αυτή την ώρα η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ. Όπως...

Αγιασμός εγκαινίων Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το μεσημέρι, στον 1ο όροφο του παλαιού Νοσοκομείου Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε τον Αγιασμό των...

Ορκωμοσία νέου ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς Μονεμβασίας και Σπάρτης

Το πρωί της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023, στο Επισκοπείο στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου, του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεώς...

«Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος…»

Σήμερα Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε πλαισιούμενος υπό πλειάδος Ιερέων, στον Ι. Ναό Αγών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου...

Ο Γέροντας Γαβριήλ… Μια σύγχρονη αγία μορφή της Κύπρου!

Καθηγητής Χρήστος Κ. Οικονόμου Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Όταν προσεγγίζουμε άγιες μορφές, όπως ο Γέροντας Γαβριήλ, Ηγούμενος της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στη Σαλαμίνα της...

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...
video

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου;

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου; Θέλω στη ζωή μου τον Χριστό ή όχι; Πόσοι από εμάς έχουμε δώσει τον εαυτό μας,...

Πρόγραμμα υιοθέτησης Βυζαντινών ναϋδρίων: Πρώτες επισκέψεις σχολείων

Στό πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος ποῦ ἐκπονεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας    «Υἱοθετῶ ἕνα βυζαντινό μνημεῖο», ἐπισκέφτηκαν τό μεταβυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καρύδη...

Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ιδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στην Εκκλησία μας οι άγιοι θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι πήραν μέρος στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους,...

Καθαίρεση κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας πληροφορεί τον ευαγή κλήρο και τον Ορθόδοξο λαό της πέμπτης ηπείρου ότι, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...