Την Πέμπτη 17 Οκτωμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με την ευκαρία του εορτασμού της 107ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλεως.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως και κατάθεση στεφάνων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Σκιρτᾶ καί ἀγάλλεται ἡ ἡρωική καί μαρτυροτόκος πόλη τῆς Να­ού­σης, ἑορτάζοντας σήμερα τά ἐλευ­θέριά της. Χαίρει καί πανη­γυ­ρίζει, τιμώντας τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευ­θε­ρώσεώς της ἀπό τούς Τούρκους τό 1912. Εὐφραίνεται καί δοξάζει τόν Θεό, γιατί ἀπολαμβάνει τό μέ­γα δῶρο τῆς ἐλευθερίας, αὐτό γιά τό ὁποῖο οἱ πατέρες μας ξε­ση­κώ­θηκαν τό 1822 καί ἀγω­νίστηκαν μέ τόλμη καί γενναιό­τη­τα καί δέν δίστασαν νά θυσιάσουν καί τή ζωή τους ἀκόμη, εἴτε ὑπερασπιζόμενοι τήν πόλη τους ἀπό τούς Τούρκους πού εἶχαν εἰσβάλει γιά νά κατα­πνί­ξουν τήν ἐπανάσταση, εἴτε ὁμολο­γώ­ντας θαρραλέα τήν πίστη τους ἐνώπιον τοῦ Τούρκου πασᾶ στό Κιόσκι.

Ἡ ἐπέτειος αὐτή τῆς ἀπελευθε­ρώ­σεως τῆς πόλεώς μας μετά ἀπό αἰ­ῶ­­νες πικρῆς σκλαβιᾶς καί ἡ προσ­δοκία τῶν πατέρων μας γιά τήν ἡμέρα πού θά ἀπολάμ­βα­ναν ἐπιτέ­λους τήν ἐλευθερία τους, εἶναι ἀσφα­λῶς ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς, εἶναι ἡμέρα εὐγνωμοσύνης πρός ἐκεί­νους πού ἀγωνίσθηκαν καί θυ­σιά­­σθηκαν γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σή­μερα ἐλεύθεροι, ἀλλά εἶναι καί μία ἡμέρα ἀτομικοῦ καί συλλογικοῦ προβληματισμοῦ.

Τί κάνουμε ἐμεῖς γιά αὐτή τήν ἐλευ­θερία, τήν ὁποία μέ κόπους καί μέ θυσίες μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας; Πόσο ἕτοιμοι καί πρό­θυμοι εἴμαστε νά τήν διατη­ρήσου­με καί νά τήν στερεώσουμε;

Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά ἐρω­τήματα στά ὁποῖα καλούμεθα νά ἀπαντήσουμε μέ εἰλικρίνεια καί ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος. Διότι ἡ εἰρήνη, αὐτό τό μεγάλο καί σπου­δαῖο ἀγα­θό γιά τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι δυ­στυχῶς μόνιμο στή ζωή του. Πολ­λοί εἶναι αὐτοί πού τήν ἐπο­φθαλ­μιοῦν. Πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἀνα­πτύσσουν ὑπερβο­λι­κές φιλοδοξίες καί ἐπεκτατικές τά­σεις καί ἀδιαφο­ροῦν γιά τά δικαιώ­ματα καί τά δί­καια τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνά­γκη νά ἀγρυ­πνοῦμε καί νά ἀγωνι­ζόμαστε γιά τήν ἐλευθερία μας, γιατί ἡ ἀδια­φορία μας γιά τήν πα­τρίδα καί τό κοινό καλό ἤ ἀκόμη ἡ προσ­κόλ­λησή μας στό ἀτομικό μας συμφέ­ρον θέτει σέ κίνδυνο τήν ἐλευ­θε­ρία, ἐφόσον κανείς δέν τήν ὑπε­ρα­σπίζεται καί κανείς δέν εἶναι πρό­θυμος νά θυσιάσει κάτι ἔστω ἀπό τό προσωπικό του συμφέρον γιά νά τήν διαφυλάξει.

Ἄν ἀνατρέξουμε στήν Ἱστορία καί ἐξετάσουμε μέ ποιόν τρόπο στερηθήκαμε τήν ἐλευθερία μας ἀλλά καί ποιά ἦταν τά βασικά ἐμπόδια ἐξαιτίας τῶν ὁποίων κιν­δυνεύσαμε νά χαθεῖ ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία καί νά παραμεί­νου­με ὑπόδουλοι στούς Τούρκους, δέν θά δυσκολευθοῦμε νά ἀναγνω­ρί­σουμε τόν ρόλο τῆς ἰδιοτελείας καί τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος, τά ὁποῖα εἶναι συχνά καί οἱ αἰτίες τῆς διχόνοιας καί τοῦ ἀλληλοσπαραγ­μοῦ, πού ἀνοίγουν διάπλατα τίς κερ­κόπορτες στόν ἐχθρό καί σφε­τεριστή τῆς ἐλευθερίας μας.

Καί αὐτά δέν ἀφοροῦν μόνο τό ἱστορικό παρελθόν. Δέν ἀφοροῦν μόνο τούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας ἐναντίον τοῦ Τούρκου δυνα­στοῦ. Ἀφοροῦν καί τό σήμερα. Γιατί καί σήμερα κινδυνεύει ἡ ἐλευ­­θερία μας, ὅπως καί τότε. Κινδυνεύει ὄχι μέ τόν τρόπο πού κιν­δύνευε πρίν ἀπό μερικούς αἰῶ­νες, ἀλλά μέ τούς ὕπουλους τρό­πους πού χρησιμοποιοῦν διάφοροι γιά νά περιορίσουν τήν ἐλευθερία μας ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος, καί τούς ὁποίους ἐμεῖς διευκολύνουμε πολλές φορές μέ τήν ἀπερίσκεπτη συμπεριφορά μας, πού περιορίζε­ται μόνο σέ ὅ,τι μᾶς συμφέρει καί μᾶς διευκολύνει ἀτομικά, ἀδιαφο­ρώ­ντας γιά τίς συνέπειες πού ἔχει αὐτή ἡ ἐπιλογή μας γιά τήν ἐλευ­θερία καί τήν ἀνεξαρτησία μας ὡς ἔθνος καί ὡς κοινωνία καί μακρο­πρόθεσμα καί ὡς ἄτομα.

Ἄς εἴμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί καί ἄς ἐπαγρυπνοῦμε γιά νά μήν πέ­σουμε στίς παγίδες ὅσων θέλουν νά μᾶς στερήσουν τήν ἐλευθερία μας, θέλουν νά περιορίσουν τά δι­και­­ώ­ματά μας, θέλουν νά συρ­ρι­κνώ­σουν τήν ἐθνική μας ἰδιοπρο­σωπία, ὑποδουλώνοντάς μας ὄχι ἐδαφικά, ἀλλά πνευματικά.

Ἄς εἴμαστε προσεκτικοί καί ἄς ἐπαγρυπνοῦμε γιά νά μήν πέσουμε στίς παγίδες τῶν ἀδυναμιῶν μας καί τῶν παθῶν μας, τά ὁποῖα πε­ρι­ο­ρίζουν τήν ἐλευθερία μας καί μᾶς κάνουν ἄτομα ἐξαρτημένα πού δέν μποροῦν νά ἀπο­λαύσουν τή φυσι­κή ἐλευθερία.

Καί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ στέ­ρηση τῆς ψυχικῆς καί νοητικῆς ἐλευθε­ρίας καί ἡ πνευματική ὑπο­δούλωση τῶν ἀνθρώπων εἶναι πιό βαρειά καί πιό δυσβάστακτη ἀπό τή στέ­ρηση τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας.

Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε χρέος νά προ­σπα­­θοῦμε, καί ὡς ἄτομα καί ὡς ἔ­θνος, νά εἴμαστε ἀπαλλαγμένοι ἀπό τίς μικρότητες καί τίς ἀδυνα­μίες πού μᾶς δεσμεύουν καί μᾶς ὑποδουλώνουν. Καί νά εἴμαστε ἕτοι­­­μοι καί πρόθυμοι γιά κάθε θυσία προκειμένου νά διατηρή­σου­με τήν ἐλευθερία μας, τήν ὁποία μέ τόσους κόπους καί τόσες θυσίες μᾶς χάρισαν οἱ πατέρες μας, ὥστε νά τούς τιμοῦμε ἐπάξια.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Βρεσθένης: «Αγαπάμε υπερβαλλόντως τον λαό του Θεού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή της αποδόσεως του Πάσχα έγινε βραδινή ακολουθία, στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Από τις 20:30...

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...