Την Τρίτη 12 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία, τήν ὁποία προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας ὡς πρότυπο μετα­νοίας πρός ὅλους μας. Μέ τήν εὐ­καιρία αὐτή εἴχαμε ἀκούσει τήν περασμένη Τρίτη τόν ἅγιο Λουκᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, τόν θαυματουργό, νά ὁμιλεῖ γιά τή μεγάλη αὐτή ὁσία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τόν θαυμαστό της βίο.

Γνωρίζοντας ὅμως ὁ ἅγιος Λου­κᾶς ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἀκροατές του, ὅπως καί πολλοί ἀπό ἐμᾶς, θά προβάλλουμε ἀντίρρηση λέγοντας ὅτι ἐμεῖς δέν ἔχουμε κάνει τίς ἁμαρ­τίες πού ἔκανε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καί ἑπομένως δέν ἔχουμε ἀνάγκη τή μετάνοια, ὁ ἅγιος συ­νεχίζει καί ἐξηγεῖ τό νόημα καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς μετανοίας γιά ὅλους μας. Ἄς τόν ἀκούσουμε, λοι­πόν, καί ἀπόψε στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του γιά τήν ὁσία Μαρία.

Ὁ Χριστός, λέει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, εἶναι φιλάνθρωπος, ἀλλά εἶναι καί δικαιοκρίτης. Ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά εἴμεθα τέλειοι, ὅπως τέλειος εἶναι καί ὁ οὐράνιος Πατέρας μας, κάτι πού κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι. Βεβαίως ὁ Χριστός συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες μας, ὅσες φορές μάλιστα καί ἄν ἁμαρ­τήσουμε, ἀλλά συγχωρεῖ αὐτές γιά τίς ὁποῖες αἰσθανόμασθε πραγμα­τι­κή μετάνοια καί ζητοῦμε συγχώ­ρηση καί ἄφεση.

Πολλοί ἄνθρωποι ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους στόν Θεό, ἀλλά ὁ Θεός δέν μᾶς σώζει αὐ­τόματα. Σώζει μόνο ὅσους συναι­σθά­νονται τίς ἁμαρτίες τους καί μετανοοῦν γιά κάθε ἁμαρτία τους, ἔστω καί μικρή. Ὑπάρχουν πολλοί ἅγιοι οἱ ὁποῖοι ἀπό τή μεγάλη ἀγά­πη τους πρός τόν Χριστό ἔκλαιαν διαρκῶς καί γιά τήν παραμικρή ἁμαρτία πού διέπρατταν.

Σέ αὐτή τή λύπη γιά τίς ἁμαρτίες μας ἀναφέρεται καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν γράφει: «ἡ γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται».

Τί εἶναι ὅμως ἡ λύπη γιά χάρη τοῦ Θεοῦ; ρωτᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς. Καί συνεχίζει δίνοντας τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημά του.

Εἶναι, λέει, ἡ ἐπιθυμία γιά τόν Θεό, ἡ ἐπιθυμία γιά τήν καθαρό­τη­τα, γιά τήν ἁγιότητα. Εἶναι ἐκείνη ἡ λύπη πού γεμίζει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος βλέπει τήν ἀκα­θαρσία καί τήν ἀναξιότητά του. Τέτοια λύπη ὁδηγεῖ στήν ἀμε­τάβλητη μετάνοια πρός τή σωτη­ρία, ἐνῶ ἡ κοσμική λύπη ὁδηγεῖ στόν θάνατο.

Τί εἶναι ἡ κοσμική λύπη;

Εἶναι ἡ λύπη γιά τά κοσμικά ἀγα­θά, ἡ λύπη γιά τίς ἀποτυχίες καί τίς ἀπώλειες πού δοκιμάσαμε. Ἡ χρι­στι­ανική ὅμως ψυχή δέν ἔχει ἀνά­γκη ἀπό αὐτή τή λύπη, χρειάζεται μόνο νά λυπᾶται γιά χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ πιστός ἄνθρωπος δέν θά πρέπει νά ἀνησυχεῖ μόνο γιά τίς μεγάλες ἁμαρτίες, πού μπορεῖ καί νά μήν ἔχει κάνει. Θά πρέπει νά ἀνη­συχεῖ γιά τίς μικρές καί ἀδιόρα­τες, τίς ὁποῖες εἶναι ἀνάγκη νά ἀνα­ζητεῖ προσεκτικά μέσα στήν ψυ­χή του, ἐάν δέν θέλει νά εἶναι ἀδιάφορος γιά τή σωτηρία του, γιατί ἡ ἀδιαφορία ὁδηγεῖ στόν πνευματικό θάνατο.

Αὐτή ὅμως ἡ λύπη καί ἡ ἀνησυχία δέν θά πρέπει ἐπ᾽ οὐδενί νά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία ἤ στήν ἀπο­γοήτευση γιά τή σωτηρία μας. Διότι σέ αὐτές μᾶς ὁδηγεῖ ὁ διά­βολος ὁ ὁποῖος μᾶς ψιθυρίζει ὅτι εἶναι μάταιο νά μετανοήσουμε καί δέν χρειάζεται νά χάνουμε τόν χρό­νο μας μέ τή μετάνοια, γιατί ὁ Θεός δέν θά συγχωρήσει τίς ἁμαρ­τίες μας.

Αὐτό ὅμως εἶναι παγίδα τοῦ δια­βόλου, ὁ ὁποῖος στό μόνο τό ὁποῖο ἀποβλέπει εἶναι νά μᾶς ἀπομα­κρύ­νει ἀπό τή μετάνοια καί νά μᾶς στερήσει τή σωτηρία.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς τό διεκρίνισε προ­ηγουμένως καί τό ἐπανα­λαμ­βά­νει καί τώρα. Ὁ Θεός συγχωρεῖ μέ μεγάλη εὐκολία ὅλες τίς ἁμαρ­τίες μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μετανοή­σουμε γι᾽ αὐτές. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, εἶναι πο­λύ πιό ἀπέραντο ἀπό τόν ὠκεανό καί μέσα σ᾽ αὐτό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μποροῦν εὔκολα νά βυθισθοῦν ὅλες οἱ μεγάλες καί οἱ μικρές ἁμαρ­τίες μας, ἀρκεῖ νά μήν ἀναβάλ­λουμε τή μετάνοια.

Δέν θά πρέπει νά καθυστεροῦμε καθόλου, οὔτε μία ἡμέρα οὔτε μία ὥρα, ἀλλά νά προστρέχουμε ἀμέ­σως ἐν μετανοίᾳ στόν Θεό. Καί νά μετανοοῦμε, ὄχι μόνο γιά τίς ἁμαρ­τίες μας ἀλλά καί γιά τίς παραλεί­ψεις μας, γιά τό καλό πού θά μπο­ρούσαμε νά εἴχαμε κάνει καί δέν κάναμε, διότι, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, «πᾶν δένδρον μή ποιοῦν καρπόν καλόν ἐκκόπτεται καί εἰς τό πῦρ βάλλεται».

Αὐτό θά πρέπει νά θυμόμαστε, ὥστε νά ἐργαζόμεθα τό καλό καί νά μετανοοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς, ὅπως καί ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, τῆς σωτηρίας. Διότι καί ἐκεῖνοι ὑπῆρξαν ἁμαρτωλοί ἀλλά μετανόησαν καί κέρδισαν τή σωτηρία, πράγμα τό ὁποῖο εὔχεται ἡ Ἐκκλησία γιά ὅλους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

Μέσα στο Αναστάσιμο και πανευφρόσυνο εορταστικό κλίμα της Πασχαλινής περιόδου που διανύουμε, πανηγύρισε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια την Κυριακή  22 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  ο...

Η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό τους στην Λάρισα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης

Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο ἑορτάστηκε κι ἐφέτος μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἡ μεγάλη ἐτήσια πανήγυρη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη σύναξη των μεγάλων, θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος σε Ενοριακούς Ναούς και γραφικά Εξωκκλήσια της...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει τα 55 παιδιά από την Ουκρανία

Στιγμές χαλάρωσης  με τα 55 παιδιά από την Ουκρανία πέρασε σήμερα ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συνδυάζοντας μέσα από διάφορες δραστηριότητες την...
video

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες (Άγιοι Τόποι: Φρέαρ του Ιακώβ)

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο Χριστός έκανε την μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι Πνεύμα! Για εμάς σήμερα δεν φαίνεται αποκάλυψη. Σήμερα...

Εκδημία π. Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με βαθιά συγκίνηση αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, ο οποίος εκοιμήθη το Σάββατο,...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...