Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ ΩΣ ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΣ, 1618, ΕΡΓΟ RUBENS

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ση­με­ρι­νή εὐ­αγ­γε­λι­κή πα­ρα­βο­λή εἶ­ναι γνω­στή ὡς πα­ρα­βο­λή τοῦ Ἀ­σώ­του.Ἕ­νας ἄν­θρω­πος ἔ­χει δύ­ο γι­ούς. Ὁ νε­ώ­τε­ρος γι­ός ζη­τά­ει χω­ρίς πε­ρι­στρο­φές ἀ­πό τόν πα­τέ­ρα του τό με­ρί­δι­ό του ἀ­πό τήν κλη­ρο­νο­μι­ά. Ἀλ­λά τό κομ­μά­τι αὐ­τό ἀ­πο­κομ­μέ­νο ἀ­πό τό σύ­νο­λο τῆς ἀ­λή­θει­ας τῆς ζω­ῆς τοῦ πα­τέ­ρα δέν μπο­ρεῖ νά ζή­σει, δέν μπο­ρεῖ νά καρ­πο­φο­ρή­σει. Τό κομ­μά­τι αὐ­τό, ὅ­ταν τό παίρ­νου­με δυ­να­στι­κά, ἀ­ντάρ­τι­κα, ὅ­πως καί ὅ­ταν θέ­λου­με, δέν μᾶς ὁ­δη­γεῖ στή ζω­ή, ἀλ­λά στήν ἀ­πό­γνω­ση καί τήν κα­τα­στρο­φή.

Ἡ ἁ­μαρ­τί­α, ἡ ἀ­δυ­να­μί­α τοῦ νε­ώ­τε­ρου γι­οῦ, εἶ­ναι ὅ­τι ὄ­ντας ἀ­νώ­ρι­μος δέν ἔ­χει φθά­σει στό νά ξέ­ρει, ὅ­τι ἡ οὐ­σί­α τοῦ πα­τέ­ρα εἶ­ναι ἡ ἴ­δι­α μέ τήν οὐ­σί­α τοῦ υἱ­οῦ.

Καί ὁ πα­τέ­ρας τοῦ δί­νει τό κομ­μά­τι, τό ἐ­πι­βάλ­λον μέ­ρος τῆς πε­ρι­ου­σί­ας, πού ζη­τά­ει. Εἶ­ναι ἄρ­χο­ντας ἀ­γά­πης. Δέν ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται γι­ά τόν ἑ­αυ­τό του. Ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νά σώ­σει τό παι­δί του. Αὐ­τό βρί­σκε­ται στό σκο­πό τῆς ζω­ῆς του, εἶ­ναι κα­τα­ξί­ω­ση τοῦ εἶ­ναι του. Δέν τόν ἐν­δι­α­φέ­ρει τί θά πεῖ ὁ κό­σμος, ὅ­πως ἐν­δι­α­φέ­ρει τό­σο πο­λύ ἐ­μᾶς γι­ά τό πῶς θά χα­ρα­κτη­ρί­σουν τό παι­δί μας γι­ά τίς ἀ­στο­χί­ες του, δέν τόν ἐν­δι­α­φέ­ρει ἄν θά χά­σει τό κῦ­ρος του, ἄν πα­ρου­σι­α­στεῖ ὡς πα­τέ­ρας ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νος, μέ παι­δί πού ἀ­φή­νει τό σπί­τι καί φεύ­γει μα­κρυ­ά. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ πα­τέ­ρα πά­ει πι­ό μα­κρι­ά ἀ­π’ ὅ,τι μπο­ρεῖ νά πά­ει ἡ κρί­ση τοῦ κό­σμου ἤ ἡ ἀ­νταρ­σί­α τοῦ γι­οῦ του.

Γι­ά τόν λό­γο αὐ­τό δέν τοῦ κά­νει δι­δα­σκα­λί­α μέ λό­γι­α. Τώ­ρα πρέ­πει νά τόν ἀ­φή­σει νά πε­ρι­πλα­νη­θεῖ, νά πά­θει, νά μά­θει, νά δεῖ προ­σω­πι­κά τό ψεῦ­δος καί τίς ἀ­νυ­πό­στα­τες ἀ­πά­τες.

Αὐ­τό ξέ­ρει ὁ πα­τέ­ρας, ὅ­τι εἶ­ναι κά­τι θα­νά­σι­μα ἐ­πι­κίν­δυ­νο, ἀλ­λά δέν βλέ­πει ἄλ­λη λύ­ση. Τό μό­νο πού μπο­ρεῖ νά κά­νει εἶ­ναι νά τόν συ­ντρο­φεύ­ει πά­ντο­τε μέ τήν ἀ­γά­πη του, πού ὑ­πάρ­χει στό σπί­τι, ἀλ­λά ἁ­πλώ­νε­ται πα­ντοῦ. Δί­νει ἀ­γω­γή στό παι­δί του ὑ­πο­φέ­ρο­ντας μυ­στι­κά ὁ­λό­κλη­ρος, βγαί­νο­ντας στό σταυ­ρό τῆς ἀ­να­μο­νῆς.

Τό θέ­μα δέν εἶ­ναι ὁ πα­τέ­ρας νά κρα­τή­σει δι­ά τῆς βί­ας τόν γι­ό κο­ντά του, ἀλ­λά νά τοῦ δώ­σει τή δυ­να­τό­τη­τα, νά δη­μι­ουρ­γή­σει τίς προϋ­πο­θέ­σεις, ὥ­στε ὁ ἴ­δι­ος μό­νος του νά ἔλ­θει πρός αὐ­τόν. Αὐ­τή ἡ κί­νη­ση πρός τόν πα­τέ­ρα ὁ­ρί­ζει τόν υἱ­ό.

Καί ὁ ἄ­σω­τος φεύ­γει. Πη­γαί­νει γι­ά νά ζή­σει σέ μι­ά χώ­ρα ξέ­νη, ὅ­που τά πά­ντα ξο­δεύ­ο­νται χω­ρίς νά ἀ­να­νε­ώ­νο­νται. Ἀλ­λά με­τά ἀ­πό λί­γο μέ­νει μό­νος. Οἱ φί­λοι του ἔ­μει­ναν κο­ντά του ὅ­σο κρά­τη­σαν τά πλού­τη του. Ἀρ­χί­ζει νά ζεῖ τήν ἔκ­πτω­ση καί τήν ἐ­ξα­θλί­ω­ση. Καί ὅ­ταν πη­γαί­νει νά ζη­τή­σει βο­ή­θει­α τόν σπρώ­χνουν πι­ό χα­μη­λά. Τόν στέλ­νουν νά βό­σκει χοί­ρους, νά ποι­μά­νει τά πά­θη. Τόν κά­νουν χοι­ρο­βο­σκό. Τοῦ ἀρ­νοῦ­νται τή φύ­ση του, τήν ἀν­θρω­πι­ά του, τήν ἀ­ξι­ο­πρέ­πει­ά του, τήν εὐ­γέ­νει­ά του. Τόν θε­ω­ροῦν ζῶ­ο.

Ὅ­μως, ἡ δο­κι­μα­σί­α τοῦ νε­ώ­τε­ρου γι­οῦ στή μα­κρι­νή χώ­ρα φα­νέ­ρω­σε καί τό τί ἔ­κρυ­βε μέ­σα του, τί ἀ­ντο­χή εἶ­χε, τί ἔ­μει­νε ἀ­νέ­πα­φο, σέ ποι­όν νά κα­τα­φύ­γει, ποῦ ὑ­πάρ­χει τρο­φή, ζω­ή καί ἀ­νά­στα­ση γι­ά ὅ­λους.

Καί ἀρ­χί­ζει νά μο­νο­λο­γεῖ: «Μπο­ρεῖ νά τά ἔ­χα­σα ὅ­λα! Μπο­ρεῖ νά χά­θη­κα κι ἐ­γώ. Κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά νά πέ­θα­να. Ἀλ­λά ὑ­πάρ­χει κά­τι πού δέν χά­νε­ται, δέν πε­θαί­νει.  Εἶ­ναι ὁ πα­τέ­ρας μου καί ἡ ἀ­γά­πη του. Δέν σκέ­φτο­μαι τά παι­δι­ά του – εἶ­μαι ἀ­νά­ξι­ος γι­ά κά­τι τέ­τοι­ο – σκέ­φτο­μαι τούς ὑ­πη­ρέ­τες του, πῶς τούς φέ­ρε­ται, πῶς τούς χορ­ταί­νει. Θά ση­κω­θῶ καί θά γυ­ρί­σω πί­σω καί θά πῶ στόν πα­τέ­ρα μου: Ἁ­μάρ­τη­σα στόν οὐ­ρα­νό καί ἐ­νώ­πι­όν σου. Σέ σέ­να πού ἔ­χεις τέ­τοι­α ἀ­γά­πη πού γε­μί­ζει οὐ­ρα­νό καί γῆ. Σέ σέ­να πού ἀ­κό­μη ἐ­δῶ, στή μα­κρι­νή χώ­ρα τῆς στέ­ρη­σης καί τῆς κό­λα­σης, μέ συ­νο­δεύ­εις. Δέν εἶ­μαι ἄ­ξι­ος νά λέ­γω­μαι γι­ός σου. Ξέ­πε­σα, ἔ­χα­σα τήν υἱ­ο­θε­σί­α. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ ἁ­μαρ­τί­α μου. Δέν εἶ­ναι ἡ πε­ρι­ου­σί­α σου πού σπα­τά­λη­σα. Κα­θύ­βρι­σα τή μι­ά σχέ­ση τοῦ παι­δι­οῦ πρός τόν πα­τέ­ρα. Πά­τερ ἥ­μαρ­τον».

Ξέ­ρε­τε, εἶ­ναι σχε­τι­κά εὔ­κο­λο νά πα­ρα­δε­χθῶ τά λά­θη καί τά ἐ­λατ­τώ­μα­τά μου, ἀλ­λά εἶ­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο νά ἀ­να­γνω­ρί­σω ξα­φνι­κά πώς ἔ­χω προ­δώ­σει, πώς ἔ­χω χά­σει τήν πνευ­μα­τι­κή μου, τήν ἀ­λη­θι­νή μου ὀ­μορ­φι­ά, πώς βρί­σκο­μαι τό­σο μα­κρι­ά ἀ­πό τό ἀ­λη­θι­νό μου σπί­τι.

Καί ὁ ἄ­σω­τος παίρ­νει τό δρό­μο τῆς ἐ­πι­στρο­φῆς. Πρίν ἀ­κό­μη φθά­σει στό σπί­τι, ὁ πα­τέ­ρας τόν βλέ­πει ἀ­πό μα­κρυ­ά καί τρέ­χει. Χω­ρίς νά τοῦ πεῖ τί­πο­τα, πέ­φτει ὁ­λό­κλη­ρος στήν ἀ­γκα­λι­ά του καί τόν κα­τα­φι­λεῖ. Ἤ­δη ὁ γι­ός κα­τά­λα­βε, πῆ­ρε τήν ἀ­πά­ντη­ση. Ὁ πα­τέ­ρας ἄ­κου­σε τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση. Γι­α­τί πά­ντο­τε ἦ­ταν μα­ζί μέ τό παι­δί του. Αὐ­τό τό ὁ­ποῖ­ο πα­ρα­κα­λῶ νά προ­σέ­ξου­με εἶ­ναι ὅ­τι ἡ πρώ­τη λέ­ξη τῆς ὁ­μο­λο­γί­ας του δέν εἶ­ναι «συγ­χώ­ρα με», ἀλ­λά «πα­τέ­ρα». Εἶ­ναι τό ὄ­νο­μα τοῦ πα­τέ­ρα πού ἀ­νε­βαί­νει ἀ­πό τά βά­θη τοῦ εἶ­ναι του καί τοῦ δί­νει τό θάρ­ρος νά ἐλ­πί­ζει.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ, 1773, ΕΡΓΟ POMPEO BATONI

Ἐ­κεί­νη τή στι­γμή ὁ ἄ­σω­τος ὁ­μο­λο­γεῖ τό λά­θος του καί σι­ω­πᾶ. Δέν μπο­ρεῖ νά συ­νε­χί­σει. Τά χά­νει μέ τόν χεί­μαρ­ρο τῆς ἀ­γά­πης τοῦ πα­τέ­ρα πού τόν δι­α­λύ­ει. Καί τό λό­γο παίρ­νει ὁ πα­τέ­ρας πού μι­λᾶ ξε­κά­θα­ρα ἐν σι­ω­πῆ. Δέν λέ­ει στό παι­δί του γι­ά τόν ἑ­αυ­τό του. Οὔ­τε ἄν πό­νε­σε, οὔ­τε πό­σο πό­νε­σε ὅ­ταν ἔ­φυ­γε.  Οὔ­τε πό­σο χαί­ρε­ται τώ­ρα πού γύ­ρι­σε. Οὔ­τε τόν μα­λώ­νει γι­ά νά δι­και­ώ­σει τόν ἑ­αυ­τό του. Αὐ­τά δέ λέ­γο­νται. Δι­ό­τι ἡ μυ­στα­γω­γί­α τῆς σχέ­σης τους ἱ­ε­ρουρ­γεῖ­ται σέ χῶ­ρο βα­θει­ᾶς σι­ω­πῆς. Πυ­ρά­κτω­μα ἀ­γά­πης πού πα­ρα­λύ­ει τή γλώσ­σα.

Ἔ­τσι νί­κη­σε ἡ πα­τρι­κή ἀ­γά­πη τό θά­να­το. Καί ἄ­να­ψε τού­τη ἡ χα­ρά, τό πα­νη­γύ­ρι, πού ἐν­δύ­ε­ται καί πά­λι ὁ γι­ός τήν στο­λή τήν πρώ­τη, καί φο­ρᾶ τό δα­κτυ­λί­δι τῆς υἱ­ο­θε­σί­ας, καί θύ­ε­ται ὁ μό­σχος ὁ σι­τευ­τός.

Αὐ­τή ἡ ἐ­πι­στρο­φή, ἀ­δελ­φοί μου, δέν μοι­ά­ζει μέ τίς δι­κές μας ἐ­πι­στρο­φές ἤ του­λά­χι­στον αὐ­τές πού ἔ­χου­με στό μυ­α­λό μας. Οἱ δι­κές μας εἶ­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νες λί­γο-πο­λύ σέ μι­ά νο­μι­κί­στι­κη σχέ­ση, σέ μι­ά ἀ­ντί­λη­ψη πού καλ­λι­ερ­γεῖ μᾶλ­λον τίς συμ­φω­νί­ες με­τα­ξύ κυ­ρί­ων πού δέν ἀ­θε­τοῦν τό λό­γο τους, κα­τά τόν ἀ­κό­λου­θο τρό­πο: Λοι­πόν, πα­τέ­ρα, νά τά συ­ζη­τή­σου­με, νά δοῦ­με τά πρά­γμα­τα ψύ­χραι­μα. Νά δοῦ­με σέ τίς φταῖς καί σέ τί φταί­ω. Νά βροῦ­με ἕ­να τρό­πο συμ­βί­ω­σης. Ὄ­χι ὅ­τι δέν μπο­ρῶ νά ζή­σω μα­κρυ­ά ἀ­πό σέ­να. Μπο­ρῶ, ἀλ­λά μι­ά καί εἶ­σαι πα­τέ­ρας μου εἶ­πα νά γυ­ρί­σω. Τώ­ρα ὅ­μως πρέ­πει νά μήν ἐ­πα­να­λη­φθοῦν τά ἴ­δι­α.

Αὐ­τή ἡ ἐ­πι­στρο­φή εἶ­ναι ἡ κό­λα­ση τῆς λο­γι­κῆς καί τῆς δι­και­ο­σύ­νης. Βλέ­πε­τε ὑ­πάρ­χει πα­ρα­μο­νή στό σπί­τι πού εἶ­ναι πε­ρι­πλά­νη­ση σέ χώ­ρα μα­κρι­νή. Ὑ­πάρ­χει ἐ­πι­στρο­φή πού εἶ­ναι με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­πο­μά­κρυν­ση ἀ­πό τό σπί­τι. Αὐ­τό ὅ­μως πού γνω­ρί­ζου­με ὅ­λοι εἶ­ναι, ὅ­τι μπο­ροῦ­με νά γυ­ρί­σου­με στόν Πα­τέ­ρα μας, γι­α­τί ἐ­κεῖ­νος εἶ­ναι ἡ ζω­ή, ἡ ἐ­πι­κύ­ρω­ση τῆς ἀ­ξι­ο­πρέ­πει­άς μας, ἡ ἐ­πα­νεύ­ρε­ση τῆς ἀν­θρω­πι­ᾶς μας. Γι­’ αὐ­τό, σύμ­φω­να μέ τό λό­γο τοῦ Ἐκ­κ­λη­σι­α­στῆ, μᾶς λέ­γει: Υἱ­έ μου δός μου τήν καρ­δι­ά σου. Ὅ­λα τά ἄλ­λα θά στά δώ­σω ἐ­γώ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Η Εκκλησία δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά περιλαμβάνει όλους»

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και στον δημοσιογράφο Γεώργιο Νόκο, παραχώρησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Η συνέντευξη, που δημοσιεύεται στο φύλλο της Παρασκευής...

Επίσκεψη του Μητρ. Κίτρους στην Αλβανία – Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο

Κατά το διήμερο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος επισκέφθηκε τα Τίρανα Αλβανίας. Τον Μητροπολίτη Κίτρους συνόδευε...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην ιστορική και ένδοξη Δημητσάνα

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Κυριακής, στην ιστορική και ηρωοτόκο Δημητσάνα, τελέσθηκε απόψε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Νικηφόρου, προεξάρχοντος...

Δεκαέξι Αρχιερείς στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Η Αγία Σοφία αιχμάλωτη του Ερντογάν

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Ο Ερντογάν και άλλοι Τούρκοι πολιτικοί αφού επανέφεραν σε κατάσταση αιχμαλωσίας τον πάνσεπτο ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, αγλάισμα...

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν. (Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπιστολή 114. PG 32.528B) Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε. Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ...

Επίσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της υπαγωγής του μέχρι πρότινος Στρατιωτικού Μουσείου Καλαμάτας, στην δικαιοδοσία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών  και της μετονομασίας του σε Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας,...

Χειροτονία σε Πρεσβύτερο και Χειροθεσία σε Αρχιμανδρίτη του Αρχιδιακόνου π. Νήφωνος

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης και εκκλησιαστικής λαμπρότητας τελέσθηκε, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας...
video

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε. Στο χριστιανισμό έχουμε δυο ειδών χριστιανούς. Οι χριστιανοί που πιστεύουν και οι χριστιανοί που με το παραμικρό διαμαρτύρονται. Έχουμε...

Η Ι. Μ. Ηλείας δίπλα στους Υποψηφίους Σπουδαστές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Να Διαβάζεις σαν να εξαρτώνται όλα μόνον από το Διάβασμα και να Προσεύχεσαι σαν να εξαρτώνται όλα από τον Θεόν! Ιερά Παράκληση υπέρ επιτυχίας και...

Οι Αμερικανοί στοχοποιούν τις Μόνες του Αγίου Όρους που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ – Αποφασισμένοι να δώσουν τέλος στα περίεργα…...

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα σε σχέση με τη σύνδεση Μονών του Αγίου Όρους, που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ, με τον ρωσικό...

Εκκλησία και Πολιτική | Αναγκαιότητες και κίνδυνοι

Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη1 Τα μέλη της Εκκλησίας είναι φυσικό να ενδιαφέρονται για την πολιτική ζωή και να φροντίζουν για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων...

«Παιδιά μου καλή δύναμη και καλή επιτυχία»

Την Τρίτη 30 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του...

Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόμενος από τον Αρχιγραμματέα πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Σύγκληση της μικτής Θεολογικής Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

Με την ευλογία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’, το Δευτερόθρονο Πρεσβυγενές Πατριαρχείο φιλοξενεί την συνάντηση της Μικτής...