Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι,  ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι  καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα»…  (Ματθ. 18,25)

Πολὺ σκληρή, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἀκούγεται ἡ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως, σύμφωνα μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ μας Εὐαγγελίου, νὰ πωλήση ἐξάπαντος τὴν γυναίκα καὶ τὰ παιδιὰ του ὁ καταχρεωμένος δοῦλος του προκειμένου νὰ ἐξοφλήση τὸ τεράστιο χρέος, ποὺ ὤφειλε.

Ἄς μὴ νιώθουμε ὅμως ἔκπληξη καὶ ἀπορία, διότι ἔτσι εἶχαν τὰ ἤθη καί το Ποινικό Δίκαιον ἐκείνης τῆς μακρυνῆς ἐποχῆς, στὴν ὁποία μᾶς παραπέμπει ἡ παραβολὴ τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ἀπεχθέστατη ἀγοραπωλησία τῶν ἀνθρώπινων ὄντων δὲν ἦτο κάτι τὸ ἀσυνήθιστο. Δυστυχῶς! Οἱ δὲ δανειστὲς γιά νὰ μὴ χάσουν τὸ ποσὸν ποὺ ἐδάνεισαν σὲ πτωχοὺς συνανθρώπους των εἶχαν τὸ δικαίωμα ἀπό τό Νόμο νὰ πάρουν ὡς ἀντάλλαγμα του ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια τοῦ ὀφειλέτου.

Ἀλλὰ ἡ σκληρὴ αὐτὴ καὶ ἀποκρουστικὴ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως τῆς παραβολῆς μας, δηλαδὴ ὁ ὀφειλέτης νὰ πωλήση γυναίκα καὶ παιδιὰ γιὰ νὰ ἐξοφλήση τὸ χρέος του, ὑποδηλώνει καὶ κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο ἀξίζει ἐποικοδομητικὰ νὰ σχολιάσωμε. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Τὸ ἑξῆς.

Ὅτι μέσα σὲ μία οἰκογένεια ὅλοι καὶ σύζυγος καὶ παιδιά, ὁ καθένας κατὰ τὴ θέση του, ἔχει τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης στὰ ζητήματα, ποὺ τὴν ἀπασχολοῦν. Ὑπεύθυνος δὲν εἶναι μόνο ὁ πατέρας, ὡς κεφαλὴ τῆς οἰκογενείας. Εἶναι ὑπεύθυνη καὶ ἡ σύζυγος. Ἐξάλλου αὐτὸ δὲν φανερώνει καὶ τὸ ἐπίθετο σύζυγος; Ὅτι εἶναι πολὺ κοντὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, τόσο μάλιστα κοντά, σὰν νὰ βρίσκωνται κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό καί νά τόν βαστάζουν μαζί.

Στὸν ἴδιο ζυγὸ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα πρέπει νὰ συντονίζουν ἔτσι τὸ βῆμα τους, ὥστε νὰ σύρουν ἐπιτυχῶς τὸ ἄροτρον τῆς καθημερινότητας. Ἐὰν τρέχη ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος ἐπιβραδύνη τὸ βῆμα του, τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ σύρουν τὸ ἄροτρον. Τότε δυστυχῶς προκύπτει τὸ δυσεπίλυτο πρόβλημα τῆς ἀσυμφωνίας τῶν χαρακτήρων, μὲ θλιβερὸ ἀποτέλεσμα νὰ λύνουν τὸ ζυγὸ καὶ ὁ καθένας νὰ τραβᾶ τὸ δρόμο του καὶ νὰ διαλύουν τὴν οἰκογένεια.

Ὁλόκληρη, λοιπόν, ἡ οἰκογένεια πρέπει νὰ αἰσθάνεται ὑπεύθυνη ἀπέναντι στὰ προβλήματά της καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ προσπαθῆ νὰ τὰ ἐπιλύη. Τί δυστυχία ὁ μὲν ἀρχηγὸς τῆς οἰκογενείας, ὁ πατέρας, νὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀντιμετωπίση ἕνα προκύψαν πρόβλημα καὶ ἡ σύζυγος νὰ ἀδιαφορῆ καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείπη μόνον στὸν ἀγώνα του ! Ἤ ἀκόμη τί δυστυχία καὶ τὰ παιδιά, ὅταν ἔχουν κάποια ἡλικία, νὰ βλέπουν πῶς θὰ ζήσουν τὶς ἐφήμερες χαρὲς καὶ τὴν ἄνεση τῆς ἡλικίας των, περιφρονώντας τὸν κόπο καὶ τὸν ἀγώνα τῶν γονέων τους!

Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, τὴν τόσο αὐτονόητη κρύπτει ἡ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ὥστε ὁ ἄτυχος δοῦλος του, προκειμένου νὰ ἐξοφλήση τὸ τεράστιο χρέος του, νὰ πωλήση τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του. Διότι πατέρας, μητέρα, παιδιὰ ἀποτελοῦν μία ἀδιάλυτη, ἀδιάσπαστη ἑνότητα, καί εἶναι ὑπεύθυνοι οἱ πάντες γιὰ ὅ,τι σχετίζεται μὲ τὴν οἰκογένεια.

Ἐδῶ, θὰ διδάξη κάπου ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς παραμερίζει τρόπον τινὰ τὸ «συμφέρον» καὶ τὴν «δόξαν» Του προκειμένου νὰ παραμείνη ἀλώβητη αὐτὴ ἡ ἑνότητα τῆς οἰκογενείας. Ἀπό ποῦ ἐξάγει αὐτό τό συμπέρασμα; Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅταν τὸ ἀνδρόγυνο γιὰ διαφόρους λόγους, τὸ χωρίζει ἡ θρησκευτικὴ πίστη, δηλαδή μόνο τό ἕνα μέλος της πιστεύει στό Χριστό, καὶ πάλι θὰ πρέπη νὰ παραμένη ἑνωμένο, παρὰ νὰ χωρίση. Συγκεκριμένα, θά γράψη στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου, ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους, ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα εἶναι ἄπιστη, τὸ πιστὸ μέλος νὰ μὴν χωρίζεται μὲ τὸ διαζύγιο (Αʹ Κορ.7,12-13).

Ἔτσι ὀφείλουν νά σκέπτωνται καὶ νά πολιτεύωνται τὰ χριστιανικὰ ἀνδρόγυνα. Νά αἰσθάνωνται ὡς ἕνας ἄνθρωπος, ὡς μία ψυχὴ, τοὐλάχιστον, ὅταν ἀναφύωνται μικρὰ ἤ μεγάλα προβλήματα μέσα στὴν οἰκογένεια. Τὸ πνεῦμα τὸ εὐλογημένον τῆς κοινῆς εὐθύνης ἄς κατευθύνη τότε καί πάντοτε τὶς ἐνέργειές των. Οἱ σύζυγοι ἄς πορεύωνται τόν δρόμο τῆς κοινῆς ζωῆς των «ὡς τὸν αὐτὸν ἕλκοντες τῆς εὐσεβείας ζυγόν…». Ἄς νιώθουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον «ὡς συνεργὸν καὶ συστρατιώτην καὶ κοινωνὸν καὶ ἀδελφόν», σύμφωνα μέ τήν ὡραία Πατερική διδασκαλία.

Εἴθε αὐτὸ τὸ αἴσθημα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τῆς κοινῆς εὐθύνης, ὡς τὸ πλέον ἰσχυρὸ δομικό ὑλικό, νὰ στερεώνη τὴν χριστιανική μας οἰκογένεια καὶ τότε, ἄς εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι, θὰ τὴν καθιστᾶ ἄτρωτη καὶ ἀσάλευτη καὶ ἀμετακίνητη σὲ ὅλες τὶς θύελλες τῶν δοκιμασιῶν τοῦ βίου. Εὐλογημένη χριστιανική, Ὀρθόδοξη, ἑλληνικὴ οἰκογένεια! Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...

Απλά και ταπεινά τα ονομαστήρια του Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου!

Μέσα σε κλίμα πνευματικής Χαράς, εόρτασε απλά και ταπεινά τα σεπτά ονομαστήριά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος. Ο ακούραστος και ακάματος εργάτης της...

Επετειακές εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη για τα διακόσια χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνακοινώνει ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις σέ ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο Κρήτη, ἐντός τοῦ ἔτους 2021, μέ ἀφορμή...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σάμου

Τήν Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν δύο μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας,  Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, τελέσθηκε στόν...

Καλαβρύτων Ιερώνυμος: «Ένα δημόσιο “ευχαριστώ” είναι πολύ λίγογια το “θαύμα” στο Καλλιμανοπούλειο»

Το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό και Διακονικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όπως τα περισσότερα Ιδρύματα της χώρας μας, δεν γλίτωσε δυστυχώς από την...

Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές – Απολογισμός έτους 2020

Από το 2010 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από το Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» προς...