Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι,  ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι  καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα»…  (Ματθ. 18,25)

Πολὺ σκληρή, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἀκούγεται ἡ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως, σύμφωνα μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ μας Εὐαγγελίου, νὰ πωλήση ἐξάπαντος τὴν γυναίκα καὶ τὰ παιδιὰ του ὁ καταχρεωμένος δοῦλος του προκειμένου νὰ ἐξοφλήση τὸ τεράστιο χρέος, ποὺ ὤφειλε.

Ἄς μὴ νιώθουμε ὅμως ἔκπληξη καὶ ἀπορία, διότι ἔτσι εἶχαν τὰ ἤθη καί το Ποινικό Δίκαιον ἐκείνης τῆς μακρυνῆς ἐποχῆς, στὴν ὁποία μᾶς παραπέμπει ἡ παραβολὴ τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ἀπεχθέστατη ἀγοραπωλησία τῶν ἀνθρώπινων ὄντων δὲν ἦτο κάτι τὸ ἀσυνήθιστο. Δυστυχῶς! Οἱ δὲ δανειστὲς γιά νὰ μὴ χάσουν τὸ ποσὸν ποὺ ἐδάνεισαν σὲ πτωχοὺς συνανθρώπους των εἶχαν τὸ δικαίωμα ἀπό τό Νόμο νὰ πάρουν ὡς ἀντάλλαγμα του ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια τοῦ ὀφειλέτου.

Ἀλλὰ ἡ σκληρὴ αὐτὴ καὶ ἀποκρουστικὴ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως τῆς παραβολῆς μας, δηλαδὴ ὁ ὀφειλέτης νὰ πωλήση γυναίκα καὶ παιδιὰ γιὰ νὰ ἐξοφλήση τὸ χρέος του, ὑποδηλώνει καὶ κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο ἀξίζει ἐποικοδομητικὰ νὰ σχολιάσωμε. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Τὸ ἑξῆς.

Ὅτι μέσα σὲ μία οἰκογένεια ὅλοι καὶ σύζυγος καὶ παιδιά, ὁ καθένας κατὰ τὴ θέση του, ἔχει τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης στὰ ζητήματα, ποὺ τὴν ἀπασχολοῦν. Ὑπεύθυνος δὲν εἶναι μόνο ὁ πατέρας, ὡς κεφαλὴ τῆς οἰκογενείας. Εἶναι ὑπεύθυνη καὶ ἡ σύζυγος. Ἐξάλλου αὐτὸ δὲν φανερώνει καὶ τὸ ἐπίθετο σύζυγος; Ὅτι εἶναι πολὺ κοντὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, τόσο μάλιστα κοντά, σὰν νὰ βρίσκωνται κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό καί νά τόν βαστάζουν μαζί.

Στὸν ἴδιο ζυγὸ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα πρέπει νὰ συντονίζουν ἔτσι τὸ βῆμα τους, ὥστε νὰ σύρουν ἐπιτυχῶς τὸ ἄροτρον τῆς καθημερινότητας. Ἐὰν τρέχη ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος ἐπιβραδύνη τὸ βῆμα του, τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ σύρουν τὸ ἄροτρον. Τότε δυστυχῶς προκύπτει τὸ δυσεπίλυτο πρόβλημα τῆς ἀσυμφωνίας τῶν χαρακτήρων, μὲ θλιβερὸ ἀποτέλεσμα νὰ λύνουν τὸ ζυγὸ καὶ ὁ καθένας νὰ τραβᾶ τὸ δρόμο του καὶ νὰ διαλύουν τὴν οἰκογένεια.

Ὁλόκληρη, λοιπόν, ἡ οἰκογένεια πρέπει νὰ αἰσθάνεται ὑπεύθυνη ἀπέναντι στὰ προβλήματά της καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ προσπαθῆ νὰ τὰ ἐπιλύη. Τί δυστυχία ὁ μὲν ἀρχηγὸς τῆς οἰκογενείας, ὁ πατέρας, νὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀντιμετωπίση ἕνα προκύψαν πρόβλημα καὶ ἡ σύζυγος νὰ ἀδιαφορῆ καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείπη μόνον στὸν ἀγώνα του ! Ἤ ἀκόμη τί δυστυχία καὶ τὰ παιδιά, ὅταν ἔχουν κάποια ἡλικία, νὰ βλέπουν πῶς θὰ ζήσουν τὶς ἐφήμερες χαρὲς καὶ τὴν ἄνεση τῆς ἡλικίας των, περιφρονώντας τὸν κόπο καὶ τὸν ἀγώνα τῶν γονέων τους!

Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, τὴν τόσο αὐτονόητη κρύπτει ἡ ἀπόφαση τοῦ βασιλέως τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ὥστε ὁ ἄτυχος δοῦλος του, προκειμένου νὰ ἐξοφλήση τὸ τεράστιο χρέος του, νὰ πωλήση τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του. Διότι πατέρας, μητέρα, παιδιὰ ἀποτελοῦν μία ἀδιάλυτη, ἀδιάσπαστη ἑνότητα, καί εἶναι ὑπεύθυνοι οἱ πάντες γιὰ ὅ,τι σχετίζεται μὲ τὴν οἰκογένεια.

Ἐδῶ, θὰ διδάξη κάπου ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς παραμερίζει τρόπον τινὰ τὸ «συμφέρον» καὶ τὴν «δόξαν» Του προκειμένου νὰ παραμείνη ἀλώβητη αὐτὴ ἡ ἑνότητα τῆς οἰκογενείας. Ἀπό ποῦ ἐξάγει αὐτό τό συμπέρασμα; Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅταν τὸ ἀνδρόγυνο γιὰ διαφόρους λόγους, τὸ χωρίζει ἡ θρησκευτικὴ πίστη, δηλαδή μόνο τό ἕνα μέλος της πιστεύει στό Χριστό, καὶ πάλι θὰ πρέπη νὰ παραμένη ἑνωμένο, παρὰ νὰ χωρίση. Συγκεκριμένα, θά γράψη στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου, ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους, ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα εἶναι ἄπιστη, τὸ πιστὸ μέλος νὰ μὴν χωρίζεται μὲ τὸ διαζύγιο (Αʹ Κορ.7,12-13).

Ἔτσι ὀφείλουν νά σκέπτωνται καὶ νά πολιτεύωνται τὰ χριστιανικὰ ἀνδρόγυνα. Νά αἰσθάνωνται ὡς ἕνας ἄνθρωπος, ὡς μία ψυχὴ, τοὐλάχιστον, ὅταν ἀναφύωνται μικρὰ ἤ μεγάλα προβλήματα μέσα στὴν οἰκογένεια. Τὸ πνεῦμα τὸ εὐλογημένον τῆς κοινῆς εὐθύνης ἄς κατευθύνη τότε καί πάντοτε τὶς ἐνέργειές των. Οἱ σύζυγοι ἄς πορεύωνται τόν δρόμο τῆς κοινῆς ζωῆς των «ὡς τὸν αὐτὸν ἕλκοντες τῆς εὐσεβείας ζυγόν…». Ἄς νιώθουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον «ὡς συνεργὸν καὶ συστρατιώτην καὶ κοινωνὸν καὶ ἀδελφόν», σύμφωνα μέ τήν ὡραία Πατερική διδασκαλία.

Εἴθε αὐτὸ τὸ αἴσθημα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τῆς κοινῆς εὐθύνης, ὡς τὸ πλέον ἰσχυρὸ δομικό ὑλικό, νὰ στερεώνη τὴν χριστιανική μας οἰκογένεια καὶ τότε, ἄς εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι, θὰ τὴν καθιστᾶ ἄτρωτη καὶ ἀσάλευτη καὶ ἀμετακίνητη σὲ ὅλες τὶς θύελλες τῶν δοκιμασιῶν τοῦ βίου. Εὐλογημένη χριστιανική, Ὀρθόδοξη, ἑλληνικὴ οἰκογένεια! Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ιεραρχία γιοκ;

Μία φορά και έναν καιρό όλα ήταν ετοιμασμένα και ο λόγος και τα πρόσωπα και οι τίτλοι και τα τριπρόσωπα. Αυτό για να εκλεγούν...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζαππείου

Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Ζάππειο, του Δήμου Κιλελέρ. Την τελετή του Αγιασμού των Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...

Άρχισαν τα όργανα. Ο Δράμας δεν συναινεί στην ακύρωση της ιεραρχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ Ἀριθ. Πρωτ. 313 Ἐν Δράμᾳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2020 Πρός τόv Μακαριώτατov Ἀρχιεπίσκoπov Ἀθηvῶν καί πάσης Ἑλλάδoς κ.κ. Ἱερώνυμον Πρόεδρov τῆς Ἱερᾶς Συvόδoυ τῆς Ἐκκλησίας...

Ο εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στον τόπο Της το νησί των Κυθήρων

Με λαμπρότητα παρά τις ειδικές υγειονομικές περιστάσεις εορτάστηκε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον τόπο Της, το νησί των Κυθήρων και στο Ιερό Της Προσκύνημα...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ι.Μ. Διδυμοτείχου

Την Πέμπτη, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλιουρίου, του τέως Δήμου Μεταξάδων, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος...

Η πανήγυρις της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη τελέσθηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, επί...

Καρδίτσα: Αγρυπνία επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου, της Μυρτιδιωτίσσης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να εκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας»

«Να εγκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας». Με αυτά τα παραινετικά  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, ολοκλήρωσε αργά τα μεσάνυκτα της Τετάρτης...

Χειροτονία Διακόνου στον Πειραιά

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ, τελέστηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 η Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς, όπου πραγματοποιήθηκε...

Η Χίος τίμησε την Καπετάνισσα Παναγία της

Σέ ἕνα Μοναστῆρι, μέ βαθειά ἀσκητική καί ἱστορική παράδοση, πού δίνει τήν ἐντύπωση πλοίου, τό ὁποῖο ταξιδεύει μέσα στή θάλασσα, ἐτίμησε χθές ἡ...

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε...

Αιωνία αυτής η μνήμη – Η Μοναχή  Νειλία εκοιμήθη εν Κυρίω

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η ...

Η Πύλος εόρτασε την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με σεμνό και λιτό τρόπο η πόλη της Πύλου εόρτασε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα. Την πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον Ιερό...

Ο νέος Διευθυντής Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών...