Στo Υ­πουρ­γείο Παι­δείας καί Θρη­σκευ­μά­των καί συγ­κε­κρι­μένα στην Αί­θουσα «Έλλη Παππά», συ­νε­δρί­ασε τήν Δευ­τέρα 17η Φε­βρου­α­ρίου 2020 και ώρα 12η με­σημ­βρινή, η Ε­πι­τροπή Α­ξι­ο­λο­γή­σεως των έρ­γων του Β΄ Πα­νελ­λη­νίου Μα­θη­τι­κού Δι­α­γω­νι­σμού σχο­λι­κού έ­τους 2019-2020 για τη δη­μι­ουρ­γία «βίν­τεο» με θέμα: «200 χρό­νια από το 1821», η ο­ποία συ­στά­θηκε με το σχε­τικό έγ­γραφο του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέα Θρη­σκευ­μά­των και του Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Ο Προ­ε­δρεύων της Ε­πι­τρο­πής, Αρ­χι­μαν­δρί­της Βαρ­θο­λο­μαίος Αν­τω­νίου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, κα­λω­σό­ρισε τα Μέλη της Ε­πι­τρο­πής, η ο­ποία α­πο­τε­λεί­ται από τους κά­τωθι:

κ. Πη­νε­λόπη Μω­ρα­ΐ­του, Φι­λό­λογο – Εκ­παι­δευ­τικό,
κ. Κων­σταν­τίνο Χο­λέβα, Πο­λι­τικό Ε­πι­στή­μονα,
κ. Νι­κό­λαο Πα­πα­θα­να­σό­πουλο, Προ­ϊ­στά­μενο Τμή­μα­τος Θρη­σκευ­τι­κών Ε­λευ­θε­ριών και Δι­α­θρη­σκευ­τι­κών Σχέ­σεων,
κ. Σο­φία Με­ρε­τάκη, Δι­οι­κη­τική Υ­πάλ­ληλο Τμή­μα­τος Θρη­σκευ­τι­κών Ε­λευ­θε­ριών και Δι­α­θρη­σκευ­τι­κών Σχέ­σεων και
κ. Ευ­τυ­χία Μητ­σο­πού­λου, Ει­δικό Σύμ­βουλο Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέα Θρη­σκευ­μά­των,
και κή­ρυξε την έ­ναρξη της συ­νε­δρι­ά­σεως.

Η Ε­πι­τροπή συ­σκέ­φθηκε και α­φού α­ξι­ο­λό­γησε τα υ­πο­βλη­θέντα έργα με κρι­τή­ρια: την σα­φή­νεια ως προς το θέμα, την πρω­το­τυ­πία, την αι­σθη­τική α­πό­δοση και την υ­λο­ποί­ηση των τε­θέν­των στό­χων, α­πο­φάν­θηκε ο­μό­φωνα για την α­πο­νομή πέντε βρα­βείων και έξι ε­παί­νων προς μα­θη­τές της Γ΄ τά­ξεως Γυ­μνα­σίου, Σχο­λείων από όλη την Ελ­λάδα, οι ο­ποίοι κα­τέ­θε­σαν ο­μα­δι­κές ή και με­μο­νω­μέ­νες ερ­γα­σίες «βίν­τεο» α­φο­ρώντων στις ε­ξής τέσ­σε­ρεις Ε­πα­να­στα­τι­κές Προ­σω­πι­κό­τη­τες του 1821:

α) Ε­θνο­μάρ­τυρα Ε­πί­σκοπο Ρω­γών Ι­ω­σήφ,

β) Δό­μνα Βι­σβίζη,

γ) Θε­ό­δωρο Κο­λο­κο­τρώνη καί

δ) Ι­ω­άννη Μα­κρυ­γι­άννη.

Κατά τον μήνα Μάιο οι βρα­βευ­θέν­τες μα­θη­τές και οι Υπεύ­θυ­νοι Κα­θη­γη­τές τους θα συμ­με­τά­σχουν σε τρι­ή­μερη εκ­παι­δευ­τική εκ­δρομή στα Κα­λά­βρυτα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»

Προσκεκλημένος της εκπομπής Live news και του δημοσιογράφου κ. Νίκου Ευαγγελάτου, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ήταν σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος...

Η Εκκλησία στις επιδημίες χθες και σήμερα

Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης Ο κορωνοϊός, που αποτελεί την επιδημική μάστιγα της εποχής μας σε παγκόσμια έκταση, δεν είναι πρωτόγνωρη...

Η πνευματική αιχμαλωσία του αμαρτωλού

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ   Είναι γεγονός, ότι δοκιµάζοντας την πρόσκαιρη αιχμαλωσία, ο λαός του Θεού διακρίνει µέσω αυτής µίαν άλλη αιχµαλωσία,...

Όταν αναθέτουμε τό μέλλον μας στον Θεό, Τόν υποχρεώνουμε νά μας βοηθήση

– Γέροντα, νιώθω μιά ανασφάλεια, εχω άγχος. – Άσφαλίσου, βρέ παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνον την ασφάλεια τού αυτοκινήτου ξέρεις; Τήν ασφάλεια τού Θεού δέν...
video

Νέα καινοτόμα δράση διαδικτυακών Κατηχητικών Συναντήσεων από την Ι.Μ. Κίτρους

 Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης...

Τι θα κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα;

ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά...
video

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό… ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει…

Στρατάκης Νίκος: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα Μαρτσάκης Ἀντώνης: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε,...

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

Είπε ο αββάς Ησαϊας: "Νομίζω πώς είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο αγαθό να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει στη γνώση του Θεού. Γιατί...

Σας ἐρωτω· ἐὰν βγῇ ἕνα διάταγμα «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς...

Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο...

Ὁ Μέγας Κανών

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών...

«Καταιγιστική» επιστολή του Μητρ. Μεσογαίας στην Κεραμέως – Ούτε σε αθεϊστικά καθεστώτα η απαγόρευση της θείας λατρείας

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, που απέστειλε στην κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. ...

Νέο «Συγχωροχάρτι» από το Βατικανό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 30η Μαρτίου 2020  ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟΒΑΤΙΚΑΝΟ: Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ»...

Ιερέας σε Μητσοτάκη – Σας τιμούν εικόνες με περιπολικά έξω από εκκλησίες;

Ο ιερέας Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, με ηλεκτρονικό μήνυμά του προς δεκάδες αποδέκτες, κοινοποιεί επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο...

Απάντηση Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου στον Αρχιμ. Δαβίδ Τσελίκα

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου  Ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Φωκίδος Δαβίδ Τσελίκας με μακροσκελές κείμενό του, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, απαντά στην ελαχιστότητά μου, για λογαριασμό...

Ἡ πανδημία τούτη εἶναι μιά συνηθισμένη χειμωνιάτικη καταιγίδα

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ἐρωτηθείς ἀπό Δημοσιογράφο διά τίς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ στήν Ἐκκλησία μας ἐδήλωσε: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή ὅλοι...