Ἐπικήδειος εἰς μακαριστόν Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κυρό Χριστοφόρον

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου Καστόρη

Μετά βαθυτάτης καί εἰλικρινοῦς συγκινήσεως ἱστάμεθα σήμερον ὅλοι πρό τῆς τιμίας σοροῦ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κυροῦ Χριστοφόρου, τήν ὁποίαν θά ἀποθέσωμεν ἐντός ὀλίγου εἰς τήν τελευταίαν τοῦ τάφου κατοικίαν, «εἰς γῆν ἐξ ἐλήφθη» κατά τήν Γραφήν. Τήν συγκινητικήν ταύτην ὥραν τοῦ ὑστάτου ἀποχαιρετισμοῦ καθώς βλέπω ἄπνουν καί ἀκίνητον ἐντός τοῦ φερέτρου τόν ἀείμνηστον Ἐπίσκοπον, ἀνακαλῶ εἰς τήν μνήμην μου τάς κορυφαίας στιγμάς τοῦ βίου του πρό πολλῶν ἐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, κατά τήν μοναχικήν κουράν του καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν του τό ἔτος 1986 ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου καί νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου καί εὐθύς ἀμέσως τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν του καί εἰς ἀρχιμανδρίτην προχείρισιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.

Δέν θεωρῶ σκόπιμον ἀπό τοῦ βήματος τούτου νά προβῶ εἰς λεπτομερῆ βιογράφησιν τοῦ ἐκλιπόντος ἱεράρχου. Ἀναφέρω ἁπλῶς καί ἐνδεικτικῶς τήν λαμπράν ἐπιστημονικήν του ἐπάρκειαν διαθέτοντος σπανίους διά τήν ἐποχήν του ἀκαδημαϊκούς τίτλους μεταπτυχιακῶν σπουδῶν καί δή ἐν Μεγάλῃ Βρεταννίᾳ.

Εἰργάσθη ἐπί μακρόν ἐπιτυχῶς ὡς ἐκπαιδευτικός καθηγητής εἰς τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν, διευθυντής Γυμνασίου καί Λυκείου (1959-1990). Μέ σεβασμόν καί εὐγνώμονα ἀγάπη τόν ἐνθυμοῦνται οἱ πάλαι μαθηταί του εἰς τήν ἐπαρχίαν μας, μάλιστα δέ εἰς τήν κωμόπολιν τῆς ἱστορικῆς Χαιρωνείας.

Ἡ μόρφωσίς του καί ἡ παιδαγωγική του ἐπάρκεια ἐξετιμήθησαν τόσον, ὥστε ἡ πολιτεία νά ἀποβλέψῃ πρός τάς γνώσεις του καί τήν ἱκανότητά του καί νά ἀναθέσῃ εἰς αὐτόν τήν θέσιν τοῦ προϊσταμένου τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ Βοιωτίας κατά τά ἔτη 1990-91.

Κατά τήν ἐνάσκησιν τῶν σπουδαίων του καθηκόντων ἐπέδειξε θαυμαστόν ζῆλον, ὑπευθυνότητα καί πνεῦμα δικαιοσύνης καί συναδελφικότητας πρός τούς ὑφισταμένους του, καταλιπὼν εἰς πάντας ἀρίστας ἐντυπώσεις. Ἡ ὑπομονή, ἡ φιλοτιμία, ἡ ἀνεξικακία καί ἡ ἡθική ἀνωτερότης διέκρινον αὐτόν εἰς ὀλας τάς ἐκφάνσεις τῆς σταδιοδρομίας του. Καί πάντα ταῦτα ἐν πνεύματι ταπεινοφροσύνης, σεμνότητος καί μετριοπαθείας.

Ἔλαβεν ὡσαύτως μέρος εἰς ἱεραποστολάς εἰς Ν.Κορέαν (1989) καί  Χόνγκ-Κόνγκ (1992, 1994, 1995) καί διετέλεσε ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ  Ι. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Τορόντο καί Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο (1997- 2006).

Παντοῦ εἰς τήν διάβασίν του κατέλιπεν ἀγαθάς ἐντυπώσεις καί ἄριστα ἀποτελέσματα, ἐργαζόμενος πάντοτε εὐσυνειδήτως, ἀλλά καί σεμνῶς καί ἀθορύβως.

Ἡ Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐκτιμήσασα τά τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα του τόν ἐξέλεξε τήν 26ην Ἰουνίου 1999 Βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο ἐν Καναδᾷ, μέ τόν τίτλο «Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων».

Καί εἰς τήν ἀνωτάτην Ἀρχιερατικήν βαθμίδα ἀνελθών παρέμεινεν ἁπλοῦς προσηνής καί εὐγενής. Ἦτο πάντοτε ὁ ἤρεμος διδάσκαλος, ὁ ἀσφαλής ὁδηγός, ὁ ἀγαπῶν φίλος. Ὅπου κι ἄν ὑπηρέτησεν εἴτε ὡς κληρικός, εἴτε ὡς ἐκπαιδευτικός λειτουργός, ὁ ἐκλιπών Ἱεράρχης ἠνάλωσεν ἑαυτόν ἐν τῇ διακονίᾳ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας.

Τά ἀνθρωπιστικά του προσόντα ἦσαν ἐπί πλέον τά συνοδοιποροῦντα πρός τά ἐκ τῆς ἀρχιερωσύνης καθήκοντα καί ὁ εὐτυχής αὐτός συνδυασμός συνύφαινε τήν σεμνήν καί διακριτικήν του προσωπικότητα, ἡ ὁποία θά μείνῃ ἀσφαλῶς ἀλησμόνητος εἰς τούς γνωρίσαντας αὐτόν.

Εἰς τό τέρμα τῆς ἐπί γῆς πορείας του ὑπό τό βάρος προβλημάτων ὑγείας ἀποτόκων τῆς προκεχωρημένης ἡλικίας, εἶχε τήν εὐλογία νά τύχῃ στοργικῆς περιθάλψεως εἰς τό Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐν Λεβαδείᾳ, χάρις εἰς τήν ἀγαπητικήν διάθεσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου.

Σεβασμιώτατε, εὔχεσθε ὅπως «ὁ καί νεκρῶν καί ζώντων ἐξουσιαστής» ἀναπαύσῃ μετά τῶν ἐκλεκτῶν Του τήν μακαρίαν ψυχήν τοῦ Ἐπισκόπου Ἀνδίδων, διότι εἶναι «μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» ἐφ’ ὅσον δικαιοῦνται τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον ὡς τήν πίστιν τηρήσαντες καί τόν δρόμον τελέσαντες.

Ὅλοι, μαθηταί, συλλειτουργοί, πνευματικά τέκνα, τεθλιμμένοι συγγενεῖς κατά σάρκα, ὑπόσχονται ὅτι δέν θά λησμονήσουν τόν προσηνῆ καί εὐγενικόν, τόν Ἀρχιερέα, διδάσκαλον, ἀδελφόν καί φίλον.

«Μακάριος ὅν ἐξελέξατο καί προσελάβου, κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός της Οσίας Ξένης στο Μετόχι της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Παρίσι

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ προεξήρχε σήμερα της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων και ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του...

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, επί της παραλιακής οδού της Καλαμάτας, μετέβη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ναό Σύμης

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 24ης Ἰανουαρίου 2021, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης, ὁ Σεβ....

Κυριακή ΙΔ´ Λουκά στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 –...

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24 Ιανουαρίου ε.έ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου...

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων

Από την Διεύθυνση του Σουρλίγκειου Ιδρύματος ανακοινώνονται τα εξής: Επί συνόλου 37 τροφίμων και 11 εργαζομένων διαγνώστηκαν 28 τρόφιμοι και 7 εργαζόμενοι θετικοί στον...

Συναξάρι 25ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ...

Στη Λίμνη Κάρλα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στη Λίμνη Κάρλα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, προκειμένου να δει από κοντά το έργο το οποίο επιτελέστηκε από την...

30 έτη από την κοίμηση του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου

Τη μνήμη του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, του Ελεήμονος Πνευματικού τίμησε ευλαβώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Επί τη συμπληρώσει 30 ετών από...

Μνημόσυνο μακαριστών Μητροπολιτών Μαντινείας και Κυνουρίας

Τήν Κυριακή, 24 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου   καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου...

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγώνα της Ελευθερίας

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο Sports3 Η Εκκλησία της Ελλάδος, προετοιμάζεται και εργάζεται για να γιορτάσει την επέτειο των διακοσίων ετών από την...

H αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Πειραιά

Πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς η αρχαιοπρεπής...

Συναξάρι 24ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῆς ἁγίας μητρός ἡμῶν Ξένης καί τῶν δύο αὐτῆς θεραπαινίδων.  ῾Η Ἁγία Ξένη καταγόταν ἀπό...

Άξιος ο νέος Διάκονος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στεφανοβικείου μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε την αναίμακτο Θεία Λειτουργία, σήμερα, Σάββατο...