Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνμη τοῦ ἁγίου Λέοντος, Ἐπισκόπου Ρώμης.

Ὁ Ἅγιος Λέων ἐγεννήθηκε στή Ρώμη περί τά τέλη τοῦ 4ου αἰῶ-νος μ.Χ. καί ἔ­ζη­σε στά χρό­νι­α τῶν βασιλέων Μαρ­κι­α­νοῦ καί Πουλ­χε­ρί­ας (450- 457 μ.Χ.). Διετέλεσε διάκονος τῶν Ἐπισκόπων Ρώμης Καλλίστου καί Σίξτου (432-440 μ.Χ.) καί ἐξαιτίας τῆς πολ­λῆς ἀ­ρε­τῆς, τῆς συνέσεως καί τῆς κα­θα­ρό­τη­τος τοῦ βίου του ἐχει­ρο­το­νή­θη­κε Ἐ­πί­σκο­πος τῆς Ρώ­μης στίς 29 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 440 μ.Χ.

Κατά τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε στή Χαλκηδόνα, τό ἔτος 451 μ.Χ., προσέφερε μεγάλη ὑπηρεσία στήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια διά τῆς ἐνεργοῦ καί φωτισμένης σέ αὐτήν συμμετοχῆς του. Ἀπέστειλε σέ αὐτήν τέσσερεις ἀντιπροσώπους του, ἡ δέ ἐπιστολή τήν ὁποία ἀπηύθηυνε πρός τή Σύνοδο καθώριζε μέ ὅλη τήν ἀκρίβεια καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τίς δύο φύσεις τοῦ Κυρίου, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη.

Ὁ Ἅγιος Λέων ἐκοιμήθηκε σέ βαθύ γῆρας στίς 10 Νοεμβρίου 460 μ.Χ. μέ εἰρήνη καί ἡ Σύναξή του ἐτελεῖτο στή Μεγάλη ᾿Εκκλησία.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τν γων μαρτρων Λοντος καί Παρηγορου, θλησντων ν Πατροις τς Λυκας.

    Οἱ Συναξαριστές σημειώνουν ὅτι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Λέων καί Παρηγόριος συνελήφθησαν στά Πάταρα τῆς Λυκίας. Πρῶτος συνελήφθη ὁ Ἅγιος Παρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε διά πολλῶν καί ποικίλων βασάνων. Ὁ Ἅγιος Λέων προσερχόταν στόν τόπο, ὅπου ἔρριψαν τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Παρηγορίου καί ἔκλαιε γιά τό θάνατο τοῦ ἀγαπημένου του φίλου καί Μάρτυρος ἐπιθυμώντας νά ἀκολουθήσει καί αὐτός τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. Καί ἡ εὐκαιρία βρέθηκε.

    Σέ κάποια ἑορτή τῶν Ἐθνικῶν ὁ Λέων ἐπλησίασε στόν εἰδωλολατρικό ναό καί συνέτριψε τά κηροπήγια καί τούς λύχνους τῶν εἰδώλων, ἐνῶ ἔψαλλε ὕμνους πρός τόν Κύριο. Ἀμέσως συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν ἡγεμόνα τοῦ τόπου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἀμέσως τά βασανιστήρια ἄρχισαν. Τόν ἐκτύ-πησαν μέ βούνευρα καί τόν ἔσυραν σέ γκρεμό, ὅπου τόν ἔρριψαν. Ἔτσι ἔλαβε τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου ὁ ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ Λέων. 

Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου καί Θεοδούλου.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀγγρίπας, Βικτωρίνος, Δωρόθεος καί Θεόδουλος ἐμαρτύρησαν ἐπί βασιλείας Λικινίου (308-323 μ.Χ.). 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πιουλίου.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Πιούλιος ἐμαρτύρησε διά ξίφους.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Λουκίου, Σιλβανοῦ, Ρουτουλίου, Κλασσικοῦ, Σεκουνδίνου, Φρουκτουλίου καί Μαξίμου.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Λούκιος, Σιλβανός, Ρουτούλιος, Σεκουνδίνος, Φρουκτούλιος καί Μάξιμος ἐμαρτύρησαν στήν Ἀφρική. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το σου πατρός μν Ἀγαπητο, πισκπου Σινου, το μολογητοῦ καί θαυματουργοῦ.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Ὁ Ὅσιος ᾿Αγαπητός καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία καί ἐγεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς. Ἔζησε κατά τήν ἐποχή τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) καί Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.). Σέ νεαρά ἡλικία ἀνε­­χώ­ρη­σε γι­ά μο­να­στή­ρι κοντά στή Σιναό[1] καί ἔ­γι­νε μο­να­χός. Ἀ­γα­πή­θη­κε ἀ­πό τόν ἡ­γού­με­νο, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς ἐ­νά­ρε­της ζω­ῆς του, καί ἐδι­δά­χθη­κε τά ἱ­ε­ρά γράμ­μα­τα. Ἔλαβε δέ ἀ­πό τόν Θε­ό καί τό χά­ρι­σμα τῶν θαυ­μά­των. Μέ τήν προ­σευ­χή ἐθα­νά­τω­σε δρά­κο­ντα με­γά­λο πού ἐφα­νε­ρώ­θη­κε κο­ντά στό μο­να­στή­ρι, πού ἀ­φά­νι­ζε ἀν­θρώ­πους καί ζῶ­α, καί εὐεργετοῦσε τούς προστρέχοντες σέ αὐτόν.

Ἀργότερα, ἐπί αὐτοκράτορος Λικινίου (308-323 μ.Χ.), ὁ Ὅσιος προσελήφθη στό στράτευμα. Ἐκεῖ ὁ Ὅσιος ᾿Αγαπητός εἶδε νά βασανίζονται γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό οἱ καλλίνικοι Μάρτυρες Βικτώριος, Δωρόθεος, Θεόδουλος, ᾿Αγρίππας καί ἄλλοι πολλοί. Ἀμέσως θέλησε καί αὐτός νά γίνει κοινωνός τοῦ μαρτυρίου τους. Καί ἐνῶ ἐκεῖνοι ἐτελειώθησαν ἐν Χριστῷ διά τοῦ ξίφους, αὐτός διαφυλάχθηκε σῶος καί ἀβλαβής, ἄν καί τόν ἐκτύπησαν μέ ἀκόντιο, κατ’ οἰκονομία Θεοῦ, γιά νά ὁδηγήσει πολλούς στή σωτηρία.

Μετά τή στρατιωτική θητεία καί ὅταν πλέον αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος (324-337 μ.Χ.), ὁ Ἅγιος Ἀγαπητός ἐπιδόθηκε στή μελέτη τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁ Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Σινάου τόν ἐχειροτόνησε πρεσβύτερο. Μετά τήν κοίμησή τοῦ Ἐπισκόπου του καί κοινή γνώμη κλήρου καί λαοῦ ἐξελέγη Ἐπίσκοπος.

Ὁ Ὅσιος Ἀγαπητός, ἀφοῦ ἀρχιεράτευσε θεοφιλῶς, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ, τοῦ ἐκ Ρωσίας.

    Ὁ Ὅσιος Κοσμᾶς τοῦ Γιαχρώμ, ἐγεννήθηκε στή Ρωσία τόν 15ο αἰώνα μ.Χ. Ἀρχικά ἦταν ὑπηρέτης κάποιου εὐγενοῦς τόν ὁποῖο ἐφρόντιζε κατά τό χρόνο τῆς ἀσθένειάς του καί τοῦ ἐδιάβαζε βιβλία.

    Κάποτε, ὅταν ὁ Ὅσιος ἐταξίδευε, ἐμφανίσθηκε σέ αὐτόν στή δασώδη περιοχή τοῦ ποταμοῦ Γιαχρώμ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος πού τοῦ εἶπε νά γίνει μοναχός καί νά ἀνεγείρει μονή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος μετέβη στό Κίεβο, ὅπου ἐκάρη μοναχός στή μονή τῶν Σπηλαίων καί κατόπιν ἐπέστρεψε στό Γιαχρόμ, γιά νά κτίσει ναό ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

    Μέ τή βοήθεια τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ἔκτισε τό ναό καί ἵδρυσε μονή τῆς ὁποίας ἐξελέγη ἡγούμενος.

    Ὁ Ὅσιος Κοσμᾶς ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύ γῆρας τό ἔτος 1492 καί ἐνταφιάσθηκε στή μονή τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται καί στίς 18 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Γιαχρώμ.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου Νικολάου, πατριάρχου Γεωργίας.    Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀρχιεράτευσε κατά τά ἔτη 1584-1591 ὡς Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Σίναος: πόλη τῆς Μεγάλης Φρυγίας στή Μικρά Ἀσία. Ἦταν ἕδρα Ἐπισκόπου καί ὑπα-γόταν στήν κανονική δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...

Δείτε ολόκληρη την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συμμετείχε στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, που τελέστηκε σήμερα, 3 Μαρτίου 2021,...

Πράξεις ασέβειας στους Αγωνιστές του ’21

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=M2-xkfevuSo]

Δείτε φωτογραφίες: Κατέρρευσε η εκκλησία στο Μεσοχώρι

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε ο εγκέλαδος στο Μεσοχώρι και στο Βλαχογιάννι. Στο μεσοχώρι κατέρρευσε εκκλησία, ενώ τετραπληγικός άντρας που ήταν εγκλωβισμένος σε σπίτι, κατά τις πρώτες...