Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνμη τοῦ ἁγίου Λέοντος, Ἐπισκόπου Ρώμης.

Ὁ Ἅγιος Λέων ἐγεννήθηκε στή Ρώμη περί τά τέλη τοῦ 4ου αἰῶ-νος μ.Χ. καί ἔ­ζη­σε στά χρό­νι­α τῶν βασιλέων Μαρ­κι­α­νοῦ καί Πουλ­χε­ρί­ας (450- 457 μ.Χ.). Διετέλεσε διάκονος τῶν Ἐπισκόπων Ρώμης Καλλίστου καί Σίξτου (432-440 μ.Χ.) καί ἐξαιτίας τῆς πολ­λῆς ἀ­ρε­τῆς, τῆς συνέσεως καί τῆς κα­θα­ρό­τη­τος τοῦ βίου του ἐχει­ρο­το­νή­θη­κε Ἐ­πί­σκο­πος τῆς Ρώ­μης στίς 29 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 440 μ.Χ.

Κατά τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε στή Χαλκηδόνα, τό ἔτος 451 μ.Χ., προσέφερε μεγάλη ὑπηρεσία στήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια διά τῆς ἐνεργοῦ καί φωτισμένης σέ αὐτήν συμμετοχῆς του. Ἀπέστειλε σέ αὐτήν τέσσερεις ἀντιπροσώπους του, ἡ δέ ἐπιστολή τήν ὁποία ἀπηύθηυνε πρός τή Σύνοδο καθώριζε μέ ὅλη τήν ἀκρίβεια καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τίς δύο φύσεις τοῦ Κυρίου, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη.

Ὁ Ἅγιος Λέων ἐκοιμήθηκε σέ βαθύ γῆρας στίς 10 Νοεμβρίου 460 μ.Χ. μέ εἰρήνη καί ἡ Σύναξή του ἐτελεῖτο στή Μεγάλη ᾿Εκκλησία.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τν γων μαρτρων Λοντος καί Παρηγορου, θλησντων ν Πατροις τς Λυκας.

    Οἱ Συναξαριστές σημειώνουν ὅτι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Λέων καί Παρηγόριος συνελήφθησαν στά Πάταρα τῆς Λυκίας. Πρῶτος συνελήφθη ὁ Ἅγιος Παρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε διά πολλῶν καί ποικίλων βασάνων. Ὁ Ἅγιος Λέων προσερχόταν στόν τόπο, ὅπου ἔρριψαν τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Παρηγορίου καί ἔκλαιε γιά τό θάνατο τοῦ ἀγαπημένου του φίλου καί Μάρτυρος ἐπιθυμώντας νά ἀκολουθήσει καί αὐτός τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. Καί ἡ εὐκαιρία βρέθηκε.

    Σέ κάποια ἑορτή τῶν Ἐθνικῶν ὁ Λέων ἐπλησίασε στόν εἰδωλολατρικό ναό καί συνέτριψε τά κηροπήγια καί τούς λύχνους τῶν εἰδώλων, ἐνῶ ἔψαλλε ὕμνους πρός τόν Κύριο. Ἀμέσως συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν ἡγεμόνα τοῦ τόπου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἀμέσως τά βασανιστήρια ἄρχισαν. Τόν ἐκτύ-πησαν μέ βούνευρα καί τόν ἔσυραν σέ γκρεμό, ὅπου τόν ἔρριψαν. Ἔτσι ἔλαβε τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου ὁ ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ Λέων. 

Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου καί Θεοδούλου.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀγγρίπας, Βικτωρίνος, Δωρόθεος καί Θεόδουλος ἐμαρτύρησαν ἐπί βασιλείας Λικινίου (308-323 μ.Χ.). 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πιουλίου.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Πιούλιος ἐμαρτύρησε διά ξίφους.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Λουκίου, Σιλβανοῦ, Ρουτουλίου, Κλασσικοῦ, Σεκουνδίνου, Φρουκτουλίου καί Μαξίμου.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Λούκιος, Σιλβανός, Ρουτούλιος, Σεκουνδίνος, Φρουκτούλιος καί Μάξιμος ἐμαρτύρησαν στήν Ἀφρική. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το σου πατρός μν Ἀγαπητο, πισκπου Σινου, το μολογητοῦ καί θαυματουργοῦ.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Ὁ Ὅσιος ᾿Αγαπητός καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία καί ἐγεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς. Ἔζησε κατά τήν ἐποχή τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) καί Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.). Σέ νεαρά ἡλικία ἀνε­­χώ­ρη­σε γι­ά μο­να­στή­ρι κοντά στή Σιναό[1] καί ἔ­γι­νε μο­να­χός. Ἀ­γα­πή­θη­κε ἀ­πό τόν ἡ­γού­με­νο, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς ἐ­νά­ρε­της ζω­ῆς του, καί ἐδι­δά­χθη­κε τά ἱ­ε­ρά γράμ­μα­τα. Ἔλαβε δέ ἀ­πό τόν Θε­ό καί τό χά­ρι­σμα τῶν θαυ­μά­των. Μέ τήν προ­σευ­χή ἐθα­νά­τω­σε δρά­κο­ντα με­γά­λο πού ἐφα­νε­ρώ­θη­κε κο­ντά στό μο­να­στή­ρι, πού ἀ­φά­νι­ζε ἀν­θρώ­πους καί ζῶ­α, καί εὐεργετοῦσε τούς προστρέχοντες σέ αὐτόν.

Ἀργότερα, ἐπί αὐτοκράτορος Λικινίου (308-323 μ.Χ.), ὁ Ὅσιος προσελήφθη στό στράτευμα. Ἐκεῖ ὁ Ὅσιος ᾿Αγαπητός εἶδε νά βασανίζονται γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό οἱ καλλίνικοι Μάρτυρες Βικτώριος, Δωρόθεος, Θεόδουλος, ᾿Αγρίππας καί ἄλλοι πολλοί. Ἀμέσως θέλησε καί αὐτός νά γίνει κοινωνός τοῦ μαρτυρίου τους. Καί ἐνῶ ἐκεῖνοι ἐτελειώθησαν ἐν Χριστῷ διά τοῦ ξίφους, αὐτός διαφυλάχθηκε σῶος καί ἀβλαβής, ἄν καί τόν ἐκτύπησαν μέ ἀκόντιο, κατ’ οἰκονομία Θεοῦ, γιά νά ὁδηγήσει πολλούς στή σωτηρία.

Μετά τή στρατιωτική θητεία καί ὅταν πλέον αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος (324-337 μ.Χ.), ὁ Ἅγιος Ἀγαπητός ἐπιδόθηκε στή μελέτη τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁ Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Σινάου τόν ἐχειροτόνησε πρεσβύτερο. Μετά τήν κοίμησή τοῦ Ἐπισκόπου του καί κοινή γνώμη κλήρου καί λαοῦ ἐξελέγη Ἐπίσκοπος.

Ὁ Ὅσιος Ἀγαπητός, ἀφοῦ ἀρχιεράτευσε θεοφιλῶς, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ, τοῦ ἐκ Ρωσίας.

    Ὁ Ὅσιος Κοσμᾶς τοῦ Γιαχρώμ, ἐγεννήθηκε στή Ρωσία τόν 15ο αἰώνα μ.Χ. Ἀρχικά ἦταν ὑπηρέτης κάποιου εὐγενοῦς τόν ὁποῖο ἐφρόντιζε κατά τό χρόνο τῆς ἀσθένειάς του καί τοῦ ἐδιάβαζε βιβλία.

    Κάποτε, ὅταν ὁ Ὅσιος ἐταξίδευε, ἐμφανίσθηκε σέ αὐτόν στή δασώδη περιοχή τοῦ ποταμοῦ Γιαχρώμ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος πού τοῦ εἶπε νά γίνει μοναχός καί νά ἀνεγείρει μονή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος μετέβη στό Κίεβο, ὅπου ἐκάρη μοναχός στή μονή τῶν Σπηλαίων καί κατόπιν ἐπέστρεψε στό Γιαχρόμ, γιά νά κτίσει ναό ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

    Μέ τή βοήθεια τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ἔκτισε τό ναό καί ἵδρυσε μονή τῆς ὁποίας ἐξελέγη ἡγούμενος.

    Ὁ Ὅσιος Κοσμᾶς ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύ γῆρας τό ἔτος 1492 καί ἐνταφιάσθηκε στή μονή τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται καί στίς 18 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Γιαχρώμ.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου Νικολάου, πατριάρχου Γεωργίας.    Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀρχιεράτευσε κατά τά ἔτη 1584-1591 ὡς Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Σίναος: πόλη τῆς Μεγάλης Φρυγίας στή Μικρά Ἀσία. Ἦταν ἕδρα Ἐπισκόπου καί ὑπα-γόταν στήν κανονική δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπόλεως.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Νάξος: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλίνικος

Την Τετάρτη 12-5-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Επιφανίο Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας...

Άγιος Αχίλλειος Λαρίσης ο θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ξεχωριστή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας είναι όσοι έλαβαν μέρος στις Μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες, με την...

Εορτασμός της Συνάξεως των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων.

Ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας ότι την προσεχή Κυριακή , κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα των Μυροφόρων...

Απάντηση Μητροπόλεως Πειραιώς στις υποδείξεις του κ. Αναστάσιου Βαβούσκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Μαΐου 2021   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ   Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως...

Ἑορτασμός ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς

Στὰ πλαίσια τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς τήν παραμονή τῶν Ἐλευθερίων, Πέμπτη 13 Μαΐου ἐ. ἒ., πραγματο­ποιήθηκε ἡ Ὑποδοχὴ τῆς σεπτῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς...

H εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Γαλατακίου

Με λαμπρότητα και με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα τελέσθηκε η εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Ι. Μονή στην περιοχή Γαλατάκι Κορινθίας,...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε την μνήμη του Αγίου Θεράποντος

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια

Ανέγνωσα σήμερα στο διαδίκτυο το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, (δείτε εδώ) με το οποίο ανακοινώνεται η επιβολή ποινών σε ιερομόναχό της και...

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου,Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο...
video

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό. Πολλές φορές οι πιστοί ζητούν από τον Γέροντα Νεκτάριο να προσευχηθεί για κάποιο πρόβλημά τους. Ο Γέροντας μεταφέρει τα αιτήματα...

Πανήγυρις Αγίου Θεράποντος στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος...

Ανακοινωθέν της Ι.Μ. Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου

Mετά πολλῆς θλίψεως καί ἕνεκεν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐνημερώνομεν περί τοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προσληφθέντος εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Ἱερομονάχου...

Εκδημία π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με θλίψη ανακοινώνει την εκδημία του π.Εμμανουήλ Κοντάκη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Τυρνάβου

Με απόφαση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιερατικής Περιφερείας Τυρνάβου, αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος και Εφημέριος του...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο Φόρουμ των Δελφών

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες της Δευτέρα, στο Ζάππειο Μέγαρο, μίλησε σήμερα, 13 Μαρτίου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....