Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργὲ τῆς Ἑλλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, χάρις καί ἔλεος τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ ἐφ’ Ὑμᾶς.

Ἐμφορούμενοι ὑπὸ αἰσθημάτων ἰδιαζούσης τιμῆς πρὸς τὸ ὑμέτερον Πρόσωπον, μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπικοινωνοῦμεν μεθ’ ὑμῶν ἵνα ἐκφράσωμεν τὰς συγχαρητηρίους εὐχὰς τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐπὶ τῇ ἐπαξίᾳ ἐκλογῇ ὑμῶν εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.

 Ὅθεν εὐχόμεθα ὑμῖν πᾶσαν ἐπιτυχίαν καί ἐνίσχυσιν, εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ὑψίστων καθηκόντων ὑμῶν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος ἡμῶν. Αἱ εὐχαί καί εὐλογίαι τῶν γονέων σας, ἡ ἀγάπη καί ἐκτίμησις τῶν συγγενῶν σας καί τῶν πολυπληθῶν φίλων σας, νά συνοδεύουν τήν ὑψηλήν καί πολυεύθυνον θέσιν σας.

Ἐπί δέ τούτοις, συγχαίροντες καί πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως ὅπως  ὀ Παντοδύναμος Θεός διατηρῇ ὑμᾶς ἐν ὑγιείᾳ καί δυνάμει ἀδιαπτώτῳ καί ἀείποτε εὐλογῇ τά ὁράματα καί τάς εὐγενεῖς προσπαθείας ὑμῶν.

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης