Kάθε Σάββατο «Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη


Τό βιβλίο αὐτό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν ὑπάρχει στόν ἰουδαϊκό κανόνα ἀλλά μόνο στόν ἑλληνικό καί συγκεκριμένα στήν συλλογή τῶν Ποιητικῶν βιβλίων. Τό ὄνομα σχετίζεται μέ τόν συγγραφέα του ἀφοῦ διαβάζουμε στό 50,27 : «Ἰησοῦς υἱός Σειράχ ὁ Ἰεροσολυμίτης». Πρόκειται γιά κάποιον σοφό ἄνδρα ἀπό τήν Ἰουδαία, πού γεννήθηκε στά Ἰεροσόλυμα. Προέρχεται ἀπό οἰκογένεια εὐγενῶν καί ὁ ἴδιος διακρινόταν γιά τήν μόρφωσή του καί τήν προσήλωσή του στίς θρησκευτικές καί ἐθνικές παραδόσεις τῆς πατρίδας του. Πιθανόν περιόδευσε διάφορες περιοχές καί ἔμαθε γιά τόν τρόπο ζωῆς καί τίς πεποιθήσεις τῶν ἄλλων λαῶν ἀποκομίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό ἀρκετές ἐμπειρίες, πεῖρα καί σοφία. Ἡ σοφία αὐτή συνδιάσθηκε μέ τήν θεία σοφία καί ἔτσι θέλησε νά καταγράψει τίς σκέψεις του, πού ἀποτελοῦν τό κείμενο τοῦ βιβλίου «Σοφία Σειράχ».

Χρονικά ἡ συγγραφή τοποθετεῖται μεταξύ τῶν ἐτῶν 190 καί 180 π.Χ. Οἱ σημαντικές ἀνακαλύψεις στό Κουμράν (1958) καί στά Μασαντά (1964) ἔδωσε πληροφορίες ὡς πρός τό πρωτότυπο κείμενο, τό ὁποῖο ὅμως μεταφράστηκε στήν ἑλληνική καί πλέον ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἐπίσημο κείμενο τοῦ βιβλίου.

Ὁ συγγραφέας ἔχει διπλό σκοπό ὡς πρός τήν σύνταξη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Στά 51 κεφάλαιά του ἐπιθυμεῖ ἀφενός νά ὁριοθετήσει τά πιστεύω τῶν Ἰουδαίων καί νά τούς προφυλάξει ἀπό πιθανή προσκόλλησή τους στήν εἰδωλολατρία καί ἀφετέρου νά τονώσει τόν πατριωτισμό τους θυμίζοντάς τους ἔντονες στιγμές, γεγονότα καί πρόσωπα τῆς ἔνδοξης ἱστορίας τους. Ἄν θά θέλαμε νά τό συγκρίνουμε μέ ἄλλα βιβλία θά ἀναφέραμε ὅτι νοηματικά προσιδιάζει μέ τήν «Σοφία Σολομῶντος» καί τίς «Παροιμίες». Ἡ διαφορά μέ αὐτά εἶναι ὅτι ἡ «Σοφία Σειράχ» ἀναφέρεται σέ ταύτιση τῆς σοφίας μέ τόν μωσαϊκό νόμο.

Γενικά, περιέχει «θρησκευτικά καί ἠθικά διδάγματα ἐν ποιητικῇ μορφή…» ἀλλά πιό συγκεκριμένα τά ἐπιμέρους θέματα πού ἀναφέρονται εἶναι πολλά καί σημαντικά καί θά λεχθοῦν παρακάτω.

Ἐκτός τῆς θείας σοφίας καί τῆς προσωποποίησής της γιά τά ὁποῖα ἔχουμε ἀναφερθεῖ στήν «Σοφία Σολομῶντος», γίνεται ἀναφορά στήν ἀνθρώπινη ἀξία. Ἔτσι, γίνεται σαφής ἡ γήινη προέλευση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καί ἡ διάλυσή του εἰς τά «ἐξ ὧν συνετέθη», κατά τόν θάνατό του. Διασαφηνίζεται ὅτι «γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσει». Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ ἱκανά χαρίσματα προκειμένου νά διαχειρίζεται τήν ζωή του καί νά δοξάζει μέσα ἀπό αὐτήν τόν Δημιουργό του. Τοῦ δόθηκε ὁ νόμος σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ νά ζεῖ καί νά χαίρεται. Ὡστόσο, δέν μπορεῖ νά ξεχνᾶ ὅτι ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς του ἔχει ὅρια. Ἔρχεται ὁ θάνατος ὁ ὁποῖος δέν εἶναι αἴτιος πόνου καί μελαγχολίας ἀλλά εὐεργεσίας καί ἀνακούφισης. Κατά τήν ἀνθρώπινη βέβαια φύση ἡ δυσκολία τῆς ἀντιμετώπισής του εἶναι εὔλογη.

Ἄλλο σημαντικό θέμα πού ἐντοπίζεται στήν «Σοφία Σειράχ» εἶναι ἡ λατρεία. Μέ μεγαλοπρέπεια τελοῦνται οἱ λατρευτικές πράξεις στόν ναό (50,1-21). Οἱ θυσίες πραγματοποιοῦνται σύμφωνα μέ τόν Νόμο, ἀλλά συχνά δέν ἀποτελοῦν ἐσωτερικό καί καρδιακό καρπό. «Γίνονται γιά νά γίνονται»! Μέ τήν τυπική προσφορά τῆς θυσίας δημιουργεῖται μία σχέση συναλλαγῆς μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία δυστυχῶς παρατηρεῖται μέχρι σήμερα. Αὐτή ἡ σχέση δέν προάγει πνευματικά τόν ἄνθρωπο. Ἀντίθετα, ὅταν ἡ προσφορά στό Θεό γίνεται μέ χαρά τότε ὁ Θεός τό ἀνταποδίδει ἀσύγκριτα στόν ἄνθρωπο.

Ἕνα ἀκόμα θέμα πού ἀναπτύσσεται στήν «Σοφία Σειράχ» εἶναι ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν Ἰσραήλ καί τά ἄλλα ἔθνη. Ἐνῶ ἡ Ἰερουσαλήμ ἀποτελεῖ τήν πόλη πού ἐνθρονίστηκε ἡ σοφία, ἀναφέρεται πώς ὅλα τά ἔθνη βρίσκονται στήν μέριμνα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι «ὁ ἄρχων» τῶν ἐθνῶν! Ἀναφέρεται ὅτι ὁ Θεός ὡς δίκαιος κριτής πάντων θέλει ἀπό τόν ἄνθρωπο νά συγχωρεῖ τόν διπλανό του, τόν πλησίον του. Αὐτήν τήν συγχωρητικότητα λαμβάνει ὑπόψιν Του καί συγχωρεῖ μέ τήν σειρά του καί Αὐτός ὅποιον συγχωρεῖ. Ἔτσι, ἡ διδασκαλία τῆς «Σοφίας Σειράχ» γίνεται ἡ βάση γιά νά ἐκφραστεῖ, σέ ὅλη του τήν ἔκταση, ὁ λόγος τοῦ Χριστό στήν «Κυριακή Προσευχή»: «…καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέτες ἡμῶν…». Ἐδῶ φαίνεται, ὅπως καί σέ πολλά ἄλλα χωρία καί περικοπές τῶν δύο Διαθηκῶν, ἡ ἄρρηκτη σχέση μεταξύ τους».

Στήν «Σοφία Σειράχ», ἐκτός τῶν ἀνωτέρω θεμάτων, γίνεται ἀναφορά σέ καθημερινούς ἠθικούς κανόνες, βάση τῶν ὁποίων, ὁ πιστός διάγει καί διαμορφώνει τήν ζωή του. Ὡς πρόσωπο, ὡς μέλος τῆς οἰκογένείας του, ἀλλά καί ὡς μέλος τῆς κοινωνίας, ὁ πιστός καλλιεργεῖ τήν ἠθική του ὑπόσταση. Ἀσκεῖ τήν ἐγκράτεια καί τήν ταπεινότητα. Ἀποφεύγει τήν κακολογία, τήν ἀκολασία καί ὁποιαδήποτε κατάχρηση πού τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ διαμορφώνει ἕναν εὐσεβῆ ἄνθρωπο πού σχετίζεται ἀρμονικά καί μέ τόν Θεό καί μέ τόν συνάνθρωπο.

Ἐν κατακλείδι, νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἑλληνική μετάφραση τοῦ βιβλίου «ἀξιώθηκε ἰδιαίτερης τιμής καί περισσῆς χρήσης τόσο ἀπό τούς ἰουδαίους τῆς αἰγυπτιακῆς Διασπορᾶς ἀρχικά ὅσο καί ἀπό τούς χριστιανούς ἀργότερα». Ἰδέες τοῦ βιβλίου ἀπαντοῦν στήν Καινή Διαθήκη, ὅπως στά Λουκ.12,13 καί στό Ματθ.19,17. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔκανε χρήση περικοπῶν ἀπό τήν «Σοφία Σειράχ» στήν λατρεία της. Ἐπίσης, οἱ πατέρες καί οἱ ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς δέν ἑρμήνευσαν τό βιβλίο.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Σέριφο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, συνεχίζων την ποιμαντική περιοδεία του στη Σέριφο, νωρίς το απόγευμα μετέβη στην ολιγάνθρωπη περιοχή του Μ. Λειβαδίου, όπου τα...

Γιόρτασε η γενέτειρα του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά

Με λαμπρότητα και επισημότητα, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της πανδημίας, εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Τσουρχλίου...

Ἐκδημία Ἱερέως π. Χρήστου Τσεβᾶ

Μέ αἰσθήματα τῆς κατ᾿ ἄνθρωπον λύπης ἀγγέλεται ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Ἱερέως π. Χρήστου Τσεβᾶ, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης. Ὁ...

Πανδήμως και μεγαλοπρεπώς τελέσθηκε ο Εσπερινός του Αγίου Αθανασίου στην Λαμία

Πανδήμως και μεγαλοπρεπώς τελέσθηκε την παραμονή της εορτής του Αγίου Αθανασίου, ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου στη Λαμια,...

Λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Περιστερίου Άγιο Αντώνιο

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε η Ιερά Μνήμη του πολιούχου, εφόρου και προστάτου της πόλεως του Περιστερίου Αγίου Αντωνίου του Μέγα εις τον φερώνυμο...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και Ιερά Λιτανεία για τον πολιούχο της Βεροίας Όσιο Αντώνιο τον Nέο

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εόρτασε με λαμπρότητα, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγιεινομικών μέτρων, τον πολιούχο και προστάτη της πόλεως  Όσιο Αντώνιο...

† Συναξάρι Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατά τό ἔτος 295 μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό Χριστιανούς γονεῖς. Ἔτυχε...

Λειτουργικές παρουσίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος κ.Χρυσόστομος υπεδέχθη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο, τον Πανιερώτατο...

Ο Εσπερινός του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις στη Λάρισα

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις Λαρίσης στην συνοικία Ηπειρώτικα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και...

Χειροτονίες Διακόνου και Πρεσβυτέρου στη Μελβούρνη

Δύο χειροτονίες κληρικών, ενός Διακόνου και ενός Πρεσβυτέρου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό των Αγίων...

Εγκράτεια όχι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στη σκέψη και τα λόγια και τις πράξεις

Το μεσημέρι, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, αφού περιήλθε τα Καταστήματα των Καμαρών, του επινείου της Σίφνου, και ευχήθηκε για το νέο έτος στους...

Φθιώτιδος Συμεών: «Απόφαση χωρίς κόστος δεν υπάρχει»

 Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,  στην έδρα της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Θαυμακού, στον ιστορικό και αρχαίο Θαυμακό της Φθιώτιδος, ιερούργησε σήμερα Κυριακή...

Ο Χριστός είναι η ζωή μας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Ραχούλας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος,...

Οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας και Φθιώτιδος στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Αντωνίου πολιούχο Περιστερίου

Ευλαβείς και φιλέορτοι χριστιανοί, προσήλθαν το εσπέρας της Κυριακής 16ης Ιανουαρίου, εις τον εορτάζoντα Ιερό Ναό του πολιούχου, εφόρου και προστάτου της πόλεως του...

«Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αγιότερο μέσα στην Εκκλησία, διαχωρίζεται από τον Χριστό»

  Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία πλήθους πιστών, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά...