Την Κυριακή 22 Αυγούστου το πρωί στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου τελέστηκε λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία του καθιερωμένου κτιτορικού μνημοσύνου.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος τελέστηκε το κτιτορικό μνημόσυνο, ενώ ακολούθησε τρισάγιο στο κοιμητήριο του Ιερού Προσκυνήματος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί· μή φοβεῖ­σθε».

Στά τρία χρόνια τῆς δημοσίας ζω­ῆς του ἐλάχιστες εἶναι οἱ φορές κα­τά τίς ὁποῖες ὁ Χριστός ἀφήνει τούς μαθητές του, προκειμένου νά προσευχηθεῖ μόνος του. Μία ἀπό αὐτές μᾶς περιέγραψε στό σημερι­νό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ εὐαγ­γελιστής Ματθαῖος.

Μετά τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασια­σμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων καί τόν χορτασμό τῶν πεντα­κισχιλίων ἀνδρῶν ὁ Χριστός ζητᾶ ἀπό τούς μαθητές του νά μποῦν στό πλοῖο καί νά ἀπομα­κρυν­θοῦν. Καί ὁ ἴδιος, ἀφοῦ περι­μένει νά φύγει τό πλῆθος, ἀνεβαί­νει στό ὄρος «κατ᾽ ἰδίαν προσεύ­ξασθαι».

Ὁ Χριστός συνομιλεῖ μέ τόν Θεό-Πατέρα του, τήν ὥρα πού οἱ μαθη­τές του συνομιλοῦν μεταξύ τους μέσα στό πλοῖο. Τή συνομιλία τους ὅμως αὐτή τήν διαταράσσει ὁ ἄνε­μος καί ἡ τρικυμία πού δημιουργεῖ καί τούς κάνει νά κινδυνεύουν μέ­σα στή νύκτα, πού τούς στεροῦσε κάθε ἐλπίδα νά βροῦν βοήθεια.

Καί ὅμως στήν πιό βαθειά νύκτα, στήν τετάρτη φυλακή τῆς νυκτός, ὅπως σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγγελισ­τής, τίς τελευταῖες ὧρες δηλαδή πρίν νά ξημερώσει, τή στιγμή πού ἀσφαλῶς οἱ μαθητές βίωναν τήν ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωση γιά τή σωτηρία τους, ἐμφανίζεται ὁ διδάσκαλός τους, ἐμφανίζεται ὁ Χρι­στός, καί μάλιστα «περιπατῶν ἐπί τήν θάλασσαν» καί τούς δια­σκε­δάζει τόν φόβο λέγοντας: «Θαρ­σεῖτε, ἐγώ εἰμί· μή φοβεῖσθε». Μή φοβᾶσθε, ἐγώ εἶμαι, ἔχετε θάρ­ρος.

Μία φωνή, μία παρουσία μέσα στό πιό πυκνό σκοτάδι, διώχνει τόν φόβο, διώχνει τήν ἀπελπισία, διώ­χνει τόν κίνδυνο. Καί ἡ φωνή δέν εἶναι ἄλλη παρά τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ παρουσία δέν εἶναι ἄλλη παρά τοῦ Σωτῆρος καί λυτρωτοῦ τῶν ἀν­θρώ­πων, πού ἐμφανίζεται κατά τήν τετάρτη φυλακή τῆς νυκτός καί καταπαύει τόν κλύδωνα τῶν κυμάτων καί σώζει τούς μαθητές του.

Ὁρισμένοι ἑρμηνευτές θεωροῦν ὅτι ἡ νύκτα συμβολίζει τήν ἐπίγεια πορεία τῆς ἀνθρωπότητος μετά τήν ἔξοδό της ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ.

Ἡ πρώτη φυλακή τῆς νυκτός εἶ­ναι ἡ περίοδος κατά τήν ὁποία ζοῦ­σαν οἱ ἄνθρωποι μακριά ἀπό τόν Θεό, μέσα στήν ἁμαρτία πού ὁδή­γησε στόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε. Ἡ δεύτερη φυλακή εἶναι ἐκείνη πού φθάνει μέχρι τή στιγμή πού ὁ Θεός ἔδωσε τίς ἐντολές του στόν προφή­τη Μωϋσῆ γιά νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους νά ἀποφύγουν τήν ἁμαρ­τία. Ἡ τρίτη φυλακή τῆς νυ­κτός εἶναι ἡ πορεία τῶν ἀνθρώπων πού, ἄν καί εἶχαν τόν Μωσαϊκό νόμο, δέν ἀκολουθοῦσαν τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ τετάρτη φυ­λακή τῆς νυκτός εἶναι αὐτή κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔρχεται στόν κόσμο γιά νά σώσει τούς ἀνθρώ­πους, καί σώζει ὅσους θέλουν νά τόν ἀκολουθήσουν, ὅπως ἔσωσε καί τούς μαθητές του.

Ἄς προσέξουμε τόν συμβολισμό. Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του δέν βγάζει τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί αὐτούς πού τόν πιστεύ­ουν καί τόν ἀκολουθοῦν, ὅπως οἱ μαθητές του, ἀπό τή νύκτα οὔτε τούς ἀπαλλάσσει ἀπό τούς κινδύ­νους καί τούς πειρασμούς πού ἐλ­λοχεύουν σ᾽ αὐτήν. Εἶναι ὅμως πα­ρών πάντοτε γιά νά βοηθήσει καί νά σώσει ὅσους τόν πιστεύουν καί τόν ἀκολουθοῦν. Εἶναι παρών γιά νά τούς ἀπευθύνει, ὅπως καί πρός τούς μαθητές του τό «Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί· μή φοβεῖσθε».

Αὐτή τήν ἐνθαρρυντική προτρο­πή ἀπηύθυνε ὁ Χριστός καί στούς πατέρες καί τούς προγόνους μας, τούς μοναχούς καί τούς ἡγουμέ­νους τῆς ἱστορικῆς μονῆς τῆς Πα­ναγίας Σουμελᾶ, πού ἐπί αἰῶνες τήν διακονοῦσαν καί τήν δια­τη­ροῦ­σαν ὡς κα­τα­φύγιο γιά ὅλους τούς Ποντί­ους.

Τήν ἴδια ἐνθαρρυντική προτροπή ἀπηύθυνε καί πρός τόν ἱερομόναχο Ἀμβρόσιο Σουμελιώτη, ὁ ὁποῖος μετέ­φερε τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τό παλαιό μοναστήρι της στόν Πόντο, ἀλλά καί πρός τούς πρώτους ἱδρυτές τοῦ Σω­ματείου «Παναγία Σουμελᾶ» καί κτίτορες τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Προ­σκυ­νήματος, τούς μακα­ρ­ιστούς Φίλω­­να Κτενίδη καί Πα­να­­γιώτη Τανιμανίδη καί τούς συνερ­γάτες τους, οἱ ὁποῖοι ἔστησαν ἐδῶ τό νέο κατοικητήριο τῆς Παναγίας Σου­με­λᾶ καί τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι­σμοῦ.

 «Θαρσεῖ­τε, ἐγώ εἰμί· μή φοβεῖ­σθε».

Αὐτήν τήν προτροπή ἐπανα­λαμ­βά­νει καί πρός ἐμᾶς ὁ Χριστός σή­με­ρα, γιά νά μᾶς ἐνθαρρύνει καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας, ἀλλά καί γιά νά ὑπομείνουμε τίς δοκι­μα­σίες πού προκαλεῖ ἡ πανδη­μία τοῦ κορωνοϊοῦ καί ὅσα ἄλλα ἀνη­συ­χητικά συμβαίνουν στόν κόσμο.

Ἄς ἔχουμε πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἄς ζητοῦμε τή βοήθειά του καί ἄς προσπαθοῦμε νά εἴμεθα κοντά του καί νά μήν τόν ἐγκατα­λεί­πουμε. Καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καί Ἐκεῖνος, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σουμε­λιω­τίσσης, θά μᾶς προστατεύσει καί θά μᾶς σώζει πάντοτε ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε κακό.

Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόν Γέροντα Πριγκηποννήσων καί τόν Σεβασμιώτατο Κίτρους, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἦλθαν νά συμπροσευχηθοῦν μαζί μας, καθώς θά τελέσουμε τό μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων κτιτόρων, καί νά ζητήσουμε ὅλοι μαζί, καί πρῶτοι οἱ Ἀρχιερεῖς, ἀπό τήν Παναγία τή Σουμελιώτισσα, νά κρατᾶ αὐτό τό προσκύνημά της μακριά ἀπό τούς πειρασμούς καί ἀπό τίς δυσκολίες, νά δίδει δύναμη σέ αὐτούς πού διακονοῦν μέ ἀφοσίωση τήν Παναγία καί ὅλους ἐμᾶς πού ἐρχόμεθα νά προσκυνήσουμε καί νά λάβουμε τή χάρη τῆς Παναγίας.

Εὔχομαι αὐτή ἡ χάρη νά εἶναι πλούσια πρωτίστως στούς Ἀρχιερεῖς, πού διακονοῦν τόν Θεό ἀλλά καί τόν ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα σέ αὐτές τίς ἡμέρες πού εἶναι τόσο δύσκολες, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς διακονητές καί σέ ὅλους μας. Ἐπαναλαμβάνει ὁ Κύριος καί διά τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς Σουμελιωτίσσης, «μή φοβεῖσθε, ἐγώ εἰμί»· καί ὅλα θά κατευθύνονται πάντοτε μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου καί τίς εὐχές τῆς Παναγίας μας εἰς τό ἀγαθό. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Που ήταν ο Χριστός από 12 έως 30 ετών;

Που ήταν ο Χριστός από 12 έως 30 ετών; Οι απαντήσεις – εικασίες πάνω σε αυτό το ερώτημα είναι πολλές. Ιστορίες και φαντασίες που...

H κοινότητα της Πεντάγυιας εόρτασε τους Αγίους Σέργιο και Βάκχο

Το εσπέρας της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού, στον Ιερό Ναό Παναγίας...

π. Δανιήλ Αεράκης: Δώδεκα ερωτήσεις του Χριστού

Τα ερωτήματα που απηύθυνε ο Χριστός, προκειμένου να αποκαλυφθούν το βάθος της ανθρώπινης κακίας, ασέβειας και αχαριστίας και το ύψος του θεϊκού μεγαλείου Του...

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης δεν εορτάζει!

Ἁνακοινώνουμε ὅτι στίς 12 Ὀκτωβρίου, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ὁ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Σβήστε τους πολυελαίους και την θέρμανση στους ναούς»

Στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, βρέθηκε σήμερα το πρωί (07/10) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, προσκεκλημένος των δημοσιογράφων: Δημήτρη Οικονόμου, Άκη...

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου προς τον Ελληνικό Λαό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ Η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, με αί­σθημα...

Ορίστηκε ο νέος Α´ και Β΄ Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου

Μετά από έκτακτη ολιγόλεπτη Συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της 166ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη στό χωριό Ξυλοκέρα Ἠλείας τήν 10-2-1954 ἀπό ἀγρότες γονεῖς τόν Γεώργιον...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος (κατά κόσμον Βασίλειος) Πάπαρης γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Σπούδασε Φιλολογία...

Ανακοινωθέν Ιεραρχίας | Eκλογή Μητροπολιτών Δράμας – Ηλείας

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022, στην τέταρτη Τακτική Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του...

Το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας

Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Δράμας έλαβε 68 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς...

Το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Ηλείας

Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Ηλείας έλαβε 69 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

Τον  Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης Αθανάσιο, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, νέο Μητροπολίτη Ηλείας με 55 ψήφους επί συνόλου 74 ψηφισάντων, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Ηλείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου, από το οποίο θα εκλέγει ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας. 1) Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος, ψήφους 58 2) Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαμασκηνός...

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...