Συνῆλθεν σήμερον ἡμέραν Πέμπτην, 9 Ἀπριλίου 2020, ἐν Συνεδρίᾳ ἡ Γεροντική Σύναξις, τῇς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς, Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς, Σταυροπηγιακῆς καί Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, γενομένῃ ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πανοσιολογιοτάτου ἁγίου Καθηγουμένου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου, παρισταμένων δέ τῶν  ἀδελφῶν  καί μελῶν  αὐτῆς: Ἐκκλησιάρχου Θωμᾶ Ἱερομονάχου, Οἰκονόμου Σεραφείμ Ἱερομονάχου, Ἰσίδώρου Ἱερομονάχου καί Βαρθολομαίου Ἱερομονάχου μέ μοναδικόν θέμα συζητήσεως τάς πρακτικάς  δυσκολίας, αἱ ὁποῖαι  προκύπτουν διά τήν τέλεσιν  τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, ἐξ᾿ αἰτίας τῆς λοιμικῆς πανδημίας καί τῶν περιορισμῶν, τάς ὁποίας  ἐθέσπισεν ἡ Ἐλληνική Πολιτεία.  Συζητήσεως γενομένης καί κατόπιν ἐπισταμένης καί μετά πολλῆς προσοχῆς μελέτης τοῦ θέματος διετυπώθησαν καί   ἀπεφασίσθησαν ὁμοφώνως τά κάτωθι:

α) δοξάζομεν  τόν Τριαδικόν Θεόν, διότι ἡ παλαίφατος Ἱερά ἡμῶν Μονή  εἰς  οὐδέν ἐστερήθη ὠς πρός  τό λατρευτικόν καί λειτουργικόν πρόγραμμα αὐτῆς, λόγῳ  τῶν  μέτρων ἀπαγορεύσεως  τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Οὐδέποτε ἔπαυσε ἡ κροῦσις  τῆς «Καμπάνας τοῦ Μοναστηριοῦ» καθ᾿ ὅλας αὐτάς τάς ἡμέρας κατά τάς ὁποίας  δοκιμάζεται  καί στερεῖται  τῶν Λατρευτικῶν Ἀκολουθιῶν εἰς τούς Ναούς  τό Χριστεπώνυμο  πλήρωμα τῆς  Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου. Γνωρίζομεν καλῶς καί χαιρόμεθα, διότι κάθε πιστός  Πάτμιος  εἰς τό ἄκουσμα  τοῦ γλυκολάλου ἤχου της,  ὅ,που καί ἐάν εὑρίσκεται,  κάνει τό σημεῖον  τοῦ  Σταυροῦ,  ἐστραμμένος πρός τήν Μεγάλην Μονήν τοῦ Θεολόγου καί χαίρεται  καί σκιρτᾶ ἡ ψυχή του, διότι γνωρίζει ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς εἰς αὐτάς τάς δυσκόλους στιγμάς, προσεύχονται ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς σωτηρίας αὐτοῦ εἰς τόν Φιλάνθρωπον Θεόν, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἐφόρων τῆς Νήσου μας, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ Θαυματουργοῦ·

β) ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, εὑρίσκεται εἰς πνευματικήν  ἐγρήγορσιν. Ἀναπέμπομεν δεήσεις καί παρακλήσεις εἰς τήν Παναγίαν τήν Διασώζουσαν  καί τόν Ἀπόστολον Θωμᾶν  διά τήν κατάπαυσιν τῆς ἐνεστώσης ταύτης λοιμικῆς πανδημίας καί πρός   πνευματικήν  καί σωματικήν ἐνίσχυσιν κλήρου καί λαοῦ·

γ)  Οὐδέποτε ἐτέθη θέμα μή τελέσεως  τοῦ  Ἱεροῦ Νιπτῆρος, λόγῳ  τῶν ἐξαιρετικῶν συνθηκῶν τάς ὁποίας βιώνει ἡ  ἀνθρωπότης ἐκ τῆς λοιμικῆς πανδημίας,εἰ μή μόνον ἐξεφράσθη  προβληματισμός εἰς τήν Ἀδελφότητα διά τόν τόπον τελέσεως Αὐτοῦ καί διά τήν ἀποφυγήν συναθροίσεως  πιστῶν, καθότι ἡ τελετή λαμβάνει  χώραν εἰς κεντρικήν πλατείαν τῆς νήσου·

 δ) ἡ τελετή  τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος  θά πραγματοποιηθῇ  καί ἐφέτος, τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πέμπτην κατά τήν 11ην πρωϊνήν, ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς  «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν»  Αὐτῆς,  μέ τήν συμμετοχήν τῶν ἀπολύτως ἀπαραιτήτων  ἀτόμων,  χωρίς  τήν  ἁρμόζουσαν  μεγαλοπρέπειαν καί ἐπισημότητα, παρά λιτῶς  καί σεμνοπρεπῶς μέ ραδιοφωνικήν «ζωντανήν» κάλυψιν· καί,

ε) « … δὲν χρειάζεται οὔτε νὰ κάνουμε ἡρωϊκὲς ὁμολογίες ἐναντίον τῆς πολιτείας γιὰ τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ παίρνει γιὰ τὴν ὠφέλεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οὔτε νὰ ἀπελπιζόμαστε• ἀλλὰ μὲ σύνεση νὰ μηχανευόμαστε τρόπους, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τὴ ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ζημιώσει, ἁπλῶς πρέπει νὰ κάνουμε ὑπομονὴ γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ὑπομονή μας, θὰ ἀπομακρύνει κάθε ἐμπόδιο, κάθε πειρασμὸ καὶ πάλι θὰ ἀνατείλουν ἡμέρες χαρμόσυνες καὶ θὰ πανηγυρίζουμε τὴν κοινὴ ἐλπίδα καὶ ἀγάπη ποὺ ἔχουμε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ….» (Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Πατριαρχικῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ).

 Ἐν τῇ κατά Πάτμον Ἱερᾷ, Βασιλικῇ, Πατριαρχικῇ, Σταυροπηγιακῇ καί Κοινοβιακῇ Μονῇ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2020.

Ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου
καί τά περί Αὐτόν Μέλη τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών…

Η ιερά μνήμη του εν αγίοις πατρός Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (758-822), στις 2 του μηνός Ιουνίου ε.έ., ανεκάλεσε στη μνήμη του κλήρου...

Συναξάρι 3ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Λουκιλλιανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ τεσσάρων νηπίων, Διονυσίου, Κλαυδίου, Παύλου καί...

Η εορτή του Αγ. Νικηφόρου στο Εκκλ. Ορφανοτροφείο Χαλκίδος

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στο Εκκλ. Ορφανοτροφείο Αρρένων, όπου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής...

Ο εορτασμός του Αγίου Κωνσταντίνου εξ Αγαρηνών στην γενέτειρα του

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την σημερινή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, επί τη Ιερά Μνήμη του Νεομάρτυρος Αγίου Κωνσταντίνου του εξ Αγαρηνών,  στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην γενέτειρά του...

Η Δ.Ι.Σ. εκφράζει την συμπαράστασή της στην δικαία αντίδραση του λαού

Όσον αφορά στο θέμα το οποίο προέκυψε σχετικά με δημοσιεύματα με τίτλους «Μπίζνες του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με Μ.Κ.Ο. για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στη...

Δωρεά θερμικών διοπτρών αξίας 40.000,00€ από την Εκκλησία της Ελλάδος για την θωράκιση του Έβρου

Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στην πρώτη Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Κυριακή των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στην Μητρόπολη Καστοριάς

Στον περίλαμπρο Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος Καστοριάς βρέθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Σεραφείμ, προκειμένου να τελέσει την...

Μονή Στεφανίου: Φύλακας – άγγελος με θησαυρούς

Η ιστορική μονή είναι αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο και είναι κτισμένη σε δύσβατη χαράδρα, στα υψώματα του Στεφανίου στην Κόρινθο. Το αρχικό κτίσμα της...

Συναξάρι 2ας Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ...

Κυριακή των Aγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα (των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 31 Μαΐου 2020, χοροστάτησε...

Μητρ. Κορίνθου: Οι Πιστοί οφείλουμε να υπακούμε στην Σύνοδο και στους Επισκόπους

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους συνοδούς του...

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες στον Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Με πένθιμη κωδωνοκρουσία το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την αποφράδα ημέρα, στην εκκλησιαστική κοινότητα του ναού της Αγίας...

Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Κόρινθο

Ιερά Αγρυπνία τέλεσε την Παρασκευή, 29η προς 30η Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην...

Συλλείτουργο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31η Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν καταδικασάντων τόν Ἄρειον καί δογματισάντων τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ...

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα...