Την Πέμπτη 20 Μαΐου το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κήρυξε το θείο λόγο στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Λουτρό Ημαθίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε:

«Ἐπί σέ δέ φανήσεται Κύριος, καί ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπί σέ ὀφθήσεται. Καί πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καί ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου».

Οἱ προφητικοί αὐτοί λόγοι τοῦ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου μποροῦν νά περιγράψουν τό θαῦμα πού ἔζησε ὁ ἅγιος Κων­σταντίνος, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί πα­νηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαι­τέρως ἡ ἐνορία σας, μαζί μέ τή μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλένη, ὡς θεοστέπτους καί ἰσαποστόλους. Καί τό θαῦμα αὐτό, τῆς ἐμφανί­σεως, δηλαδή, στόν οὐρανό τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς φωνῆς πού ἀκούσθηκε νά λέει «ἐν τούτῳ νίκα» καί προέτρεπε τόν Κων­στα­ντίνο, λίγο πρίν ἀπό τήν κρίσιμη μάχη ἐναντίον τοῦ συναυτοκρά­τορός του Μαξεντίου νά ἀγωνισθεῖ καί νά νικήσει μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ, ἄλλαξε τή ζωή καί τοῦ νεαροῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος ἀλλά καί τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου.

Γιατί ὁ Κωνσταντίνος ἀκολουθώ­ντας τήν οὐράνια προτροπή, μέ τή βοήθεια τοῦ Σταυροῦ, τοῦ συμβό­λου μιᾶς θρησκείας στήν ὁποία δέν πίστευε μέχρι τότε, μιᾶς θρησκείας τήν ὁποία ὅλοι οἱ προκάτοχοί του δίωξαν σκληρά, ἀπαγορεύοντας τή λατρεία τοῦ ἀρχηγοῦ της, τοῦ Χρι­στοῦ, καί ὁδηγώντας ὅσους πίστευ­αν σέ αὐτόν, ἑκατομύρια δηλαδή χριστιανούς, στίς κατακόμβες καί στό μαρτύριο, κατόρθωσε νά νική­σει τόν ἀντίπαλό του Μαξέντιο.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς θείας ἐπεμ­βάσεως ἀπό τόν νικητή αὐτο­κρά­τορα Κωνσταντίνο ὁδήγησε τόσο στήν ἀναγνώριση τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὡς ἐλευθέρας στή ρωμαϊ­κή αὐτοκρατορία, θέτοντας τέρμα στούς ἀπάνθρωπους διωγμούς, ὅσο καί στήν προσωπική μεταστροφή του, καθώς πίστευσε στόν Χριστό, στόν ὁποῖο πίστευε ἤδη ἡ εὐσεβής μητέρα του, ἡ ἁγία Ἑλένη, καί πορεύθηκε στό ἑξῆς καί στή ζωή του καί στή διακυβέρνηση τῆς αὐτο­κρατορίας ὡς πιστός χριστια­νός.

Ἡ μεταστροφή τοῦ Μεγάλου Κων­σταντίνου ἀπό τήν εἰδωλο­λα­τρεία στόν Χριστό εἶναι ὄντως ἕνα μέγιστο θαῦμα τοῦ Θεοῦ, γιατί ὅσο καί ἄν δέν μποροῦμε νά τό συλλά­βουμε, πρόκειται γιά μία τεράστια προσωπική ἀλλαγή, πού ἔκανε αὐτόν πού τήν ἐνστερνίσθηκε καί τήν ἔζησε νά ἀλλάξει τά πάντα ὄχι μόνο στήν ψυχή του, ἀλλά καί στήν αὐτοκρατορία τήν ὁποία διοικοῦσε. Γιατί ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἀνέ­τρε­ψε ὅ,τι ἔκαναν ὅλοι οἱ προ­κάτο­χοί του ἐναντίον τῶν χριστια­νῶν, καί ἀντί νά τούς διώκει καί νά τούς ἀπαγορεύει νά λατρεύουν τόν Χρι­στό, τούς ὑποστήριξε καί τούς ἐνίσχυσε ἀκόμη καί στήν ἀντιμε­τώπιση τῶν αἱρέσεων, συγκα­λώ­ντας ὁ ἴδιος καί προεδρεύοντας στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Ἡ μεταστροφή τοῦ ἁγίου Κων­σταντίνου διά τοῦ θαυμαστοῦ ὁρά­ματος τό ὁποῖο τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός δέν ἀποτελεῖ ἕνα τυχαῖο γε­γο­νός. Ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς μερίμνης τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας του.

Ὁ Θεός δέν εἶναι ἕνας ἀδιάφορος παρατηρητής ὅσων συμβαίνουν στόν κόσμο. Εἶναι παρών στή ζωή τοῦ καθενός μας καί φυσικά στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας του, πού ἔχει σκοπό νά συμβάλλει στή σω­τηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀποδεικνύει τή διαρκῆ μέριμνά του γιά τούς ἀνθρώπους. Καί ἐπειδή κάθε ἄν­θρω­πος εἶναι μία διαφορετική προ­σωπικότητα καί ἔχει μία δια­φορετική πορεία, ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆ­ναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», προσφέρει στόν κάθε ἄν­θρωπο τήν κατάλληλη εὐκαιρία στήν κατάλληλη χρονική στιγμή, προκειμένου νά τόν κερδίσει κοντά του καί νά τόν σώσει.

Τό ὅραμα τοῦ Σταυροῦ, πού εἶδε ὁ ἅγιος Κωνσταντίνος, ἦταν μία ἀπο­λύτως προσωπική κλήση πού ἦρθε στήν κατάλληλη στιγμή καί δέν θά μποροῦσε νά ἀπευθύνεται σέ κανέναν ἄλλο παρά μόνο σέ ἕναν αὐτοκράτορα σάν καί ἐκεῖ­νον, σέ μία τόσο κρίσιμη γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς του στιγμή.

Αὐτό ἀκριβῶς δείχνει τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δείχνει καί τή δική μας εὐθύνη νά ἀξιοποιοῦμε ὅποια εὐκαιρία μᾶς προσφέρει ὁ Θεός καί μέ ὅποιον τρόπο μᾶς τήν προσφέρει. Εἴτε μᾶς τήν προσφέρει μέσω κάποιου ἀν­θρώ­που, εἴτε μέσω τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε μέσω ἑνός γεγονότος στήν καθημερινότητά μας, εἴτε ἀκόμη μέσω μιᾶς δοκιμασίας, μιᾶς ἀσθε­νείας προσωπικῆς ἤ οἰκογενεια­κῆς, εἴτε ἀκόμη καί μέσω αὐτῆς τῆς δοκιμασίας πού ἀντιμετωπίζει ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος μέ τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄν ὅλα αὐτά τά ἀντιμετωπίζουμε ὡς εὐκαιρίες πού μᾶς δίδει ὁ Θεός ὄχι γιά νά ἀπογοητευόμεθα ἀλλά γιά νά τίς ἀξιοποιοῦμε, τότε θά μπορέσουμε νά συνδεθοῦμε στενό­τερα μαζί του, ὥστε νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά κερ­δί­σουμε καί τή σωτηρία μας, τήν ὁποία κέρδισε καί ὁ ἅγιος Κων­σταντίνος, καί ἀπολαμβάνει τώρα μαζί μέ τήν εὐσεβῆ καί ἁγία μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλένη, τή χαρά τῆς αἰωνίου ζωῆς καί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρί­τως ἀνώτερη ἀπό τίς χαρές τίς ὁποῖες ἀπήλαυσαν ὡς ἐπίγειοι βα­σιλεῖς, διότι ὁ Θεός γιά ὅσους τόν ἀγαποῦν ἔχει ἑτοιμάσει «ἅ ὀφθαλμός οὐκ οἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη». Ἑπομένως οὔτε οἱ βασιλεῖες οὔτε τά ἀξιώματα οὔτε οἱ τιμές οὔτε τίποτε ἄλλο δέν μποροῦν νά συγκριθοῦν μέ αὐτά πού ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός γι᾽ αὐτούς οἱ ὁποῖοι τόν ἀγαποῦν. Καί εὔχομαι νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους μας νά τά ἀπολαύσουμε. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής στο Βεάκειο θέατρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 1821 – 2021, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ., στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση παρουσιάζεται η...

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση...

Ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν ἐν Σμύρνῃ

Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου...

Επετειακή Μουσική Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...
video

Ιερώνυμος Λαρίσης: Μου είπαν ότι αν εμβολιαστώ, στον 3ο Παγκόσμιο τα… έξυπνα όπλα θα με βρουν και θα σκοτωθώ...

Απίστευτα πράγματα μετέφερε πως του είπαν μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, με αφορμή την απόφαση του Ιεράρχη να γίνουν...

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επίκεντρο το Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφίκλειας εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η μνήμη της αγίας οικογένειας του Αγίου Ευσταθίου...

Κορίνθου Διονύσιος: Δια του Σταυρού έρχεται η χάρις του Θεού

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε χθες Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τους...

Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στη Φολέγανδρο

Προερχόμενος από τη Μύκονο, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ μετέβη στη Φολέγανδρο και άμα τη αφίξει του ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,...

Ι. Μ. Φθιώτιδος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ» και τη νέα περίοδο

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.    ...