Την Πέμπτη 20 Μαΐου το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κήρυξε το θείο λόγο στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Λουτρό Ημαθίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε:

«Ἐπί σέ δέ φανήσεται Κύριος, καί ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπί σέ ὀφθήσεται. Καί πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καί ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου».

Οἱ προφητικοί αὐτοί λόγοι τοῦ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου μποροῦν νά περιγράψουν τό θαῦμα πού ἔζησε ὁ ἅγιος Κων­σταντίνος, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί πα­νηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαι­τέρως ἡ ἐνορία σας, μαζί μέ τή μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλένη, ὡς θεοστέπτους καί ἰσαποστόλους. Καί τό θαῦμα αὐτό, τῆς ἐμφανί­σεως, δηλαδή, στόν οὐρανό τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς φωνῆς πού ἀκούσθηκε νά λέει «ἐν τούτῳ νίκα» καί προέτρεπε τόν Κων­στα­ντίνο, λίγο πρίν ἀπό τήν κρίσιμη μάχη ἐναντίον τοῦ συναυτοκρά­τορός του Μαξεντίου νά ἀγωνισθεῖ καί νά νικήσει μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ, ἄλλαξε τή ζωή καί τοῦ νεαροῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος ἀλλά καί τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου.

Γιατί ὁ Κωνσταντίνος ἀκολουθώ­ντας τήν οὐράνια προτροπή, μέ τή βοήθεια τοῦ Σταυροῦ, τοῦ συμβό­λου μιᾶς θρησκείας στήν ὁποία δέν πίστευε μέχρι τότε, μιᾶς θρησκείας τήν ὁποία ὅλοι οἱ προκάτοχοί του δίωξαν σκληρά, ἀπαγορεύοντας τή λατρεία τοῦ ἀρχηγοῦ της, τοῦ Χρι­στοῦ, καί ὁδηγώντας ὅσους πίστευ­αν σέ αὐτόν, ἑκατομύρια δηλαδή χριστιανούς, στίς κατακόμβες καί στό μαρτύριο, κατόρθωσε νά νική­σει τόν ἀντίπαλό του Μαξέντιο.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς θείας ἐπεμ­βάσεως ἀπό τόν νικητή αὐτο­κρά­τορα Κωνσταντίνο ὁδήγησε τόσο στήν ἀναγνώριση τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὡς ἐλευθέρας στή ρωμαϊ­κή αὐτοκρατορία, θέτοντας τέρμα στούς ἀπάνθρωπους διωγμούς, ὅσο καί στήν προσωπική μεταστροφή του, καθώς πίστευσε στόν Χριστό, στόν ὁποῖο πίστευε ἤδη ἡ εὐσεβής μητέρα του, ἡ ἁγία Ἑλένη, καί πορεύθηκε στό ἑξῆς καί στή ζωή του καί στή διακυβέρνηση τῆς αὐτο­κρατορίας ὡς πιστός χριστια­νός.

Ἡ μεταστροφή τοῦ Μεγάλου Κων­σταντίνου ἀπό τήν εἰδωλο­λα­τρεία στόν Χριστό εἶναι ὄντως ἕνα μέγιστο θαῦμα τοῦ Θεοῦ, γιατί ὅσο καί ἄν δέν μποροῦμε νά τό συλλά­βουμε, πρόκειται γιά μία τεράστια προσωπική ἀλλαγή, πού ἔκανε αὐτόν πού τήν ἐνστερνίσθηκε καί τήν ἔζησε νά ἀλλάξει τά πάντα ὄχι μόνο στήν ψυχή του, ἀλλά καί στήν αὐτοκρατορία τήν ὁποία διοικοῦσε. Γιατί ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἀνέ­τρε­ψε ὅ,τι ἔκαναν ὅλοι οἱ προ­κάτο­χοί του ἐναντίον τῶν χριστια­νῶν, καί ἀντί νά τούς διώκει καί νά τούς ἀπαγορεύει νά λατρεύουν τόν Χρι­στό, τούς ὑποστήριξε καί τούς ἐνίσχυσε ἀκόμη καί στήν ἀντιμε­τώπιση τῶν αἱρέσεων, συγκα­λώ­ντας ὁ ἴδιος καί προεδρεύοντας στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Ἡ μεταστροφή τοῦ ἁγίου Κων­σταντίνου διά τοῦ θαυμαστοῦ ὁρά­ματος τό ὁποῖο τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός δέν ἀποτελεῖ ἕνα τυχαῖο γε­γο­νός. Ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς μερίμνης τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας του.

Ὁ Θεός δέν εἶναι ἕνας ἀδιάφορος παρατηρητής ὅσων συμβαίνουν στόν κόσμο. Εἶναι παρών στή ζωή τοῦ καθενός μας καί φυσικά στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας του, πού ἔχει σκοπό νά συμβάλλει στή σω­τηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀποδεικνύει τή διαρκῆ μέριμνά του γιά τούς ἀνθρώπους. Καί ἐπειδή κάθε ἄν­θρω­πος εἶναι μία διαφορετική προ­σωπικότητα καί ἔχει μία δια­φορετική πορεία, ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆ­ναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», προσφέρει στόν κάθε ἄν­θρωπο τήν κατάλληλη εὐκαιρία στήν κατάλληλη χρονική στιγμή, προκειμένου νά τόν κερδίσει κοντά του καί νά τόν σώσει.

Τό ὅραμα τοῦ Σταυροῦ, πού εἶδε ὁ ἅγιος Κωνσταντίνος, ἦταν μία ἀπο­λύτως προσωπική κλήση πού ἦρθε στήν κατάλληλη στιγμή καί δέν θά μποροῦσε νά ἀπευθύνεται σέ κανέναν ἄλλο παρά μόνο σέ ἕναν αὐτοκράτορα σάν καί ἐκεῖ­νον, σέ μία τόσο κρίσιμη γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς του στιγμή.

Αὐτό ἀκριβῶς δείχνει τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δείχνει καί τή δική μας εὐθύνη νά ἀξιοποιοῦμε ὅποια εὐκαιρία μᾶς προσφέρει ὁ Θεός καί μέ ὅποιον τρόπο μᾶς τήν προσφέρει. Εἴτε μᾶς τήν προσφέρει μέσω κάποιου ἀν­θρώ­που, εἴτε μέσω τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε μέσω ἑνός γεγονότος στήν καθημερινότητά μας, εἴτε ἀκόμη μέσω μιᾶς δοκιμασίας, μιᾶς ἀσθε­νείας προσωπικῆς ἤ οἰκογενεια­κῆς, εἴτε ἀκόμη καί μέσω αὐτῆς τῆς δοκιμασίας πού ἀντιμετωπίζει ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος μέ τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄν ὅλα αὐτά τά ἀντιμετωπίζουμε ὡς εὐκαιρίες πού μᾶς δίδει ὁ Θεός ὄχι γιά νά ἀπογοητευόμεθα ἀλλά γιά νά τίς ἀξιοποιοῦμε, τότε θά μπορέσουμε νά συνδεθοῦμε στενό­τερα μαζί του, ὥστε νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά κερ­δί­σουμε καί τή σωτηρία μας, τήν ὁποία κέρδισε καί ὁ ἅγιος Κων­σταντίνος, καί ἀπολαμβάνει τώρα μαζί μέ τήν εὐσεβῆ καί ἁγία μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλένη, τή χαρά τῆς αἰωνίου ζωῆς καί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρί­τως ἀνώτερη ἀπό τίς χαρές τίς ὁποῖες ἀπήλαυσαν ὡς ἐπίγειοι βα­σιλεῖς, διότι ὁ Θεός γιά ὅσους τόν ἀγαποῦν ἔχει ἑτοιμάσει «ἅ ὀφθαλμός οὐκ οἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη». Ἑπομένως οὔτε οἱ βασιλεῖες οὔτε τά ἀξιώματα οὔτε οἱ τιμές οὔτε τίποτε ἄλλο δέν μποροῦν νά συγκριθοῦν μέ αὐτά πού ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός γι᾽ αὐτούς οἱ ὁποῖοι τόν ἀγαποῦν. Καί εὔχομαι νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους μας νά τά ἀπολαύσουμε. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...
video

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας,  τελέσθηκε την Κυριακή 13 Ιουνίου,  η καθιερωμένη από ετών Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο,  υπέρ ενισχύσεως...

Το ετήσιο προσκύνημα του Μητροπολίτη Σύρου στην Δωροθέα Αλμωπίας

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , πραγματοποίησε σήμερα το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημά του...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60″- Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, 14 Ιουνίου 2021. “Ο...

Πανηγυρίζει το Μοναστήρι του Τρικόρφου και μας περιμένει με πολλή χαρά να εορτάσουμε μαζί

Στις 14 και 15 Ιουνίου η Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ Τρίκορφο Φωκίδος πανηγυρίζει, τον Άγιο Αυγουστίνο και την μητέρα...

Tεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Παλαιόκαστρο, όπου και τέλεσε το  τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού π. Εμμανουήλ Κοντάκη, ο οποίος...

Χειροτονία Διακόνου στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Τὴν Κυριακή, 13-6-2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἱερούργησε  στὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Ἁδελφοῦ τῆς...

Σερρών Θεολόγος « Ο αδαπάνητος θησαυρός της Εκκλησίας είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος και η συγκινητική...

Στο νεόδμητο αλλά εισέτι ημιτελή ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, στον Κ. Λευκώνα Σερρών, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών...

Ο Μακαριώτατος θα εορτάσει ιδιωτικώς φέτος τα ονομαστήριά του

Λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον...