ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ

Ἀ­θή­νησι, 4ῃ Μαρ­τίου 2022

Μα­κα­ρι­ώ­τατε καὶ Ἁ­γι­ώ­τατε Πα­τρι­άρχα Μό­σχας καὶ πά­σης Ρω­σίας, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητὲ καὶ πε­ρι­πό­θητε ἀδελφὲ καὶ συλ­λει­τουργὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Κύ­ριλλε, τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι, ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Μετὰ πολ­λῆς ἀ­νη­συ­χίας καὶ βα­ρυ­αλ­γού­σης καρ­δίας πα­ρα­κο­λου­θοῦ­μεν τὰς τρα­γι­κὰς ἐ­ξε­λί­ξεις τοῦ πο­λέ­μου, ὅ­στις δι­ε­ξά­γε­ται κατ’ αὐ­τὰς τὰς ἡ­μέ­ρας εἰς τὴν χώ­ραν τῆς Οὐ­κρα­νίας. Αἱ συνε­χεῖς ἐ­πι­θέ­σεις καὶ τὰ ἀλ­λε­πάλ­ληλα κύ­ματα βομ­βαρ­δι­σμῶν, ἀπο­φά­σει καὶ ἐν­τολῇ τῆς Ρω­σι­κῆς ἡ­γε­σίας, κα­θι­στῶσι τὴν οὐ­κρα­νι­κὴν γῆν, ἡ­μέρᾳ τῇ ἡ­μέρᾳ, «τό­πον βα­σά­νου», ἀ­φά­του θλί­ψεως ἐκ τῶν ἐ­πι­συμ­βάν­των θα­νά­των καὶ ἐ­ρει­πίων. Δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ μό­νον ὁ λαός δι­ώ­κε­ται, ἀλλὰ καὶ ζω­τι­καὶ ὑ­πο­δο­μαί, ἱστο­ρικὰ κτή­ρια, μνη­μεῖα πο­λι­τι­σμοῦ, ἀ­κόμη καὶ Ἱ­ε­ροὶ Ναοί, ὡς ὁ Ὀρ­θό­δο­ξος Καθε­δρι­κὸς Ἱ­ε­ρὸς Ναὸς τοῦ Χαρ­κό­βου, κα­τα­στρέ­φον­ται.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος αἰ­σθά­νε­ται ἔν­το­νον τὸ χρέος νὰ ὑ­ψώσῃ φω­νὴν δι­α­μαρ­τυ­ρίας ὑ­πὲρ πάν­των τῶν, ὡς μὴ ὤ­φειλε, θυ­μά­των τοῦ πο­λέ­μου καὶ ὑ­πὲρ πάν­των τῶν δι­ω­κο­μέ­νων. Θρη­νεῖ δι’ ὅ­σους ἐ­θα­να­τώ­θη­σαν, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅ­σους εἰ­σέτι δο­κι­μά­ζον­ται καὶ δι­ώ­κον­ται ἐκ τῆς κα­κό­τη­τος, τῆς μι­σαλ­λο­δο­ξίας καὶ τῆς βαρ­βα­ρό­τη­τος, αἵ­τι­νες προ­έρ­χον­ται, δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ ἐξ ἀλ­λο­πί­στων, ἀλλ’ ἐξ ὁ­μο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος, συν­δε­δε­μένη διὰ μα­κρο­χρο­νίων καὶ ἀ­κα­τα­λύ­των δε­σμῶν ἐν Χρι­στῷ ἀ­γά­πης καὶ φι­λίας μετὰ τῆς ἐν Ρω­σίᾳ ἀ­δελ­φῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, ἀ­πευ­θύ­νει θερ­μο­τά­την ἔκ­κλη­σιν πρὸς τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα καὶ σύμ­πα­σαν τὴν Ἁγι­ω­τά­την Ἐκ­κλη­σίαν τῆς Ρω­σίας ἵνα, ἐπ’ ἀ­φορμῇ καὶ τῆς ἐ­πι­κει­μέ­νης ἐ­νάρ­ξεως τῆς Ἁ­γίας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἀν­τι­σταθῇ εἰς τὰ πο­λε­μικὰ σχέ­δια τῶν κο­σμι­κῶν ἡ­γε­τῶν καὶ ἐ­στὲ βέ­βαιος ὅτι ἡ πα­ρέμ­βα­σις τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος πρὸς τὸν ἀνω­τέρω σκο­πὸν θὰ ἀ­ποβῇ κα­τα­λυ­τική. Ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στικὴ αὕτη πα­ρέμ­βα­σις καὶ ἡ ἔμ­πρα­κτος μαρ­τυ­ρία τῆς ἀ­γά­πης, τῆς εἰ­ρή­νης καὶ τῆς κα­ταλ­λα­γῆς, πα­ρέ­χει ἐλ­πίδα διὰ τὴν κα­τά­παυ­σιν τοῦ πο­λέ­μου καὶ τὴν ἀ­πό­συρ­σιν τῶν ρω­σι­κῶν στρα­τευ­μά­των ἐκ τῆς Οὐ­κρα­νίας.

Ἐ­πι­προ­σθέ­τως, ἡ ἐν λόγῳ πα­ρέμ­βα­σις ἐκ μέ­ρους τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος θὰ συμ­βάλῃ κα­θο­ρι­στι­κῶς καὶ εἰς τὴν πε­ραι­τέρω αὔ­ξη­σιν τῆς δυ­να­μι­κῆς τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σιῶν ἐν τῷ συγ­χρόνῳ κό­σμῳ, καθ’ ὅτι ὁ πό­λε­μος με­ταξὺ ὁ­μο­δό­ξων Ἐ­θνῶν ἀπο­μειοῖ τὴν φε­ρεγ­γυ­ό­τητα ἡ­μῶν ὡς Χρι­στι­α­νῶν, οἵ­τι­νες, καί­τοι ἔ­χο­μεν πρω­ταρ­χι­κὸν κα­θῆ­κον νὰ κη­ρύσ­σω­μεν τὴν εἰ­ρή­νην, ἐν τού­τοις δὲν τὴν ἐ­φαρ­μό­ζο­μεν ἐν τῇ πρά­ξει, προ­ξε­νοῦν­τες ποι­κί­λας ἀρ­νη­τι­κὰς συ­νε­πείας ἀ­να­φο­ρι­κῶς πρὸς τὸ κῦ­ρος καὶ τὴν ἐν γέ­νει πα­ρου­σίαν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, δι­α­χρι­στι­α­νι­κῶς καὶ παγ­κο­σμίως.

Μα­κα­ρι­ώ­τατε,

 Ἔ­χον­τες ὑπ’ ὄ­ψιν τὴν βα­ρύ­τητα τοῦ Κυ­ρι­α­κοῦ λό­γου «οὐ πᾶς ὁ λέ­γων μοι Κύ­ριε Κύ­ριε, εἰ­σε­λεύ­σε­ται εἰς τὴν βα­σι­λείαν τῶν οὐ­ρα­νῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέ­λημα τοῦ πα­τρός μου τοῦ ἐν οὐ­ρα­νοῖς» (Ματθ. 7, 21), κα­τα­κλεί­ο­μεν τὴν πα­ροῦ­σαν, ἀ­πευ­θύ­νον­τες δι­ά­πυ­ρον πα­ρά­κλη­σιν πρὸς Ὑ­μᾶς, διὰ τὴν στα­θε­ρὰν συ­στοί­χι­σιν Ὑ­μῶν τε καὶ ἡ­μῶν πρὸς τὰς ἐν­το­λὰς τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ δι’ ἀ­γά­πην, φι­λα­δελ­φίαν καὶ  ἔμ­πρα­κτον ἐ­φαρ­μο­γὴν τῆς Ἀπο­στο­λι­κῆς ἐ­πι­ση­μάν­σεως: «ὑ­μεῖς δέ ἐ­στε σῶμα Χρι­στοῦ καὶ μέλη ἐκ μέ­ρους» (Α´ Κορ. 12, 27).

Εἶ­ναι ἀ­δή­ρι­τος ἡ ἀ­νάγκη κατ’ αὐ­τὰς τὰς κρι­σί­μους ὥ­ρας νὰ ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σω­μεν τὴν αὐ­το­συ­νει­δη­σίαν ταύ­την τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας ὡς τοῦ ἑ­νός καὶ ἀ­δι­αι­ρέ­του Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ, συμ­βάλ­λον­τες ἐν τῷ συν­δέ­σμῳ τῆς ἀ­γά­πης εἰς τὴν ἐ­πι­κρά­τη­σιν τῆς εἰ­ρή­νης, ἥ­τις ἐ­στὶν Αὐ­τὸς ὁ Χρι­στός. Τοι­ου­το­τρό­πως ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σία θὰ ἀ­να­δει­χθῇ ὡς ὁ γνη­σι­ώ­τε­ρος καὶ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρος εἰ­ρη­νο­ποιὸς πα­ρά­γων με­ταξὺ τῶν δύο λαῶν, τοῦ Ρω­σι­κοῦ καὶ τοῦ Οὐ­κρα­νι­κοῦ, οἵ­τι­νες με­τέ­χουσι κοι­νῶν πα­ρα­δό­σεων αἰ­ώ­νων, κυ­ρίως δ’ ὅ­μως τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στεως τῆς Μιᾶς, Ἁ­γίας, Κα­θο­λι­κῆς και Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ἐπὶ δὲ τού­τοις, καὶ αὖ­θις κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τὴν Ὑ­με­τέ­ραν πε­φι­λη­μέ­νην Μα­κα­ρι­ό­τητα φι­λή­ματι ἁ­γίῳ, δι­α­τε­λοῦ­μεν

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

+ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

Μέσα στο Αναστάσιμο και πανευφρόσυνο εορταστικό κλίμα της Πασχαλινής περιόδου που διανύουμε, πανηγύρισε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια την Κυριακή  22 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρείτιδος,  ο...

Η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό τους στην Λάρισα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης

Μέσα στή χαρμόσυνη πασχάλια περίοδο ἑορτάστηκε κι ἐφέτος μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἡ μεγάλη ἐτήσια πανήγυρη τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη σύναξη των μεγάλων, θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος σε Ενοριακούς Ναούς και γραφικά Εξωκκλήσια της...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει τα 55 παιδιά από την Ουκρανία

Στιγμές χαλάρωσης  με τα 55 παιδιά από την Ουκρανία πέρασε σήμερα ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συνδυάζοντας μέσα από διάφορες δραστηριότητες την...
video

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες (Άγιοι Τόποι: Φρέαρ του Ιακώβ)

Σε πόρνη είπε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Ο Χριστός έκανε την μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι Πνεύμα! Για εμάς σήμερα δεν φαίνεται αποκάλυψη. Σήμερα...

Εκδημία π. Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με βαθιά συγκίνηση αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτη Στυλιανόπουλου, ο οποίος εκοιμήθη το Σάββατο,...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...