Την Τρίτη 12 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Πλατύ.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε  σήμερα ἕναν ἀπό τούς νεωτέρους ἀλλά καί πιό λαοφιλεῖς ὁσί­ους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἑορτά­ζου­με τόν ὅσιο Παΐσιο, στόν ὁποῖο ἀπό ἐτῶν ἔχουμε ἀφιερώσει τόν περι­καλλῆ αὐτόν ναό, κτισμένο μάλι­στα καί μέ πέτρες πού μεταφέραμε ἀπό τήν πατρίδα του, τά Φάρασα, τήν πα­τρίδα πολλῶν ἀπό σᾶς.

Καί ἄν ὅλοι οἱ πιστοί εἴμεθα, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦ­λο, «συμπολῖται τῶν ἁγίων», αὐτό ἰσχύει καί γιά σᾶς, πού ἔχετε μάλιστα τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐ­λογία νά κατάγεστε πολλοί ἀπό σᾶς ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε δύο μεγά­λους ἁγί­ους στήν Ἐκκλησία μας, τόν ἅγιο Ἀρ­σένιο τόν Καππαδόκη καί τόν ἅγιο Παΐσιο, νά κατάγεστε ἀπό τά Φάρασα.

Ὅμως ἡ τιμή αὐτή, νά εἴμεθα δηλαδή συμπολίτες τῶν ἁγίων, ἔχει νόημα μόνο ἐάν προσπαθοῦμε νά ὁμοιά­σουμε καί ἐμεῖς τούς ἁγίους πού τιμοῦμε, ἐάν προσπα­θοῦμε νά ὁμοιά­σουμε στή συγκε­κριμένη περίπτωση στόν ὅσιο Παΐ­σιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτά­ζουμε σήμερα.

Βεβαίως, ὁ ὅσιος εἶχε πολλά καί ποικίλα χαρίσματα, μέ τά ὁποῖα τόν εἶχε πλουτίσει ὁ Θεός, χάρη στήν ἀγάπη καί τήν ἀπόλυτη ἀφο­σίωσή του σέ Ἐκεῖνον, χαρί­σματα, ὅπως νά γνωρίζει τούς ἀν­θρώπους καί τίς σκέψεις τους, χωρίς νά τούς ἔχει δεῖ ποτέ στή ζωή του καί νά προ­λέγει τί θά συμβεῖ σέ αὐτούς στό μέλλον, ἀλλά καί νά θεραπεύει ἀσθενεῖς καί νά καθοδηγεῖ ψυχές στή σωτηρία.

Καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα εἶχε ὄχι γιά τόν ἑαυτό του, ὄχι γιά νά προ­βάλλεται καί νά τιμᾶται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιά νά τούς βοη­θᾶ καί νά τούς διακονεῖ, δέν εἶναι χαρίσματα πού ὁ Θεός δίδει σέ κάθε ἄνθρωπο, γιατί προϋποθέτουν τήν καθαρό­τητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώ­ματος, τήν ὁποία διέθετε ὁ ἑορ­ταζόμενος ὅσιος.

Ὅμως ὁ Θεός δίδει καί σέ μᾶς χα­ρίσματα, τά ὁποῖα, ὅπως ἀκού­σαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­­γνω­σμα, εἶναι καρποί τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος. «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύ­ματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακρο­θυμία … πίστις, πραότης, ἐγκρά­τεια», λέγει ὁ ἀπόστολος, καί τά προσφέρει τό ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅσους ζοῦν «ἐν Πνεύ­μα­τι».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Σημαίνει ὅτι, ἐφόσον εἴμεθα μέλη τῆς Ἐκ­κλη­σίας, στήν ὁποία τό ἅγιο Πνεῦ­μα εἶναι διαρκῶς παρόν, ἐφόσον μετέχουμε στά ἱερά μυστήριά της, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χά­ρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐφό­σον ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά ζοῦμε δηλαδή σύμ­φωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ σπόρος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού πέφτει στήν ψυχή μας, βλα­στά­νει καί αὐξάνεται καί δίδει καρ­πούς. Δίδει καρπούς καλῶν ἔρ­γων καί ἀρετῶν, καρπούς ἀγά­πης, χα­ρᾶς, εἰ­ρήνης, μακροθυμίας, χρη­στό­τη­τος, πίστεως, πραότητος, ἐγκρα­τεί­ας.

Ἔτσι, ἐάν προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά ζοῦμε ὡς συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐάν ἀγωνιζόμεθα καί μετέχουμε στά ἱερά μυστήρια, ἐάν παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς δώσει τή χάρη του, τότε θά μπο­ροῦμε νά δοῦμε καί ἐμεῖς τά χα­ρί­σματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή μας.

Καί ἐάν διακρίνουμε κάποια χαρί­σματα, ἐάν βλέπουμε κάποιες ἀρε­τές, δέν θά πρέπει νά νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν μας προσπαθειῶν, δέν θά πρέπει νά πι­στεύουμε ὅτι εἶναι δικό μας κατόρ­θωμα, ἀλλά θά πρέπει νά ἀποδί­δουμε ὅ,τι ἔχουμε στόν Θεό καί στή χάρη του, γιατί ὅ,τι ἔχουμε εἶναι ὄντως δική του δωρεά, γιά τήν ὁποία ἀφενός ἔχουμε χρέος νά τόν εὐχαριστοῦμε καί ἀφετέρου ἔχου­με χρέος νά τήν ἀξιοποιοῦμε πρός ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος ὅσιος Παΐσιος.

Ὅπως εἶναι ἄλλωστε γνωστό, ὁ ὅσιος Παΐσιος, παρά τίς ἀσθένειες πού εἶχε καί παρά τόν κόπο τῆς αὐστηρῆς ἀσκήσεώς του, δεχόταν πά­ντο­τε μέ πολλή ἀγάπη ὅσους τόν ἐπεσκέπτοντο, καί συζητοῦσε μαζί τους τά προβήματα καί τά θέματα πού τούς ἀπασχο­λοῦσαν, καί πολ­λές φορές μάλιστα θεράπευε καί τίς ἀσθένειές τους τόσο τίς σωμα­τικές ὅσο καί τίς ψυχικές.

Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς τόν μεγάλο αὐτόν ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν σύγχρονο ὅσιο, τόν δικό μας ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τόν Φαρασθώτη, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τή ζωή του. Ἄς προσπαθοῦμε νά ζοῦ­με καί ἐμεῖς «ἐν Πνεύματι», γιά νά ἔχουμε τή χάρη του. Καί ἄς ἀξιο­ποιοῦμε τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδω­σε ὁ Θεός μέ ταπεινοφροσύνη καί μέ συ­ναί­σθηση ὅτι δέν εἶναι δικά μας, ἀλλά εἶναι χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά μήν τά σπατα­λοῦμε χωρίς λόγο ἤ τά ἀφήνουμε νά ἀνεκμετάλλευτα, διότι ὁ Θεός θά μᾶς ζητήσει λόγο γιά αὐτά ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Ἄς ζητοῦμε, λοιπόν, τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς καταβάλλουμε τήν ἀπαιτούμενη προσπάθεια, γιά νά τά αὐξάνουμε, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαύσουμε τόν μισθό τῶν ἐκλεκτῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ὁσίου Παϊσίου.

                                                              Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Έναρξη 12ης Κληρικολαϊκής της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας: «Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον», φώναξαν όλοι μαζί!

«Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον!». Την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν ενωμένοι, στο πλευρό του Ποιμενάρχου τους, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, για τη δόξα...

Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών εόρτασε σήμερα η Πύλος, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται...

Πανήγυρις Ιερού Μετοχίου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στη Σταμάτα Αττικής

Στο πανηγυρίζον Ιερό Μετόχιο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγ. Όρους, στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, χοροστάτησε του Όρθρου και ιερούργησε στο...

Πλήθος πιστών στην Παναγία την Παρηγορήτρια στον Βύρωνα

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέσθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος στα πλαίσια των ΚΑ’...

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

H δεύτερη εορτή του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, καθιερωμένη από το 1970, ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 23-24  Σεπτεμβρίου 2023. Η...

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΪΡΟΥ

Την Κυριακή, 24η Σεπτεμβρίου 2023, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Β΄, ευρισκόμενος στην Ιερά Πατριαρχική Μονή...

Διπλή Χειροτονία στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Ιστορικές στιγμές έζησε σήμερα η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, όπου λειτούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος τέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου π. Μιχαήλ και...

43α Εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, στο χωριό Άγιος Γεώργιος Φερών, τέλεσε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημητρίου...

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023 – 2024

Αγαπητά μου παιδιά,             Το σχολείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και σας υποδέχεται. Κάποιοι και κάποιες από σας κάνουν σήμερα τα πρώτα τους βήματα στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Ιδιαίτερα απευθύνομαι...

Eπίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Πάτρων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Την 23η Σεπτεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη αντιπροσωπείας...

Μητροπολίτης Ταμασού: Ο Χριστός κυρίως διά του Μυστηρίου της θείας Κοινωνίας επιθυμεί να εισέλθει στο πλοίο της ζωής μας...

Την Κυριακή Α’ Λουκά, 24 Σεπτεμβρίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου...

Νέα Μοναχή στην Ιερά μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού, επί...

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης

Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης, τέλεσε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα Κυριακή...

Κυριακή Α΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και εν συνεχεία τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον...
video

«Τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή;»

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το...