Την Τρίτη 12 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Πλατύ.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε  σήμερα ἕναν ἀπό τούς νεωτέρους ἀλλά καί πιό λαοφιλεῖς ὁσί­ους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἑορτά­ζου­με τόν ὅσιο Παΐσιο, στόν ὁποῖο ἀπό ἐτῶν ἔχουμε ἀφιερώσει τόν περι­καλλῆ αὐτόν ναό, κτισμένο μάλι­στα καί μέ πέτρες πού μεταφέραμε ἀπό τήν πατρίδα του, τά Φάρασα, τήν πα­τρίδα πολλῶν ἀπό σᾶς.

Καί ἄν ὅλοι οἱ πιστοί εἴμεθα, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦ­λο, «συμπολῖται τῶν ἁγίων», αὐτό ἰσχύει καί γιά σᾶς, πού ἔχετε μάλιστα τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐ­λογία νά κατάγεστε πολλοί ἀπό σᾶς ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε δύο μεγά­λους ἁγί­ους στήν Ἐκκλησία μας, τόν ἅγιο Ἀρ­σένιο τόν Καππαδόκη καί τόν ἅγιο Παΐσιο, νά κατάγεστε ἀπό τά Φάρασα.

Ὅμως ἡ τιμή αὐτή, νά εἴμεθα δηλαδή συμπολίτες τῶν ἁγίων, ἔχει νόημα μόνο ἐάν προσπαθοῦμε νά ὁμοιά­σουμε καί ἐμεῖς τούς ἁγίους πού τιμοῦμε, ἐάν προσπα­θοῦμε νά ὁμοιά­σουμε στή συγκε­κριμένη περίπτωση στόν ὅσιο Παΐ­σιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτά­ζουμε σήμερα.

Βεβαίως, ὁ ὅσιος εἶχε πολλά καί ποικίλα χαρίσματα, μέ τά ὁποῖα τόν εἶχε πλουτίσει ὁ Θεός, χάρη στήν ἀγάπη καί τήν ἀπόλυτη ἀφο­σίωσή του σέ Ἐκεῖνον, χαρί­σματα, ὅπως νά γνωρίζει τούς ἀν­θρώπους καί τίς σκέψεις τους, χωρίς νά τούς ἔχει δεῖ ποτέ στή ζωή του καί νά προ­λέγει τί θά συμβεῖ σέ αὐτούς στό μέλλον, ἀλλά καί νά θεραπεύει ἀσθενεῖς καί νά καθοδηγεῖ ψυχές στή σωτηρία.

Καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα εἶχε ὄχι γιά τόν ἑαυτό του, ὄχι γιά νά προ­βάλλεται καί νά τιμᾶται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιά νά τούς βοη­θᾶ καί νά τούς διακονεῖ, δέν εἶναι χαρίσματα πού ὁ Θεός δίδει σέ κάθε ἄνθρωπο, γιατί προϋποθέτουν τήν καθαρό­τητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώ­ματος, τήν ὁποία διέθετε ὁ ἑορ­ταζόμενος ὅσιος.

Ὅμως ὁ Θεός δίδει καί σέ μᾶς χα­ρίσματα, τά ὁποῖα, ὅπως ἀκού­σαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­­γνω­σμα, εἶναι καρποί τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος. «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύ­ματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακρο­θυμία … πίστις, πραότης, ἐγκρά­τεια», λέγει ὁ ἀπόστολος, καί τά προσφέρει τό ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅσους ζοῦν «ἐν Πνεύ­μα­τι».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Σημαίνει ὅτι, ἐφόσον εἴμεθα μέλη τῆς Ἐκ­κλη­σίας, στήν ὁποία τό ἅγιο Πνεῦ­μα εἶναι διαρκῶς παρόν, ἐφόσον μετέχουμε στά ἱερά μυστήριά της, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χά­ρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐφό­σον ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά ζοῦμε δηλαδή σύμ­φωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ σπόρος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού πέφτει στήν ψυχή μας, βλα­στά­νει καί αὐξάνεται καί δίδει καρ­πούς. Δίδει καρπούς καλῶν ἔρ­γων καί ἀρετῶν, καρπούς ἀγά­πης, χα­ρᾶς, εἰ­ρήνης, μακροθυμίας, χρη­στό­τη­τος, πίστεως, πραότητος, ἐγκρα­τεί­ας.

Ἔτσι, ἐάν προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά ζοῦμε ὡς συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐάν ἀγωνιζόμεθα καί μετέχουμε στά ἱερά μυστήρια, ἐάν παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς δώσει τή χάρη του, τότε θά μπο­ροῦμε νά δοῦμε καί ἐμεῖς τά χα­ρί­σματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή μας.

Καί ἐάν διακρίνουμε κάποια χαρί­σματα, ἐάν βλέπουμε κάποιες ἀρε­τές, δέν θά πρέπει νά νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν μας προσπαθειῶν, δέν θά πρέπει νά πι­στεύουμε ὅτι εἶναι δικό μας κατόρ­θωμα, ἀλλά θά πρέπει νά ἀποδί­δουμε ὅ,τι ἔχουμε στόν Θεό καί στή χάρη του, γιατί ὅ,τι ἔχουμε εἶναι ὄντως δική του δωρεά, γιά τήν ὁποία ἀφενός ἔχουμε χρέος νά τόν εὐχαριστοῦμε καί ἀφετέρου ἔχου­με χρέος νά τήν ἀξιοποιοῦμε πρός ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος ὅσιος Παΐσιος.

Ὅπως εἶναι ἄλλωστε γνωστό, ὁ ὅσιος Παΐσιος, παρά τίς ἀσθένειες πού εἶχε καί παρά τόν κόπο τῆς αὐστηρῆς ἀσκήσεώς του, δεχόταν πά­ντο­τε μέ πολλή ἀγάπη ὅσους τόν ἐπεσκέπτοντο, καί συζητοῦσε μαζί τους τά προβήματα καί τά θέματα πού τούς ἀπασχο­λοῦσαν, καί πολ­λές φορές μάλιστα θεράπευε καί τίς ἀσθένειές τους τόσο τίς σωμα­τικές ὅσο καί τίς ψυχικές.

Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς τόν μεγάλο αὐτόν ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν σύγχρονο ὅσιο, τόν δικό μας ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τόν Φαρασθώτη, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τή ζωή του. Ἄς προσπαθοῦμε νά ζοῦ­με καί ἐμεῖς «ἐν Πνεύματι», γιά νά ἔχουμε τή χάρη του. Καί ἄς ἀξιο­ποιοῦμε τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδω­σε ὁ Θεός μέ ταπεινοφροσύνη καί μέ συ­ναί­σθηση ὅτι δέν εἶναι δικά μας, ἀλλά εἶναι χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά μήν τά σπατα­λοῦμε χωρίς λόγο ἤ τά ἀφήνουμε νά ἀνεκμετάλλευτα, διότι ὁ Θεός θά μᾶς ζητήσει λόγο γιά αὐτά ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Ἄς ζητοῦμε, λοιπόν, τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς καταβάλλουμε τήν ἀπαιτούμενη προσπάθεια, γιά νά τά αὐξάνουμε, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαύσουμε τόν μισθό τῶν ἐκλεκτῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ὁσίου Παϊσίου.

                                                              Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

Τον  Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης Αθανάσιο, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, νέο Μητροπολίτη Ηλείας με 55 ψήφους.

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Ηλείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου, από το οποίο θα εκλέγει ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας. 1) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος, ψή­φους 58 2) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης...

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Δράμας

Τον  Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δωρόθεο Πάπαρη, Α΄Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος νέο Μητροπολίτη Δράμας με 69 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν 4...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Δράμας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου από το οποίο θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Δράμας. 1) Αρχιμανδρίτης  Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 69 2) Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, ψή­φους...

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή θα είναι στην Αθήνα

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 το απόγευμα θα είναι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος (Τηλ....

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στην φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στη φιλανθρωπική εκδήλωση (τσάι), που διοργάνωσε...

Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Την επίσκεψη του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννη Μαλλικούρτη, δέχθηκε την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος,...

Η Μητρόπολη Σάμου χαιρετίζει την εκλογή του Μητρ. Αιτωλίας Δαμασκηνού

Ἡ τοπική κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησία, συμετέχουσα εἰς τήν χαράν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, ὁ ὁποῖος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επίτιμος διδάκτορας της Χριστιανικής Ακαδημίας Βαρσοβίας

Με το μήνυμα ότι «Αποστολή και ευθύνη της Εκκλησίας είναι να συνδέει την ανθρωπότητα με τον αληθινό Θεό της Αγάπης», περάτωσε την ομιλία του...

Πανήγυρις του Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου

Το πρωί της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου...

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την εκλογή του νέου της Μητροπολίτη

Με αισθήματα χαράς και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι Θεό, η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει, ότι, κατά την σημερινή συνεδρίαση της 6ης...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε τό 1975 στόν Πειραιᾶ, ἀνατράφηκε καί...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ὁ ἐψηφιεμένος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Εὐσταθίου γεννήθηκε τό ἔτος 1967...