Πρός
Τό χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Χριστός Ἀνέστη!

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα ἀπό μία μακρά περίοδο πόνου πνευματικοῦ, λειτουργικῆς στέρησης καί μυστηριακῆς ἔλλειψης ἀξιωνόμαστε καί πάλι νά μετέχουμε τοῦ συστατικοῦ στοιχείου τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά προσέλθουμε στους Ναούς μας, νά μεταλάβουμε τῶν Ἀχράντων μυστηρίων τοῦ Κυρίου μας, νά συναντήσουμε τούς ἀδελφούς μας, νά μοιραστοῦμε τίς ἀγωνίες μας καί νά προσευχηθοῦμε ὁλόψυχα ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Ἀξιωνόμαστε νά ἑνωθοῦμε μυστηριακά μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά μετέχουμε στή χάρη τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Του μέσα ἀπό κάθε στιγμή τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου.
Ταυτόχρονα ὅμως, καλοῦμαστε νά ἀναλογισθοῦμε τήν μεγάλη εὐθύνη μας ἀπέναντι στήν διαφύλαξη καί προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί νά ἀναλάβουμε δράσεις ἁπλές καί ἀποφασιστικές γιά νά μήν ὑποφέρουν συνάνθρωποι μας, ἀλλά καί γιά νά μήν βιώσουμε ἐκ νέου στιγμές ἀποξένωσης καί ἀπομόνωσης.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ὀφείλουμε ὅλοι μας νά σεβαστοῦμε τήν ἁπλή τήρηση μέτρων ὑγιεινῆς καί προστασίας τόσο τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὅσο καί ὁλόκληρης τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητας. Νά ἐπιδείξουμε αἴσθημα εὐθύνης καί ὡριμότητας. Νά ξεπεράσουμε τούς φόβους μας καί νά ἐμπιστευθοῦμε ὁλοκληρωτικά τή ζωή μας στόν Ἀναστημένο Χριστό μας, στόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

Κυρίαρχη θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας κατέχει ἡ ποιμαντική τέχνη, τό όχημα δηλαδή τῶν ἀρετῶν πού ὁδηγεί μέ διάκριση, ἀγάπη καί ἀσφάλεια τούς πιστούς στήν πνευματική τους τελειότητα, στή θέωση καί στήν ἁγιότητα, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4, 13).

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. 5,17) μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ προσευχή, ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι, ἡ συχνή προσευχή μας θά ἀποτελέσει ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς τό μέσο πού θά ἐνισχύει καί θά ἐνδυναμώνει τίς ζωές μας μετά ἀπό τήν περίοδο αὐτή τοῦ φόβου καί τῆς ἀνασφάλειας πού προξένησε ἡ πανδημία ποῦ βιώνουμε. Ἡ συχνή παρουσία μας στούς Ἱερούς Ναούς καί ἡ μετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας θά προσφέρει βάλσαμο πνευματικό καί ψυχική ἀνάταση στή λαβωμένη, ἀπό τά προβλήματα πού βιώνουμε, ψυχή μας.

Ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας νά ἐνισχυθοῦμε ἀπό τή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.

Πιό συγκεκριμένα:

 • Ἀπό τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 καί κάθε Κυριακή μέχρι τά τέλη τοῦ μηνός Ἰουλίου θά τελοῦνται ὑποχρεωτικά δύο (2) θείες Λειτουργίες σέ κάθε Ἱερό ἐνοριακό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τίς 07:00 τό πρωί μέχρι καί τίς 10:00π.μ. ἡ πρώτη, καί ἀπό τίς 10:30π.μ ἕως καί τίς 11:30π.μ. ἡ δεύτερη.
 • Κατά τήν εἴσοδο καί τήν παραμονή σας στούς Ναούς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση ἀποστάσεων (1,5μ.) μεταξύ σας, ἐνῶ οἱ ἐπίτροποι καί τό βοηθητικό προσωπικό τῶν ἑνοριῶν μας θά διευκολύνουν τήν παρουσία σας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ.
 • Ὅσοι θά ἔχετε καταλλήλως προετοιμασθεῖ θά μπορεῖτε να μετέχετε στό «Μυστήριο τῶν μυστηρίων», (Συμεών Θεσσαλονίκης, PG155, 253), δηλαδή στή θεία Εὐχαριστία καί νά μεταλαμβάνετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας μέσα ἀπό τό κοινό Ποτήριον τῆς ζωῆς, ὅπως αἰῶνες τώρα ἔχει ὁρίσει ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
 • Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κάθε ἐνορίας θά βρίσκεται ἀναρτημένο τόσο στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τῶν Ναῶν, ὅσο καί στά διαδικτυακά μέσα πού διαθέτουν ὅλες οἱ ἑνορίες, καθώς καί στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας (www.nif.gr).
 • Σέ εἰδικές περιπτώσεις καί κατόπιν προηγούμενης ἐνημέρωσης ὁρισμένες ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελοῦνται καί στούς περιβάλλοντες ἐξωτερικούς χώρους τῶν ἑνοριακών Ναῶν. Επιπλέον, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα κάθε ἑνορίας θά μποροῦν νά τελοῦνται περισσότερες από δύο (2) θεῖες Λειτουργίες, ὕστερα βεβαίως ἀπό ἐνημέρωση ἀπό τούς ἐφημερίους τῶν ἑνοριῶν σας.
 • Ἀπό τή Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θά τελεῖται καθημερινά ἡ θεία Λειτουργία, πρωινές καί απογευματινές ώρες, γιά τήν κάλυψη τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν καί τήν ἐξυπηρέτηση περισσοτέρων ἀδελφῶν μας, σύμφωνα μέ τό μηνιαῖο πρόγραμμα ἐκάστης ἑνορίας.
 • Μνημόσυνα καί επιμνημόσυνες δεήσεις θά τελοῦνται μόνο κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου καί κατά τήν διάρκεια τῆς πρωινῆς θείας Λειτουργίας, ὅπως ἄλλωστε ὁρίζει καί ἡ κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
 • Τό ὅριο τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς δέν θά πρέπει νά ὑπερβαῖνει τούς 50 ἀδελφούς μας, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
 • Ὁ ἴδιος ἀριθμός πιστῶν καί συγγενῶν (50) πού μποροῦν νά παραστοῦν στό Ναό ἀφορᾶ στά μυστήρια τοῦ Γάμου καί της Βαπτίσεως.
 • Τό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως θά πραγματοποιεῖται ἀπό τούς ὁρισμένους πρός τοῦτο ἱερεῖς σέ κάθε Ἱερό ἑνοριακό Ναό, ὅπως γινόταν ἀδιάλειπτα.
 • Θά συνεχισθοῦν οἱ διαδικτυακές ὁμιλίες μας πρός μεγαλύτερη συμμετοχή ὅλων σας στή ζωή καί στό ἱεραποστολικό-σωστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.
 • Τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό μας ἔργο, μέσα ἀπό τά ἑνοριακά συσσίτια καί τις προνοιακές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, θά συνεχίσει νά πραγματοποιεῖται χάρη στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῶν πολλῶν ἐθελοντῶν μας καί τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη τῶν ἱερέων μας πρός ὅλους σας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὅλα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ποιμαντικά ἔκτακτα μέτρα γιά τήν δική σας ἀνακούφιση καί πνευματική ἐνίσχυση, ἄλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια ὅλων μας. Γιά κάθε ἀλλαγή θά ἐνημερώνεστε σχετικά ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (www.nif.gr) ἤ τίς ἑνορίες σας.

Σέ αὐτό τό νέο ξεκίνημα, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει μία μεγάλη καί ἀνοιχτή ἀγκαλιά γιά ὅλους. Δέχεται ὅλους καί ἀγαπᾶ ὅλους. Ὀφείλουμε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας νά ἐφαρμόσουμε τίς νέες ὁδηγίες. Ἡ εὐθύνη ἀνήκει σέ ἐμᾶς. Ἡ ψυχή μας δέν ἀντέχει νά στερηθεῖ καί πάλι τήν Πηγή τῆς ζωῆς, τόν ίδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος προσφέρεται σέ ὅλους μας γενναιόδωρα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας,
Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Γ΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 13 Ἰουλίου † Μνήμη τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀμμωνίου, Ἐπαφροδίτου (ἤ Παμφοδίτου), Εὐσθενίου, Ἡλιοφώτου, Παμμεγίστου καί Χου-λελαίου, τῶν...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, με τη συμμετοχή των Εφημερίων του Ναού...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Νέα Ηρακλείτσα Ελευθερών

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 η μνήμη του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου σε όλες της ενορίες...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην ιστορική Μεθώνη

Στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της ιστορικής κωμοπόλεως της Μεθώνης τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12η Ιουλίου,...

Πανήγυρις Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλη

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και...

Η εορτή της αναμνήσεως του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στο Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερώνυμος Ιερός...

O ΙΣΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί. Η πράξη αποτελεί βαρβαρότητα και δεν βοηθά...

Ἡ Ἁγία Σοφία δέν «διαγράφεται», οὔτε «παραγράφεται»!

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἀπόφαση γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἐκφράζει τή...

Ο Εσπερινός του Οσίου Παϊσίου στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Με εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε και φέτος, Σαββάτο 11 Ιουλίου 2020 ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Οσίου Παϊσίου στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο επ’ ονώματι του...

Αρχιερατικό συλλείτουργο επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας Ευφημίας στην Χαλκίδα

To Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Χαλκίδος εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας με αρχιερατικό συλλείτουργο...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων

Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2020, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου Μαρτυρίου, θανόντος τήν 1ην Ἰουνίου 2020 καί τοῦ μοναχοῦ Νικολάου...

Τό λάδι τῆς θρησκείας εἶναι ἁμαρτία καί λάθος νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀνάβει καί νά ἐξυπηρετεῖ ἐθνικιστικούς σκοπούς

Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφιᾶς σέ τζαμί, ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνήκει στίς τραγικές...

Αρετή προς το θεαθήναι

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Σε μια κοινωνία άκρως εγωκεντρική, η οποία θρέφει και ευνοεί τον υπέρμετρο εγωισμό τα αποτελέσματα είναι ορατά και σε μεγάλο βαθμό...

Η λυπηρά ανακοίνωσις της Μητροπόλεως Λέρου για την Αγία Σοφιά

Η λιτή και λυπηρά ανακοίνωσις της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου-Καλύμνου-Αστυπαλαίας για την Αγία Σοφιά: «Η Αγία Σοφία, το Μέγα Μοναστήρι, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ήταν,...

Όσιος Παΐσιος: Αυτή την προσευχή να λέτε κάθε μέρα και o Θεός θα είναι δίπλα σας!

Η αγάπη του Γέροντα Παΐσιου για όλο τον κόσμο είναι γνωστή .Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του....