γαπητοί μου ἀδελφοί,

Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,

σιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές,

Εὐλογημένοι Χριστιανοί μου,

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινὸν

οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον,

ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγὴν

ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,

ἐν ᾧ στερούμεθα.»

(Καταβασία γ΄ ᾠδῆς Κανόνος τοῦ Πάσχα)

παλαιὸς Ἰσραὴλ κατὰ τὴν πορεία του διαμέσου τῆς ἐρήμου ξεδίψασε μὲ τὸ νερὸ ποὺ ἀνέβλυσε, κατὰ τρόπο θαυμαστό, ἀπὸ τὴν πέτρα ποὺ χτύπησε ὁ Μωϋσῆς, ὅπως τοῦ εἶχε ὑποδείξει ὁ Θεός (Ἔξ. 17, 1-7). Οἱ Χριστιανοί, ὁ νέος Ἰσραήλ, πίνουμε πλέον τὸ «καινὸν πόμα», ποὺ δὲν ἀναβλύζει ἀπὸ κάποιο σκληρὸ καὶ ἄγονο βράχο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ζῳοδόχο τάφο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ὁποῖο συνιστᾶ μίαν ἀκένωτη πηγὴ ἀφθαρσίας∙ πηγή, δηλαδή, ἡ ὁποία μᾶς ἀνακαινίζει καὶ μᾶς ἀφθαρτίζει.

«Ἐλάτε, λοιπόν, νὰ πιοῦμε καινούργιο ποτό,

ποὺ δὲν ἀναβλύζει θαυματουργικὰ ἀπὸ ἄγονο βράχο,

ἀλλὰ ποτὸ ποὺ εἶναι πηγὴ ἀφθαρσίας

καὶ ποὺ ἔκανε νὰ πηγάσει ἀπὸ τὸν τάφο ὁ Χριστός,

πάνω στὸν Ὁποῖο εἴμαστε στερεωμένοι».

Ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ «καινὸ πόμα»; Εἶναι τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ «τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. 26, 28). Τὸ Κυριακὸ δεῖπνο, ἡ βρώση δηλαδὴ τοῦ Σώματος καὶ ἡ πόση τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, μᾶς καθιστᾶ μετόχους τῆς αἰωνίας ζωῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο καὶ μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα ν’ ἀναστηθοῦμε «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. 6, 54). Παράλληλα ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πρόγευση τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης ποὺ θὰ ἀπολαύσουμε, ὅταν θὰ παρακαθήσουμε στὸ Δεῖπνο τῆς Θείας Βασιλείας∙ «Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βᾳσιλείᾳ τοῦ πατρός μου» (Ματθ. 26, 29).

Ἡ παροῦσα καταβασία, ἡ ὁποία ψάλλεται καθ’ ὅλην τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα εἶναι ὁ εἱρμὸς τῆς γ΄ ᾠδῆς τοῦ Κανόνος. Ὁ ἱερὸς Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος τὴν συνέγραψε, ψάλλει τὴν νάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ ἔνδοξη νάστασή Του ἀποτελοῦν τὸ ἀκλόνητο θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ μόνον ὅταν εἴμαστε στερεωμένοι διὰ τῆς πίστεως πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θεμέλιο -τὸν Χριστό- παραμένουμε σταθεροὶ καὶ ἀκλόνητοι. Ἔτσι, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βιώνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τὸ Πάσχα∙ ἁγιοπνευματικά, μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Κατὰ συνέπεια, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ζοῦν ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ ἐννοήσουν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὴν νάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ νάσταση εἶναι Μυστήριο τῆς πίστεώς μας καὶ σὰν Μυστήριο ποὺ εἶναι δὲν ἐννοεῖται μὲ τὴν λογική, δὲν ἀναλύεται σὲ ἐπιστημονικὰ ἐργαστήρια, δὲν ψηλαφεῖται μὲ ρυπαρὰ χέρια, δὲν βιώνεται σὲ σκληρὲς ἀμετανόητες καρδιές…

νάσταση ζοῦν ὅσοι πρώτα ἔζησαν τὴν προσωπική τους Ἀνάσταση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὅσοι ἀποδέχθηκαν τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν τέλειο Θεὸ καὶ ἄνθρωπο ὡς Σωτήρα τους, ὅσοι μετανόησαν καὶ κατέθεσαν τὴν μετάνοιά τους στὸ ἐπιτραχήλιο τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα, ὅσοι κοινώνησαν «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του∙ ὅσοι, τέλος, σταύρωσαν τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες του καὶ σήκωσαν ἀγόγγυστα τὸν σταυρό τους προσδοκώντας τὴν ἀνάστασή τους.

νάσταση τοῦ Χριστοῦ πάντα ἀποτελοῦσε σκάνδαλο στὴν ἀνθρώπινη λογική. Μὰ γιὰ τὴν λογικὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τὸν θρίαμβο τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν τὸν θρίαμβο γιορτάζουμε σήμερα! Σὲ τέτοια πνευματικὴ πανήγυρη μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς καλεῖ ὅλους, ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔστω καὶ τὴν ἑνδεκάτη ἀγάπησαν τὸν Νυμφίο καὶ θέλησαν νὰ λάβουν μέρος στὸν Νυμφῶνα, ὅπου προσφέρεται πρὸς βρώση «ὁ Μόσχος ὁ Σιτευτός».

Ὅλοι εἴμαστε καλεσμένοι στὸ Ἀναστάσιμο Δεῖπνο∙ ἂς μὴν δειλιάσουμε νὰ προσέλθουμε. Ἄλλωστε, φιλόστοργος εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης «καὶ δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον» (Κατηχ. Λόγος Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου).

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν δυσκολία ποὺ περνᾶ ὅλη ἡ οἰκουμένη, μέσα στὴν ἀμφισβήτηση γιὰ τὸ αὔριο, μέσα στὸ σκοτάδι ποὺ ἔχει φέρει στὴ ζωή μας ἡ θανατηφόρα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ· ἐμεῖς ἂς ἀντιτάξουμε στὸ «ἐγώ» μας τὸ «ἐμεῖς», στὴν μοναξιά μας τὸ «ὅλοι μαζὶ» καὶ ἔναντι τῆς ἀπελπισίας θὰ βροῦμε τὴν χαρὰ καὶ δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσουμε καὶ νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν ἀναστάσιμη πορεία μας.

Ἂς σκεφθοῦμε καὶ ἂς εὐχαριστήσουμε τοὺς ἐπιστήμονες ἰατρούς, τοὺς νοσηλευτὲς καὶ τοὺς ἐργαζομένους στὰ Νοσοκομεῖα μας γιὰ τὸν μεγάλο ἀγῶνα τους κατὰ τῆς πανδημίας καὶ ἂς προσευχηθοῦμε γι’ αὐτούς, καθὼς καὶ γιὰ ὅλους, ὅσοι συνέβαλαν μὲ τὸν τρόπο τους στὴν προσπάθεια αὐτή. Ἂς προσευχηθοῦμε γιὰ ταχεῖα ἀνάρρωση γιὰ τοὺς ἀρρώστους ἀδελφούς μας καὶ τέλος, γιὰ τὴν ἀνάπαυση ἐν Κυρίῳ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ μετέβησαν στὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως ἂς πλημμυρίσει τὶς ὑπάρξεις μας! Καὶ ἐπιτέλους, οἱ ὀλιγόπιστες καρδιές μας, ἀφοῦ συναντήσουν τὸν ναστημένο, ἂς ἀναφωνήσουν καὶ αὐτές: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰωάν. 20, 29).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀδελφοί μου!

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης Σας

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Παρακλήσεις γιά τήν πανδημία στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας

Ἱερά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐψάλη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 22 Νοεμβρίου 2020, με ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σέ...

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κίτρους

Από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος ανακοινώνεται ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται για 4η ημέρα στο ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Γεώργιος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξέρχεται του Νοσοκομείου – Οι θερμές του ευχαριστίες!

Ο  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», θα συνεχίσει την αναγκαία...

Ἑπτά ξηροί καρποί ἐποχῆς κορωνοϊοῦ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ κορωνοϊός μᾶς ταπείνωσε ὅλους μας, ἀποδιοργάνωσε τήν κοινωνία μας, μᾶς ἔβγαλε μέσα ἀπό τήν ἀνήσυχη «εὐδαιμονία»...

Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Ζήτω η Ψευτο-Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ; ΝΑΙ! ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ; ΟΧΙ! - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ; ΟΧΙ!  ΖΗΤΩ Η ΨΕΥΤΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! Η Χώρα μας σταδιακά παραδίδεται στα χέρια των Απάτριδων! ...

Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών στην Κόρινθο

Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θ. Λειτουργία, κεκλεισμένων...

Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης

Η Εκκλησία μας κάθε μέρα εορτάζει κι έναν μεγάλο Άγιο και μια μεγάλη Αγία. Η δε Αγία Αικατερίνη είναι ένα από τα λαμπρότερα στολίδια...

Κυριακή Θ’ Λουκά στην Ι. Μονή Ρουκουνιώτη Σύμης

Τήν Κυριακή 22α Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του καί μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε...

Ἄχ! νὰ ἦταν οἱ νέες… γιαγιὲς μὲ τέτοιο φρόνημα! (Αληθινό περιστατικό)

-Γιαγιὰ ποῦ πᾶς ; -Στὴν Ἐκκλησία, παιδάκι μ’ , νὰ μεταλάβω. -Γιαγιά, ἀπαγορεύεται, θὰ σὲ γράψω καὶ θὰ πληρώσεις 150 Εὐρὼ πρόστιμο. -Παιδάκι μ’ καλό, ἐγώ, 88...

Ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴ Σμύρνη

Ἑωρτάσθησαν, ἐν μέσῳ τῆς ὑπὸ ἔξαρσιν πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ὑπὸ τὰ ληφθέντα περιοριστικὰ μέτρα πρὸς ἀναχαίτισιν τῆς ἐξαπλώσεώς της, τηρηθέντων τῶν ἀπαιτουμένων ὑγιειονομικῶν...

Εκδημία του μακαριστού Ιερέως Μηνά Δημητροπούλου

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, με βαθύτατη θλίψη, αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ιερέως Μηνά Δημητροπούλου, ο οποίος εκοιμήθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, σε...

Ο Φιλάργυρος πατέρας – Κυριακή Θ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;» (Λουκᾶ 12, 17) Τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, ἀγαπητοὶ...

Ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές το Ορθόδοξο διαδικτυακό κανάλι“Geron Nektarios”

Ο Καθηγούμενος και η αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος, αναπέμπουν ευχαριστίες στον Δοτήρα κάθε ελέους και...

Πενθεί η Μητρόπολη Σερρών: Έφυγε από την ζωή ο π. Παύλος Κοσατζής

Η ενορία του Αγίου Γεωργίου, η Νιγρίτα αλλά και ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης πενθεί διότι έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή ο...