Παραμονή τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, παραμονή τῆς ἡ­μέρας κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔρχεται πρός τόν Ἰορδάνη γιά νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη, παρα­μο­νή τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία θά ἀποκαλυφθεῖ στόν κόσμο ποιός εἶναι αὐτός πού γεννήθηκε ὡς τα­πει­νό βρέφος στό σπήλαιο τῆς Βη­θλεέμ, ποιός εἶναι αὐτός πού προ­σκύνησαν οἱ ποιμένες καί οἱ μά­γοι, ποιός εἶναι αὐτός τόν ὁ­ποῖο, ἐνῶ ἦταν βρέφος ἀκόμη, τόν φο­βή­θηκε ὁ Ἡρώδης, μήπως τοῦ ὑ­φαρ­πάσει τήν ἐξουσία καί ἐφό­νευ­σε τά ἀθῶα βρέφη, ποιός εἶναι αὐ­τός πού σέ λίγο θά κη­ρύττει στόν κόσμο τό εὐαγγέλιο τῆς σω­τηρίας. «Καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστίν τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον».

Μέ­γα μυστήριο τῆς εὐσεβείας ὀνομά­ζει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος Παῦλος ὅλο αὐτό τό σχέδιο τῆς θείας οἰ­κονομίας πού ὀργά­νω­σε ὁ Θεός καί τοῦ ὁποίου μία ση­μαντική πράξη θά ἐξελιχθεῖ αὔριο μέ τή βά­πτιση τοῦ Κυρίου.

Καί εἶναι μυ­στήριο, γιατί ὀργα­νώ­θηκε μυ­­στι­κά καί ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἀν­θρώπων ἀπό τόν Θεό. Ἔστω καί ἄν οἱ προφῆτες τό προ­ανήγγειλαν αἰῶνες πρίν νά πραγ­ματοποιηθεῖ, δέν ἔπαυσε νά εἶ­ναι ἄγνωστο καί ἀπόκρυφο μυ­στήριο. Καί αὐτό συνέβη ὄχι γιά ἄλλο λό­γο, ἀλλά γιατί τά σχέδια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστα καί ἀκα­τάλη­πτα στήν πεπερασμένη ἀν­­­­θρώπινη λογική.

Αὐτό τό μυστήριο θά ἀποκα­λυ­φθεῖ αὔριο, ὅταν ὄχι μόνο ὁ τί­μιος Πρόδρομος θά ἀποκαλύψει μέ τόν δισταγμό του νά βαπτίσει τόν Χρι­στό, ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσ­σίας τόν ὁποῖο προανήγγελε στούς ἀν­θρώ­πους, προτρέποντάς τους νά μετα­νοήσουν, γιατί πλησίαζε ἡ βα­­­σι­λεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλά θά τό ἐπι­­σφραγίσει μέ τόν πιό μεγα­λει­ώ­­­δη καί πανηγυρικό τρόπο ἡ φω­νή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θά συστήσει τόν βαπτιζόμενο στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορ­δάνου Χριστό ὡς τόν ἀγαπητό του Υἱό καί θά τό ἐπιβεβαιώσει μέ τήν παρουσία του «ἐν εἴδει περι­στε­­ρᾶς» τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Αὐτό εἶναι τό μέγα μυστήριο, στό ὁποῖο καλεῖται νά πιστεύσει ὁ ἄν­θρω­πος. Αὐτό εἶναι τό ἀνεξιχνία­στο γιά τίς ἀνθρώπινες δυνατό­τη­τες θαῦμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. «Θε­­ός ἐφανερώθη ἐν σαρ­κί», δια­κηρύσσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­γνω­­σμα, καί αὐτό εἶναι τό μέ­γα μυ­­­­στήριο τῆς εὐσεβείας πού ἀπο­­κα­­λύπτει ἡ Ἐκκλησία στόν ἄν­­­θρωπο, καλώντας τον νά τό πι­στεύ­σει. Διότι μέ τήν πίστη προ­σεγ­­γίζεται τό μυστήριο, ὄχι μέ τή λογική. Διότι ἄν προσεγγιζόταν μέ τή λογική, δέν θά ἦταν μυστήριο, καί ἄν οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ ἦταν κατα­νο­ητές στούς ἀνθρώπους, τό­τε ὁ ἄνθρωπος θά ἦταν Θεός ἤ ὁ Θε­ός ἄνθρωπος, καί εἴτε δέν θά χρει­α­ζόταν εἴτε δέν θά μποροῦσε, θά λέγαμε, νά τόν σώσει.

Ὅμως ὁ Θεός εἶναι ἄναρχος καί ἀπερίγραπτος, εἶναι ἐπέκεινα πά­σης ἀνθρωπίνης λογικῆς καί κα­τα­­­νοήσεως, καί ὅμως γίνεται ἄν­θρω­­πος, γιά νά ἐξηγήσει στόν ἄνθρωπο μέ κα­­τα­νοητό τρόπο ποιός εἶναι καί τί ἔ­χει ἑτοι­μάσει γιά χάρη του. Γί­νε­ται ἄνθρω­πος, γιά νά δείξει στόν ἄν­θρωπο ποιός εἶναι ὁ τρό­πος γιά νά φθάσει στόν Θεό. Γί­νεται ἄν­θρω­πος, γιά νά δείξει στόν ἄνθρω­πο τό ἀπέραντο μέ­γε­θος τῆς ἀγά­πης καί τῆς εὐσπλαγ­χνίας του καί τόν ἑλκύσει κοντά του. Γιά νά τόν κά­νει καί πάλι δι­κό του, ὄχι γιά νά ὠφεληθεῖ ὁ ἴδι­ος ὁ Θεός ἀλλά γιά νά κερδίσει τά πάντα ὁ ἄνθρωπος. Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός.

«Μέγα ἐστίν τό τῆς εὐσεβείας μυ­στή­ριον· Θεός ἐφα­νερώθη ἐν σαρ­κί».

Αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου γινόμαστε καί ἐμεῖς ὄχι μόνο θεατές, ἀδελφοί μου, ἀλλά καί μέτοχοι. Γιατί τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ πού προέ­βλε­πε τή βάπτιση τοῦ Υἱοῦ του στά ὕδα­τα τοῦ Ἰορδάνου, προσφέρει καί σέ μᾶς τή δυνατότητα τῆς βα­πτί­σεως ὄχι μόνο ἐν ὕδατι ἀλλά καί ἐν πνεύματι.

Ὁ Θεός πού ἐπεσφρά­γισε μέ τήν ὁμολογία του τήν παρουσία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου του, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη τῆς δικῆς σω­τηρίας, μᾶς δίδει μέ τή βά­­πτισή μας ἀλλά καί μέ τά ἱερά μυστήρια καί τίς ἁγιαστικές πρά­ξεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας τή σφρα­γίδα τῆς θεί­ας του δωρεᾶς καί χά­ριτος. Μᾶς ὀνομάζει τέκνα του καί μᾶς προσ­φέρει τήν προοπτική, ζώντας τό μέγα αὐτό μυστήριο τῆς εὐ­σεβείας, νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεοί κατά χάριν.

Καί αὐτή ἡ προοπτική ἀποτελεῖ μέ­ρος τοῦ μυστηρίου, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ πρω­το­­κορυφαῖος ἀπόστολος. Διότι τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας δέν ὁλοκληρώ­νε­ται μέ τήν ἐνανθρώ­πη­ση τοῦ Χρι­στοῦ ἀλλά μέ τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Σέ ἐμᾶς ὅμως ἐπαφί­ε­ται, ἀδελφοί μου, νά θελήσουμε νά μετάσχουμε στό μυστήριο τῆς εὐ­σεβείας ὄχι μόνο πιστεύοντας στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἐφανε­ρώ­θη ἐν σαρκί», ἀλλά καί προσπα­θώ­ντας μέσα ἀπό αὐτή τήν πίστη μας, μέσα ἀπό τή χάρη τήν ὁποία μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας τόσο διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων ὅσο καί διά τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τόν ὁποῖο τελεῖ σή­μερα ἀλλά καί κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, νά καθαρθοῦμε καί νά ἐπιτύχουμε, ἀγωνιζόμενοι διαρκῶς, τόν ἁγια­σμό μας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά γί­νουμε καί ἐ­μεῖς κατά χάριν θεοί καί νά κλη­ρονομήσουμε τήν αἰώ­νια ζωή, χάριν τῆς ὁποίας ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός καί βα­πτί­σθηκε στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδά­νου.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε καί ἐμεῖς αὐτήν τή μεγάλη εὐκαιρία πού μᾶς δίδει καί σήμερα καί αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά μπορέσουμε νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεοί κατά χάριν ἀγωνιζόμενοι σέ ὅλη μας τή ζωή καί μέ ὅλα τά μέσα πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀμήν.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συνάντηση Πατριάρχη Αλεξανδρείας με τον Πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας Άγιος Ιγνάτιος της Σουηδίας

Συνάντηση με τον Ελλογιμώτατο Πρύτανη της Πανεπιστημιακής Θεολογικής Ακαδημίας Άγιος Ιγνάτιος Dr. Michael Hjalm είχε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, η Α.Θ.Μ ο Πάπας...

Μονή Παναχράντου: Η φυλακή του Παπουλάκου

Βράχια, ρέματα, νερά, πολλά νερά, σπηλιές -ασκηταριά συνθέτουν ένα διαφορετικό περιβάλλον στο χωριό Μεσσαριά, 25 χιλιόμετρα από τη χώρα της Ανδρου, στο οποίο δεσπόζει...

Μεγάλη ανταπόκριση μαθητών στον μαθητικό διαγωνισμό της Ι.Μ. Κίτρους για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο  μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Μνήμη μου σε λένε Μικρασία» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους,...

Φθιώτιδος Συμεών: «Σε όλη μας την ζωή δίνουμε εξετάσεις»

Η τοπική Εκκλησία της Φθιώτιδος, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχοντας ενεργά στις αγωνίες και στην ζωή του λαού μας, προσεύχεται αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα για...

Με πηγαίες εκδηλώσεις αγάπης, τιμής και σεβασμού υπεδέχθηκαν τον Μητρ. Σύρου

Με πηγαίες εκδηλώσεις αγάπης, τιμής και σεβασμού υπεδέχθησαν οι Εκπαιδευτικοί και οι Μαθητές του 5ου, 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμουπόλεως τον Σεβασμιώτατο κ....

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται από πλευράς εκκλησιαστικής, η συμφωνία των Πρεσπών.

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης μιλώντας στο Focus Fm και το δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη αναφέρθηκε και στην αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της σχισματικής εκκλησίας...

Χειροτονία Διακόνου στην Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας  τέλεσε την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 την εις διάκονο χειροτονία του κ. Θεμιστοκλή Αλεξανδρίδη στον πανηγυρίζοντα...

Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Λαρίσης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως της Προϊσταμένης αυτού κ. Όλγας Μπαλαμπέκου,...

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 7η Προσκυνηματική Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 22 Μαΐου 2022, η 7η Προσκυνηματική Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο, ένας σημαντικός πλέον θεσμός, τον...

Το Ωδείο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Ωδείου της Ι.Μ. Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» ολοκληρώθηκε το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την...

Μέ λαμπρότητα ἡ Τρίπολις ἑόρτασε τή μνήμη τῶν πολιούχων Ἁγίων της, Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου

Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τό Σάββατο 21 Μαΐου 2022 μέ τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων ἀπό τήν παλαίφατο καί γεραρά Μονή τῶν...

Δεκαμελής Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιορδανία

Δεκαμελής (10) Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποτελούμενη από τους  Σεβασμιωτάτους  Μητροπολίτες  α) Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Χριστός συναντά την Σαμαρείτιδα και αποκαθηλώνει στερεότυπα»

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Ιερό Μνημόσυνο για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τελέσθηκε χθες Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στον Πανηγυρίζοντα Ιερό...

Επίσκεψη Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου στη Μητρόπολη Ταμασού

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας δέχθηκε στη Μητρόπολή του τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο,...

Το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της...