Παραμονή τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, παραμονή τῆς ἡ­μέρας κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔρχεται πρός τόν Ἰορδάνη γιά νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη, παρα­μο­νή τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία θά ἀποκαλυφθεῖ στόν κόσμο ποιός εἶναι αὐτός πού γεννήθηκε ὡς τα­πει­νό βρέφος στό σπήλαιο τῆς Βη­θλεέμ, ποιός εἶναι αὐτός πού προ­σκύνησαν οἱ ποιμένες καί οἱ μά­γοι, ποιός εἶναι αὐτός τόν ὁ­ποῖο, ἐνῶ ἦταν βρέφος ἀκόμη, τόν φο­βή­θηκε ὁ Ἡρώδης, μήπως τοῦ ὑ­φαρ­πάσει τήν ἐξουσία καί ἐφό­νευ­σε τά ἀθῶα βρέφη, ποιός εἶναι αὐ­τός πού σέ λίγο θά κη­ρύττει στόν κόσμο τό εὐαγγέλιο τῆς σω­τηρίας. «Καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστίν τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον».

Μέ­γα μυστήριο τῆς εὐσεβείας ὀνομά­ζει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος Παῦλος ὅλο αὐτό τό σχέδιο τῆς θείας οἰ­κονομίας πού ὀργά­νω­σε ὁ Θεός καί τοῦ ὁποίου μία ση­μαντική πράξη θά ἐξελιχθεῖ αὔριο μέ τή βά­πτιση τοῦ Κυρίου.

Καί εἶναι μυ­στήριο, γιατί ὀργα­νώ­θηκε μυ­­στι­κά καί ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἀν­θρώπων ἀπό τόν Θεό. Ἔστω καί ἄν οἱ προφῆτες τό προ­ανήγγειλαν αἰῶνες πρίν νά πραγ­ματοποιηθεῖ, δέν ἔπαυσε νά εἶ­ναι ἄγνωστο καί ἀπόκρυφο μυ­στήριο. Καί αὐτό συνέβη ὄχι γιά ἄλλο λό­γο, ἀλλά γιατί τά σχέδια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστα καί ἀκα­τάλη­πτα στήν πεπερασμένη ἀν­­­­θρώπινη λογική.

Αὐτό τό μυστήριο θά ἀποκα­λυ­φθεῖ αὔριο, ὅταν ὄχι μόνο ὁ τί­μιος Πρόδρομος θά ἀποκαλύψει μέ τόν δισταγμό του νά βαπτίσει τόν Χρι­στό, ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσ­σίας τόν ὁποῖο προανήγγελε στούς ἀν­θρώ­πους, προτρέποντάς τους νά μετα­νοήσουν, γιατί πλησίαζε ἡ βα­­­σι­λεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλά θά τό ἐπι­­σφραγίσει μέ τόν πιό μεγα­λει­ώ­­­δη καί πανηγυρικό τρόπο ἡ φω­νή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θά συστήσει τόν βαπτιζόμενο στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορ­δάνου Χριστό ὡς τόν ἀγαπητό του Υἱό καί θά τό ἐπιβεβαιώσει μέ τήν παρουσία του «ἐν εἴδει περι­στε­­ρᾶς» τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Αὐτό εἶναι τό μέγα μυστήριο, στό ὁποῖο καλεῖται νά πιστεύσει ὁ ἄν­θρω­πος. Αὐτό εἶναι τό ἀνεξιχνία­στο γιά τίς ἀνθρώπινες δυνατό­τη­τες θαῦμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. «Θε­­ός ἐφανερώθη ἐν σαρ­κί», δια­κηρύσσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­γνω­­σμα, καί αὐτό εἶναι τό μέ­γα μυ­­­­στήριο τῆς εὐσεβείας πού ἀπο­­κα­­λύπτει ἡ Ἐκκλησία στόν ἄν­­­θρωπο, καλώντας τον νά τό πι­στεύ­σει. Διότι μέ τήν πίστη προ­σεγ­­γίζεται τό μυστήριο, ὄχι μέ τή λογική. Διότι ἄν προσεγγιζόταν μέ τή λογική, δέν θά ἦταν μυστήριο, καί ἄν οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ ἦταν κατα­νο­ητές στούς ἀνθρώπους, τό­τε ὁ ἄνθρωπος θά ἦταν Θεός ἤ ὁ Θε­ός ἄνθρωπος, καί εἴτε δέν θά χρει­α­ζόταν εἴτε δέν θά μποροῦσε, θά λέγαμε, νά τόν σώσει.

Ὅμως ὁ Θεός εἶναι ἄναρχος καί ἀπερίγραπτος, εἶναι ἐπέκεινα πά­σης ἀνθρωπίνης λογικῆς καί κα­τα­­­νοήσεως, καί ὅμως γίνεται ἄν­θρω­­πος, γιά νά ἐξηγήσει στόν ἄνθρωπο μέ κα­­τα­νοητό τρόπο ποιός εἶναι καί τί ἔ­χει ἑτοι­μάσει γιά χάρη του. Γί­νε­ται ἄνθρω­πος, γιά νά δείξει στόν ἄν­θρωπο ποιός εἶναι ὁ τρό­πος γιά νά φθάσει στόν Θεό. Γί­νεται ἄν­θρω­πος, γιά νά δείξει στόν ἄνθρω­πο τό ἀπέραντο μέ­γε­θος τῆς ἀγά­πης καί τῆς εὐσπλαγ­χνίας του καί τόν ἑλκύσει κοντά του. Γιά νά τόν κά­νει καί πάλι δι­κό του, ὄχι γιά νά ὠφεληθεῖ ὁ ἴδι­ος ὁ Θεός ἀλλά γιά νά κερδίσει τά πάντα ὁ ἄνθρωπος. Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός.

«Μέγα ἐστίν τό τῆς εὐσεβείας μυ­στή­ριον· Θεός ἐφα­νερώθη ἐν σαρ­κί».

Αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου γινόμαστε καί ἐμεῖς ὄχι μόνο θεατές, ἀδελφοί μου, ἀλλά καί μέτοχοι. Γιατί τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ πού προέ­βλε­πε τή βάπτιση τοῦ Υἱοῦ του στά ὕδα­τα τοῦ Ἰορδάνου, προσφέρει καί σέ μᾶς τή δυνατότητα τῆς βα­πτί­σεως ὄχι μόνο ἐν ὕδατι ἀλλά καί ἐν πνεύματι.

Ὁ Θεός πού ἐπεσφρά­γισε μέ τήν ὁμολογία του τήν παρουσία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου του, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη τῆς δικῆς σω­τηρίας, μᾶς δίδει μέ τή βά­­πτισή μας ἀλλά καί μέ τά ἱερά μυστήρια καί τίς ἁγιαστικές πρά­ξεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας τή σφρα­γίδα τῆς θεί­ας του δωρεᾶς καί χά­ριτος. Μᾶς ὀνομάζει τέκνα του καί μᾶς προσ­φέρει τήν προοπτική, ζώντας τό μέγα αὐτό μυστήριο τῆς εὐ­σεβείας, νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεοί κατά χάριν.

Καί αὐτή ἡ προοπτική ἀποτελεῖ μέ­ρος τοῦ μυστηρίου, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ πρω­το­­κορυφαῖος ἀπόστολος. Διότι τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας δέν ὁλοκληρώ­νε­ται μέ τήν ἐνανθρώ­πη­ση τοῦ Χρι­στοῦ ἀλλά μέ τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Σέ ἐμᾶς ὅμως ἐπαφί­ε­ται, ἀδελφοί μου, νά θελήσουμε νά μετάσχουμε στό μυστήριο τῆς εὐ­σεβείας ὄχι μόνο πιστεύοντας στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἐφανε­ρώ­θη ἐν σαρκί», ἀλλά καί προσπα­θώ­ντας μέσα ἀπό αὐτή τήν πίστη μας, μέσα ἀπό τή χάρη τήν ὁποία μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας τόσο διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων ὅσο καί διά τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τόν ὁποῖο τελεῖ σή­μερα ἀλλά καί κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, νά καθαρθοῦμε καί νά ἐπιτύχουμε, ἀγωνιζόμενοι διαρκῶς, τόν ἁγια­σμό μας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά γί­νουμε καί ἐ­μεῖς κατά χάριν θεοί καί νά κλη­ρονομήσουμε τήν αἰώ­νια ζωή, χάριν τῆς ὁποίας ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός καί βα­πτί­σθηκε στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδά­νου.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε καί ἐμεῖς αὐτήν τή μεγάλη εὐκαιρία πού μᾶς δίδει καί σήμερα καί αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά μπορέσουμε νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεοί κατά χάριν ἀγωνιζόμενοι σέ ὅλη μας τή ζωή καί μέ ὅλα τά μέσα πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀμήν.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Μητρ. Λαρίσης

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων του στην Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, ο...

Η εορτή του Αγίου Τρύφωνος στην Παλαιοκαρυά Τριχωνίδος

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παλαιοκαρυάς Τριχωνίδος ιερούργησε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας...

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Μία από τις πιο όμορφες εορτές του Ενιαυτού θα γιορτάσουμε αύριο: Την Υπαπαντή του Κυρίου μας, μία από τις 12 μεγάλες εορτές της Ορθόδοξης...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στο 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, στο 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδος, όπου τον...

10ετές μνημόσυνο π. Θεοφίλου Ζησοπούλου

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 10 ετών από την προς Κύριον εκδημία του αειμνήστου αρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου Ζησοπούλου τελέστηκε την ημέρα της μνήμης του,...

Ημερίδα στην Σύνοδο για την εκκλησιαστική περιουσία και τους δασικούς χάρτες.

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης στην Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης μηνός Ιανουαρίου 2023 και κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης...

«Είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ «ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΟΥ»   (Λουκ.2,31)    ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού      Η μεγάλη θεομητορική και συνάμα...

Η Υπαπαντή του Κυρίου και ο Σαραντισμός των βρεφών

Η Υπαπαντή του Κυρίου και Σαραντισμός των βρεφών. «Κόλπους Πατρός τυπούσι του σου, Χριστέ μου, του Συμεών αι χείρες, αι φέρουσί σε.» (Τους κόλπους του ουρανίου...

«Φως εις αποκάλυψιν εθνών»

Του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ Μας γεμίζει με ιερή συγκίνηση η δεσποτική και συγχρόνως θεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στις 2 του μηνός...

Ο Μητρ. Λαρίσης στην αλλαγή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 έγινε στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης Αεροπορικής...

Οι νέοι επικεφαλής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στον Μητρ. Φθιώτιδος

Εθιμοτυπικές επισκέψεις επί τη αναλήψει των καθηκόντων τους πραγματοποίησαν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχος...

Επίσκεψη της επιτετραμμένης της Πρεσβείας των ΗΠΑ Maria Olson στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως

Το πρωί της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023 επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμο στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως η επιτετραμμένη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην...

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας τίμησε τούς συνταξιοδετηθέντες ἐκπαιδευτικούς

Μέσα στούς κατάμεστους ἀπό μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς Ἱερούς Ναούς, τιμήθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἁγίων Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας. Ὁ...

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Λονδίνο

Εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, 30 Ιανουαρίου 2023, στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Golders Green του Λονδίνου, για τον...

Επίσκεψη στην Πατριαρχική Καθέδρα του Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο

Επίσημη επίσκεψη στην Πατριαρχική Καθέδρα πραγματοποίησε την 31η Ιανουαρίου 2023 ο νέος Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αίγυπτο, Εξοχ. κ.Νικόλαος Παπαγεωργίου. Υποδεχόμενος ο Μακαριώτατος τον κ....