«ἠρώτησαν αὐτόν…..ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο»

Εἰσερχόμενος ὁ Κύριος στήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ τόν πόνο καί τήν δυστυχία στό πρόσωπο ἑνός ἀνθρώπου προσβεβλημένου ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἀπό «τά δολίως κινούμενα πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ» και εὑρισκομένου ὑπό δαιμονική ἐπήρεια. Ἡ εἰκόνα του, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής, ἦταν ἀποκρουστική˙ «ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καί ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν». Μπροστά σ᾿ αὐτό τό οἰκτρό θέαμα ὁ Κύριος μας δέν μένει ἀδιάφορος. Ἐπεμβαίνει καθοριστικά καί χαρίζει τήν πολυπόθητη θεραπεία σ᾿ ἐκείνη τή δυστυχισμένη ὕπαρξη.

Ἕνας μόνο λόγος τοῦ Ἰησοῦ ἀρκεῖ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν λεγεώνα τῶν δαιμονίων καί νά καταστεῖ και πάλι ὑγιής. Ὡστόσο παρά το γεγονός, ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν Γαδαρηνῶν βλέπουν τόν συνάνθρωπό τους «ἱματισμένον καί σωφρονοῦντα», δέν βρίσκουν λόγο εὐχαριστίας, νά ἀπευθύνουν πρός τόν ἐλευθερωτή τοῦ συντοπίτη τους, ὁ ὁποῖος μέχρι ἐκείνη τή στιγμή ἦταν δέσμιος τῶν δαιμονίων, ἀλλά τόν παρακαλοῦν να φύγει ἀπό τό χωριό τους, «ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο».

Αὐτή ἡ ἀλλόκοτη καί ἀγνώμων στάση τῶν Γαδαρηνῶν ἀπέναντι στόν μεγάλο εὐεργέτη καί θεραπευτή εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ ἐνοχικοῦ φόβου, πού δημιουργεῖται σ᾿ αὐτούς, ὅταν συνειδησιακά ἐλέγχονται γιά τήν ἀντίθετη πρός τόν Μωσαϊκό νόμο πράξη τῆς ἐκτροφῆς τῶν χοίρων. Ἐνῷ ὁ νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπαγόρευε στούς Ἰουδαίους τήν ἐκτροφή καί κατάλυση χοιρινοῦ κρέατος, ἐκεῖνοι παρά ταῦτα, θυσίαζαν στόν βωμό τοῦ κέρδους και τοῦ συμφέροντος τήν ὑπακοή σέ ὅσα ὁ νόμος ὑπαγόρευε, προκειμένου νά ἐκτρέφουν χοίρους καί νά πωλοῦν το κρέας τους στούς Ρωμαίους στρατιῶτες, ἔχοντας μέ τόν τρόπο αὐτό ἀθέμιτο καί ἁμαρτωλό κέρδος. Βλέποντες λοιπόν τήν ἀγέλη τῶν χοίρων νά κατακρημνίζεται καί νά πνίγεται στήν παρακείμενη λίμνη φοβήθηκαν. Καί ἀντί νά συνετισθοῦν καί νά παύσουν νά ἁμαρτάνουν ἐνσυνείδητα, προτίμησαν νά διώξουν τόν Ἰησοῦ ἀπό τόν τόπο τους.

Κατακριτέα ὁπωσδήποτε ἡ συμπεριφορά τῶν Γαδαρηνῶν. Καθίστανται οἱ ἴδιοι διαχρονικό παράδειγμα πρός ἀποφυγή. Ἀλλ᾿ ὅμως, ὅσο εὔκολο εἶναι νά στηλιτεύσει κανείς τήν ἀχαριστία τους, πού ὡς συνέπεια εἶχε τήν ἀπαίτησή τους νά φύγει ἀπό κοντά τους ὁ Κύριος, τόσο δύσκολο εἶναι νά διακρίνει κανείς τόν ἑαυτό του στά πρόσωπα ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων. Καί εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἐκδίωξη τοῦ Κυρίου ἀπό τή ζωή μας καί ἀπό την κοινωνία μας ἐπαναλαμβάνεται μέ πολλούς τρόπους.

Δυστυχῶς πολλοί, ἀκόμη καί ἀπό μᾶς πού θέλουμε νά ὀνομαζόμαστε Χριστιανοί, ἔχουμε μιά ἐπιφανειακή καί ἐθιμοτυπική σχέση μέ τόν Κύριο. Ἐνῷ γνωρίζουμε τό θέλημά Του καί ἐνδεχομένως μελετοῦμε τό λόγο καί τή διδασκαλία Του, συμβαίνει συχνά νά κωφεύουμε καί νά τυφλώνουμε τή συνείδησή μας, γιά νά μποροῦμε νά ‘’ἐκτρέφουμε’’ ἀπερίσπαστοι καί μέ ἀναπαυμένη τήν συνείδησή μας τούς ‘’χοίρους’’ τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας μας στήν δική μας «ἐσωτάτη ἄδηλον καί κρύφιη χώραν τῶν Γαδαρηνῶν».

Μέσα ὅμως ἀπό τή ζωή τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας βλέπουμε, ὅτι «ὁ θέλων πάντας ἀνθρώπους εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» Κύριος μᾶς ἀνοίγει δρόμους φωτεινούς, γιά νά φτάσουμε στήν ἐνυπόστατη ἀλήθεια, δηλαδή σέ αὐτόν τόν Ἴδιο. Σ᾿ αὐτήν την πορεία πρός τήν ἀλήθεια ὁ Κύριος ἐπιστρατεύει πρόσωπα, τά ὁποῖα μᾶς ἐπισημαίνουν τά λάθη, τίς ἐλλείψεις, τίς πτώσεις ἤ μᾶς ἐπαναφέρουν, ὅταν οἱ βηματισμοί μας μᾶς ὁδηγοῦν σέ λανθασμένη κατεύθυνση. Ἀνάλογη τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας, τῆς πίστεως καί τῆς σχέσεως, πού ὁ καθένας ἔχει οἰκοδομήσει μέ τόν Χριστό, εἶναι καί ἡ ἀνταπόκρισή μας. Μακάριοι καί εὐλογημένοι εἶναι ὅσοι ἀποδέχονται κάθε διακριτική ὑπόδειξη εἴτε προέρχεται ἀπό τόν πνευματικό πατέρα εἴτε ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ καί ἀγωνίζονται, νά βαδίζουν σταθερά στό μονοπάτι, πού ὁδηγεῖ σ᾿ Ἐκεῖνον. Παράλληλα ὑπάρχουν καί οἱ μιμητές τῶν Γαδαρηνῶν, οἱ ὁποῖοι σέ κάθε διακριτική ὑπόδειξη, μή ἀνεχόμενοι ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως, δυστροποῦν καί ταράσσονται. Προτιμοῦν νά διώξουν τό Θεό ἀπό τή ζωή τους, παρά νά ἐγκολπωθοῦν και νά βάλουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πυξίδα τῆς ζωῆς τους. Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ καί τόν τελειότερο τρόπο ἔκφρασης τῆς ἀγάπης μας πρός Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἔνυπόστατη ἀγάπη, ἀφοῦ ὁ Ἴδιος μᾶς ἐτόνισε, ὅτι «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστίν ὁ ἀγαπῶν με».

Ἀγαπητοί ἀδελφοί!

Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου θεραπεύει τόν δαιμονισμένο ἄνθρωπο καί ἀποδιώκει τά δαιμόνια, ὡστόσο ἡ δαιμονιώδης στάση τῶν συγχωριανῶν του μᾶς δείχνει, ὅτι δέν κατεννόησαν τήν ἀπροσωπόληπτη ἀγάπη τοῦ Κυρίου, πού ἐπεκτείνεται καί σέ αὐτούς μ᾿ ἕναν πολύ διδακτικό τρόπο. Δέν τούς ἐλέγχει καί δέν τούς ἐπιτιμᾶ γιά τήν ἑκούσια ἁμαρτωλή τακτική τους, ἀλλά μέσα ἀπό τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ συνανθρώπου τους τούς καλεῖ διακριτικά στήν μετάνοια και την σωτηρία.

Ἂς προσέξουμε πολύ, ὥστε νά μή τύχει καί τούς ὁμοιάσουμε. Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Νήφων Συριανός, Ἱεροκήρυξ- Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 24η και 25η Μαρτίου επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει με λαμπρότητα  ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της...

Δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά...

Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

Θερμή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ρίσι Σούνακ απέστειλε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ζητώντας την επιστροφή...

Ο Μητρ. Ναυπάκτου στήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ 1821

Τήν Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος παραβρέθηκε σέ μουσικοχορευτική ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, πού διοργάνωσε ὁ...

«Ὁ Εὐαγγελισμός: τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἑλλήνων»

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαρτίου 2023 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, -Α- Εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἄλλοι λαοί ἔχουν τόσο πολύ συνδεδεμένη τήν πίστη μέ τούς ἐθνικούς τους ἀγῶνες. Ἡ...

Ολοκληρώνεται η  ανέγερση του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας

Τον υπό ανέγερση Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας ολοκληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το...

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αοιδίμου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Προφ. Ηλιού Θήρας, Αρχιμ. Δαμασκηνού

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Θήρας τελέσθηκε σήμερα η Εξόδιος Ακολουθία του αιφνιδίως προς Κύριον μεταστάντος αοιδίμου Καθηγουμένου Αρχιμ. Δαμασκηνού, προεξάρχοντος του...

Στο Λίβανο και τη Συρία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Στο Λίβανο και τη Συρία πραγματοποιεί συνοδική επίσκεψη, από χθες 21 Μαρτίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, προκειμένου να παραδώσει, την...

«Προετοιμασία για το Πάσχα»

Δύο εκδηλώσεις διεξήχθησαν στην Κέρκυρα, διοργανωμένες από την τοπική Εκκλησία. Το πρωί της Τρίτης 21 Μαρτίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο, έγινε Γενική Ιερατική Σύναξη...

Τρισάγιο στον Μακαριστό Κωνσταντίνο Γανωτή

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατησίων βρέθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος για να τελέσει Τρισάγιο επί του σκηνώματος ενός γνησίου «Ανθρώπου...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την τραγωδία στα Τέμπη παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο θέμα...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Λυκοστομίου

Τους νέους Επιτρόπους, μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ενοριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Λυκοστομίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου προσκάλεσε σε σύναξη στον Ιερό...

ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: «Μιά Ἑλλάδα μέ κεφαλὴ της τὸν Χριστό»

Μέσα σὲ κλίμα ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους καὶ ἤθους, ἀλλὰ καὶ  μὲ ὑψηλὸ ἐθνικὸ φρόνημα, οἱ νέοι ἀκρίτες τοῦ Αἰγαίου, τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν...

Η Εξόδιος Ακολουθία της Μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμου

Σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21ης Μαρτίου 2023 η Εξόδιος Ακολουθία της μακαριστής Γερόντισσας Ευθυμίας Γκελτή, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου...

Ο Μητρ. Πειραιώς ενημερώνει τους πιστούς για τις ψευδοπροφητείες τις ψευδοθεραπείες και τις πλάνες

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ ενημερώνει τους πιστούς για τις ψευδοπροφητείες και τις ψευδοθεραπείες στους χώρους της αιρέσεως των Πεντηκοστιανών και για τις πλάνες...