Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 – 9:00) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλού­με­νος Ζακχαῖος, καί αὐτός ἦν ἀρχι­τε­λώνης, καί οὗτος ἦν πλούσιος καί ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦν».

Λίγο ἔξω ἀπό τήν Ἰεριχώ συνα­ντή­σαμε τήν περασμένη Κυριακή τόν Χριστό νά θεραπεύει ἕναν τυ­φλό πού ἐπαιτοῦσε. Συναντήσαμε ἕναν τυφλό νά ἱκετεύει τόν Χριστό νά τόν θεραπεύσει. Καί σήμερα, στήν ἴδια πόλη, ἀνάμεσα στούς κατοίκους της πού συνωθοῦνται γιά νά δοῦν τόν Χριστό, ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά τόν δεῖ, γιά νά ἀπολαύσει καί αὐτός τήν ἴαση πού μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά τοῦ χαρίσει.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν εἶναι τυ­φλός. Βλέπει μέ τά μάτια τοῦ σώ­μα­τός του, καί τό μόνο πού τόν ἐμποδίζει νά δεῖ τόν Χριστό εἶναι τό ἀνάστημά του, καθώς εἶναι μικρόσωμος.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν ἐπαιτεῖ, δέν ζητιανεύει, ὅπως ὁ τυφλός. Δέν τό ἔχει ἀνάγκη, γιατί εἶναι ἀρ­χι­τελώνης, ἐπικεφαλής δηλαδή τῶν φοροεισπρακτόρων, ἄνθρω­πος πλούσιος πού κερδίζει ἀπό τούς φόρους τῶν συμπολιτῶν του. Ἔτσι ἔχει μεγάλη οἰκονομική ἄνε­ση, πού τοῦ ἐπιτρέπει νά ζεῖ πλου­σιοπάροχα.

Ἄν ζητᾶ τόν Ἰησοῦ, δέν τόν ζητᾶ γιά νά τόν θεραπεύσει σωματικά, τόν ζητᾶ, γιατί αἰσθάνεται ἴσως τήν ἐσωτερική, τήν ψυχική τύ­φλω­σή του.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι ὁ Ζα­κχαῖος, «καί αὐτός ἦν ἀρχιτελώ­νης, καί οὗτος ἦν πλούσιος καί ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦν», σημειώ­νει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς, δίδοντάς μας τρία χαρακτηριστικά του. Τά δύο, θά μποροῦσε νά τά θεωρήσει κανείς, ἀρνητικά, τό ἕνα ὅμως θετικό.

Ἦταν ἀρχιτελώνης, ἕνας ἄνθρω­πος πού, ὅπως καί οἱ συνάδελφοί του, εἶχε τή φήμη τοῦ σκληροῦ, τοῦ ἀδίκου, τοῦ ἐκμεταλλευτοῦ τῶν συνανθρώπων του, πού πλούτιζε ἀπό τόν δικό τους κόπο, πιέζοντάς τους ὄχι πάντοτε μέ ἠθικά καί νόμιμα μέσα.

Ἦταν πλούσιος, μέ ἕνα μέρος τοῦ πλούτου του νά προέρχεται ἀπό ἀδι­κίες καί παράνομες πράξεις.

Αὐτά τά δύο χαρακτηριστικά ἦταν τά ἀρνητικά. Ἦταν αὐτά πού τοῦ συσκότιζαν τήν ψυχή. Γιατί ἡ πλεο­νεξία καί ἡ προσκόλληση στά χρήματα καί τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι αὐτά πού τυφλώνουν τούς πνευ­μα­τι­κούς ὀφθαλμούς καί δέν ἐπιτρέπουν στόν ἄνθρωπο νά δεῖ τήν ἀλήθεια, νά δεῖ τόν Θεό, νά ἀπο­δεσμευθεῖ ἀπό ὅσα τόν κρα­τοῦν δεμένο στή γῆ.

Ἄς θυμηθοῦμε τόν ἄφρονα πλού­σιο ἤ τόν πλούσιο νεανία πού πλη­σίασε τόν Χριστό ζητώντας του νά τοῦ πεῖ τί πρέπει νά κάνει γιά νά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή. Τί συνέ­βη καί μέ τούς δύο; Ἔμειναν τυ­φλωμένοι καί προσκολημμένοι στά ὑλικά πράγματα. Ἀστόχησαν καί ἔχασαν τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.

Ὅμως στήν περίπτωση τοῦ Ζα­κχαίου ὑπάρχει καί ἕνα θετικό χα­ρακτηριστικό πού τελικά μαζί μέ τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Χρι­στοῦ ὑπερισχύει. Καί αὐτό εἶναι ἡ ἐπιθυμία νά δεῖ τόν Χριστό.

«Ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦν». Ἡ ἐπιθυμία καί ὁ πόθος νά τόν δεῖ εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς πίστεώς του. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀνταποκρί­νεται στήν ἐπιθυμία του καί τοῦ δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀναθεωρήσει τή ζωή του, νά θεραπευθεῖ ἀπό τήν τύφλωση καί νά κερδίσει τή σω­τηρία.

Ἄς βάλλουμε ὅμως στή θέση τοῦ Ζακχαίου τῆς σημερινῆς εὐαγγελι­κῆς περικοπῆς τόν ἑαυτό μας καί ἄς ἀναζητήσουμε τά κοινά μας χαρακτηριστικά.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά πεῖ ὅτι δέν φροντίζει γιά τό συμφέρον του; Ποιός μπορεῖ νά διαβεβαιώσει ὅτι δέν τό ἐπιδιώκει, ἀκόμη καί ἄν ξέ­ρει ὅτι μπορεῖ ἔτσι νά βλάπτει καμιά φορά τούς ἀδελφούς του καί νά ἀδικεῖ τούς συνανθρώπους του; Ποιός μπορεῖ νά πεῖ μέ ἥσυχη τή συνείδησή του ὅτι δέν φάνηκε σκληρός ἀπέναντι στήν ἀδυναμία τοῦ πλησίον του, ἔστω καί ἄν δέν ἔφθασε σέ ἀκρό­τητες σάν καί αὐτές στίς ὁποῖες ἔφθασε, ἐνδεχομένως, ὁ ἀρχιτε­λώ­νης Ζακχαῖος;

Κι ἀκόμη ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν αἰσθάνεται προσκόλληση καί ἐξάρτηση μέ τά ὑλικά ἀγαθά, πού πολλές φορές ἀπορροφοῦν τήν προ­σοχή μας καί τό ἐνδιαφέρον μας καί θέλουμε νά τά αὐξάνουμε καί νά τά πολλαπλασιάζουμε, σάν αὐτά νά εἶναι τό πᾶν στή ζωή μας;

Ἄν ἐξετάσουμε προσεκτικά τόν ἑαυτό μας, ὅλοι θά βροῦμε μέσα μας κάποια στοιχεῖα πού μᾶς κά­νουν νά ὁμοιάζουμε μέ τόν Ζακ­χαῖο στά δύο πρῶτα χαρακτηρι­στικά. Ὅμως ἄς μήν περιορισθοῦμε στήν ὁμοιότητα αὐτή, ἀλλά ἄς προ­σπαθήσουμε νά τόν ὁμοιάσουμε καί στό τρίτο χαρακτηριστικό. Στήν ἐπιθυμία καί στόν πόθο νά δοῦμε τόν Χριστό, καί ἀκόμη στήν προθυμία νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκλησή του. Εἶναι ἀναγκαῖο αὐ­τό. Εἶναι ἀπαραίτητο, ἄν δέν θέλουμε νά στερηθοῦμε τή σωτη­ρία μας, ἄν δέν θέλουμε νά χά­σουμε τήν αἰώνια ζωή.

Γι᾽ αὐτό καί ἄς μήν τό ἀμελήσου­με, ἄς μήν ἀδια­φορήσουμε. Καί ἄν ἐμεῖς δείξουμε ἔμπρακτα τήν ἐπι­θυμία καί τόν πόθο μας νά δοῦμε καί νά συναντήσουμε τόν Χριστό μέσα ἀπό τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα ἀπό τή συμμετοχή μας στή λει­τουργική καί μυστηριακή ζωή της, μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τόν προσωπικό μας ἀγώνα· ἄν ἐμεῖς δείξουμε ἔμπρακτα τήν ἐπιθυμία μας νά ἀποκολληθοῦμε καί νά ἀπε­λευθερωθοῦμε ἀπό ὅσα μᾶς κρα­τοῦν μακριά ἀπό τόν Χριστό καί μᾶς ἐμποδίζουν νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τότε νά εἴμεθα βέ­βαιοι ὅτι καί ὁ Χριστός δέν θά ἀδιαφορήσει γιά μᾶς. Θά κάνει ὅ,τι ἔκανε καί γιά τόν ἀρχιτελώνη Ζακ­χαῖο καί θά μᾶς δώσει μέ τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη του τήν εὐκαιρία νά κερδίσουμε καί ἐμεῖς τή σωτηρία μας. Φθάνει καί ἐμεῖς σάν τόν Ζακχαῖο νά ποῦμε: «Κύριε, καί εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίωμι τετραπλοῦν», γιά νά λάβουμε καί τήν ἀπάντηση ὅτι «σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο».

Ἔτσι, λοιπόν θά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς τή σωτηρία μας ὄχι μόνο τήν πρόσκαιρη ἀλλά καί τήν αἰώνια, καί θά ζήσουμε κοντά στόν Χριστό, ὅπως ἔζησε στή συνέχεια τῆς ζωῆς του ὁ Ζακχαῖος καί ὅπως ζεῖ στόν οὐρανό κοντά στόν Χριστό καί ἀπολαμβάνει «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν». Γιατί ἕνας τέτοιος ἦταν καί ὁ Ζακχαῖος πού ἐζήτει νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ καί ἀφιέρωσε ὅλη του τή ζωή στόν Χριστό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου του Πλανά στην Νάξο

Την Τρίτη 2-3-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Πλανά του Ναξίου,...

Συναξάρι 3ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεοδωρήτου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Ὁ Ἅ­γι­ος Θε­ο­δώ­ρη­τος ἦ­ταν πρε­σβύ­τε­ρος τῆςς Ἐκ­κλη­σί­ας...

Η Βοιωτική Εκκλησία για τον κοιμηθέντα Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρό Εμμανουήλ

Με αισθήματα πόνου και της κατά Θεού λύπης πληροφορηθήκαμε το θλιβερό γεγονός της κοιμήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, ο οποίος...

Tρισάγιο στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο υπέρ αναπαύσεως του Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Συνέρχεται σήμερα, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του...

Σεμνοπρεπῶς καὶ ἱεροπρεπῶς ἑωρτάσθη ἐν Σμύρνῃ, ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς

Σεμνοπρεπῶς καὶ ἱεροπρεπῶς ἑωρτάσθη ἐν Σμύρνῃ, ἡ ἐτησία μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, τῆς Σαμαρείτιδος, ἀγομένην τὴν 26ην Φεβρουαρίου. Ἂν καὶ εἰς τὴν πρόσφατον παράδοσιν...

Από την «σύγχυση» της Βαβέλ στην «ενότητα» της Πεντηκοστής

 του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Στα κεφάλαια της προϊστορίας του ανθρώπου, όπως παρουσιάζονται στο Βιβλίο της Γενέσεως, γίνεται σαφές ότι ο Θεός από την μία δεικνύει...

Ανακοινωθέν 1ης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Μάρτιο

 Κατά την σημερινή πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Μάρτιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής...

«Τας Του Πλάνου Παγίδας Εκφυγών, Ιερώτατε…. Νικόλαε Αοίδιμε Πλανά…»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης εορτάστηκε πανηγυρικά η ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου, Ιερέως του Πλανά του Ηγιασμένου. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε...

Έκδοση ψηφίσματος για την Κοίμηση του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, μετά το θλιβερό άγγελμα της Κοίμησης του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Δευτέρα 1η...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας

Μέσα σέ κλίμα ἰδιαίτερης συγκίνησης τελέσθηκε τήν Κυριακή 28η Φεβρουαρίου 2021 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου, ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία...

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νικολάου του Πλανά στην Νάξο

Το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Μαρτίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. καλλίνικος μετέβη στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό των Ναξίων Αγίων, Νικοδήμου του Αγιορείτου...

Άγιος Νικόλαος Πλανάς: Ο ευλογημένος κληρικός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στις 2 Μαρτίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη ενός νέου αγίου, του αγίου Νικολάου Πλανά. Πρόκειται για...

Ο Φθιώτιδος Συμεών τήρησε την υπόσχεσή του

Ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης του στη Λαμία, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας,...

Ο Μητροπολίτης Σύρου για τον μακαριστό Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ , πληροφορηθείς, διά του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 943/01.03.2021 Τηλεγραφήματος της Ιεράς Συνόδου, την εις Κύριον εκδημίαν του...

Κορίνθου: Nα μην ασχολούμεθα με το τι πράττει ο πλησίον μας, αλλά με το τι πράττουμε εμείς

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, σύμφωνα πάντοτε με...