Δέν ὑπολείπονται παρά δύο μόνον ἡμέρες, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀπό τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς θείας Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή γιά τήν ὁποῖα προετοιμαζόμαστε ἐπί σαράντα ἡμέρες, τόσο μέ τήν νηστεία ὅσο καί μέ τή θεία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τούς προεόρτιους ἐπικαίρους ὕμνους της καί τά ἀναγνώσματα τῆς Θείας Γραφῆς.

Σήμερα, εἰδικά, Κυριακή πρό Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία καθώρισε νά διαβάζεται στή Θεία Λειτουργία ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἐκ τοῦ Ματθαῖον Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποῖα μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν γενεαλογία, ὡς ἀνθρώπου, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας, ἀδελφοί μου, ὡς ἄνθρωπος εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Δαβίδ. Ὁ Θεός τούς δύο αὐτούς Ἁγίους καί μεγάλους ἄνδρας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶχε ὑποσχεθεῖ πώς ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου θά εἶναι ἀπόγονός τους. Στόν Ἀβραάμ ὑποσχέθηκε ὅτι ἀπό τό δικό του γένος θά ἀναδείξει ἀπόγονο, ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά ὅλα τά ἔθνη. Καί στό Δαβίδ εἶπε ὅτι, ἀπό τόν καρπό τῆς κοιλίας του θά καθήσει στό θρόνο του βασιλεύς μέγας, ἰσχυρός καί αἰώνιος. Πολλές γενεές ἔζησαν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀβραάμ μέχρις ὅτου πραγματοποιήθηκε ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Δεκατέσσερεις γενεές ἔζησαν ἀπό τοῦ Ἀβραάμ ἕως τόν Δαβίδ καί δεκατέσσερεις ἀπό τόν Δαβίδ μέχρι τῆς ἐποχῆς πού οἱ Ἰουδαῖοι ὡδηγήθηκαν αἰχμάλωτοι στή Βαβυλῶνα καί ἄλλες δεκατέσσερεις γενεές ἀπό τήν μετοικεσία Βαβυλῶνος ἕως ὅτου ἔλθει ὁ καιρός, πού εἶχε κανονίσει ὁ Θεός, γιά νά γεννηθεῖ ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός. Καί νά, τώρα δύο χιλιάδες χρόνια ἀπό τοῦ Ἀβραάμ καί χίλια ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαβίδ, γεννᾶται στή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ἀπό τή φυλή τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τό γένος τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου.

Αὐτό, ἀκριβῶς, ἀδελφοί μου, ἀποδεικνύει ὁ γενεαλογικός πίνακας, πού παραθέτει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό σημερινό Εὐαγγέλιο, ὅτι αὐτός πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία Παρθένο, ὁ Σωτῆρας μας καί ὁ Λυτρωτής μας, εἶναι πράγματι ὁ ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ καί τοῦ Ἀβραάμ: «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ».

Ἄς ἔλθουμε τώρα, ἀγαπητοί μου, νά δοῦμε πῶς ἔγινε αὐτή ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τήν διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής στό δεύτερο μέρος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου.

Τό μήνυμα τό ἐλπιδοφόρο καί χαρούμενο τῆς ἐλεύσεως καί τῆς συλλήψεως τοῦ Θεανθρώπου τό ἀνήγγειλε ὁ Ἀρχάγγελος στήν Ἀειπάρθενο Κόρη τῆς Ναζαρέτ. Ἐκείνη ἔγινε ἡ πραγματική Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ Ἰωσήφ, πού καταγόταν ἀπό τό γένος τοῦ Δαβίδ, δέν ἐγνώριζε τό ὑψηλό καί πέρα ἀπό κάθε νοῦ μυστήριο τῆς Θείας Σαρκώσεως. Ἦταν ὁ Ἰωσήφ ἁπλῶς ἀρραβωνιασμένος μέ τήν Παρθένο Μαρία καί ἔμεινε ἔκπληκτος ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι ἐπρόκειτο ἡ Παναγία μας νά γεννήσει. Μάλιστα σκέφθηκε νά τήν διώξει κρυφά, χωρίς νά τό μάθει κανείς.

Ἦταν οἰκονομία Θεοῦ νά μνηστευθεῖ ἡ Παρθένος Μαρία τόν Ἰωσήφ, γιά νά προστατευθεῖ ἀπό τίς ὑπόνοιες τῶν ἀνθρώπων, γιά νά γίνει ὁ φύλακας ἄγγελος, ὁ προστάτης καί βοηθός της κατά τήν γέννα της, καί ἀργότερα κατά τῶν κινδύνων, τῶν κακουχιῶν, τῶν διωγμῶν καί τῶν θλίψεων. Τόν χρησίμευσε ὁ Πάνσοφος Θεός σάν ὑπηρέτη τῶν βουλῶν Του καί πιστό ὄργανο Του γιά τήν κατά σάρκα γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του. Τόν Ἰωσήφ διάλεξε γιατί εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ καί τοῦ γένους τοῦ Ἰοῦδα, γιατί εἶναι ἐνάρετος καί σώφρων καί δίκαιος. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἐφάνει στόν ὕπνο του ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ φανέρωσε τό Μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγοντάς του: «Ἰωσήφ, ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ, μή φοβηθεῖς νά παραλάβεις τήν Μαριάμ τήν μνηστή σου, γιατί τό παιδί πού κρατάει μέσα της προέρχεται ἀπό τήν ὑπερφυσική καί θαυματουργική ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Παρθένος Μαρία θά γεννήση υἱόν καί σύ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖσαι καί ἀναγνωρίζεσαι στά μάτια τῶν ἀνθρώπων σάν πατέρας καί προστάτης, θά τόν ὀνομάσης Ἰησοῦν, πού σημαίνει Σωτῆρας. Θά πάρη τό ὄνομα αὐτό, γιατί εἶναι ἐκεῖνος, πού θά σώση ἀπό τίς ἁμαρτίες τόν λαόν Του, πού θά τόν πιστεύσουν καί θά τόν ὑποδεχθοῦν καί θά τόν λατρεύσουν ὡς Θεόν.» Καί νά, λάμπει πάλι ἡ ἀρετή τοῦ Ἰωσήφ καί ἀκτινοβολεῖ ἡ ἁγιότητά του, ἡ πίστη καί ἡ ὑπακοή του: «……ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου…..». Παραλαμβάνει τήν Μαριάμ. Καί ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί ἐγέννησε τό Θεῖο Βρέφος, τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα Ἰησοῦς.

Τό ὄνομα Ἰησοῦς φανερώνει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, πού εἶναι ἡ σωτηρία καί ἡ λύτρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν αἰώνιο θάνατο. Ἦρθε στή γῆ μας, ἔγινε ὅμοιος μέ ἐμᾶς, χωρίς ἁμαρτία, νά μᾶς χαρίσει τήν υἱοθεσία καί νά μᾶς ὁδηγήσει πάλι στόν Πατέρα, στήν αἰώνια βασιλεία Του.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁμιλῶντας γιά τό γεγονός τῆς Θείας Σαρκώσεως, λέγει: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, ἵνα τόν ἄνθρωπον δεκτικόν θεότητος ποιήση, ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ Ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν. Δούλου μορφήν ἔλαβεν, ἵνα ἡμεῖς τήν ἐλευθερίαν ἀπολάβωμεν. Κατῆλθεν, ἵνα ἡμεῖς ὑψωθῶμεν.»

Ἀδελφοί μου, σέ λίγο θά γιορτάσουμε πάλι τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄς γιορτάσουμε τόν ἐρχομό του Θεοῦ στή γῆ μας θεάρεστα, χριστιανικά. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς συμβουλεύει λέγοντας: «Ἄς ἑορτάζωμεν κατά τρόπον θεϊκόν, ὄχι κατά τρόπον κοσμικόν, ἀλλά κατά τρόπον ὑπερκόσμιον.»

Ἐφέτος ἄς παύσουμε νά εἴμαστε χριστιανοί στούς τύπους μόνον. Ἄς γίνει ὁ καθένας μάνα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγει ὁ Ἄγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, πού κυοφορεῖ καί γεννᾶ νοερῶς τό Θεῖο Βρέφος. Αὐτή ἡ γιορτή ἔνωσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ, ἔφερε τό Θεό ἀνάμεσά μας. Ἔδιωξε τήν κατάρα καί ἔφερε τήν εὐλογία ἡ Παρθένος Μαρία. Ὅλοι μας αὐτά τά Χριστούγεννα πού ἔρχονται, ἄς ποῦμε στόν Σωτήρα μας: «Ἐρχόμαστε κοντά Σου, Κύριε, γιατί Ἐσύ ἦλθες κοντά μας, σαρκώθηκες, εἶσαι ὁ Ἐμμανουήλ». Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δεκαπενταύγουστος και πανδημία

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη   Όπως για πρώτη φορά ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με ένα οδυνηρό τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που...

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τον θάνατο

Είναι η μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία που γιορτάζεται ο θάνατος. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει μέσα στο χριστιανικό χώρο και τόπο, γιατί ο θάνατος...

Ολοκληρώθηκαν οι Παρακλήσεις της Παναγίας στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Ολοκληρώθηκαν το εσπέρας της Πέμπτης 13 Αυγούστου ε.έ., οι Ιερές Ακολουθίες των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και...

Ο Μητροπολίτης Σύμης χοροστατών των Ιερών Παρακλήσεων

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ...

Ο Μητρ. Λαρίσης στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σπηλιάς για την Παράκληση της Παναγίας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Μητροπολίτης Aιτωλίας: Mὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ὅποιοι κι ἄν μᾶς ζητήσουν… μὴν τοὺς ἀκούσουμε!

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα. Μιὰ «ὄασι» δροσερή καί πνευματικὴ, ἡ ὁποία μέσα...

Η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

«…και Παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου…»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,  «…ΚΑΙ...

«Συ γαρ ει της όντως αληθινής Ζωής η μήτηρ»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη «Χαίρε, πύλη, η μόνω των Βασιλεί, εις την είσοδον της καθ’ ημάς αφωρισμένη ζωοπλαστίας,  των κλείθρων σοι...

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε»

(Προσέγγιση του μυστηρίου της Θεομήτορος) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι (θα πρέπει να είναι) ευκαιρία για...

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...