Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε, ἀδελφοί μου, τόν Εὐαγγελιστή Ματθαῖο νά μᾶς διηγεῖται τό θαῦμα τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων.

Σ’ αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο μνημονεύουν καί οἱ τέσσερις Ἱεροί Εὐαγγελιστές καί τό ἀκοῦμε συχνά πυκνά στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλα-σίας, θά ἤθελα σήμερα μέ τήν βοήθεια τῶν Ἁγίων Πατέρων, νά κάνουμε τίς ἀνάλογες προεκτάσεις, προκειμένου νά ἀποκτήσουμε ὠφέλεια πνευματική.

Καί, πρτον. Μᾶς κάνει ἐντύπωση ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ οἱ μαθητές Του Τόν προτρέπουν νά «πολύσ τούς χλους», νά σταματήσει τήν διδασκαλία γιά νά μπορέσουν οἱ ἄνθρωποι νά μεταβοῦν στά κοντινά χωριά γιά νά ἀγοράσουν τά ἀπαραίτητα γιά τήν διατροφή τους, ὁ Χριστός τούς ἀπαντᾶ: «ο χρείαν χουσιν πελθεν· δότε ατος μες φαγεν» – «Δέν χρειάζεται νά φύγουν· δῶστε τους ἐσεῖς νά φᾶνε».

Ἀνατρέπει τήν σκέψη τους ὁ Χριστός. Τούς θέλει ἐνεργούς στήν λύση τοῦ προβλήματος. Θά ἔπρεπε, μέ ἄλλα λόγια, οἱ μαθητές νά κάνουν τό πρῶτο βῆμα καί νά δώσουν ὅ,τι εἶχαν ἐκείνη τήν στιγμή. Οἱ μαθητές ἔπρεπε νά δώσουν ἀπό τό ὑστέρημά τους, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά ἔχουν τό θαυμαστό ἀποτέλεσμα τοῦ χορτασμοῦ.

Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί ζήτημα τῆς ἐποχῆς μας. Ὅλοι μας διαπιστώ-νουμε προβλήματα σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας. Ἀντί, λοιπόν, νά τά μετα-τοπίζουμε στούς ἄλλους ἀνθρώπους, θά πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε οἱ ἴδιοι·

νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας·

νά ἀφιερώσουμε χρόνο·

νά προσφέρουμε οἱ ἴδιοι ἀπό τό ὑστέρημά μας·

νά σταθοῦμε στόν πόνο τῶν ἀνθρώπων·

νά βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μέ τό ψέμα, ἐνάντια στήν ἀδικία καί τήν ἀσπλαχνία·

νά πορευθοῦμε σέ μία ἐπανάσταση ἀγάπης, εἰρηνική, χριστιανική, μακρυά ἀπό τήν ἰδιοτέλεια, τήν προβολή καί τήν ὑποκρισία.

Δεύτερον. Στό θαῦμα αὐτό ἐπισημαίνουμε καί ἄλλα δύο χαρακτηρι-στικά στοιχεῖα: τόν Χριστό καί τήν προσφορά.

Ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος, πού εἶναι ἡ εὐλογία παντός ἀγαθοῦ· εἶναι ὁ τρέφων, ὁ πληθύνων, ὁ συντηρῶν καί διακυβερνῶν τά σύμπαντα.

Αὐτό πού χρειαζόμαστε στήν ζωή μας εἶναι μόνον ἡ εὐλογία τοῦ Χρι-στοῦ. Τό θεμέλιο τῆς ζωῆς μας: μόνον ὁ Χριστός. Ἐάν ἔχουμε τόν Χριστό, ἔχουμε τά πάντα. Ἐάν ἡ εὐλογία Του καί ἡ χάρη Του διαποτίζουν τήν ζωή μας, τότε εἴμαστε οἱ πλέον πλούσιοι ἄνθρωποι. Θά εἴμαστε «ο μηδένχοντες καί τά πάντα κατέχοντες» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

Ὁ Χριστός ὅμως ζητᾶ καί τήν δική μας προσφορά καί τήν συνέργειά μας. Δέν γίνονται θαύματα μέ μαγικό τρόπο, ἀλλά μέ τήν ὁλοπρόθυμη προσφορά τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Γι’ αὐτό καί ἡ ἐλάχιστη προσφορά τῶν μαθητῶν, οἱ πέντε ἄρτοι, εὐλογεῖται ἀπό τόν Χριστό καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἔχουμε τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων.

Δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν γνωρίζουμε τί συμβαίνει γύρω μας. Ἄν δέν διαθέτουμε χρήματα, ἄς προσφέρουμε ἀγάπη, συμπόνοια, συμπα-ράσταση, χρόνο. Αὐτή ἡ προσπάθεια θά εὐλογηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί θά ἔχουμε ἔτσι θαυμαστά ἀποτελέσματα. Ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄλλος εἶναι ὁ ἀδελφός μας, ὅτι στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου ὑπάρχει τό πρό-σωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ σχέση μου καί ἡ βοήθειά μου, μέ τόν ὁποιονδήποτε τρόπο, πρός τόν ἀδελφό κάνει θαύματα μεγαλύτερα ἀπό ἐκεῖνο τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων.

«Μετρῶ τά βήματά σου», εἶπε ὁ Ἄγγελος Κυρίου σ’ ἕναν ἀσκητή τοῦ Γεροντικοῦ, «πού κάνεις γιά νά ἀνακουφίσεις τόν ἀδελφό σου». Ὁ Θεός μετράει καί τίς δικές μας προθέσεις καί πράξεις καί βλέπει τούς δικούς μας διαλογισμούς καί ἀνάλογα μᾶς στέλνει τήν χάρη Του, πού τόσο ἔχουμε ἀνάγκη.

Τρίτον. Σ’ αὐτό τό θαῦμα παρατηροῦμε καί κάτι πολύ σπουδαῖο πού κινεῖται στήν σφαίρα τοῦ πνεύματος καί ὄχι τῆς ὕλης. Βλέπουμε τό Μυστή-ριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ Χριστός, « ρτος  κ το ορανο κατα-βάς» μᾶς χαρίζει καθημερινά ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει στόν κόσμο, τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Μᾶς προσφέρει τόν ἑαυτό Του, προκειμένου νά ζήσουμε καί νά μήν πεθάνουμε ἀπό τήν φθοροποιό ἁμαρτία. Εἶναι « προσφέρων καί προσφερόμενος,  προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος» γιά νά γίνει ἡ ζωή μας ἄφθαρτη καί αἰώνια μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί μου, τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων συνε-χίζεται ἀδιάκοπα μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ὁ Χριστός εὐλογεῖ, ἁγιάζει καί πληθύνει κάθε προσφορά μας. Μᾶς τρέφει καί μᾶς ζωογονεῖ, σάν μία καλλίτεκνη μητέρα, προσφέροντας τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του.

Ὅσα ἄσχημα συμβαίνουν γύρω μας, συμβαίνουν, γιατί δέν θέλουμε τόν Χριστό στήν ζωή μας «ελογοντα καί γιάζοντα». Ἄν τό ἐπιθυμοῦμε: «δού καιρός επρόσδεκτος, δού μέρα σωτηρίας».   ΑΜΗΝ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στο Τσέρι

Το εσπέρας της Κυριακής Γ’ Νηστειών, 19 Μαρτίου 2023, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Πανάρετος Κυκκώτης χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του...

Ακαδημία Εκκλησιαστικών Τεχνών στο Βόλο με επαγγελματική πιστοποίηση για τους αποφοίτους

Την προγραμματική σύμβαση που οδηγεί στη δημιουργία Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών στο κτίριο του παλιού Οικοτροφείου, στο κέντρο του Βόλου, υπέγραψαν  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας...

40η επέτειο Ιερωσύνης και Αρχιερωσύνης του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Τρισαρχιερατική Θ. Λειτουργία τελέστηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, προεξάρχοντος στην Θ. Λειτουργία...

«Ο Σταυρός του Χριστού είναι αγάπη και ελευθερία»

Με τον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και τους Χαιρετισμούς στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2023...

Εκδημία Καθηγουμένης Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμου

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά θλίψεως αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία της Οσιολογιωτάτης Γερόντισσας Ευθυμίας Γκελτή, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης χοροστάτησε στον Δ’ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Προσκεκλημένος ομιλητής...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Νάξου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τελέσθηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19-3-2023 το απόγευμα, ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου και...

«Χαίρε Ξύλον Μακάριον», έψαλαν ομοθυμαδόν οι Μήλιοι!

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αδάμαντος, του επινείου της ιεράς νήσου Μήλου, τελέσθηκε απόψε, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο Κατανυκτικός Εσπερινός,...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ελευθερούπολη

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως τελέσθηκε το εσπέρας της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του...

Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Νικολάου Μετζιτάκου

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 19-3-2023 το μεσημέρι, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου, η Εξόδιος Ακολουθία του...

Τό ζωηφόρον φυτόν, ὁ Σταυρός ὁ Πανάγιος

Οι οδοιπόροι που βαδίζουν στην έρημο αναμφίβολα εναγώνια αναζητούν μία όαση, για να ξεκουρασθούν, να ξεδιψάσουν, να ανακουφισθούν από τον κόπο τους και να...

Ακολουθία επί τη αναδείξει και ονομασία των νέων Δεκανέων Στρατονόμων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Στρατονομίας (ΚΕΣΝ)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το πρωί της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2023, μετέβη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Στρατονομίας (ΚΕΣΝ) στρατόπεδο Συνταγματάρχη ΠΖ...

Μνημόσυνο για τους Αγωνιστές και Επαναστάτες του Ολύμπου στην Ιερά Μονή Παναγία Πέτρας Ολύμπου

Το Σάββατο 18 Μαρτίου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγίας Πέτρας Ολύμπου, προεξάρχοντος του  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου. Πλήθος...

Εκδημία Αρχιμανδρίτου π. Δαμασκηνού Γαβαλά

Μετ' αφάτου θλίψεως και οδύνης η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας πληροφορήθηκε το γεγονός της αιφνίδιας προς Κύριον εκδημίας του μακαριστού Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π....

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά τελέσθηκε το Σάββατο 18-3-2023 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλοξύλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας...