Tην Τετάρτη 29 Απριλίου το βράδυ τελέστηκε (κεκλεισμένων των θυρών) στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας Αργυρής προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ανέφερε στο κήρυγμα του: «Τοῦ ὁρωμένου θανάτου σύ κατεφρόνησας, ὑπέρ τοῦ ἀοράτου, Ἀργυρῆ, σου Σωτῆρος».

Στή χορεία τῶν ἁγίων νεομαρ­τύρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἰδιαίτε­ρη θέση κατέχει ἡ ἁγία νεομάρτυς Ἀργυρῆ, τήν ὁποία τιμοῦμε σήμε­ρα ἀγρυπνώντας ἐπί τῇ μνήμῃ της. Καί κατέχει ἰδιαίτερη θέση γιατί, παρά τή νεαρή ἡλικία της, δέν δέχθηκε νά ὑποκύψει στίς προ­κλή­σεις ἑνός ἀλλοθρήσκου γείτο­νός της, δέν δέχθηκε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της καί νά ἐγκαταλείψει τόν σύζυγό της, οὔτε δειλίασε νά ὁμολογήσει μέ θάρρος ἐνώπιον τοῦ δικαστοῦ ὅτι εἶναι χριστιανή καί δέν ὑποσχέθηκε ποτέ νά ἀσπα­σθεῖ τή μουσουλμανική θρησκεία, ἀλλά προτίμησε νά φυλακισθεῖ, νά βασανισθεῖ καί νά ὑπομεί­νει ὅλα ὅσα ἐπινοοῦσαν οἱ συγκρα­τού­μενές της προκειμένου νά τήν ἐνοχλοῦν καί νά τήν χλευάζουν.

Καί παρότι οἱ Τοῦρκοι ὁδηγοῦσαν τούς νεομάρτυρες ἀμέσως στό μαρ­τύριο, γιά τήν ἁγία νεομάρ­τυρα Ἀργυρῆ ἐπεφύλαξαν μία δια­φορετική μεταχείριση. Τήν κρά­τησαν φυλακισμένη ἐπί 17 χρόνια στίς φυλακές τοῦ Πικριδίου, στήν Κωνσταντινούπολη, ἀμέσως μετά τόν γάμο της, καί κατά δια­στήματα τήν ὁδηγοῦσαν στό δικα­στήριο καί τήν ρωτοῦσαν ἄν ἀπο­φά­σισε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της στόν Χριστό καί νά μεταστραφεῖ στή δική τους. Ἐκείνη ὅμως ἔλεγε συνεχῶς ὅτι δέν πρόκειται νά ἀρ­νηθεῖ τόν Χριστό καί ὅτι εἶχε ἕναν μόνο πόθο, νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη του.

«Ἐμοί τό ζῆν Χριστός καί τό ἀπο­θανεῖν κέρδος». Αὐτούς τούς λό­γους τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου ὄχι μόνο ἐπανα­λάμβανε μέ τόν δικό της τρόπο ἡ ἁγία νεομάρτυς Ἀργυρῆ, ἀλλά καί πίστευε βαθύτατα, ὥστε ὅταν κάποτε ἕνας χριστιανός τήν πλη­ρο­φόρησε ὅτι εἶχε βρεῖ τόν τρόπο γιά νά τήν ἀπελευθερώσει, ἐκείνη ἀρνήθηκε καί αὐτήν ἀκόμη τήν ἐλευθερία της, λέγοντας ὅτι θεω­ροῦσε τή φυλακή γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ ἀνώτερη ἀπό παλάτι καί τά βάσανα πού ὑπέμεινε γιά Ἐκεῖ­νον πού ἀγαποῦσε καί πού θυσιά­σθηκε ἐπί τοῦ Σταυροῦ γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς ἁμαρτίες, τή μεγα­λύτερη τιμή καί ἀπόλαυση πού μποροῦσε νά ἔχει.

Ἐκεῖ, μέσα στή φυλακή, παρέδω­σε τήν ψυχή της στόν Χριστό καί ἔλαβε ὄχι μόνο τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου ἀλλά πολλούς στεφά­νους καί γιά τήν ὁμολογία της καί γιά τήν ὑπομονή της, καί γιατί ἐπέλεξε τόν θάνατο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό αὐτήν τήν ἴδια τήν ἐλευθερία καί τή ζωή της. Γι᾽ αὐτό καί τό μαρτυρικό της λεί­ψανο βρέθηκε κατά τήν ἀνακο­μιδή ἄφθορο καί εὐωδιάζον καί πλῆρες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε θαυματουργεῖ δι᾽ αὐ­τοῦ σέ ὅσους προστρέχουν στή χάρη της καί ἐπικαλοῦνται τή βοή­θειά της.

Νά, γιατί εἶπα στήν ἀρχή ὅτι ἡ ἁγία νεομάρτυς Ἀργυρῆ κατέχει ἰδιαίτερη θέση μεταξύ τῶν ἁγίων νεομαρτύρων· γιατί, ὄχι μόνο ὑπέ­μει­νε τή μακροχρόνια ταλαιπω­ρία τῆς φυλακῆς καί παρέμεινε δέσμια γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί γιατί κατεφρόνησε, ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, τόν ὁρατό θάνατο προκειμένου νά μήν ὑποστεῖ τόν ψυχικό, ἀλλά νά ζήσει αἰώνια στή χαρά τοῦ Νυμ­φίου τῆς ψυχῆς της Χριστοῦ.  «Τοῦ ὁρωμένου θανάτου σύ κατε­φρό­νησας, ὑπέρ τοῦ ἀοράτου, Ἀργυρῆ, σου Σωτῆρος».

Αὐτή ἡ ἀπέραντη ἀγάπη της πρός τόν Χριστό ἄς παρακινήσει καί ἐμᾶς, ὥστε νά μήν ἀγρυπνοῦμε ἁπλῶς ἀπόψε πρός τιμήν της, ἀλλά νά προσπαθήσουμε καί νά τήν μιμηθοῦμε, γιά νά ἔχει ἀξία ἡ τιμή μας ἀλλά καί γιά νά ἀποκο­μίσουμε καί πνευματική ὠφέλεια ἀπό αὐτή.

Βεβαίως ἐμεῖς δέν καλούμεθα, πρός τό παρόν τουλάχιστον, νά μαρτυρήσουμε γιά τόν Χριστό, δέν καλούμεθα νά καταφρονήσουμε τόν «ὁρώμενο» θάνατο, καλούμε­θα ὅμως νά ἀποφύγουμε τόν πνευ­ματικό, αὐτόν τόν ὁποῖο προ­καλεῖ ἡ ἁμαρτία, προκαλεῖ ἡ ρα­θυμία, προκαλεῖ ἡ ἀδράνεια, προ­καλοῦν ἀκόμη καί οἱ μικρές μας ἀδυ­ναμίες καί οἱ κακές μας συνή­θειες, ὅταν δέν ἀγωνιζόμεθα καί δέν προσπαθοῦμε νά ἀπαλλα­γοῦ­με ἀπό αὐτές. Διότι ὅλα αὐτά, τά μικρά καί ἀσήμαντα, πού ἐμεῖς πε­ρι­φρονοῦμε πολλές φορές καί δέν τά ὑπολογίζουμε, καί δέν ἀγωνιζό­μεθα νά τά ἀπομακρύνουμε ἀπό τήν ψυχή μας, ἀπό τή σκέψη μας, ἀπό τή ζωή μας, εἶναι αὐτά τά ὁποῖα προοδευτικά νεκρώνουν τόν ἔσω μας ἄνθρωπο, κάνουν τή διάθεσή μας γιά πνευματική ἐργα­σία καί γιά μελέτη νά ἀτονεῖ, τόν ζῆλο μας γιά προσευχή, γιά ἀγρυ­πνία καί γιά ἀγώνα πνευματικό νά φθίνει καί τήν ἀγάπη μας γιά τόν Χριστό νά ψυχραίνεται.

Γι᾽ αὐτό καί ἄς μιμηθοῦμε τόν ζῆ­λο καί τήν ἀγάπη τῆς ἁγίας νεο­μάρτυρος Ἀργυρῆς καί ἄς προσπα­θήσουμε ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἐπι­διώκουν νά νεκρώσουν τήν ψυχή μας, νά τά νεκρώσουμε μέ τόν ἀγώ­­να μας καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐπικαλούμενοι καί τίς πρε­σβεῖες τῆς ἁγίας Ἀργυρῆς γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἀόρατο θά­νατο καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς αἰω­νίου ζωῆς πού καί ἡ ἁγία χαίρεται κοντά στόν Χριστό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...

Επιμνημόσυνη Δέηση για την Άλωση της Πόλης στην Ι.Μ. Μαρωνείας

Το πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ...