του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

«πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκᾶ 18,14)

Ἀπὸ σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἰσερχόμεθα στὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου, ἡ ὁποία Θεοῦ θέλοντος, θὰ καταλήξη τὸ Μέγα Σάββατο. Ἡ πρώτη δὲ αὐτὴ Κυριακή του εἶναι ἡ γνωστή μας Κυριακη τοῦ τελώνου καὶ φαρισαίου, ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα.

Οἱ δύο πόλοι τῆς βαθυστόχαστης αὐτῆς περικοπῆς εἶναι: ἡ ὑπερηφάνεια, τὸ ἀπατηλό ἐγωϊστικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο παρασύρει τὸν ἄνθρωπο σὲ πολλὰ ἄτοπα. Τὸ φρόνημα ἐκεῖνο, ποὺ καὶ οἱ ἄνθρωποι γενικῶς ἀπεχθάνονται καὶ προπάντων ὁ Θεὸς καταδικάζει. Καί ἡ ταπείνωση.

Πολὺ καθαρὰ διετύπωσε τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ὁ Κύριος μας, ὅταν στὸ τέλος τῆς σύντομης αὐτῆς διδαχῆς του εἶπε στοὺς μαθητές Του. «λέγω ὑμῖν, κατέβη οὖτος (δηλαδὴ ὁ ταπεινὸς τελώνης) δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἤ γὰρ ἐκεῖνος» (δηλαδὴ ὁ ὑπερήφανος φαρισαῖος). Γιατί; Διότι «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».

Τὴν πεντακάθαρη αὐτὴ ἠθικὴ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μας ὅλοι πρέπει νὰ ἔχωμε πάντοτε κατὰ νοῦν. Καὶ νὰ ἀποφεύγωμε μετὰ βδελυγμίας τὸ ὑπερήφανο φρόνημα, ἀσπαζόμενοι ἐξ ὅλης καρδίας τὸ ταπεινό, χριστιανικό, εὐαγγελικὸ φρόνημα. Ἰδίως ὅμως πρέπει ἔτσι νά φέρωνται, ὅσοι ἀπεφάσισαν νὰ συμπήξουν τὴν εὐλογημένη οἰκογένεια.

Γενικῶς οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη τότε συνήθως φανερώνονται, ξεσκεπάζονται καὶ ἀποδίδουν ὅλη τὴν δυσωδία καὶ τὴν ἀσχήμια τους, δηλαδή τὸν καιρὸ τῆς συμβίωσης μὲ τοὺς ἄλλους. Μόνος ζώντας ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κρύβη τοῦ ἑαυτοῦ του τὶς ἄσχημες πλευρές, κάτι ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιτύχη, ὅταν ζεῖ μαζί μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, τόσο μάλιστα κοντά, ὅπως συμβαίνει μέσα στὴν οἰκογένεια.

Ὦ! τότε τὸ ὑπερήφανο καὶ ἐγωϊστικὸ φρόνημα! Ἐὰν ἐμφωλεύη σάν φίδι δηλητηριῶδες εἴτε στὸν ἄνδρα, εἴτε στὴ γυναίκα! Πῶς ἄραγε θὰ μπορέσουν νά κτίσουν σιγά – σιγὰ, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν κραταιά βοήθεια, ἐπάνω στὸ θεμέλιο τὸ ἀρραγὲς «τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό», τὸ οἰκοδόμημα τῆς οἰκογένειας, ὅταν ἐκεῖνα τὰ ὑλικά, πού ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸ κτίσιμό της, δηλαδὴ ἡ ἀνοχή, ἡ ὑπομονή, ἡ ὑποχωρητικότητα, ἡ κατανόηση, ὅλα αὐτὰ ἐξάγονται ἀπὸ τὸ μεταλλεῖο, πού λέγεται φρόνημα ταπεινὸ; Ἀπὸ ποῦ θὰ τὰ συγκεντρώσουν; Μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τους, τὴν κάποτε τόσο σαθρὴ καὶ ἐπιδερμικὴ καὶ ἐπίπλαστη;

Ὅταν ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ὁ ἐγωισμὸς τοῦ φαρισαίου τοῦ Εὐαγγελίου μας σήμερα κυριαρχῆ ὡς δαιμονικὸ αἴσθημα καὶ ὀλέθριο στὴ ψυχή, γιὰ παράδειγμα τῆς γυναίκας, πῶς θὰ κατανοήση καὶ πῶς θὰ μπορέση νά ἐφαρμόση ἐκεῖνον τὸν θεμελιώδη νόμον τοῦ Ἀποστόλου «αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός…» ἤ πῶς θὰ ἀκούση καὶ θὰ δεχθῆ ὡς νόμον τοῦ Εὐαγγελίου τὸν ἄλλον ἐκεῖνον λόγον τοῦ Ἀποστόλου, πού τόσο μερικοὶ παρεξηγοῦν καί πού οὔτε θέλουν νά ἀκούσουν; «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα»; (Ἐφεσίους 5, 22-23, 33).

Ἡ ὑπερήφανη σύζυγος, ἐπειδή ἔχει αὐτὸ ἤ ἐκεῖνο, καθὼς νομίζει, προσόν, ἤ πλεονέκτημα, εἴτε διότι κατάγεται ἀπὸ ἐπιφανῆ οἰκογένεια ἤ εὔπορη, ἤ διότι ἔχει μόρφωση καί θέση ὑψηλή, ἐξανίσταται κατὰ τοῦ θεοπνεύστου λόγου τοῦ Ἀποστόλου καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ δείξη ὑποταγή στὸν ἄνδρα ἤ θὰ τοῦ δείξη τὸν πρέποντα σεβασμό. Ἀποτέλεσμα θλιβερό ἡ δυσαρμονία στὸ σπίτι καὶ ἡ προϊοῦσα ἀναστάτωση καὶ ταραχή καί κλονισμός τοῦ γάμου.

Τὸ ἴδιο φυσικὰ συμβαίνει καὶ ὅταν ὁ σύζυγος εἶναι πολύ μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἀρετή, ποὺ ἐγκωμιάζομε σήμερα, δηλαδὴ τὴν ταπείνωση. Καὶ τότε τὸ χάος στὴν οἰκογένεια, ὅταν μάλιστα ἡ σύζυγος δὲν ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ταπείνωση καὶ ἀρετή, δυστυχῶς θὰ ἐπικρατήση. Πολλὲς φορὲς τὸ ἐτονίσαμε στὴν ἀγάπη σας καί δέν πρέπει νά σταματήσωμε νά τό τονίζωμε, ὅτι ἡ δυστυχία στὸ σπίτι δὲν προέρχεται ἀπὸ ἔξω, τόσο ἀπὸ ἐξωτερικοὺς, δυσμενεῖς παράγοντες, ὅσο ἀπὸ μέσα, ἀπὸ ἐσωτερικοὺς παράγοντες, ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἄλλοτε καί ἡ φτώχεια καί οἱ ἀρρώστιες δέν ἔλειπαν ἀπό τά χριστιανικά σπίτια, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν χώριζαν μέ τόση εὐκολία, ὅσο σήμερα.

Παίρνοντας ὅμως τὸ βλέμμα μας ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ὅπου δὲν βρίσκει καταφύγιο καὶ προστασία καὶ τιμὴ ἡ ταπεινοφροσύνη, ἀλλὰ ὁ ἐπάρατος ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια, τὸ στρέφομε πάλι στὸν Κύριό μας, ἀπὸ τὸ πανάγιο στόμα τοῦ Ὁποίου ἐκπορεύθηκε κάποτε ἡ θαυμάσια αὐτὴ σύντομη παραβολή, τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου. Καὶ τὸν ἱκετεύομε θερμά, νὰ εὐλογήση τὶς οἰκογένειές μας καὶ νὰ ἐμφυσήση στὶς καρδιὲς ὅλων μας τὸ φρόνημα τὸ εὐαγγελικό, τὸ φρόνημα τὸ σωτήριο τῆς ταπεινοφροσύνης, ἐκείνης τῆς ἀρετῆς, ποὺ ἀνεβάζει στὰ ὕψη τὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ πραγματικὸ μεγαλεῖο. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Την Δ΄ Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος, στις 26 Μαρτίου 2023, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης...

Εστία Πατερικών Μελετών : Συμπαραστεκόμαστε στούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Μέ μεγάλη κατ’ ἄνθρωπον θλίψη, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στόν πανταχοῦ Παρόντα Κύριο, παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τόν προαναγγελλόμενο διωγμό τῶν μοναχῶν τῆς...