Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στα Νέα Μάλγαρα.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε».

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία τό Γενέσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό ὁποῖο τιμοῦμε ἰδιαι­τέρως ἐδῶ στόν ναό τῆς ἐνορίας σας, πού εἶναι ἀφιερωμένος στό σημαντικό αὐτό γεγονός ὄχι μόνο τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας μας καί τῶν εὐσεβῶν της γονέων, τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἀλλά καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς ἀπολυτρώσεώς του ἀπό τήν ἁμαρτία.

Γιά νά κατανοήσουμε τή σπου­δαιότητα τοῦ προσώπου τῆς Πανα­γίας Παρθένου, ἡ ὁποία σάν σήμε­ρα ἦλθε στόν κόσμο, τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα μᾶς μετέφερε ἀρκετά χρόνια μετά τή γέννησή της, ὅταν ὁ Υἱός της, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶχε ἀρχίσει τή δημόσια ζωή του καί κήρυττε στούς ἀνθρώ­πους τόν σωτήριο λόγο του.

Καί ἐνῶ κάποια ἡμέρα ὁ Χριστός ὁμιλοῦσε, ὅπως συνήθιζε, στά πλή­θη, μία ἄγνωστη γυναίκα ὕψωσε τή φωνή της καί μακάρισε τήν Παναγία Μητέρα του λέγοντας: «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά καί μαστοί οὕς ἐθήλασας».

Μακάρισε, δηλαδή, τήν γυναίκα, τήν Παναγία μας, πού εἶχε τήν ἐξαι­ρετική τιμή νά φέρει στά σπλάγ­χνα της, νά κρατήσει στή μητρική της ἀγκάλη καί νά διαθρέψει μέ τό μητρικό γάλα της Ἐκεῖνον πού κρατᾶ στά χέρια του καί διατρέφει τά σύμπαντα.

Μακάρισε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἡ ἄγνωστη γυναίκα, ἐπιβεβαιώ­νο­ντας τόν προφητικό λόγο τῆς ἴδιας τῆς Παναγίας, ὅταν κατά τή συνά­ντησή της μέ τήν ἐξαδέλφη της τήν Ἐλισάβετ, λίγο μετά τήν Εὐαγγελι­σμό της, εἶχε προείπει ἡ Παναγία: «ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί».

Στόν μακαρισμό αὐτό τῆς γυναί­κας γιά τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας ἀπαντᾶ ὁ Χριστός μέ ἕναν ἄλλο μακαρισμό, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά μήν ἔχει σχέση μέ αὐ­τόν τῆς ἄγνωστης γυναίκας.

Μακαρίζει αὐτούς, πού ὅπως ἡ γυναίκα, ἀκοῦν τόν λόγο του, δέν περιορίζονται ὅμως στήν ἀκοή, ἀλλά προσπαθοῦν νά τόν τηροῦν καί νά τόν ἐφαρμόζουν στή ζωή τους.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν», λέει ὁ Χριστός.

Ὁ μακαρισμός αὐτός τοῦ Κυρίου εἶναι πρωτίστως ἕνας μακαρισμός πού ἀπευθύνεται στήν Παναγία Μητέρα του, γιατί αὐτή ἦταν ἡ πρώτη ἡ ὁποία ἄκουσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἄκουσε καί τόν λόγο τοῦ Υἱοῦ της, καί ὄχι μόνο «πάντα συνε­τήρει τά ρήματα … ἐν τῇ καρ­δίᾳ αὐτῆς» ἀπό τήν ἡμέρα τῆς γεν­νήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ζοῦ­σε ἐφαρμόζοντας τόν λόγο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καθημερινά στή ζωή της. Ἀπό τότε πού παιδίσκη τήν εισήγαγαν στά Ἅγια τῶν Ἁγίων ζοῦσε μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ὁ μακαρισμός ὅμως τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνεται καί σέ ὅλους ὅσους ἀκοῦν καί θά ἀκούσουν τόν λόγο του καί συγχρόνως τονίζει τήν ἀνάγκη ὄχι μόνο νά τόν ἀκοῦ­με ἀλλά καί νά ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτόν, διότι ἡ ἐφαρμογή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή ἡ ὁποία μᾶς ἀξιώνει τῆς μακαριότητος καί στή γῆ καί, πολύ περισσότερο, στόν οὐρανό, ὅπως βλέπουμε νά συμ­βαί­νει καί μέ τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο.

Καί εἶναι σημαντικό νά τό προ­σέξουμε αὐτό τό ὁποῖο μᾶς λέγει μέ τόν μακαρισμό του ὁ Χριστός σήμερα. Διότι συχνά ἐπαναπαυό­μεθα μέ τή σκέψη ὅτι ἐρχόμαστε στήν ἐκκλησία, ἀκοῦμε τό κήρυγ­μα, παρακολουθοῦμε ἐνδεχομένως κάποια συνάντηση μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἤ κάποιο κατηχητικό μά­θημα ἤ διαβάζουμε μερικά χριστια­νικά βιβλία, καί νομίζουμε ἔτσι ὅτι κάνουμε τό καθῆκον μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί ἐκπληρώνουμε τίς προϋποθέσεις τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου.

Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν τόν ἐφαρ­μόζουμε, ἐάν δέν ἐναρμονίζουμε τή ζωή μας μέ αὐτόν. Μάλιστα ἔχουμε μεγαλύτερη εὐθύνη, ἐφό­σον ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά ζοῦμε καί σύμφωνα μέ αὐτόν, ἀπό ὅ,τι ἔχουν ὅσοι δέν τόν ἀκοῦν καί δέν τόν γνωρίζουν, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός στήν Ἁγία Γραφή. «Ὁ γνούς καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς». Αὐτός πού γνωρίζει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί δέν τόν τηρεῖ, θά φάει πολύ ξύλο ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Γι᾽ αὐτό ἑορτάζοντας σήμερα τό Γενέσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἄς ἀνατρέξουμε στή ζωή της καί ἄς διδαχθοῦμε ἀπό αὐτήν, ἡ ὁποία διῆλθε ὅλη τή ζωή της, ἀπό τήν ἡμέρα πού εἰσῆλθε στόν ναό τοῦ Θεοῦ μέχρι τήν Κοίμησή της, μελε­τώντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἐφαρμόζοντάς τον στή ζωή της. Ἄλλωστε, αὐτή εἶναι καί ἡ δική της προτροπή καί παρακαταθήκη, εἶναι ἡ διαθήκη πού μᾶς ἄφησε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σέ ὅλους μας, νά ἀκοῦμε καί νά ὑπακούουμε στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τί εἶπε στούς ὑπηρέτες κατά τόν γάμο τῆς Κανᾶ; «Αὐτοῦ ἀκούετε», νά ἀκοῦτε τίς ἐντολές του, τοῦ Υἱοῦ της δηλαδή.

Τιμώντας, λοιπόν, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πρός τήν ὁποία προσφεύ­γουμε σέ κάθε μας ἀνάγκη καί σέ κάθε μας κίνδυνο, «Παναγία μου», λέμε, Ἐκείνην ἐπικαλούμεθα, ἄς φροντίζουμε νά μιμού­μεθα τό παράδειγμά της, ἄς ἀκοῦμε καί ἄς ἐφαρμόζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Υἱοῦ της καί γιά νά τήν συναντήσουμε στή μακα­ριότητα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

                                                                 Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...
video

O Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Α΄ Λουκά. "μη φοβάσαι... από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους" “Ο...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς

Στην Ακολουθία του Εσπερινού που τελέστηκε στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς χοροστάτησε σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ακολούθησε...

«Αγκαλιάζοντας τη Γη της Μικράς Ασίας»

Καθώς φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από τον ξεριζωμό της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στην Πάρο

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος τέλεσε τον Αγιασμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του...

Η εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ερμούπολη, όπου φυλάσσεται από το 1955 η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, έργο του...

Θεμελίωση Ιερού Ναού στο Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδος

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Αιμιλιανό Χρήστου-Προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγ....

Εγκαίνια της Lamiaexpo 2022 από τον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Αγιασμό των Εγκαινίων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας «Lamiaexpo 2022» τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών παρουσία σύσσωμης της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της...

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τάξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της...

«Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου…»

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ευχές της Εκκλησίας μας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το γνωστό στον...