ΠΡΩΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ  ΤΟΥ ΕΚ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΑΥΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙῼ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Τῌ 7ῌ/20ῌ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τῇ παρελθούσῃ Δευτέρᾳ 7ῃ/20ῃ Σεπτεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2021, ἐνενήκοντα δύο ἔτη μετὰ τὴν ὁσιακὴν κοίμησιν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Κατουνακιώτου, ἐν τῇ ἐσχατιᾷ τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, εἰς τὴν κλιτὺν τῆς ἐρήμου,  «τὰ πανέρημα καὶ ἐράσμια» κατὰ τὸν Μωραϊτίδην Κατουνάκια, καὶ δὴ ἐν τῷ σεμνῷ πoλίσματι τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων, ἐτελέσθη ὡς πρέπει τοῖς Ἁγίοις ἡ πρώτη ἑόρτιος αὐτοῦ μνήμη, τῇ πανσέπτῳ εὐλογίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τῇ ὁλοθύμῳ ἐγκρίσει τῆς Κυριωνύμου Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου. Προσκλήσει τῆς αὐτῆς Κυριάρχου καὶ Σεβασμίας Μονῆς, προέστη τῆς ἱερᾶς καὶ σεμνοτάτης πανηγύρεως ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ.κ. Ἀμφιλόχιος, τὰ μάλα εὐλαβούμενος διηνεκῶς καὶ ἀενάως ἐπικαλούμενος τὸν  Ὅσιον Γέροντα Δανιήλ. Ὁ Σεβασμιώτατος μεγαλοφώνως καὶ στεντορείως ἀνέγνωσε τὴν πατριαρχικὴν πράξιν τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, ὡς αὐτὴ πνευματοκινήτως συνετάχθη ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἱερᾶς καὶ Ἁγίας Συνόδου κατὰ τὴν 9ην Μαρτίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2020, εὔσημον ἡμέραν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ Ὁσίου Δανιὴλ ἐν τοῖς Ἁγιολογικοῖς Δέλτοις τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, ἕνεκεν τῆς ὀχλούσης δοκιμασίας καὶ ἐμπεριστάτου καταστάσεως τῶν χαλεπῶν ἡμερῶν, ἡ Ἑόρτιος Ἀκολουθία ἔλαβε χώρα παρουσίᾳ τινῶν εὐαρίθμων,  φιλησύχων ἐνασκουμένων πατέρων ἐκ τῶν γειτνιακῶν ἱερῶν κελλίων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῶν Δανιηλαίων πατέρων, ἤτοι τῶν Κατουνακίων καὶ τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, ἄνευ τινῶν ὑπερβολῶν καὶ ἐκφαντορικῶν ἐκδηλώσεων, πρὸς ἀποφυγὴν πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου. 

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΝΙΗΛ

Οὗτος ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Δανιήλ, κατὰ κόσμον Δημήτριος Σταματιάδης, ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1845, ἕλκων τὴν ἑαυτοῦ καταγωγὴν ἐκ τῆς μαρτυρικῆς καὶ ἁγιοτόκου Σμύρνης, γόνος τυγχάνων εὐσεβῶν γεννητόρων, Σταματίου καὶ Μαριγοῦς καλουμένων. Ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, ἀποφοιτήσας ὡς ἀριστοῦχος ἐκ τῆς περιωνύμου τότε Εὐαγγελικῆς Σχολῆς τῆς Σμύρνης, ἕως ὅτου ἐτρώθη ἡ θεοφοβουμένη καὶ εὐλαβεστάτη καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ θείου πόθου τῆς μοναχικῆς βιοτῆς καὶ πολιτείας.

Ὑπακούσας εἰς τὴν προτροπὴν τοῦ θεοφόρου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ, ἐνεδύθη τὸν μοναχικὸν χιτῶνα τῆς ἀφιερώσεως κατὰ Θεὸν εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινοβιακὴν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἐν Ἄθῳ (1866), μετονομασθεὶς εἰς Δανιὴλ μοναχόν. Ἕνεκεν τῆς πληθύος τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ πλεονεκτημάτων ἐξετιμήθη ὑπὸ τῶν ἐν συνόλῳ ἐγκαταβιούντων ἐκεῖσε πατέρων, προαγαγόντων αὐτὸν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀρχιγραμματέως, παρὰ τὸ νεαρὸν τῆς ἡλικίας του. Λόγῳ τῶν ἐκρρύθμων καταστάσεων καὶ τῶν πολλῶν ἀντιξοοτήτων μεταξὺ ἑλληνικῆς καὶ ρωσικῆς ἀδελφότητος, ἠγωνίσθη ὑπερβαλλόντως διὰ τὴν ἐν τῇ ἀγαθῇ διαστάσει οἰκουμενικότητα τῆς Ῥωμιοσύνης καὶ τὴν ἀποσκοράκισιν πάσης πεπλανημένης ἐθνοφυλετικῆς εἰσβολῆς εἰς τὴν Μονὴν τῆς μετανοίας του καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, διὸ καὶ ἠναγκάσθη ἑκὼν ἄκων καὶ ὑπερβατικῶς νὰ ἐγκαταλείψῃ κατόπιν ἀνωτέρας βίας τὸν τόπον τῆς ἀσκήσεώς του. Ἐξορισθείς,  περιπλανώμενος καὶ περιστασιακῶς ἀναπαυόμενος, παρέμεινε ἐπὶ διμήνῳ, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τότε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακεὶμ Β΄ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας εἰς τὰ Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης, ἄχρι καταπαύσεως τοῦ ἐπικειμένου πειρασμοῦ.

Περατωθείσης τῆς πατριαρχικῆς ἀποφάσεως, ἐπανερχόμενος εἰς τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος ἐγκατεβίωσε διὰ πενταετίαν ὅλην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Βατοπαιδίου, ὅπου καὶ θαυματουργικῶς ἐθεραπεύθη ἡ χρόνιος πάθησις τῶν νεφρῶν του ὑπὸ τῆς Πανακηράτου καὶ Ἁγίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐκεῖθεν ποθήσας τὸ τῆς ἡσυχίας ἡδύτατον μέλι, ἐμάκρυνε φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθη ἐν τῇ βαθυτάτῃ ἐρήμῳ τοῦ Ἄθω, κατὰ τὸ ἔτος 1881, κατασκηνώσας ἐν μιᾷ πενιχρᾷ καὶ ἀπερίττῳ καλύβῃ. Ἀπερίσπαστος οὖν ἐκ τῶν κοινοβιακῶν θορύβων ἐπεδόθη ἀνυστάκτως εἰς τὴν ἐντρύφησιν καὶ ἐμβριθῆ μελέτην τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν φιλοκαλικῶν συγγραμμάτων τῶν θεοεικέλων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων,κλίσει καὶ ἐφέσει, αἵτινες διακατεῖχον αὐτὸν ἐκ νεότητος εἰς τὰς καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίας ἀπαραλλάκτως, μὴ διαλείπων ἐπ’οὐδενὶ τῶν μοναχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων καὶ ὑποχρεώσεων. Ἀνεδείχθη κρατὴρ ἀρετῆς καὶ ἀκραιφνοῦς ἐκκλησιαστικότητος, ἀλείπτης πλείστων μοναστῶν καὶ μοναστριῶν, συγγραφεὺς ἡδέων πνευματικῶν πονημάτων, καθαιρέτης τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν, κανὼν καὶ στάθμη διακρίσεως, φορεὺς καὶ πρεσβευτὴς τῆς γνησίου καὶ ἀνοθεύτου μοναχικῆς παραδόσεως καὶ ἐν γένει τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, τὸ λίκνον τῶν πνευματικῶν κορυφῶν τῆς ἐποχῆς του καὶ ἐφάμιλλος τῶν προκατόχων πατέρων, ὡς συνεχιστὴς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τῶν λοιπῶν σπουδαίων Κολλυβάδων Πατέρων.

Εἰ καὶ ἀσκήσας ἐν ἄκρᾳ ἀφανείᾳ καὶ ἀπομονώσει, ὁ Κύριος ἠθέλησε νὰ θέσῃ τὸν λύχνον ἐπὶ τῇ λυχνίᾳ. Ἡ φήμη του ἐξαπλώθη δρομαίως, ἀναπτύσσων πνευματικοὺς δεσμοὺς μετὰ Ἁγίων καὶ ἐναρέτων ἀνδρῶν, μὲ πρώτιστον τὸν Ἅγιον Νεκτάριον (Πενταπόλεως), Ἀμφιλόχιον Μακρῆν, Φιλόθεον Ζερβάκον, Ἱερώνυμον τόν Σιμωνοπετρίτην, Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστήν, Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην καὶ τὴν σύζυγον αὐτοῦ Βασιλικήν, μετονομασθέντας διὰ τοῦ μοναχικοῦ σχήματος ἀντιστοίχως εἰς Ἀνδρόνικον καὶ Ἀθανασίαν, τὴν ἐξαίρετον Γερόντισσαν τοῦ Κεχροβουνίου Μοναχὴν Θεοδοσίαν καὶ πλειάδα ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων μοναχῶν τε καὶ λαϊκῶν. Ἀποτέλεσμα τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ κατορθωμάτων ἦτο  νὰ περιτειχισθῇ καὶ ὑπὸ τῶν πρώτων του ὑποτακτικῶν, συγκροτήσας μοναχικὴν ἀδελφότητα, τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν διαιώνισιν τῆς ὁποίας ἐπηυλόγησε πλουσίως. Σταδιακῶς ἐθεμελίωσεν νέας οἰκοδομὰς διὰ τὰς ἀναφυομένας ἀνάγκας των,  κέντρον αὐτῶν καὶ τῆς ζωῆς των, ὑπάρχων ὁ περίλαμπρος Ναὸς τῶν ἐν Ἄθῳ Ὁσίων Πατέρων ἐγκαινιασθείς τῇ εὐλογίᾳ  τῆς κυριάρχου ἡμῶν μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου πρώην Καρπάθου καὶ Κάσου κ. κ. Νείλου τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 1906.

Εἰς τοῦτον τὸν Παναγιόφιλον καὶ Θεάρεστον δῆμον καὶ χορόν, ὅν ὑπερλίαν ἐτίμα καὶ ηὐλαβεῖτο ἐπὶ τῆς γῆς, κατηξιώθη νὰ συγκαταριθμηθῇ ἐνενήκοντα καὶ ἕνα ἔτη ἀπὸ τῆς ὁσιακῆς καὶ ἀοιδίμου κοιμήσεώς του (1929) ὑπὸ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τοῦ Δοξάζοντος πάντας τοὺς ἑαυτοῦ δοξάσαντας, διὸ καὶ ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις καὶ ἱκεσίαις πανδήμως καὶ ὁλοθέρμως ἐξαιτοῦμεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας κατείχαν υψηλά αξιώματα στις κρατικές υπηρεσίες των χωρών τους. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια μια πλειάδα...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κανονικά και με την παρουσία πιστών η Λιτανεία του Αγ. Δημητρίου

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και της έντονης παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε, σχετικά με το θέμα της Λιτανείας του...

Το 21΄ στην Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου...

ΠΑΤΡΑ: Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μιλά για την δίκη του! Ποιους βάζει «στο κάδρο»

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μάγνη Δεν περιμένουμε μάσκες, χαιρετισμό με τους αγκώνες και άλλα συναφή. Διαβεβαιώνουμε από πλευράς μας, για το τυπικό, ότι είμαστε υγειονομικά αβλαβείς....

Αντιδράσεις από Iεράρχες για «βεβιασμένη κούρσα» διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΝΚ», η συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου ήταν θυελλώδης, καθώς υπήρξαν ιεράρχες, που - επιβεβαιώνοντας το χθεσινό...

Επετειακή εκδήλωση της Ι.Μ. Ιλίου στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του...

Σε εορταστικό κλίμα και με αξιοσημείωτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από...

Δοξολογία στον Ναό της Αγίας Σκέπης για τα 109α Ελευθέρια της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της Έδεσσας, εορτάσθηκαν τα 109α ελευθέρια της της πόλης από τον Τουρκικό...

Τριετές Μνημόσυνο Επισκόπου Τανάγρας Πολυκάρπου

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συνιερούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Χειροτονία νέου κληρικού στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης

Χειροτονία νέου κληρικού τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας...

ΚΘ´ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 στην Χαλκίδα

Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στό πλαίσιο τῶν φετινῶν ΚΘ´ Δημητρίων 2021, ἔχει τήν πνευματική χαρά νά Σᾶς προσκαλέσει στήν παρουσίαση...

Εορτάσθηκε μεγαλόπρεπα ο Πολιούχος της Λαμίας Ευαγγελιστής Λουκάς

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με πάνδημη συμμετοχή του λαού εορτάσθηκε την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας,...

Στέλνουν επιτροπή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με την ευλογία του Πατριάρχη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί...

Έκλεισε μοναστήρι στην Ι.Μ. Μαντινείας λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Κατόπιν βεβαιώσεως τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας ὅτι ἐνεφανίσθησαν  κρούσματα τῆς νόσου COVID-19 εἰς τήν...