Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελέστηκε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών, προεξαρχούσης της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, με συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου και Έξαρχο Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρα, τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο, Προικονήσσου κ. Ιωσήφ, Κυδωνίας και Αποκωρώνου κ. Δαμασκηνός, Ελβετίας κ. Μάξιμος, οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτης Αχαϊας κ. Αθανάσιος και Αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Δοσίθεος του Πατριαρχείου Γεωργίας, Λεύκης κ. Ευμένιος, Μάρκος του Πατριαρχείου Ρουμανίας και Νεαπόλεως Πορφύριος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Εν μέσω πολτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών αρχών από την Ελλάδα και το Βέλγιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κήρυξε τον θείο λόγο αναφερόμενος στο μεγάλο γεγονός της συμπληρώσεως χρυσού ιωβηλαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, στην ζωή και την δράση της τοπικής Εκκλησίας τόσο κατά το παρελθόν, όσο και για το παρόν, διατηρώντας χριστές ελπίδες για το μέλλον. Ακολούθως ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας αυτή του καλού Σαμαρείτου, ενώ έκλεισε την ομιλία του με λόγους παραινέσεως και συμβουλές προς τον χειροτονούμενο εις πρεσβύτερο.

»Ἐν κατανύξει καί χαρᾷ, ὑμνοῦντες καί δοξολογοῦντες τόν Θεόν τῶν θαυμασίων διά τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ, τιμῶμεν σήμερον, συνηγμένοι ἐπί τό αὐτό ἐν εὐχαριστιακῇ συνάξει εἰς τόν περικαλλῆ Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν, μνημονεύομεν τοῦ ὀνόματος τῶν μακαριστῶν ἀδελφῶν, τοῦ πρώτου μητροπολίτου τῆς θεοτηρήτου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Αἰμιλιανοῦ Ζαχαροπούλου καί τοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου Μαστίχη, οἱ ὁποῖοι πολλά προσέφερον εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς Μητροπόλεως ταύτης. Εὐχόμεθα, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, εἰς τόν Ἱερώτατον ἀδελφόν Μητροπολίτην πρῴην Βελγίου κύριον Παντελεήμονα Κοντογιάννην, τόν ἄμεσον Προκάτοχον ὑμῶν, Σεβασμιώτατε ἀδελφέ, ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω καί μακροημέρευσιν, εὐχαριστοῦντες διά τήν πολύκαρπον καί πολυετῆ ἐνταῦθα ποιμαντορίαν του…Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον βλέπομεν τόν ἄνθρωπον καί τόν σκοπόν τῆς ζωῆς του, ὁρίζει καί τό πῶς συμπεριφερόμεθα πρός αὐτόν. Ἐάν θεωρῶμεν τόν ἄνθρωπον ὡς homme machine, εὐκόλως δύναται τό ἀνθρώπινον πρόσωπον νά μετατραπῇ εἰς ἀντικείμενον. Ἐάν βλέπωμεν τόν ἄνθρωπον ὡς πρόσωπον, κτισθέν κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, τότε ἡ στάσις μας εἶναι τελείως διαφορετική. Μία τοιαύτη θεώρησις ἀπορρίπτει τάς ἀντικειμενοποιήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου, τήν σύγχρονον ἀποθέωσιν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί τήν μετατροπήν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ὄργανον τῆς οἰκονομίας (homo economicus). Ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις ὁρίζει τόν ἄνθρωπον ὡς «ζῶον θεούμενον», γεγονός τό ὁποῖον χαρίζει εἰς αὐτόν ὑψίστην ἀξίαν. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησία δέν εἴμεθα ἄθροισμα ἀτόμων, ἀλλά κοινωνία προσώπων, μέτοχοι τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας». Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐλευθερία, εἶναι ἡ νίκη κατά τῶν δυνάμεων καί τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἐναντίον τοῦ κράτους τοῦ θανάτου, ἐναντίον τοῦ Ἔχειν καί τῆς αὐτοδικαιώσεως, κατά τῶν «ἀφρόνων πλουσίων» καί τῶν «αὐτοδικαιουμένων Φαρισαίων». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ βεβαίωσις καί ἡ βεβαιότης ὅτι τό κακόν «δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν». Ἡ ἀπάντησις τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν ἑκάστοτε κρίσιν τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἀνάπτυξις καί ἡ ἀνάδειξις τοῦ εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Ὡς ἔχει προσφυέστατα λεχθῆ, «μόνον ὅταν ἔχουμε δεῖ στή λειτουργία τῆς Ἐκκλησία ʺτό φῶς τό ἀληθινόνʺ καί ἔχουμε λάβει ʺπνεῦμα ἐπουράνιονʺ, μποροῦμε ʺἐν εἰρήνῃ προελθόντεςʺ νά ἀνακαλύψουμε τόν κόσμο ὡς πεδίο τῆς δράσης καί τῆς ἀγάπης». Ὄντως, τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἐάν θά κατανοηθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς ἀρρήκτου συναφείας τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Ὡς διακηρύσσεται εἰς τό Κείμενον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016) «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον», ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν Βασιλείαν καί ἐμπνεομένη ἀπό τήν πρόγευσιν αὐτῆς, ὄχι μόνον δέν ἀδιαφορεῖ διά τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά συμπαρίσταται, «αἴρουσα ὅπως ὁ Κύριός της, τήν ὀδύνην καί τάς πληγάς, τάς ὁποίας προκαλεῖ τό κακόν εἰς τόν κόσμον, καί ἐπιχέουσα, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, ἔλαιον καί οἶνον εἰς τά τραύματα αὐτοῦ (Λουκ. ι’, 34) διά τοῦ λόγου τῆς ὑπομονῆς καί παρακλήσεως (Ρωμ. ιε’, 4, Ἑβρ. ιγ’, 22) καί διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης».» ανάφερε συγκεκριμένα ο Πατριάρχης.

Τους ύμνους απέδωσαν εμμελέστατα σύμφωνα με την Πατριαρχική μουσική παράδοση χοροί ιεροψαλτών υπό την ηγεσία του Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Βρυξελλών Δρ. Δημητρίου Ζαγκανά και του καλλίφωνου Πρωτοψάλτου κ. Ευαγγέλου Σφακιανάκη.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στις Ι. Μονές Δήμιοβας καί Βουλκάνου για τον εορτασμό της Παναγίας

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη θα εορτασθεί και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,...

Η Παράκληση της Παναγίας στον ιστορικό Ναό της Παναγίας Μέτζαινας Πατρών

Ὃπως κάθε χρόνο, ἒτσι καί ἐφέτος ἐτελέσθη ἡ Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπαιθρίως, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μέτζαινας (Πλατανόβρυση)...

Η Παράκληση της Θεοτόκου στην «Κυρά του Πόντου», στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου  το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα...

Κοζάνης Παύλος: Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕπαρξιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεο

«Τήν φύσιν ἀνεκαίνισας, φθαρεῖσαν τοῦ προπάτορος ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα, ἀπειράνδρως τεκοῦσα τόν πλάστην πάσης φύσεως» (Ἐξαποστ. 2α Νοεμβρίου).  Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε, «Πάσχα μετά τό Πάσχα…»...

Καρπενησίου: Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι δέν ὑπάρχει κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στό ὁποῖο νά μήν ὑπάρχει ναός ἀφιερωμένος...

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί Γιά ἄλλη μιά χρονιά ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάσουμε τήν κοίμηση καί μετάσταση τῆς Παναγίας μας. Ἡ Παναγία μας εἶναι τό πρόσωπο ἐκεῖνο τοῦ...

Η Παράκληση της Παναγίας στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πυργετού

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στην...

Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πρωτάτου

Τήν Τετάρτη 12 Αὐγούστου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πρωτάτου καί ἐν...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου στην Άνδρο

Την Άνδρο επισκέπτεται από το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, ο οποίος το απόγευμα, με τη συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και του Εφημερίου...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, για να χοροστατήσει στην Ακολουθία του Μικρού...

Αγρυπνία στην Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βράχου Νεμέας

Την Δευτέρα το απόγευμα, 10 Αυγούστου 2020, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος χοροστάτησε στην Ι. Παράκληση, που τελέστηκε στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της...