Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«...τυφλὸς τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν…» (Λουκᾶ 18,35)

Ἡ εἰκόνα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν ὁποίαν παριστάνει ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι, ὅπως βλέπομε, τόσο παλαιά, ὅσο καὶ νέα. Κάποιος τυφλὸς, μᾶς λέει, καθόταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, πού ὁδηγοῦσε στήν πόλι τῆς Ἱεριχοῦς, καὶ ζητοῦσε ἐλεημοσύνη ἀπό τούς διαβάτες.

Πόσα χρόνια, -πάρα πολλά-, ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε, ποὺ ἐγράφη ἡ σημερινή ἱστορία μας, καὶ ἡ σκηνὴ αὐτὴ τοῦ δρόμου ἐπαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Ὄχι βέβαια τόσο συχνά, διότι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐγράφη τὸ Εὐαγγέλιο, ἔχουν συμβῆ πολλὲς ἀλλαγές στὴν κοινωνία μας. Σήμερα, γιὰ παράδειγμα, ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ πρόνοια, ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας καὶ συνάνθρωποί μας μὲ τὰ προβλήματα τοῦ τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου μας, εὑρίσκονται ἀσφαλῶς σὲ πιό προνομιακή θέση.

Πάντως τὸ πρόβλημα μέχρι σήμερα εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ δέν θά παύση νὰ ἀναζητᾶ τὴ λύση του. Ὄχι μόνο τὸ πρόβλημα τὸ σοβαρώτατο τοῦ τυφλοῦ, ἀλλὰ γενικώτερα τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, τοὺς ὁποίους ὀνομάζομε ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Μὲ τὶς ποικίλες δυστυχῶς ἀναπηρίες, τίς σωματικὲς καὶ τίς πνευματικές.

Ἄς τὸ ἐντοπίσωμε ὅμως τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς οἰκογενείας. Ἀπὸ τὴν Εὐαγγελική μας διήγηση δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνωμε τὴ σχέση τοῦ τυφλοῦ μας μὲ τὴν οἰκογένειά του. Μπορεῖ νὰ εἶχε γονεῖς, ἀλλά ἡ βοήθεια τους πρὸς ἐκεῖνον νὰ ἦτο δυστυχῶς τόσο μικρή, ὥστε νὰ ἀναγκασθῆ νά βγῆ στοὺς δρόμους καὶ νὰ ζητιανεύη. Ἄς θυμηθοῦμε τὸν ἄλλο τυφλό, ποὺ περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τὸν ἐκ γενετῆς τυφλό, τὸν ὁποῖον οἱ γονεῖς του διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἀφήνουν σχεδὸν ἀνυπεράσπιστο στὴν ἐμπάθεια τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ.

Κακὸ τὸ παράδειγμά τους καὶ πρὸς ἀποφυγὴν, ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ἐκεῖνες, στὶς ὁποῖες ἔλαχε ὁ κατ’ ἄνθρωπον κακὸς κλῆρος νὰ ἔχουν ἀνάμεσα στὰ μέλη τους τέτοια ἄτομα. Οἱ γονεῖς τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου μας προσέχουν κυρίως τὸν ἑαυτό τους, τὴν δική τους ἀσφάλεια καὶ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀφήνουν τὸ παιδὶ τους μόνο του νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν ἑαυτό του, τώρα ποὺ εἶδε πρώτη φορά τὸ φῶς τῆς ζωῆς, χάρις στόν φιλάνθρωπο Φωτοδότη Χριστό. «Αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτός πε­ρί ἑαυτοῦ λαλήσει», εἶπαν με περισσή ἀπάθεια καὶ σκλη­ρότητα στοὺς Φαρισαίους οἱ δυστυχεῖς.

Νὰ εἶχε ἆραγε καὶ ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς τέτοιους γονεῖς ἤ συγγενεῖς, πού τὸν ἐγκατέλειψαν, ὥστε νὰ πορίζεται τὰ πρὸς τὸ ζῆν ζητιανεύοντας στοὺς δρόμους; Δὲν τὸ γνωρίζομε. Ἐκεῖνο, ποὺ πρέπει νὰ τονίσωμε μὲ πολύ σεβασμὸ στὴν οἰκογένεια, ποὺ φιλοξενεῖ τέτοια μέλη, ἄρρωστα παιδιά, εἶναι ἡ περισσὴ ἀγάπη, ποὺ ὀφείλει σ’ αὐτά.

Ὑπάρξεις, ποὺ κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, στερήθηκαν τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, τουλάχιστον ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ ὑγιὴς ἄνθρωπος, θέλουν πολὺ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ τῆς οἰκογένειας, ὡς ἀναπληρωματικό τρόπον τινά, γιὰ νὰ βαστάσουν μέχρι τὸ τέλος τὸ λυτρωτικὸ τὸν σταυρὸ τῆς ἀναπηρίας των. Εἴτε εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους, εἴτε εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά.

Καὶ εἶναι ἀληθὲς –τοῦτο μπορεῖ νὰ τὸ προσυπογράψει ὁ καθένας μὲ τὴν μικρὴ ἤ τὴν μεγάλη κοινωνικὴ πεῖρα του–, ὅτι τουλάχιστον στὶς ἡμέρες μας οἱ ἀδελφοί μας αὐτοὶ μὲ τὰ γνωστὰ προβλήματα, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση –τὴν ἀνεπαίσθητη ἴσως– τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, δὲν ζοῦν ὑπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ ζοῦσαν συνάνθρωποί των ὁμοιοπαθεῖς τοῦ παρελθόντος.

Ἐκτὸς ἐλαχίστων ὀδυνηρῶν ἐξαιρέσεων, οἱ Καιάδες τοῦ προχριστιανικοῦ παρελθόντος ἔχουν σβυσθῆ ἀπὸ τὶς λύσεις τοῦ προβλήματος γιὰ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅπως «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τάς πτέρυγας» (Ματθ. 23, 37), ἔτσι ἀδιακρίτως καὶ ἡ καλὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια περιθάλπει μὲ τὴν ἴδια στοργὴ καὶ ἀγάπη ὅλα τὰ παιδιά της. Καὶ τὰ ὑγιῆ καὶ τὰ μὴ ὑγιῆ. Εἶναι ἥρωες αὐτοί οἱ γονεῖς, πού σηκώνουν γενναῖα ἕναν παρόμοιο σταυρό καί μέ στοργή περιθάλπουν τά ἄτομα αὐτά. Ὑποκλινόμεθα μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς των.

Ἐμεῖς δέ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅσοι εἴμεθα ἔξω ἀπὸ τὸ πρόβλημα, ἔχομε χριστιανικὸ χρέος νὰ στηρίζωμε παντοιοτρόπως τὶς οἰκογένειες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ἄς εἴμεθα, ὅσο μποροῦμε, πιό κοντά τους! Ἄς τοὺς στηρίζωμε, ἄς προσευχώμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μας μὲ τὶς εἰδικὲς ἀνάγκες, ὥστε νὰ σηκώσουν τὸν σταυρό τους μὲ χριστιανικὴ ἐγκαρτέρηση καὶ ὑπομονή. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΚΥΠΡΟΣ | Εκατοντάδες πιστοί τίμησαν την Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα

Το εσπέρας του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα...
video

Μας γονάτισαν…

 Μας γονάτισαν... Θα έρθει στιγμή που η κοινωνία μας θα είναι όπως στις ημέρες του Νώε, αυτό διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στο...

Ο Οικ. Πατριάρχης δεν αναμιγνύεται στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου δηλώνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και η Μήτηρ Εκκλησία...

Τον Όσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό τίμησαν οι Ιεροψάλτες της Άρτας

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός επί τη μνήμη του...

Η ιερά μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τιμάται στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Κίνι της Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' χοροστάτησε απόψε κατά τον Εόρτιο Εσπερινό, που τελέσθηκε στο Καθολικό της πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας, στο Κίνι της...

Ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας για τον Άγιο Πορφύριο σε ενοριακή σύναξη στο Διαβατό

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε εσπερινή ομιλία με θέμα: "Άγιος Πορφύριος" στην ενοριακή...

Στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου η Παναγία της προσφυγιάς

Με βαθιά συγκίνηση και χαρά ο ιερός Κλήρος και ο ευσεβής λαός του Βόλου υποδέχθηκαν την Παρασκευή 2/12, στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, την...

Επανήλθε στα καθήκοντα του ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Στη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική γιορτή των νέων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού έκανε σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την άρση του αυτοπεριορισμού του λόγω...

Τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Πορφυρίου στην Ιερά Μονή Τουρλιανής Μυκόνου

Η ενιαύσια μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου τιμήθηκε στο Παρεκκλήσιο των Τριών Νεοφανών Οσίων, Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου, εντός του συγκροτήματος της εν...

Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευδοκιάδος κ. Αμβροσίου στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, δέχθηκε επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από...

Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΓΕΙΟ ΙΑΤΡΟ

Μέ τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ...

Μνημόσυνο μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. Γαβριήλ

Το Μνημόσυνο του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Σαλαμίνος, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Σιόκκουρου Το πρωί του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και...
video

Πρώτη δήλωση του νέου Επισκόπου Νιέρι κ. Παναρέτου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Νιέρι κ. Πανάρετος, μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr  έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του σε Επίσκοπο. Συγχαίροντας από καρδιάς τον...

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ιερούργησε, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αιτωλίας στην Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη»

Την Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Ιεραποστολική και Πολιτιστική Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Παρασκευής 2ας...