Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«...τυφλὸς τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν…» (Λουκᾶ 18,35)

Ἡ εἰκόνα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν ὁποίαν παριστάνει ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι, ὅπως βλέπομε, τόσο παλαιά, ὅσο καὶ νέα. Κάποιος τυφλὸς, μᾶς λέει, καθόταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, πού ὁδηγοῦσε στήν πόλι τῆς Ἱεριχοῦς, καὶ ζητοῦσε ἐλεημοσύνη ἀπό τούς διαβάτες.

Πόσα χρόνια, -πάρα πολλά-, ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε, ποὺ ἐγράφη ἡ σημερινή ἱστορία μας, καὶ ἡ σκηνὴ αὐτὴ τοῦ δρόμου ἐπαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Ὄχι βέβαια τόσο συχνά, διότι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐγράφη τὸ Εὐαγγέλιο, ἔχουν συμβῆ πολλὲς ἀλλαγές στὴν κοινωνία μας. Σήμερα, γιὰ παράδειγμα, ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ πρόνοια, ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας καὶ συνάνθρωποί μας μὲ τὰ προβλήματα τοῦ τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου μας, εὑρίσκονται ἀσφαλῶς σὲ πιό προνομιακή θέση.

Πάντως τὸ πρόβλημα μέχρι σήμερα εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ δέν θά παύση νὰ ἀναζητᾶ τὴ λύση του. Ὄχι μόνο τὸ πρόβλημα τὸ σοβαρώτατο τοῦ τυφλοῦ, ἀλλὰ γενικώτερα τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, τοὺς ὁποίους ὀνομάζομε ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Μὲ τὶς ποικίλες δυστυχῶς ἀναπηρίες, τίς σωματικὲς καὶ τίς πνευματικές.

Ἄς τὸ ἐντοπίσωμε ὅμως τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς οἰκογενείας. Ἀπὸ τὴν Εὐαγγελική μας διήγηση δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνωμε τὴ σχέση τοῦ τυφλοῦ μας μὲ τὴν οἰκογένειά του. Μπορεῖ νὰ εἶχε γονεῖς, ἀλλά ἡ βοήθεια τους πρὸς ἐκεῖνον νὰ ἦτο δυστυχῶς τόσο μικρή, ὥστε νὰ ἀναγκασθῆ νά βγῆ στοὺς δρόμους καὶ νὰ ζητιανεύη. Ἄς θυμηθοῦμε τὸν ἄλλο τυφλό, ποὺ περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τὸν ἐκ γενετῆς τυφλό, τὸν ὁποῖον οἱ γονεῖς του διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἀφήνουν σχεδὸν ἀνυπεράσπιστο στὴν ἐμπάθεια τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ.

Κακὸ τὸ παράδειγμά τους καὶ πρὸς ἀποφυγὴν, ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ἐκεῖνες, στὶς ὁποῖες ἔλαχε ὁ κατ’ ἄνθρωπον κακὸς κλῆρος νὰ ἔχουν ἀνάμεσα στὰ μέλη τους τέτοια ἄτομα. Οἱ γονεῖς τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου μας προσέχουν κυρίως τὸν ἑαυτό τους, τὴν δική τους ἀσφάλεια καὶ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀφήνουν τὸ παιδὶ τους μόνο του νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν ἑαυτό του, τώρα ποὺ εἶδε πρώτη φορά τὸ φῶς τῆς ζωῆς, χάρις στόν φιλάνθρωπο Φωτοδότη Χριστό. «Αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτός πε­ρί ἑαυτοῦ λαλήσει», εἶπαν με περισσή ἀπάθεια καὶ σκλη­ρότητα στοὺς Φαρισαίους οἱ δυστυχεῖς.

Νὰ εἶχε ἆραγε καὶ ὁ τυφλός τῆς Ἱεριχοῦς τέτοιους γονεῖς ἤ συγγενεῖς, πού τὸν ἐγκατέλειψαν, ὥστε νὰ πορίζεται τὰ πρὸς τὸ ζῆν ζητιανεύοντας στοὺς δρόμους; Δὲν τὸ γνωρίζομε. Ἐκεῖνο, ποὺ πρέπει νὰ τονίσωμε μὲ πολύ σεβασμὸ στὴν οἰκογένεια, ποὺ φιλοξενεῖ τέτοια μέλη, ἄρρωστα παιδιά, εἶναι ἡ περισσὴ ἀγάπη, ποὺ ὀφείλει σ’ αὐτά.

Ὑπάρξεις, ποὺ κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, στερήθηκαν τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, τουλάχιστον ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ ὑγιὴς ἄνθρωπος, θέλουν πολὺ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ τῆς οἰκογένειας, ὡς ἀναπληρωματικό τρόπον τινά, γιὰ νὰ βαστάσουν μέχρι τὸ τέλος τὸ λυτρωτικὸ τὸν σταυρὸ τῆς ἀναπηρίας των. Εἴτε εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους, εἴτε εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά.

Καὶ εἶναι ἀληθὲς –τοῦτο μπορεῖ νὰ τὸ προσυπογράψει ὁ καθένας μὲ τὴν μικρὴ ἤ τὴν μεγάλη κοινωνικὴ πεῖρα του–, ὅτι τουλάχιστον στὶς ἡμέρες μας οἱ ἀδελφοί μας αὐτοὶ μὲ τὰ γνωστὰ προβλήματα, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση –τὴν ἀνεπαίσθητη ἴσως– τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, δὲν ζοῦν ὑπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ ζοῦσαν συνάνθρωποί των ὁμοιοπαθεῖς τοῦ παρελθόντος.

Ἐκτὸς ἐλαχίστων ὀδυνηρῶν ἐξαιρέσεων, οἱ Καιάδες τοῦ προχριστιανικοῦ παρελθόντος ἔχουν σβυσθῆ ἀπὸ τὶς λύσεις τοῦ προβλήματος γιὰ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅπως «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τάς πτέρυγας» (Ματθ. 23, 37), ἔτσι ἀδιακρίτως καὶ ἡ καλὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια περιθάλπει μὲ τὴν ἴδια στοργὴ καὶ ἀγάπη ὅλα τὰ παιδιά της. Καὶ τὰ ὑγιῆ καὶ τὰ μὴ ὑγιῆ. Εἶναι ἥρωες αὐτοί οἱ γονεῖς, πού σηκώνουν γενναῖα ἕναν παρόμοιο σταυρό καί μέ στοργή περιθάλπουν τά ἄτομα αὐτά. Ὑποκλινόμεθα μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς των.

Ἐμεῖς δέ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅσοι εἴμεθα ἔξω ἀπὸ τὸ πρόβλημα, ἔχομε χριστιανικὸ χρέος νὰ στηρίζωμε παντοιοτρόπως τὶς οἰκογένειες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ἄς εἴμεθα, ὅσο μποροῦμε, πιό κοντά τους! Ἄς τοὺς στηρίζωμε, ἄς προσευχώμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μας μὲ τὶς εἰδικὲς ἀνάγκες, ὥστε νὰ σηκώσουν τὸν σταυρό τους μὲ χριστιανικὴ ἐγκαρτέρηση καὶ ὑπομονή. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Oι Ανιδιοτελείς θεραπευτές άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, εορτάστηκαν στον Πύργο»

Mε την δέουσα εκκλησιαστική ευταξία και κατάνυξη, εορτάστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου, οι ανιδιοτελείς θεραπευτές με την ανόθευτη πίστη, Ανάργυροι Κοσμάς και...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η ετήσια πανήγυρις του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη μνήμη των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και...

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης , Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου και...

Εγκαίνια του Σωματείου “Δικέφαλος” Γερίου από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.  Ησαΐας τέλεσε αγιασμό κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του οικήματος...

Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του...

Με ακριτική νησιωτική αύρα γιορτάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής

Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λήμνου Ιεροθέου τελέστηκαν οι εκδηλώσεις των εορτασμών των Αγίων Αναργύρων ο οποίος έδωσε την νησιωτική ευλογία στην ενορία. Κατά τον εσπερινό μίλησε...

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κύθνου ιερούργησε σήμερα ο Μητροπολίτης Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ιερούργησε σήμερα το πρωί στον κατάμεστο από τους ευσεβείς Δρυοπιδείς Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κὐθνου και με την...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων Παροικίας Πάρου

Στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων, η οποία βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο, ανατολικά της Παροικίας, μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος, το απόγευμα...

Ο Εσπερινός Των Αγίων Αναργύρων Στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Λαρίσης

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος είναι ο καρπός της αμαρτίας, είναι το αποτέλεσμα της παρακοής και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Νησίου

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό...

Εορτή Αγίων Αναργύρων στο εν Άρτη Γρηγοριάτικο Μετόχι

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο εν Άρτη πανηγυρίζον Ιερόν Μετόχιον των Αγίων Αναργύρων, της Αγιορειτικής Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, ετελέσθη Μέγας...

Στους δύσκολους καιρούς θα βοηθήσουν τα Μοναστήρια!

«Την άνοιξη του 1985, (αφηγείται η Γερόντισσα Θεοδοσία, Ιερά Μονή των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων) ευρισκόμενη εις την Μονήν των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, μία νύχτα...

Ο Αρχιερατικός Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων στα Λουτρά της Κύθνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' τέλεσε απόψε τον Εόρτιο Εσπερινό στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην εμβληματική παραθεριστική περιοχή των Λουτρών, στην Κύθνο,...

Οι χοροστασίες του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη Εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και της...

Όλως ενδόξως και προσηκόντως προς την εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το εσπέρας της Τρίτης...