Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία στην Άμμο Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο για τον μακαριστό εφημέριο π. Αθανάσιο Καραγκιοζόπουλο, ο οποίος διακόνησε στην ενορία επί 25 συναπτά έτη, ενώ εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο κ. Απόστολος Εμμανουηλίδης, κατά σάρκα αδελφός του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδη, προσέφερε στον Σεβασμιώτατο μία εικόνα του εορταζομένου Αγίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Τιμᾶ καί γεραίρει σήμερα ἡ Ἐκ­κλησία μας ἕναν ἀπό τούς νεωτέ­ρους ἁγίους της, τόν ὅσιο Ἰάκωβο τόν Τσαλίκη, τόν ἐν Εὐβοίᾳ ἀσκη­τικῶς  ζήσαντα. Τόν τιμοῦμε καί ἐμεῖς φέτος ἰδιαιτέρως ἐδῶ στήν ἐνορία σας, καθώς τιμοῦμε καί τήν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή, μέσα ἀπό τήν ὁποία, κατά θεία, θά λέγα­με, Πρόνοια, γλίτωσε καί ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος ἦρθε πρόσφυ­γας ἀπό τήν πατρίδα του, τό Λιβίσι, στήν Ἑλλάδα, καί στή συνέχεια μόνασε στήν Ἱερά Μονή τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος στήν Εὔβοια, ὅπου καί ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἄσκησή του, γιά τήν ταπείνωση, γιά τήν ὑπομονή καί τήν ὑπακοή του, οὐρανίων χαρισμάτων καί δω­ρεῶν ἀπό τόν Θεό. Καί τά χαρίσμα­τα αὐτά τά ἀξιο­ποίησε ὁ ὅσιος Ἰά­κωβος ὄχι γιά νά προβληθεῖ καί νά τιμηθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά γιά νά βοηθήσει τούς ἀνθρώ­πους πού τόν πλησίαζαν καί ζητοῦ­σαν κοντά του τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τους.

Ἄν θελήσει κανείς νά ἀναζητήσει ποιός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἔδωσε ὁ Θεός στόν ὅσιο Ἰάκωβο τόσα πολλά πνευματικά χαρίσμα­τα, γιατί τόν ἀξίωσε ὄχι μόνο τοῦ προορατικοῦ καί διορατικοῦ χαρί­σματος, ἀλλά καί τόν ἀξίωσε νά συλλειτουργεῖ καί νά συνομιλεῖ μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους, τούς ὁποί­ους ἔβλεπε μέ τά χοϊκά μάτια του μέσα στόν ναό, δέν θά δυσκολευθεῖ νά τόν βρεῖ. Γιατί ὁ λόγος αὐτός γίνεται ἐμφανής ἀπό τό προσω­νύμιο, τό ὁποῖο ἔδωσε ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν στόν σύγχρονο αὐτόν καί θαυματουργό ἅγιο τῆς Ἐκκλη­σίας μας.

Τό προσωνύμιο αὐτό προέρχεται ἀπό μία συνήθεια πού εἶχε ὁ ὅσιος νά ζητᾶ ἀπό τούς ἀνθρώπους συγ­χώρηση. Ἔτσι πολλοί προσθέτουν στό ὄνομά του, προκειμένου νά διακρίνεται ἀπό τούς ὁμωνύμους του ἁγίους, τό προσωνύμιο τοῦ «μέ συγχωρεῖτε».

Μπορεῖ νά φαντασθεῖ κανείς ὅτι ἕνας ὅσιος, ὅπως ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, θά ἔκανε κάτι γιά τό ὁποῖο θά εἶχε λόγο νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τούς ἀνθρώπους γύρω του; Ἀσφα­λῶς ὄχι, ἄν λάβει κανείς μάλιστα ὑπόψη του ὅτι οἱ περισσότεροι ἄν­θρωποι ἦταν νεώτεροί του, ἦταν ὑποτακτικοί του, ἦταν πνευματικά του τέκνα. Καί ὅμως ὁ ὅσιος Ἰά­κωβος ζητοῦσε ἀπό ὅλους καί γιά τά πάντα συγγνώμη, γιατί ἡ ταπει­νή καί διακριτική του ψυχή δέν ἤθελε οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστο νά στενο­χωρεῖ ἤ νά θλίβει τόν ἄλλο ἄνθρω­πο, ἤθελε νά ζητᾶ συγγνώμη, ἀκόμη καί ἄν δέν ἔπταιε σέ τίποτε. Ἀλλά ζητοῦσε συγγνώμη καί γιά νά διδάσκει στόν συνομιλητή του τήν ταπείνωση καί τήν ὠφέλεια πού ἀποκομίζει ἡ ψυχή μέ τή συγ­γνώ­μη.

Τό «μέ συγχωρεῖτε», τό ὁποῖο ἔλε­γε ὁ ὅσιος Ἰάκωβος συνεχῶς, ἦταν ἔκφραση τῆς ταπεινόφρονος ψυ­χῆς του, ἔκφραση τῆς μυστικῆς μετα­νοίας μέσα στήν ὁποία ζοῦσε καθημερινά ὁ ὅσιος, καί αὐτή ἡ ὁποία εἵλκυε τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀκόμη περισσότερο στήν ψυχή του, διότι ὁ Θεός «ταπεινοῖς δίδωσι χά­ριν» καί τούς ταπεινούς δοξάζει καί ἐδῶ στή γῆ καί πολύ περισσό­τερο στόν οὐρανό.

Ἀσφαλῶς καί ἡ ταπεινοφροσύνη ἦταν μία μόνο ἀπό τίς πολλές ἀρ­ε­τές τίς ὁποῖες διέθετε ὁ ὅσιος Ἰά­κωβος, εἶναι ὅμως μία ἀπό αὐτές πού θά μπορούσαμε εὐκολότερα ἀπό τίς ἄλλες νά μιμηθοῦμε, θέλο­ντας νά τιμήσουμε πραγματικά τόν σύγχρονο αὐτό ἅγιο. Διότι, ἐάν μᾶς φαίνεται δύσκολη ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ προ­σευ­χή, ἡ λιτότητα καί ἀσκητικότητα τῆς ζωῆς τοῦ ὁσίου Ἰακώβου· ἄν δέν μποροῦμε νά νικήσουμε τήν ἀγάπη μας γιά τά ὑλικά πράγματα καί τήν ἀνάπαυση τοῦ σώματός μας, μποροῦμε ἴσως πιό εὔκολα νά ἐπιδιώξουμε τήν ταπείνωση χρησι­μοποιώντας τόν τρόπο τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰακώβου, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἐπιτελοῦμε σήμερα. Μπο­ροῦμε νά τήν ἐπιδιώξουμε, ἐξα­σκώντας τόν ἑαυτό μας νά ἐπα­ναλαμβάνει σέ κάθε εὐκαιρία τήν προσφιλῆ φράση τοῦ ὁσίου Ἰακώ­βου. Νά λέμε «μέ συγχωρεῖτε» πρός ὅλους, νά κατακλείουμε τόν λόγο μας μέ τό «μέ συγχωρεῖτε», νά τό ἐπαναλαμβάνουμε πρός τούς οἰκείους μας, πρός τούς ἀδελφούς μας, μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκ­κλησία καί πρίν νά προσέλθουμε στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι­στίας. Καί ὅταν συνηθίσουμε νά τό λέμε, ἔστω καί χωρίς νά τό αἰσθα­νόμεθα στήν ἀρχή, ἡ ψυχή μας θά ἐξοικειωθεῖ προοδευτικά καί θά ἀρχίσει νά τό συνειδητοποιεῖ καί νά ἐξετάζει τόν ἐσωτερικό της κό­σμο, γιά νά δεῖ ἐάν ὄντως φταίει, καί ἔτσι θά ἀρχίσει νά ταπεινώ­νεται.

Καί τότε θά ἀρχίσουμε καί ἐμεῖς νά αἰσθανόμεθα τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας καί θά δοῦμε νά ἀλλάζει καί πρακτικά ἡ ζωή μας, γιατί ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει μάθει νά λέει «μέ συγχωρεῖτε», εἶναι εἰρη­νικός, εἶναι πράος, εἶναι ταπεινός, ἔχει ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους καί ὑπομονή.

Ἔτσι, λοιπόν, ἐάν τιμοῦμε τόν ὅσιο Ἰάκωβο, τόν πνευματοφόρο καί χαρισματοῦχο ὄντως ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, ἄς προσπαθήσουμε νά τόν μιμηθοῦμε, ἀκολουθώντας τό παράδειγμά του. Κι ἄν ἐμεῖς ζη­τοῦμε συγχώρηση ἀπό τούς ἀδελ­φούς μας, τότε εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἔχουμε καί τή συγχώρηση καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θά προοδεύ­σου­με πνευματικά στή ζωή μας καί θά κερδίσουμε καί διά πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τή σωτηρία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Νικόλαου στην Ενορία της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Την εορτή του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας εόρτασε η αγιοτόκος Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τον ομώνυμο, περικαλλή και νεόδμητο Ιερό Ενοριακό Ναό στην...

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική ιεροπρέπεια εορτάστηκαν τα Σεπτά Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κορίνθου χοροστάτησε κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, το απόγευμα της Δευτέρας, 5...

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου στhν Μητρόπολη Καστορίας

Τόν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο τίμησε ἡ Μητρόπολη Καστοριᾶς. Στήν βυζαντινή πόλη τῆς Καστοριάς ὑπάρχουν δεκατρία Ἱερά Παρεκκλήσια ἀφιερωμένα στόν Ἅγιο Νικόλαο. Τήν Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου...

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν πόλη τῶν Πατρῶν

Mέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, ἑορτάσθη ἡ πανέορτος μνήμη, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπάρτης

Τη μνήμη του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας τίμησε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και στη Σπάρτη πανηγύρισε με εκκλησιαστική...

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ενορία του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος πανηγύρισε τον Προστάτη της Άγιο Νικόλαο Αρχιεπίσκοπο Μύρων τον θαυματουργό. Στον Μεγάλο Εσπερινό της εορτής, την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ζωγραφίζοντας τον Άγιο Νικόλαο»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στη Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η Ιερά μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ο Σεβασμιώτατος...

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΔΕΣΣΗΣ

Στις προσωρινές εγκαταστάσεις της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Γιαννιτσών βρέθηκε το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και...

«Νέες Υποτροφίες σε Φοιτητές από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» απένειμε, «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη», στις 7-12-2022, 4 υποτροφίες σε Μεσσηνίους νεοεισαχθέντες...

Ανεπίτρεπτες πρακτικές υποψήφιων Μητροπολιτών για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο (ηχητικό)

Αποκαλυπτικός για άλλη μια φορά ο θεολόγος κ. Θεόδωρος Κυριακού. Μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr, αυτήν την φορά έκανε λόγο για πρακτικές που δεν συνάδουν με το...
video

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ποιος και γιατί πρέπει να είναι (ΒΙΝΤΕΟ)

O διευθυντής του Interstellar Institute Λευκωσίας Αχιλλέας Κεντώνης, εξηγεί γιατί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, είναι ο μόνος που μπορεί να...

Τα ονομαστήρια του Επισκόπου Αμαθούντος

Στις 6 Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησια εορτάζει την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Αυτή την μέρα άγει...

H πανήγυρις του Καθεδρικού Ναού της Μητροπόλεως Ταμασού

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον...

Επανήρχισαν οι συναντήσεις του «Σχολείου Οικογένειας» στην Ερμούπολη

Άρχισε και πάλι μετά από μεγάλα διαστήματα παύσης, λόγω τής πανδημίας , να λειτουργεί κανονικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου το «Σχολείο Οικογένειας». Η επανέναρξη...