Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατού.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διό μή παύσῃ πρεσβεύων ὑπέρ τῶν τιμώντων τήν μα­­καρίαν σου ἄθλησιν».

Στή χορεία τῶν ἁγίων μαρτύρων πού ὡς νέφος καλύπτουν τή στρα­τευ­ο­μέ­νη Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ καί ὅλους ἐμᾶς τούς πι­στούς πού ζοῦμε καί ἀγω­­νι­ζό­μαστε «τόν κα­λόν ἀγῶνα τῆς πίστεως» τιμητι­κή θέση κατέ­χει ὁ ἅγιος πού ἑορτά­ζου­με σή­με­ρα, ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος.

Καί ἡ θέση του ὀφείλεται στόν γεν­ναῖο ἀγώνα του καί στόν διπλό στέ­φανό του. Γιατί ὁ ἅγιος Ἐλευ­θέριος δέν ἀπολαμβάνει στό οὐρα­νό μόνο τή δόξα τῶν μαρ­τύρων, ἀπολαμβάνει ταυ­τόχρονα καί τόν μισθό τῶν φρονίμων καί πιστῶν οἰκο­νόμων τοῦ Κυρίου, οἱ ὁ­ποῖοι, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ἀνα­δείχθηκαν ἐπί γῆς πι­στοί καί συνεπεῖς διάκονοι τοῦ Κυ­ρίου, κατέστησαν «ἐπί πολλῶν» στόν οὐρανό, καί ἀπολαμβάνουν τά ἀγα­θά τοῦ Θεοῦ, «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκου­σε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώ­που οὐκ ἀνέβη».

Δέν θά ἤθελα ὅμως σή­μερα νά σταθῶ στά περι­στα­τικά τῆς ζωῆς καί τοῦ μαρ­τυρίου τοῦ ἁγίουἘλευ­θερίου, πού πιστεύω πώς εἶναι σέ ὅλους σας γνωστά.Θά ἤθελα νά σταθῶ γιά λίγο στήν ἐπί­κληση μέ τήν ὁποία καταλήγει τό ἀπο­λυτί­κιό του· «διό μή παύσῃ πρεσβεύων ὑπέρ τῶν τιμώ­ντων τήν μακα­ρίαν σου ἄθλησιν».

Ἡ ἐπίκληση τῶν πρε­σβειῶν τῶν ἁγί­ων εἶναι συνηθισμένη τό­σο μέ­σα στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, στούς ὕμνους, στίς εὐ­χές καί στίς ἀκολου­θίες της, ὅσο καί στήν καθημε­ρινή ζωή τοῦ κα­θε­νός μας. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἐπι­κα­λούμεθα τούς ἁγίους, πού ζητοῦμε τίς πρεσβεῖες τους καί τή μεσιτεία τους.

Γιά ποιό λόγο ὅμως τίς ζητοῦμε; Ποιά εἶναι ἡ ση­μασία τους καί ποιά ἡ ἰσχύς τους στή ζωή καί στόν πνευ­­ματικό μας ἀγώνα;

Ἡ ἐπίκληση τῶν ἁγίων εἶναι μία εὐλογημένη συ­νή­θεια πού ἐπικρά­τησε ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρό­νια, τότε πού ὁ σύνδεσμος τῶν πιστῶν μέ τούς ἁγίους ἦταν πολύ στενότερος καί πολύ πιό προσω­πι­κός ἀπό ὅ,τι εἶναι σήμερα. Οἱ μάρ­τυρες ἦταν σάρκα ἀπό τή σάρκα τῆς Ἐκκλησίας· ἦταν γνωστοί, συγγε­νεῖς, οἰ­κεῖ­οι μέ τά μέλη τῆς χρι­στι­α­­νι­κῆς κοινότητος τῆς πό­λεώς τους. Λίγο πρίν ἀπό τό μαρτύριό τους μετεῖχαν στίς ἱερές συνάξεις, στίς λειτουργίες· ἦταν πρόσωπα πού δέν μποροῦσαν οἱ πι­στοί νά τά ξεχάσουν. Πί­στευαν ἀκόμη ὅτι κα­θώς ἐπέτυχαν μέ τό μαρτύριο καί τήν ὁμολογία τους αὐ­τό πού καί οἱ ἴδιοι πο­θοῦ­σαν καί ἐπεδίωκαν, νά φθά­σουν δηλαδή κοντά στόν Θεό, ἦταν φυσικό νά διαθέτουν θάρρος καί παρ­ρησία ἐνώ­πιον τοῦ Θεοῦ χάριν τοῦ ὁποίου πρό­σφε­ραν τή ζωή τους. Αὐτός, λοιπόν, ὁ στενός σύνδε­σμος ἀνάμεσα στά μέλη τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας καί στά μέλη τῆς ἐπουράνιας Ἐκ­κλη­σίας καί πα­ράλληλα ἡ βεβαιότητα πού πήγαζε ἀπό τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὅποιος μέ ὁμολογήσει, θά τόν ὁμο­λο­­γήσω καί ἐγώ ἐνώπιον τοῦ Πα­τρός μου τοῦ ἐν οὐρα­νοῖς, ἦταν πού ἔκανε τούς πρώτους χρι­στια­νούς νά στρέφονται πρός τούς μάρ­τυρες καί τούς ἁγίους καί νά ζη­τοῦν τή βοήθεια καί τή μεσιτεία τους.

Τήν πίστη αὐτή τῶν πρώ­των χρι­στια­νῶν καλλιέρ­γη­σε ἡ Ἐκκλησία καί στούς ἑπόμενους αἰῶνες, ἀφε­νός γιατί καλ­λιερ­γεῖ στίς ψυχές τῶν πιστῶν τό αἴσθη­μα τῆς ἑνότη­τος μέ τή θριαμ­βεύ­ουσα Ἐκκλησία καί ἀφετέ­ρου γιατί ἀποτελεῖ ἀκλό­νητη πίστη της ὅτι οἱ ἅγιοι ἔχουν πραγματικά παρρη­σία ἐνώπιον τοῦ Θε­οῦ, για­τί τόν εὐαρέστησαν μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό τους, καί ἔτσι μποροῦν μέ τίς πρεσβεῖες τους νά βοηθή­σουν καί τούς ἐπί γῆς ἀγω­νιζομένους ἀδελφούς τους.

Αὐτό τό αἴ­σθη­μα τῆς ἑνότητος μέ τούς ἁγίους μας μᾶς βοηθᾶ τά μέγι­στα στήν πνευ­μα­τι­κή μας πορεία. Μᾶς βοηθᾶ, γιατί αἰσθα­νόμεθα πώς μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ἐπι­τύ­χουμε τήν ἁγιότητα, ἀφοῦ καί οἱ ἅγιοι πρίν ἀπό ἐμᾶς τήν ἐπέτυχαν.Μᾶς βοηθᾶ νά ἐπιθυμοῦμε καί ἐμεῖς τόν οὐρανό, ὅπου κα­τοικοῦν οἱ οἰκεῖοι μας ἅγιοι, ὅπως ἐπιθυ­μοῦ­με νά πᾶμε σέ ἕνα ἄλλο τόπο προ­­κειμέ­νου νά συναντή­σου­με τούς κατά σάρκα συγγενεῖς μας. Μᾶς βοη­θοῦν ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλα οἱ πρε­σβεῖες τους, γιατί οἱ ἅγιοι ὡς ἄν­θρω­ποι γνωρίζουν τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλά καί ὡς ἐκλε­κτά τέκνα τοῦ Θεοῦ εἰσα­κού­ο­νται ἀπό τόν Θεό, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού καί ὁ φυσικός πατέρας ἀντα­πο­­κρί­νεται στά αἰτήματα τῶν ὑπά­κου­ων παι­διῶν του. Οἱ ἅγιοι δέν ἔχουν πιά ἀνά­γκη νά ζητήσουν κάτι γιά τόν ἑαυτό τους, γιατί ἀπο­λαμ­βάνουν ὅ,τι περισσότερο καί με­γαλύτερο πόθη­σαν, τόν Θεό, καί τοῦ μεταφέ­ρουν τά δικά μας αἰτή­ματα, γνωρί­ζοντας τίς δυσκολίες πού ἀντιμε­τω­πίζουμε στόν καθη­με­ρινό μας ἀγώνα.

Γι᾽ αὐτό, ἄς παρακαλοῦμε τούς ἁγίους μας, ἄς παρακαλοῦμε καί τόν ἅγιο Ἐλευθέριο, νά μᾶς ἐλευ­θε­ρώσει ἀπό ὅ,τι βασανίζει τόν κα­θένα μας, ἀλλά νά ἐλευθε­ρώσει καί ὅλους μας ἀπό τήν πανδημία πού τόσο καιρό βασανίζει καί ταλαιπω­ρεῖ τήν πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...

Πλήθος λαού στην Παναγία Τρικορφιώτισσα και στο μνήμα της γερόντισσας Παϊσίας

Με τη δέουσα τιμή και κατάνυξη εορτάστηκε και φέτος τον 15Αύγουστο 2022 η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Τρικορφιώτισσας στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος...

Μνημόσυνο Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

Τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων καθώς καί τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου Γέροντος Θεοδώρου Διαμάντη, τελέστηκε χθές 16.08.2022, μετά τό πέρας...

Μνήμη του Αγίου Γερασίμου του Νοταρά του Νέου Ασκητού

Στο Πανηγυρίζον Ι. Ησυχαστήριο Αγ. Γερασίμου Λουτρακίου χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό την Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος ομιλώντας για...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η Υπάτη είναι αγιοτόκος»

Μέσα στο χαρμόσυνο κλίμα της Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με λαμπρότητα εορτάσθηκε σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 η εορτή της Συνάξεως των...

Η πιο εύκολη αμαρτία

Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον; Παραγματικά, τί μπορεί να είναι βαρύτερο απ’ αυτό; Τί άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στη Μονή της μετανοίας του

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, το πρωί της Δευτέρας, 15 Αυγούστου 2022, όρθρου βαθέως, ανεχωρησε για τη Μονή της Μετανοίας του,...

Εὐχή εἰς τήν Κυκκώτισσαν Ἐλεοῦσαν διά τήν σωτηρία της μαρτυρικής ημών νήσου, διά τήν κατάπαυσιν τοῦ...

Κεχαριτωμένη Μῆτερ τοῦ εἰρηνάρχου καί πανευϊλάτου Θεοῦ Λόγου, τοῦ εἰπόντος ἐν τῷ Μυστικῷ Αὐτοῦ Δείπνω «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ...

Η Κοίμησης της Θεοτόκου στην Μονή Κύκκου

Χιλιάδες πιστοί ανηφόρισαν, για άλλη μια χρονιά, τις κορυφές του Τροόδους και πλημμύρισαν, κυριολεκτικά, τις αυλές της Κυρίας Θεοτόκου, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή...

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αρμένιο

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε...