Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατού.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διό μή παύσῃ πρεσβεύων ὑπέρ τῶν τιμώντων τήν μα­­καρίαν σου ἄθλησιν».

Στή χορεία τῶν ἁγίων μαρτύρων πού ὡς νέφος καλύπτουν τή στρα­τευ­ο­μέ­νη Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ καί ὅλους ἐμᾶς τούς πι­στούς πού ζοῦμε καί ἀγω­­νι­ζό­μαστε «τόν κα­λόν ἀγῶνα τῆς πίστεως» τιμητι­κή θέση κατέ­χει ὁ ἅγιος πού ἑορτά­ζου­με σή­με­ρα, ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος.

Καί ἡ θέση του ὀφείλεται στόν γεν­ναῖο ἀγώνα του καί στόν διπλό στέ­φανό του. Γιατί ὁ ἅγιος Ἐλευ­θέριος δέν ἀπολαμβάνει στό οὐρα­νό μόνο τή δόξα τῶν μαρ­τύρων, ἀπολαμβάνει ταυ­τόχρονα καί τόν μισθό τῶν φρονίμων καί πιστῶν οἰκο­νόμων τοῦ Κυρίου, οἱ ὁ­ποῖοι, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον ἀνα­δείχθηκαν ἐπί γῆς πι­στοί καί συνεπεῖς διάκονοι τοῦ Κυ­ρίου, κατέστησαν «ἐπί πολλῶν» στόν οὐρανό, καί ἀπολαμβάνουν τά ἀγα­θά τοῦ Θεοῦ, «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκου­σε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώ­που οὐκ ἀνέβη».

Δέν θά ἤθελα ὅμως σή­μερα νά σταθῶ στά περι­στα­τικά τῆς ζωῆς καί τοῦ μαρ­τυρίου τοῦ ἁγίουἘλευ­θερίου, πού πιστεύω πώς εἶναι σέ ὅλους σας γνωστά.Θά ἤθελα νά σταθῶ γιά λίγο στήν ἐπί­κληση μέ τήν ὁποία καταλήγει τό ἀπο­λυτί­κιό του· «διό μή παύσῃ πρεσβεύων ὑπέρ τῶν τιμώ­ντων τήν μακα­ρίαν σου ἄθλησιν».

Ἡ ἐπίκληση τῶν πρε­σβειῶν τῶν ἁγί­ων εἶναι συνηθισμένη τό­σο μέ­σα στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, στούς ὕμνους, στίς εὐ­χές καί στίς ἀκολου­θίες της, ὅσο καί στήν καθημε­ρινή ζωή τοῦ κα­θε­νός μας. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἐπι­κα­λούμεθα τούς ἁγίους, πού ζητοῦμε τίς πρεσβεῖες τους καί τή μεσιτεία τους.

Γιά ποιό λόγο ὅμως τίς ζητοῦμε; Ποιά εἶναι ἡ ση­μασία τους καί ποιά ἡ ἰσχύς τους στή ζωή καί στόν πνευ­­ματικό μας ἀγώνα;

Ἡ ἐπίκληση τῶν ἁγίων εἶναι μία εὐλογημένη συ­νή­θεια πού ἐπικρά­τησε ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρό­νια, τότε πού ὁ σύνδεσμος τῶν πιστῶν μέ τούς ἁγίους ἦταν πολύ στενότερος καί πολύ πιό προσω­πι­κός ἀπό ὅ,τι εἶναι σήμερα. Οἱ μάρ­τυρες ἦταν σάρκα ἀπό τή σάρκα τῆς Ἐκκλησίας· ἦταν γνωστοί, συγγε­νεῖς, οἰ­κεῖ­οι μέ τά μέλη τῆς χρι­στι­α­­νι­κῆς κοινότητος τῆς πό­λεώς τους. Λίγο πρίν ἀπό τό μαρτύριό τους μετεῖχαν στίς ἱερές συνάξεις, στίς λειτουργίες· ἦταν πρόσωπα πού δέν μποροῦσαν οἱ πι­στοί νά τά ξεχάσουν. Πί­στευαν ἀκόμη ὅτι κα­θώς ἐπέτυχαν μέ τό μαρτύριο καί τήν ὁμολογία τους αὐ­τό πού καί οἱ ἴδιοι πο­θοῦ­σαν καί ἐπεδίωκαν, νά φθά­σουν δηλαδή κοντά στόν Θεό, ἦταν φυσικό νά διαθέτουν θάρρος καί παρ­ρησία ἐνώ­πιον τοῦ Θεοῦ χάριν τοῦ ὁποίου πρό­σφε­ραν τή ζωή τους. Αὐτός, λοιπόν, ὁ στενός σύνδε­σμος ἀνάμεσα στά μέλη τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας καί στά μέλη τῆς ἐπουράνιας Ἐκ­κλη­σίας καί πα­ράλληλα ἡ βεβαιότητα πού πήγαζε ἀπό τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὅποιος μέ ὁμολογήσει, θά τόν ὁμο­λο­­γήσω καί ἐγώ ἐνώπιον τοῦ Πα­τρός μου τοῦ ἐν οὐρα­νοῖς, ἦταν πού ἔκανε τούς πρώτους χρι­στια­νούς νά στρέφονται πρός τούς μάρ­τυρες καί τούς ἁγίους καί νά ζη­τοῦν τή βοήθεια καί τή μεσιτεία τους.

Τήν πίστη αὐτή τῶν πρώ­των χρι­στια­νῶν καλλιέρ­γη­σε ἡ Ἐκκλησία καί στούς ἑπόμενους αἰῶνες, ἀφε­νός γιατί καλ­λιερ­γεῖ στίς ψυχές τῶν πιστῶν τό αἴσθη­μα τῆς ἑνότη­τος μέ τή θριαμ­βεύ­ουσα Ἐκκλησία καί ἀφετέ­ρου γιατί ἀποτελεῖ ἀκλό­νητη πίστη της ὅτι οἱ ἅγιοι ἔχουν πραγματικά παρρη­σία ἐνώπιον τοῦ Θε­οῦ, για­τί τόν εὐαρέστησαν μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό τους, καί ἔτσι μποροῦν μέ τίς πρεσβεῖες τους νά βοηθή­σουν καί τούς ἐπί γῆς ἀγω­νιζομένους ἀδελφούς τους.

Αὐτό τό αἴ­σθη­μα τῆς ἑνότητος μέ τούς ἁγίους μας μᾶς βοηθᾶ τά μέγι­στα στήν πνευ­μα­τι­κή μας πορεία. Μᾶς βοηθᾶ, γιατί αἰσθα­νόμεθα πώς μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ἐπι­τύ­χουμε τήν ἁγιότητα, ἀφοῦ καί οἱ ἅγιοι πρίν ἀπό ἐμᾶς τήν ἐπέτυχαν.Μᾶς βοηθᾶ νά ἐπιθυμοῦμε καί ἐμεῖς τόν οὐρανό, ὅπου κα­τοικοῦν οἱ οἰκεῖοι μας ἅγιοι, ὅπως ἐπιθυ­μοῦ­με νά πᾶμε σέ ἕνα ἄλλο τόπο προ­­κειμέ­νου νά συναντή­σου­με τούς κατά σάρκα συγγενεῖς μας. Μᾶς βοη­θοῦν ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλα οἱ πρε­σβεῖες τους, γιατί οἱ ἅγιοι ὡς ἄν­θρω­ποι γνωρίζουν τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλά καί ὡς ἐκλε­κτά τέκνα τοῦ Θεοῦ εἰσα­κού­ο­νται ἀπό τόν Θεό, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού καί ὁ φυσικός πατέρας ἀντα­πο­­κρί­νεται στά αἰτήματα τῶν ὑπά­κου­ων παι­διῶν του. Οἱ ἅγιοι δέν ἔχουν πιά ἀνά­γκη νά ζητήσουν κάτι γιά τόν ἑαυτό τους, γιατί ἀπο­λαμ­βάνουν ὅ,τι περισσότερο καί με­γαλύτερο πόθη­σαν, τόν Θεό, καί τοῦ μεταφέ­ρουν τά δικά μας αἰτή­ματα, γνωρί­ζοντας τίς δυσκολίες πού ἀντιμε­τω­πίζουμε στόν καθη­με­ρινό μας ἀγώνα.

Γι᾽ αὐτό, ἄς παρακαλοῦμε τούς ἁγίους μας, ἄς παρακαλοῦμε καί τόν ἅγιο Ἐλευθέριο, νά μᾶς ἐλευ­θε­ρώσει ἀπό ὅ,τι βασανίζει τόν κα­θένα μας, ἀλλά νά ἐλευθε­ρώσει καί ὅλους μας ἀπό τήν πανδημία πού τόσο καιρό βασανίζει καί ταλαιπω­ρεῖ τήν πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Τιμοθέου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη...

Τον βλαστό της Όσιο Μάξιμο τον Γραικό ετίμησε η Άρτα

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, το πρωΐ, συνελειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, επί τη μνήμη...

Ο Φθιώτιδος Συμεών τίμησε τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως

Τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, έναν εκ των στενών συνεργατών του τίμησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Άμεσα τα αντανακλαστικά του Αρχιεπισκόπου – Σε αργία μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη κληρικός

Με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ο κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη χθες κατόπιν καταγγελίας για...

Εις αιώνιον μνημόσυνον Παρθενίας Μοναχής, Ηγουμένη Ιεράς Μονής Σταγιάδων

Με την ευκαιρία της τέλεσης του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου της αδελφής μου Μοναχής Παρθενίας, θα ήθελα να πω εις μνήμη της λίγα λόγια για τη...

Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής της Ορδοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού        Ως μια από τις σπουδαιότερες μορφές της Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Μέγας θεολόγος,...

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός: Ο πολύπαθος φωτιστής της Ρωσίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Την σκοτεινή περίοδο της τουρκοκρατίας, ευδόκησε ο Θεός να τη φωτίσουν πνευματικές προσωπικότητες, λαμπροί πνευματικοί φάροι, εφάμιλλοι των μεγάλων...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η διάλυση των Μονών ήταν η μεγαλύτερη πράξη αγνωμοσύνης του Έθνους μας»

Την χαρά και την πνευματική αγαλλίαση της Αναστάσεως γεύθηκαν απόψε εν μέσω χειμώνος, χιονιού και ψύχους οι κάτοικοι της ορεινής Δυτικής Φθιώτιδος, αλλά και...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης ευλόγησε την βασιλόπιτα του 10ου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Μέσα σε ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, παρ’ όλα τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα που επικρατούν, πραγματοποιήθηκε στον 10ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων, η κοπή...

Σεβασμιώτατε…. σας ευχαριστούμε για ό,τι έχετε προσφέρει

Την πατρική ευλογία και τις ευχές για υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά έδωσε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκεπτόμενος για...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός επί τη μνήμη του εξ Άρτης Οσίου Μαξίμου του Γραικού, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό...
video

Ένας από εσάς είναι ο Μεσσίας

Ένας από εσάς είναι ο Μεσσίας. Ένας από εσάς είναι ο Χριστός. Ένας σοφός παρόλο που δεν ήταν ορθόδοξος συμβουλεύει έναν ηγούμενο. Η συμβουλή...

«Να αναζητήσουμε την ησυχία και την ευθυμία»

Στον μοναδικό Ιερό Ναό σε όλη την Φθιώτιδα, ο οποίος τιμάται στον  Όσιο Ευθύμιο τον Μέγα, στο χωριό Αγία Παρασκευή Λοκρίδος στις παρυφές του...

Εύχου δέσποτα για όλα τα στελέχη της Μονάδας

Στη Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού-Σμήναρχου κ. Σωτηρίου Ταμπάνα. Ο Ποιμενάρχης μας ευλόγησε τη...

Πειραιώς: «Άμεση ανάγκη να συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδος. Όχι Σύνοδος Προκαθημένων»

Στον ραδιοφωνικό σταθμό 989 ALPHA RADIO και στην εκπομπή του δημοσιογράφου κ.Δήμου Βερύκιου «Γεωπολιτικά παίγνια», μίλησε χθες Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...