Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σκέπης, αλλά και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε επίσημη Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀνάμνησιν ἐπιτελοῦμεν ἔργου θαυμαστοῦ καί μεγάλου». Τά μεγάλα ἔργα ἀφήνουν στήν ἱστορία ἕνα ἀναλλοίωτο ἴχνος, ἀφήνουν μία ἰσχυρή ἀνάμνηση, τήν ὁποία δέν σβύνει ὁ χρόνος ἀπό τόν νοῦ καί τήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων.

Καί ἕνα τέτοιο ἔργο, μεγάλο καί θαυμαστό, ἀναμιμνησκόμεθα σή­με­ρα, ἑορτάζοντας μία διπλῆ ἑορ­τή καί μία διπλῆ ἐπέτειο. Ἑορ­τά­ζοντας ἀφενός τή φωτοφόρο Σκέ­πη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί ἀφετέρου τήν ἡρωική ἀντίσταση τῶν πατέ­ρων μας ἔναντι τῶν Ἰταλῶν καί τῶν συμμάχων τους, οἱ ὁποῖοι κή­ρυξαν τόν πόλεμο στή χώρα μας, ἐπειδή δέν ἤθελε νά συμβιβασθεῖ μέ τίς ἀπαιτήσεις καί τίς διεκδι­κή­σεις τους.

Οἱ δύο αὐτές ἑορτές, οἱ δύο αὐτές ἐπέτειοι, δέν εἶναι ἀνεξάρτητες με­­ταξύ τους. Ἀποτελοῦν τίς δύο ὄψεις τοῦ μεγάλου καί θαυμαστοῦ ἔργου, τοῦ ὁποίου τήν ἀνάμνηση ἐπιτελοῦμε. Ἀποτελοῦν τίς δύο ὄψεις τοῦ θαύματος πού ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς ἔπος τοῦ 1940 καί δόξασε τήν πατρίδα καί τό Ἔθνος μας.

Ὀγδόντα χρόνια συμπληρώνο­νται φέτος ἀπό ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες, παρά τίς ἔκτακτες καί δυσχερεῖς συνθῆκες πού ἐπι­κρα­τοῦσαν, καθώς ἡ πατρίδα μας ἀντιμετώπισε αἰφνιδιαστικά μία ἄδικη καί ἀπρόκλητη ἐπίθεση, οἱ πατέρες μας, τό Ἔθνος ὁλόκληρο, μέ ὑψηλό φρόνημα καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὑπερασπίζεται τό δίκαιο καί μπορεῖ νά στηρίζεται στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπερ­μάχου Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου, στήν ὁποία πά­ντοτε κατέφευγε, ἀγωνίσθηκε γιά νά μήν παραδώσει τήν αἱματοβαμ­μένη γῆ τῆς πατρίδος μας στόν κατακτητή.

Ἡ θέληση τῶν προγόνων μας νά ὑπερασπισθοῦν μέ ὅλα τά μέσα καί μέ τή θυσία ἀκόμη τῆς ζωῆς τους τήν πατρώα γῆ καί ἡ ἐμπιστοσύνη τους στήν Παναγία Παρθένο, ἄλ­λα­ξαν τήν ἐξέλιξη τῶν πραγμά­των, ἄλλαξαν τή ροή τῆς ἱστορίας. Μετέβαλαν μία πολεμική σύ­γκρου­ση ἑνός δυνατοῦ ἐχθροῦ μέ ἕνα μικρό καί ἀδύνατο, ἀπό πλευ­ρᾶς ἀριθμῶν καί ἐξοπλισμῶν, ἔθνος, σέ ἕνα μεγάλο θαῦμα, σέ ἕνα ἔργο θαυμαστό καί μεγάλο. Γιατί δέν ἦταν μόνο ὁ ἡρωισμός καί ἡ αὐτοθυσία τῶν προγόνων μας πού ἀνέδειξαν τό ἔργο τῆς ἀντιστάσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν προσβολή τῶν ἐχθρῶν μας καί τό ἔκαναν μεγάλο καί θαυ­μαστό, ἀλλά ἦταν καί ἡ θαυμαστή ἐπέμβαση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, πού τήν ἔβλεπαν ὅλοι, ἐχθροί καί φίλοι, πού τήν ἔβλεπαν οἱ στρα­τιῶτες μας καί οἱ γυναῖκες τῆς Πίνδου, μεταφέροντας τρόφι­μα καί ὑλικά στόν στρατό μας, πού τήν ἔνιωθαν νά τούς προστατεύει ἀπό τά ὅπλα τῶν ἀντιπάλων καί τίς ἀντίξοες και­ρι­κές συνθῆκες, πού τήν αἰσθανόταν νά τούς καλ­ύ­πτει μέ τό μαφόριό της ἀπό τίς ἀεροπορικές ἐπιθέσεις, καί νά γίνε­ται καί γιά ὅσους πολεμοῦσαν στήν πρώτη γραμμή καί γιά ὅσους ἀγωνιζόταν στά μετόπισθεν «σκέ­πη πλατυτέρα νεφέλης», σκέπη προστατευτική ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε ἀπειλή.

Τό μεγάλο, λοιπόν, καί θαυμαστό ἔργο τοῦ ὁποίου «ἀνάμνησιν ἐπι­τε­λοῦμε» εἶναι ὁ ἄθλος τόν ὁποῖο ἐπέτυχαν οἱ πρόγονοι μας, τόν ὁποῖο ἐπέτυχε ὁ Ἑλληνισμός, ὑπό τή σκέπη τῆς Παναγίας μας, ὑπό τή σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Ἔθνους μας. Εἶναι αὐτό τό ὁποῖο, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱστο­ρία, ἐπιτυγχάνουμε σέ ὅλες τίς κρίσ­ιμες στιγμές τῆς ἱστορικῆς μας πορείας, ὅταν, ἑνωμένοι μεταξύ μας, ἀναθέτουμε μέ ἐμπιστοσύνη τόν ἀγώνα μας γιά τά δίκαια τῆς πατρίδος μας στόν παντοδύναμο Θεό καί στήν ἀκαταίσχυντη προ­στα­σία τῆς Παναγίας μας.

Καί αὐτό δέν θά πρέπει νά τό ξε­χνοῦμε ποτέ, γιατί διαφορετικά ἡ ἐθνική μας ἑορτή θά εἶναι μία ἀνά­μνηση χωρίς περιεχόμενο, χω­ρίς νόημα, χωρίς προοπτική. Θά εἶναι μία ἱστορία τοῦ παρελθόντος χωρίς ἀξία γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Ὅμως τό παρελθόν ἔχει μεγαλύτερη ἀξία, ὅταν φωτίζει τό σήμερα καί τό αὔριο. Καί τό παρελ­θόν πού μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ σημερινή ἐθνική ἐπέτειος ἔχει ἀκόμη μεγαλύτερη ἀξία, γιατί μᾶς δείχνει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μπο­ροῦμε νά ὑπερβοῦμε τίς δυ­σκο­­λίες τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλ­λοντος.

Ὅλοι γνωρίζουμε τίς δυσκολίες καί τίς προκλήσεις πού ἀντιμετω­πί­ζουμε καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος αὐτή τήν περίοδο. Γι᾽ αὐτό καί ἄς ἐνστερνισθοῦμε ὅλοι τό μή­νυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας, τό μήνυμα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας, καί ἄς μείνουμε ἑνωμένοι ὡς ἄτομα, ὡς κοινωνία καί ὡς Ἔθνος, ὑπό τήν κραταιά προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου. Καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ Παναγία μας θά μᾶς προστατεύσει καί θά μᾶς δια­φυλάξει ἀσινεῖς καί αὐτή τή φορά, καί μέ τή χάρη της καί μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ θά μπορέσουμε νά ὑπερνικήσουμε τίς δυσκο­λίες τῆς παρούσης συγκυ­ρίας, ἐσω­­­τερικές καί ἐξωτερικές, καί νά δείξουμε γιά ἀκόμη μία φορά ὅτι θέλουμε καί μποροῦμε νά προ­στα­τεύσουμε τά δίκαια τῆς πατρίδος μας καί εἴμεθα ἕτοιμοι νά τήν ὑπερασπισθοῦμε, ἀπομα­κρύ­­νοντας κάθε «ὑβριστήν καί ὑπε­­ρήφανον» πού ἐποφθαλμιᾶ τή γῆ τῶν πατέ­ρων μας καί ἀμφισβη­τεῖ τήν ἐθνική μας κυριαρχία καί καταπατᾶ ἀπροκάλυπτα τά δίκαιά μας. Ὅλοι μαζί ἑνωμένοι μποροῦμε νά κάνουμε καί ἕνα νέο θαῦμα ἐναντίον ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐπιβουμεύονται τά δίκαιά μας καί τήν πατρίδα μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο στη μνήμη του αειμνήστου φίλου του Δημητρίου Τσώλη τέλεσε ο Μητρ. Σύρου

Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ συνευχήθηκε σήμερα το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου, στην Άνω Μερά Μυκόνου, κατα την τέλεση της Θ....

53 έτη στο πηδάλιο της I.M. Καρυστίας ακούραστος λειτουργός του επίγειου θυσιαστηρίου

Μέσα  στο εόρτιο κλίμα του μήνος Δεκεμβρίου πρίν πεντήκοντα τρία έτη ο εκ Κοσμά της Κυνουρίας καταγόμενος  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ...
video

Πώς είδα τον Όσιο Πατάπιο – Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Πώς είδα τον Όσιο Πατάπιο. Ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε στις Θήβες της Αιγύπτου. Ο Όσιος εγκατέλειψε γονείς, πλούτη και την εγκόσμια ζωή και εγκαταβίωσε...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ανακοινώνεται ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του κατά...

Σε ηλικία 43 ετών εκοιμήθη εν Κυρίω ο Πρωθιερεύς του Ι. Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσου

Με τα αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Βερνέζου, Πρωθιερέως του Ι. Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσου...

Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;

Μετά απο συνενοήση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο , ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες στην έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου...

Η εορτή του Οσίου Παταπίου στη Βυζαντινή Βέροια

Στις 8 Δεκεμβρίου η Αγίας μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Παταπίου και ως εκ τούτου πανηγυρίζει το βυζαντινό Παρεκκλήσιο του Οσίου Παταπίου (15ου αιώνος)...

Τρισάγια σε προκατόχους και ευεργέτες του τέλεσε ο Μητρ. Κορίνθου

Με αφορμή την εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Ιερομάρτυρος Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος,...

Ενημέρωση Αρχιεπισκόπου για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Ιδρύματος Μυκηναϊκού Πολιτισμού με την Μητρόπολη Φθιώτιδος

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Μυκηναϊκού Πολιτισμού κ. Χριστοφίλη Μαγγίδη είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ι.Μ. Πέτρας

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη εόρτασε η πόλις του Αγίου Νικολάου τον Έφορο και Πολίουχο της Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας και Προστάτη...

Πλήθος Μυκονίων πιστών τίμησε την μνήμη του Οσίου Παταπίου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ χοροστάτησε απόψε στον Εόρτιο Εσπερινό επί τη ιερά μνήμη του Οσίου Παταπίου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Άνω Μερά...

Ο Μητροπολίτης Βρεσθένης στην Άνδρο για τον Άγιο Νικόλαο

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Γαυρίου 'Άνδρου, στον οποίο η Ηγουμενεύουσα της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, Μοναχή Παρθενια, είχε διακομίσει ιερά λείψανα,...

Φιαλίδιο με αίμα του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Παναγία Δοβρά. Αρχιερατική Παράκληση

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, στον...

Ποιμαντορική Επίσκεψη Μητροπολίτου Κλεόπα στην Ισλανδία

Την 4η ποιμαντορική επίσκεψη του στην Ισλανδία πραγματοποίησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, από την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021 έως...

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς των Δελφών και Αμφίσσης. Την παραμονή της...