Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ὀρ­θό­δο­ξη εἰ­κό­να, ὡς θε­ο­λο­γι­κή γλώσ­σα, «μι­λά­ει», μᾶς διδάσκει, μᾶς παιδαγωγεῖ, μᾶς ἀναπαύει, μᾶς στηρίζει, καί μᾶς κα­λεῖ σέ συ­να­ντή­σεις.

Ἡ Εἰ­κό­να τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ, κα­τά πρῶ­τον, ἀ­πο­τε­λεῖ φα­νέ­ρω­ση καί ὁ­ρα­τή πι­στο­ποί­η­ση τῆς ἀ­λή­θει­ας τῆς πί­στε­ώς μας ὅ­τι «Θε­ός ἐ­φα­νε­ρώ­θη ἐν σαρ­κί».  Ὅ­τι ἡ ἀ­πε­ρι­νό­η­τη καί ἀ­χώ­ρη­τη καί ἄ­πει­ρη θεί­α φύ­ση «κε­νοῦ­ται» καί συ­να­ντᾶ τήν πε­πε­ρα­σμέ­νη ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση·  ὅ­τι τό ἄ­κτι­στο συ­να­ντᾶ­ται μέ τό κτι­στό καί ὑ­πάρ­χει μέ τόν τρό­πο τοῦ κτι­στοῦ. Γι­’ αὐ­τό καί ἡ Πεν­θέ­κτη Σύ­νο­δος (691 μ.Χ.) μέ τόν 82ο Κα­νό­να της, προ­κει­μέ­νου νά ὑ­πο­γραμ­μί­σει τήν κε­φα­λαι­ώ­δους ση­μα­σί­ας ἀ­λή­θει­α τῆς θεί­ας ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως, ἀ­πα­γο­ρεύ­ει στό ἑ­ξῆς τήν συμ­βο­λι­κή ἀ­πει­κό­νι­ση τοῦ Ἰ­η­σοῦ μέ τήν μορ­φή τοῦ ἀ­μνοῦ καί ὁ­ρί­ζει: «ἀ­να­στη­λοῦ­σθαι τήν εἰ­κό­να Χρι­στοῦ τοῦ Θε­οῦ ἡ­μῶν, κα­τά τόν ἀν­θρώ­πι­νον χα­ρα­κτῆ­ρα». Μέ τόν τρό­πο αὐ­τό θά εἶ­ναι σέ θέ­ση  οἱ  πι­στοί νά κα­τα­νο­οῦν «τό τῆς τα­πει­νώ­σε­ως ὕ­ψος τοῦ Θε­οῦ

Λό­γου»  καί θά χει­ρα­γω­γοῦ­νται «πρός μνή­μην τῆς ἐν σαρ­κί πο­λι­τείας τοῦ τε πά­θους αὐ­τοῦ καί τοῦ σω­τη­ρί­ου θα­νά­του καί τῆς ἐ­ντεῦ­θεν γε­νο­μέ­νης τῷ κό­σμῳ ἀ­πο­λυ­τρώ­σε­ως».

Σύμ­φω­να, λοι­πόν, μέ τήν Συ­νο­δι­κή ἀ­πό­φα­ση ἡ εἰ­κό­να τοῦ Χρι­στοῦ γί­νε­ται τό­πος φα­νέ­ρω­σης αὐ­τῆς τῆς λυ­τρω­τι­κῆς συ­νά­ντη­σης τοῦ Θε­οῦ μέ τόν ἄν­θρω­πο. Φα­νε­ρώ­νει τήν πί­στη τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας ὅ­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ὁ ἐ­ναν­θρω­πή­σας Θε­ός, ἡ Σαρ­κω­μέ­νη Ἀ­λή­θει­α στήν πλη­ρό­τη­τά της, τήν ὁ­ποί­α ὤ­φει­λε ἡ χρι­στι­α­νι­κή κοι­νό­τη­τα νά τήν δεί­ξη στά μά­τι­α ὅ­λων, γι­ά νά ὑ­πο­γραμ­μί­ζε­ται ἔ­τσι ἡ ἄρ­νη­ση κά­θε ἀ­φη­ρη­μέ­νης καί με­τα­φυ­σι­κῆς σύλ­λη­ψης τῆς θρη­σκεί­ας. Ἀ­λή­θει­α στό ἑ­ξῆς δέν εἶ­ναι μι­ά ἰ­δέ­α ἤ ἕ­να ἀ­φη­ρη­μέ­νο σχῆ­μα, ἀλ­λά συ­γκε­κρι­μέ­νο Πρό­σω­πο πού μπο­ρεῖ νά εἰ­κο­νί­ζε­ται. Ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α μπο­ρεῖ πι­ά ὄ­χι μό­νο νά μι­λάει γι­ά τήν ἀ­λή­θει­α, ἀλ­λά καί νά τήν δεί­χνει: Εἶ­ναι ἡ Εἰ­κό­να τοῦ Χρι­στοῦ. Αὐ­τή εἰ­κο­νί­ζει τό Πρό­σω­πο ἤ τήν Ὑ­πό­στα­ση τοῦ ἔν­σαρ­κου Λό­γου, στήν ὁ­ποί­α συ­να­ντῶ­νται καί ἑ­νώ­νο­νται «ἀ­συγ­χύ­τως» καί «ἀ­δι­α­ιρέ­τως»  ἡ θεί­α καί ἡ ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση.

Ἡ εἰ­κό­να τοῦ Χρι­στοῦ δέν φα­νε­ρώ­νει μό­νο τήν συ­νά­ντη­ση τοῦ Θε­οῦ μέ τόν ἄν­θρω­πο, ἀλ­λ’ ἀ­πο­τε­λεῖ ταυ­τό­χρο­να καί κά­λε­σμα συ­νά­ντη­σης τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τόν Θε­ό. Αὐ­τῆς τῆς δεύ­τε­ρης συ­νά­ντη­σης φα­νε­ρώ­σεις ἀ­πο­τε­λοῦν οἱ Εἰ­κό­νες τῆς Θε­ο­τό­κου καί τῶν Ἁ­γί­ων, τῶν φί­λων τοῦ Θε­οῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...

Ὁ τυφλὸς βλέπει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουνίου 2019, τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν...

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...