του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν ὁποία θεοπρεπῶς θα ἑορτάσουμε δέν μᾶς ἀποστερεῖ τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Παναγία καί μετά τόν θάνατό της δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τόν κόσμο, ἀλλά μέ τήν ἴδια μητρική φροντίδα ἐξακολουθεῖ νά μεσιτεύει εἰς τόν Μονογενῆ της ὑπέρ τῆς κληρονομίας της. «Ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε», διακηρύττει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ ἐν τῷ τάφῳ «μή παθοῦσα τῷ ζωοδόχῳ σώματι διαφθοράν» ζεῖ καί ὑπάρχει στον οὐρανό, ἀφοῦ στή γῆ ἔζησε μέ οὐράνια νοήματα και ὑπῆρξε ἔμψυχος οὐρανός. Ἐκεῖ ἐνεργεῖ γιά τήν ἐπανασύνδεση κάθε ἀνθρώπου μέ τόν Θεό Πατέρα. Μεσιτεύει καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Χριστό καί πρεσβεύει γιά τήν σωτηρία του.

Στήν συνείδησή μας ἡ Παναγία ἔχει καθιερωθεῖ ὡς μεσίτρια πού ἑνώνει τήν γῆ μέ τόν οὐρανό, τον αἰσθητό κόσμο μέ τήν νοητή ὡραιότητα. Ἡ πίστη αὐτή ἀποτυπώνεται στούς ἱερούς Ναούς μας μέ την Πλατυτέρα στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ. Ἐπίσης ἀποτυπώνεται στήν ὑμνολογία στίς ἱερές ἀκολουθίες, στους κανόνες, στα Θεοτοκάρια, στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο και σέ κάθε Θεομητορικό ὕμνο. Ἡ πίστη περί τῆς μεσιτείας της ἐκφράζεται καί διαφαίνεται περισσότερο στίς ἑορτές πού ἀποτελοῦν ἀφορμές καταφυγῆς τῶν Χριστιανῶν στήν σκέπη καί προστασία της. Γέμισαν πάλι αὐτές τίς ἡμέρες οἱ Ναοί ἀπό πιστούς πού ἔψαλλαν κάθε ἀπόγευμα τίς παρακλήσεις τῆς Παναγίας. Τά ἱερά Προσκυνήματα σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία ἐδέχθησαν χιλιάδες προσκυνητές πού ἔσπευσαν νά ἐκζητήσουν τήν προστασία «τῆς μόνης ἀκαταισχύντου ἐλπίδος μας».

Ἡ Παναγία μας εὑρίσκεται πολύ κοντά στόν Θεό. Ἀπό αὐτό τό προνόμιο ἀπορρέει ἡ παρρησία της ἐνώπιόν Του ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων. Πρῶτος καί βασικός σκοπός τῆς μεσιτείας της εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς φθαρτότητος καί ἡ ἐπαγγελία τῆς ἀναστάσεως γιά κάθε ἄνθρωπο. Ὅπως ἀκριβῶς τήν ἔζησε ἐκείνη ἔτσι προσφέρει τόν ἑαυτό της ὡς παράδειγμα καί χειραγωγεῖ μέ τήν ἀγάπη της τόν πιστό στήν ἀναστάσιμη ζωή τῆς σωτηρίας. Τόν πόθο αὐτό ἐκφράζει ἕνας ἀπό τούς ὡραιοτάτους ὕμνους τῆς Παρακλήσεως: «Καί σέ μεσίτριαν ἔχω πρός τόν Φιλάνθρωπον Θεόν μή μοῦ ἐλέγξει τάς πράξεις ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων. Παρακαλῶ σε Παρθένε βοήθησόν μοι ἐν τάχει».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, πού τόσο ἐξυμνεῖ τήν Παναγία γράφει σέ μιά ὁμιλία του ὅτι ἡ Θεοτόκος γίνεται «τοῖς λυπουμένοις εὐμενές Παραμύθιον, πᾶσι τοῖς αἰτοῦσιν ἑτοίμη βοήθεια» (Ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν, P.G. 96, 717ΑΒ). Εἶναι πολύ κοντά στούς ἀνθρώπους. Αἰσθάνεται τόν πόνο καί τίς θλίψεις μας. Ἀγκαλιάζει τούς πάντες καί εἶναι ἕτοιμη μέ τήν παρρησία της πρός τόν Θεό νά λύσει κάθε ἐπώδυνη κατάσταση τῆς ζωῆς. Ἐπιβλέπει ἀπό ψηλά με συμπόνοια καί ὡς φιλόστοργη Μητέρα ἐνδυναμώνει τίς ψυχικές δυνάμεις, θεραπεύει τά σωματικά πάθη, πραΰνει τούς πόνους, γεμίζει τίς ψυχές μέ ἐλπίδα και πίστη. Στίς δοκιμασίες μας καί στίς καταιγίδες τῆς ζωῆς τήν Παναγία ἐπικαλούμεθα κι’ ἐκείνη ἀνταποκρίνεται πάντοτε πρόθυμα. Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματά της καί ἀπερίγραπτες οἱ εὐεργεσίες της. Ἀλήθεια πόση εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στήν μεγάλη εὐεργέτιδά μας Παναγία γιά ὅσα ἀγαθά μᾶς προσέφερε καί μᾶς προσφέρει!

«Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί Θεοτόκε Παρθένε, ἐν σοί γάρ ὁ ἀχώρητος Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, χωρηθῆναι ηὐδόκησε. Μακάριοι ἐσμέν καί ἡμεῖς, προστασίαν σε ἔχοντες ἡμέρας γάρ καί νυκτός πρεσβεύεις ὑπέρ ἡμῶν…» (Ὑπακοή τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως).

Πιό βασανιστικά ἀπό τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος εἶναι τά πάθη τῆς ψυχῆς. Αὐτά κατατρώγουν καθημερινά τήν πνευματική ἰκμάδα καί ἐμποδίζουν την ψυχή νά ζήσει τήν χαρά τῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὁρμές τῶν παθῶν, εἶναι δηλητηριώδη βέλη τοῦ πονηροῦ πού σημαδεύουν καί τραυματίζουν τίς ψυχές. Ὁ ἀδύναμος ἄνθρωπος ἐνδίδει, ὑποκύπτει καί παραδίνεται στην ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας. Ποιος ἄλλος ἀπό τήν Παναγία μπορεῖ νά τόν βοηθήσει; Ποιός ἔχει νά τοῦ προσφέρει τό ἀντίρροπο φάρμακο γιά νά θεραπευθεῖ; Την ὥρα ἐκείνη τοῦ σκότους καί τῆς ἀπελπισίας ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά χαθεῖ. Νά στρέψει τά βλέμματά του στην Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί νά τῆς ψελλίσει μέ ταπείνωση αὐτά τά λόγια: «Πρός τινα καταφύγω ἄλλην Ἁγνή; Ποῦ προσδράμω λοιπόν καί σωθήσομαι; Ποίαν δέ ἐφεύρω καταφυγήν; Ποίαν θερμήν ἀντίληψιν, ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς Σέ μόνην ἐλπίζω, εἰς Σέ μόνην καυχῶμαι καί ἐπί Σέ θαρρῶν κατέφυγον».

Ἡ Παναγία πού ἥνωσε τούς δύο κόσμους δύναται νά ἑνώσει καί τόν ἁμαρτωλό μέ τόν Θεό. «Σύ βοηθός ἁμαρτωλῶν ἀντίληψις καί ρύστις» ψάλλει ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως στίς Ὡδές του πρός τήν Παναγία.

Ὁ θάνατος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά θρηνοῦμε καί νά μοιρολογοῦμε ὅπως πράττουν «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα ἀναστάσεως». Ἐορτάζομε καί πανηγυρίζομε ἕνα θάνατο ἀσυνήθιστο, τόν θάνατο Ἐκείνης πού ἐγέννησε τήν ζωή. Ζωοκοίμητη μετάσταση ὀνομάζουν οἱ θεηγόροι πατέρες την Κοίμηση τῆς Παναγίας γιατί δέν εἶναι φθορά καί ἀφανισμός ἀλλά μετάθεση στόν οὐρανό. «Τήν ζωήν κυήσασα πρός ζωήν μεταβέβηκεν».

Ἐκεῖ στό θρόνο τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ ἡ Θεοτόκος ἵσταται πεποικιλμένη μέ τήν δόξα τοῦ Θεϊκοῦ Φωτός καί ἐκτενῶς καί ἀκοιμήτως πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.

Ἄς τήν παρακαλέσωμε νά μεσιτεύει γιά τή ζωή και τή σωτηρία μας, γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας, γιά τή νεολαία και τό λαό μας, γιά τούς ἀρρώστους καί τούς πτωχούς, γιά ὅλο τόν κόσμο, ὥστε να στέλνει ὁ Κύριος τό ἔλεός του.

«Δέσποινα ἀγαθή, τάς ἁγίας σου χεῖρας, πρός τον Υἱόν σου ἆρον οἰκτειρῆσαι τούς δούλους σου».

Σέ ὅλους σας εὔχομαι κραταιά καί συνεχή την

 προστασία τῆς Παναγίας μας.

† Ὁ Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μετοχίου Κύκκου

Τον ουρανόθεν αγρευθέντα και καλλίνικο αθλητή και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Προκόπιο τίμησε χθες, εόρτια ημέρα της μνήμης του, με λαμπρότητα και την δέουσα μεγαλοπρέπεια, η...

Μνημόσυνο του από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄

 Φωτογραφικό Υλικό  Επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως 17 ετών από την εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 9 Ἰουλίου 2020, στὴ Συνεδρία της γιὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς...

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους πανηγύρισε ο ομώνυμος ιερός Ναός στην Φυτειά Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού: Κτισμένη στην επιφάνεια του κατακόρυφου βράχου

Λίγο χαμηλότερα από την ακρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας, κτισμένη μέσα στον απόκρημνο βράχο επάνω από τον ποταμό Τρίτωνα, προβάλλει η εντυπωσιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως...

Τά Σατανικά Τελετουργικά

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» ἔχει τό δικό της «σατανιστικό τελετουργικό», τό ὁποῖο γράφτηκε ἀπό τόν ἴδιο LaVey τό 1972. Ἡ κάθε...

Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός {9 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στη μεγάλη ομάδα των Νεομαρτύρων εξέχουσα θέση κατέχουν τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προτίμησαν να υποφέρουν,...

Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στην πόλη των Γρεβενών

Το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2020  πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο, Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στις κεντρικές οδούς της πόλεως των Γρεβενών...

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας

Η νεοφανής Οσία Σοφία της Κλεισούρας αποτελεί κόσμημα και καύχημα, όχι μόνο της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Γι’...
video

Ο Μητρ. Ρεθύμνης για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και στο ραδιοσταθμό του Ρεθύμνου TEAM FM, που παραχωρήθηκε την...

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στη Βέροια

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του...

Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς Αθλητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η εποχή των διωγμών των πρωτοχριστιανικών χρόνων είναι η πλέον ηρωική περίοδος της Εκκλησία μας, η οποία ανέδειξε μέγα...

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του

Άπό την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας γίνεται γνωστό ότι ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης αυτής κ. Νικόδημος δεν θά εορτάσει οΰτε θά δεχθεί επισκέψεις στά εφετινά όνομαστήριά...

Τελετές Λήξης των Κατηχητικών Συνάξεων της Ι.Μ. Κίτρους

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν σε πολλές Ενορίες της Πιερίας τελετές λήξεις των Κατηχητικών Συνάξεων παιδιών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και...

Η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Μπούρτζι

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Νεκτάριο Ευγενικό και τον Διάκ. Ευγένιο Τσάλλα, προσήλθε στον...