Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

 Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας

 Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον…Ὅτι

ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καί

ἅγιον τό ὄνομα Αὐτοῦ (Λουκ. 1-46-49)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖα, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας εἶναι ἡμέρα κατά τήν ὁποία γιορτάζουμε μιά πραγματικά ἐκπληκτική καί θαυματουργική ἀποκάλυψη. Στό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ πρωτοστάτης ἄγγελος τοῦ Θεοῦ παρουσιάσθηκε στήν Παρθένο Μαρία καί ἀνεκοίνωσε τό θεῖο σχέδιο γιά τήν σωτηρία μας διά τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Οἱ λόγοι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἀπεκάλυψαν πῶς θά ἐκπληρώνονταν οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καί πῶς θά πραγματοποιοῦνταν οἱ ἀρχαῖες προφητεῖες. Καθώς ὁ Ἀρχάγγελος μίλησε καί ἡ Παρθένος Μαρία πίστευσε στό οὐράνιο ἄγγελμα καί ἐξέφρασε τήν προθυμία της νά ὑπηρετήσῃ τόν Θεό, τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἐπισκέφθηκε καί ἐκείνη ὕμνησε τόν Θεό μέ τά λόγια: Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, καί ἠγαλλίασέν τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τής δούλης Αὐτοῦ. Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί, ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καί ἅγιον τό ὄνομα Αὐτοῦ (Λουκ. 1-46-49).

Αὐτή ἡ ἀποκάλυψη στήν Θεοτόκο ἦταν καί συνεχίζει νά ἀποτελῇ ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀπύθμενης σοφίας τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκπληρώθηκαν οἱ ὑποσχέσεις Του στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα καί σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ὥρα τῆς ἀνακαινίσεως εἶχε ἔλθει. Τό σχέδιο λυτρώσεώς Του ἐπετεύχθη μέ τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρώπινη πραγματικότητά μας καί μέ τό γεγονός τῆς σαρκώσεώς Του, δηλαδή ὅτι ἔλαβε τό σῶμα καί τό αἷμα τά ὁποῖα ὁ Ἴδιος εἶχε δημιουργήσει. Ὁ σκοπός καί τό νόημα τῆς δημιουργίας μας, ἡ προτεραιότητα τῆς ἀπελευθερώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό, ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό, καί ὁ τρόπος τῆς ζωῆς ἐν ἁγιότητι ἀποκαλύφθηκαν τώρα μέ τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ὁ Εὐαγγελισμός ἀπεκάλυψε, ἐπίσης τήν τεράστια καί ἀμέτρητη δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ δύναμή Του ἐπί τῆς κτίσεως φάνηκε στό θαυματουργικό γεγονός τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου μας. Διά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀποκαλύφθηκε ὅτι τό πρόσκαιρο σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀπελπισίας τοῦ θανάτου θά ἐξαλείφετο διά τῆς ἀκατανίκητης δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, γεγονός πού ἔκανε τήν Θεοτόκο νά ἀναφωνίσῃ, ἠγαλλίασέν τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου… ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καί ἅγιον τό ὄνομα Αὐτοῦ (Λουκ. 1-47-49).

Σέ αὐτή τήν ἱερή καί θεϊκή ἀποκάλυψη ἀναγνωρίζουμε ἐπίσης τήν ἄπειρη χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Εὐαγγελισμός ἦτο πλήρης τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό φάνηκε διά τῆς σαρκώσεως, καθώς ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς καί τή σωτηρία μας. Τό γεγονός ἀπεκάλυψε τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ νά δίδῃ, νά διατηρῇ καί νά ἀνακαινῇ ὅλη τήν ζωή. Ἡ ἀποκάλυψή Του αὐτή πρός χάριν μας ἔγινε στή Θεοτόκο, ὄχι σέ βασιλεῖς καί ἡγέτες, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ σωτηρία ἔρχεται διά τῆς χάριτος, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς πίστεως καί ὄχι διά τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, τῆς δυνάμεως, τῆς ὑψηλῆς θέσεως ἤ τῆς βίας.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ἡ ἀλήθεια, ἡ δύναμη καί ἡ χάρη τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἀπετέλεσε τήν ἔμπνευση γιά τούς Ἕλληνες προγόνους μας οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τή μάχη γιά ἀνεξαρτησία τήν ἡμέρα αὐτή τό 1821. Ἐπικυρώνοντας τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας ὡς ἐγγενῆ στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, οἱ ἀνδρεῖοι αὐτοί ἄνθρωποι νίκησαν μιά μεγαλύτερη δύναμη καί αἰῶνες Ὀθωμανικῆς κατοχῆς. Διά τῆς ἀγάπης των πρός τόν Θεό καί τήν ἐλευθερία, πρός τήν Ἑλληνική κληρονομιά καί τήν Ὀρθόδοξο πίστη των, κατάφεραν νά προσφέρουν στίς ἐπερχόμενες γενεές ἕνα ἐλεύθερο ἔθνος καί μία ἐλεύθερη κοινωνία ὅπου τά στοιχεῖα τῆς αὐτοδιαθέσεως, ἡ ἐλευθερία καί ἡ πίστη γίνονταν σεβαστά. Καθώς γιορτάζουμε τήν Ἑορτή αὐτή καί τήν Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας, τιμοῦμε τή μνήμη τῶν προγόνων μας καί ἀναζητοῦμε ἔμπνευση καί θάρρος γιά νά κρατήσουμε καί νά διατηρήσουμε ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα ἐκεῖνοι πολέμησαν καί σκοτώθηκαν γιά νά ἐπιτύχουν.

Σήμερα, συγκεντρωνόμεθα ὅλοι γιά νά θημηθοῦμε καί νά τιμήσουμε αυτή τήν ἐπέτειο, καθώς ἐκφράζουμε μέσα ἀπό τήν πίστη μας τήν ἀλήθεια, τή δύναμη καί τήν ἀγάπη τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε καί ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπί τοῦ θανάτου, τῆς καταπιέσεως, τοῦ μίσους, καί τῆς βίας κερδίζεται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο. Ἡ ἀλήθεια Του ἀντέχει σέ ὅλα. Ἡ δύναμή Του χαρίζει ζωή καί σωτηρία. Ἡ ἀγάπη Του φέρνει ἐλπίδα καί βεβαιότητα. Τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ πανηγυρισμοῦ ἄς προσφέρουμε μαρτυρία τῆς ἀληθείας καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτοντας στούς ἄλλους, ὅπως Ἐκεῖνος σ’ ἐμᾶς, τήν ὁδό πρός τήν ἄφθονη καί ἀληθινή ζωή.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στήριξη Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας στους Φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής

Την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα που πραγματοποιούν οι φοιτητές των τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στην Αιτωλοακαρνανία, εκφράζει ο...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Λίβανο

Σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αναχώρησε αεροπορικώς για τον Λίβανο, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος...

«Μικρά Ασία Χαίρε! Κιβωτός Μνήμης»

Την Έκθεση Προσφυγικών Κειμηλίων «Μικρά Ασία Χαίρε! Κιβωτός Μνήμης» της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως επισκέφτηκαν τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στο περιθώριο εργασιών,...

Η 3η εβδομάδα των νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Την Τρίτη Εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, πραγματοποίησε το εξής λατρευτικό και ποιμαντικό πρόγραμμα. Την Τετάρτη 15 Μαρτίου...

Εορτασμός Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου,

Ἀπό  τῆς  12ης  Μαρτίου  μέχρι  τῆς  18ης  Μαρτίου  2021 ἑορτάσθηκε ἡ  Ἑβδομάς  Ἐξωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς  εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Σκοπός τοῦ...

Περί εμφανιζόμενου Ρασοφόρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Κατόπιν ευρείας κυκλοφορίας που έτυχε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν συνεχεία δε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα βίντεο μικρής διάρκειας, στο οποίο...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ o αρτοπώλης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Οι Νεομάρτυρες, που έδωσαν τη μαρτυρία τους για το Χριστό στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, προέρχονταν από όλα τα...

Ο Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στο Τσέρι

Το εσπέρας της Κυριακής Γ’ Νηστειών, 19 Μαρτίου 2023, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Πανάρετος Κυκκώτης χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του...

Ακαδημία Εκκλησιαστικών Τεχνών στο Βόλο με επαγγελματική πιστοποίηση για τους αποφοίτους

Την προγραμματική σύμβαση που οδηγεί στη δημιουργία Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών στο κτίριο του παλιού Οικοτροφείου, στο κέντρο του Βόλου, υπέγραψαν  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας...

40η επέτειο Ιερωσύνης και Αρχιερωσύνης του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Τρισαρχιερατική Θ. Λειτουργία τελέστηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, προεξάρχοντος στην Θ. Λειτουργία...

«Ο Σταυρός του Χριστού είναι αγάπη και ελευθερία»

Με τον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και τους Χαιρετισμούς στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2023...

Εκδημία Καθηγουμένης Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμου

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά θλίψεως αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία της Οσιολογιωτάτης Γερόντισσας Ευθυμίας Γκελτή, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης χοροστάτησε στον Δ’ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Προσκεκλημένος ομιλητής...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Νάξου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τελέσθηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19-3-2023 το απόγευμα, ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου και...

«Χαίρε Ξύλον Μακάριον», έψαλαν ομοθυμαδόν οι Μήλιοι!

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αδάμαντος, του επινείου της ιεράς νήσου Μήλου, τελέσθηκε απόψε, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο Κατανυκτικός Εσπερινός,...