Ὁ καλὸς καὶ ἔμπειρος καπετάνιος ἀκόμη μὲ μέσα ἀπὸ τρικυμίες καὶ κλύδωνες μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸ πλοῖο πρὸς γαλήνιο λιμάνι. Βαστάζει στὸ στιβαρὸ χέρι του τὸ πηδάλιο καὶ ὁδηγεῖ τὸ πλοῖο μὲ πίστη στὸν Χριστό μας, τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ μας, ποὺ «ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη» (Ματθ. η΄ 26). Στιβαρὸ χέρι ποὺ μπορεῖ νὰ κυβερνήσει ἕνα καράβι, χέρι ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ μία δύναμη ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπὸ αὐτὴ τῶν κοσμικῶν κύκλων, ἀπὸ μιὰ δύναμη θεϊκή, Αὐτοῦ ποὺ «ἐπιβλέπει ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιεῖ αὐτὴν τρέμειν, ποὺ ἅπτεται τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται» (Ψαλμ. 103, 32), Αὐτοῦ ποὺ «ἡ θάλασσα καὶ οἱ ἄνεμοι ὑπακούουσιν» (Ματθ. η΄ 27), ἀναδείχθηκε ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας.

Ἕνας σύγχρονος Γέροντας ἔλεγε, ὅτι δὲν φθάνει νὰ ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία μας καλὰ καράβια, πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ καλοὺς καπεταναίους. Καὶ καταφάνηκε ὅτι μὲ Ἡσαΐα καπετάνιο ἡ φουρτούνα κοπάζει καὶ ἡ γαλήνη βρίσκεται ἐγγύς. Ἀπὸ νεαρὸς ὁ χαρισματικὸς αὐτὸς Μητροπολίτης εἶχε πολιὸ φρόνημα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ δεκαπέντε χρόνια στὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ταμασέων ἀπέδειξε ὅτι τὰ στιβαρά του χέρια τὴν ὁδηγοῦν σταθερὰ πρὸ λιμένα ἀπάνεμο, λιμένα σωτηρίας.

Οἱ ἱκανότητες ὅλων μας ἀποδεικνύονται στὶς δύσκολες καὶ ἀνυπέρβλητες περιστάσεις ποὺ βιώνουμε ὡς ἄνθρωποι, ὡς οἰκογένειες, ὡς κοινωνία, ὡς ἐκκλησία, μέσα στὴν ὁποία ἐνυπάρχουμε ἢ διοικοῦμε. Αὐτὲς ἀποδεικνύονται στὸ φουρτουνιασμένο πέλαγος τῆς ζωῆς καί, βέβαια, μόνο μὲ τὴν Θεία Συνέργεια, ἀφοῦ μόνος του ὁ ἄνθρωπος «οὐ δύναται ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄5). Ὁ Μητροπολίτης Ἡσαΐας στὸ πέρασμα τῶν δεκαπέντε αὐτῶν ἐτῶν κατέδειξε ὅτι δὲν σκέφτεται τὸν ἑαυτό του, τὴν ὑγεία του, τὴν ἡρεμία του, ἀλλὰ τὴν ὑγεία, τὴν ἡρεμία, τὴν πρόοδο, τὴν «καινὴ κτίση» (Β΄ Κορ. Ε΄ 17) τοῦ πληρώματός του, αὐτοῦ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ αὐτοῦ ποὺ τὸν κατέστησε οἰακοστρόφο, ποιμένα καὶ πατέρα φιλόστοργο. Ἔχει ὡς κυβερνήτης ἀνεπτυγμένη τὴν συναισθηματικὴ ταύτιση τῶν ἐπιβατῶν τοῦ πλοίου του καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀπαλλάξει κάθε ἐπιβάτη ἀπὸ ὁποιαδήποτε ψυχική, οἰκονομικὴ ἢ ἀσθενικὴ ἐπιβάρυνση, ἀναλαμβάνοντας κατάλληλες πρωτοβουλίες.

Ὁ Μητροπολίτης Ἡσαΐας ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὑποφέρει μαζὶ μὲ τὸ πλήρωμά του, κάνει δικό του τὸ ἄλυτο, πολλὲς φορὲς πρόβλημα τῶν ἄλλων, μπαίνει καὶ ἐμβαθύνει στὸ ψυχικὸ κόσμο τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὑποφέρουν, γίνεται συνοδοιπόρος στὸν δύσκολο δρόμο τῶν οἰκογειαρχῶν, τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἐμπεριστάτων, τῆς νεότητος, τοῦ γήρατος. Ἀγκαλιάζει στὴν πλατιὰ ἀγκαλιά του, αὐτὴν ποὺ μοιάζει μὲ τῶν πνευματικῶν του Γερόντων, τοῦ νῦν στοὺς οὐρανοὺς Γέροντος Γαβριὴλ καὶ τοῦ μοναδικοῦ Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας,πανιερωτάτου κ. Νικηφόρου, ὅλους ἀνεξαιρέτως καὶ τοὺς τείνει χεῖρα βοηθείας χωρὶς ποτὲ νὰ προσδοκᾶ κάτι. Ἔτσι εἶναι μαθημένος, νὰ δίνει καὶ ὄχι νὰ παίρνει, κατὰ τὸ τῆς Γραφῆς, «μακάριον ἔστι μάλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. Κ΄ 35). Γι’ αὐτὸ ἀπευθυνόμενος σὲ ὅλους, ὅσοι ἀνυπομονοῦν, κλαῖνε, συγκινοῦνται γιὰ τὰ τεκταινόμενα γύρω τους, χωρὶς αὐτοπροβολὴ φωνάζει, ὅτι εἶναι δίπλα τους, συμπαραστάτης τους βοηθὸς στὴν λύση τῶν προβλημάτων τους. Χωρὶς προσωπίδα, ἀπὸ ἐνσυναίσθητη ἀνθρωπιά, πατρότητα, συμπόνια καὶ ἐπιδίωξη ψυχῶν σωτηρίας, μπαίνει μπροστάρης γιὰ τὴν ἐπίλυση ὁποιουδήποτε προβλήματος τῶν λογικῶν του προβάτων μὲ ἐσώψυχη συμπαράσταση.

Ὁ Μητροπολίτης Ἡσαΐας στὰ δεκαπέντε χρόνια τῆς διακυβερνήσεως τοῦ πλοίου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ταμασέων κατέδειξε ὅτι προσέχει τὸ πλοῖο, προστατεύει τὸ πλήρωμα, εἴτε βρίσκεται ἐν πλῷ εἴτε βρίσκεται ἐν λιμένι καὶ ὅτι εἶναι καπετάνιος τῆς σωτηρίας ψυχῶν κάθε ἐπιβάτου ποὺ λέγεται Ταμασεύς, ἐν γένει Κύπριος, Ὀρθόδοξος ἀλλοδαπῆς ἢ Ἄνθρωπος ποὺ ἐνοικεῖ ἢ παροικεῖ στὴν μητροπολιτική του περιφέρεια. Ἐγγύηση τῆς ἱκανότητός του ἀποτελεῖ ἡ ἱεροπρέπειά του, ἡ μοναδικὴ θύραθεν παιδεία του, ἡ καταδεκτικότητά του, ἡ συμπάθειά του πρὸς πρὸς κάθε ἐμπερίστατο, ἡ φιλοπονία του καὶ ἡ κατάδειξή του σὲ ἄξιο μαθητὴ τοῦ ὁραματιστοῦ καὶ ἀρχετύπου τῆς προσφορᾶς Ἀρχιποίμενος Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου.

Θαυμάζοντες τὶς ἱκανότητες καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ Μητροπολίτου Ἡσαΐου εὐχόμεθα, ὅπως ὁ ἀγαθόδωρος Κύριος τὸν ἀξιώνει νὰ προσφέρει ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς του στὸ λογικό του πλήρωμα καὶ νὰ κυβερνᾶ τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας πάντοτε σὲ γαλήνιο λιμένα, λιμένα ψυχικῆς ἀγαλλιάσεως, προόδου καὶ εὐημερίας.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

 

 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εν πληθούση Εκκλησία εορτάσθηκε στη Μύκονο η Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', με την παρουσία πλήθους Μυκονίων πιστών. Το αναλόγιο του...

Προσκύνημα στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, όπου συμμετείχε στην 13η πανελλήνια συνάντηση πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας αξιοποίησε ...

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και μύστις της αρρήτου σοφίας του Θεού χαριτώθηκε και καταξιώθηκε να έχει  παρρησία στον Κύριό μας και έτσι...

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος του Διευθυντού Α/βάθμιας Εκπαιδεύσεως Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, μετέβη στα...

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…». Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο...

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀγάπη

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορὲς ὁ Χριστὸς μᾶς μιλάει στὸ Εὐαγγέλιο Του γιὰ τὴν νέα ἐντολὴ...

Φθιώτιδος Συμεών: « Αν δεν προηγείται η πράξη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το μέλος»

Με κατάνυξη και ευλάβεια εορτάσθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και οι Άγιοι της Μουσικής, ο Όσιος...

Η Μύκονος τιμά την Παναγία την Γοργοϋπήκοο

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, όπου φυλάσσεται «φωτοείδες εκτύπωμα» της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, χοροστάτησε...

Πορεία προς τη Θέωση

Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα πολλοί σοφοί πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ...

Αγιασμός έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τελέστηκε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου σπουδαστικού...

Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων τον μήνα Σεπτέμβριο.             Η πρώτη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ε.έ. το...

Η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, αξίες και συνειδήσεις

Είσαι γονιός; Σε ενδιαφέρει! - Είσαι γονιός; Έχει σκεφθεί, όταν ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς το παιδί σου θα σταθεί όρθιο σ' αυτή την κοινωνία; - Η μόνη...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στην Πέρθη

Στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας έφτασε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, προκειμένου να τελέσει τα εγκαίνια του Καθολικού της...

Αγιασμός στο Βαφειαδάκειο από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού- Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου Βαφειαδάκειο, ο Αγιασμός για την έναρξη του...

Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Θυατείρων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας και η συνοδεία του, που αποτελείται από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο και δύο...