Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας προχείρησε σε πνευματικό τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαθεοδώρου.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, ὅτι τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἔστιν κατ᾽ ἄνθρωπον».

Μία σαφῆ καί ξεκάθαρη δήλωση ἀκούσαμε σήμερα νά κάνει ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς χριστιανούς τῆς Γαλα­τίας. Μία δήλωση ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συγχρόνως καί ἀπάντηση πρός ἐκείνους πού τόν ἀμφισβητοῦν, ἐπειδή δέν ἦταν ἀπό τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ.

Τί τούς λέει; Σᾶς δηλώνω ὅτι τό εὐαγγέλιο τό ὁποῖο σᾶς κηρύττω δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόηση, δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα. Tό εὐαγγέλιο πού κηρύσσει ὁ ἀπόστολος εἶναι αὐτό πού τοῦ ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μετά τή μεταστροφή του στή Δαμασκό, καί γιά τό ὁποῖο προφανῶς συνο­μίλησε στή συνέχεια, ὅταν πῆγε στά Ἱεροσόλυμα, μέ τόν ἀπόστολο Πέτρο καί τόν ἑορταζόμενο σήμερα ἅγιο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο.

Ἡ διαβεβαίωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου δέν ἀπευθύνεται μόνο πρός τούς Γαλάτες. Ἀπευθύνεται καί πρός ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι εἴκοσι αἰῶνες μετά τό κήρυγμα τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀκοῦμε τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ νά κηρύσ­σε­ται μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς μας.

Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι τό ἀμφισβητοῦν καί ἰσχυ­ρίζονται ὅτι τό κήρυγμα τῆς Ἐκ­κλησίας, τῶν ἐπισκόπων καί τῶν ἱερέων δέν εἶναι λόγος Χριστοῦ, δέν εἶναι τό εὐαγγέλιο τῆς σωτη­ρίας, ἀλλά εἶναι δῆθεν λόγος ἀν­θρώπινος, ἰδέες καί θέσεις τῶν κλη­ρικῶν, ἀπαγορεύσεις καί περι­ο­ρισμοί πού ἐπιβάλλουν στούς ἀν­θρώπους οἱ ἱερεῖς, καί δέν ὑπάρχει, κατά συνέπεια, κανένας λόγος νά τίς πιστεύει καί νά τίς ἐφαρμόζει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Μάλιστα, ὅσοι ὑποστηρίζουν αὐτές τίς ἀπό­ψεις προσπαθοῦν νά τίς διαδώσουν καί σέ ἄλλους, νά σπείρουν δηλαδή τόν σπόρο τῆς ἀμφιβολίας καί τῆς ἀμφισβητήσεως, νά κλονίσουν τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἐκκλησία καί νά τούς στερή­σουν τή σταθερά, σύμφωνα μέ τήν ὁποία βάδιζαν στή ζωή τους.

Δέν ὑπάρχει ὅμως τίποτε πιό ἀνα­ληθές, τίποτε πιό ἀπατηλό καί πιό ἐπικίνδυνο ἀπό αὐτό, ἀπό τήν ἀμφι­σβήτηση δηλαδή ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι λόγος Χρι­στοῦ, καί τό εὐαγγέλιο πού κηρύσ­σει εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι παρόμοια μέ τήν ἀμφισβήτηση τήν ὁποία ἐνέβαλε στήν ψυχή τῶν πρωτοπλάστων ὁ ὄφις σχετικά μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι ἐπικίνδυνη, γιατί ἡ ἀμφισβήτηση γεννᾶ τήν ἀμφιβολία καί ἡ ἀμφι­βολία τήν ἀποστασιοποίηση καί ἡ ἀποστασιοποίηση ὁδηγεῖ στήν ἀπο­μά­κρυνση καί τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό, ὅταν δέν ἐμπιστεύ­ε­ται καί δέν ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές του, τότε βρίσκεται ἐκτεθειμένος στόν κίνδυνο τῶν πειρασμῶν καί τῶν προκλήσεων τοῦ συγχρόνου κόσμου καί δέν ἔχει τίποτε νά τόν συγκρατήσει καί νά ἀνακόψει τήν πτώση του στήν ἁμαρτία καί τήν καταστροφή.

Καί βλέπουμε, δυστυχῶς, πολύ συχνά στίς ἡμέρες μας ποιές εἶναι οἱ ὀλέθριες συνέπειες τῆς ἀπομα­κρύν­σεως ἀπό τόν Θεό καί τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ἐντολῶν του καί ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει αὐτό τούς ἀνθρώπους.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ λόγος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, ἀπευ­θύ­νε­ται σήμερα καί πρός ἐμᾶς, ὅσους εἴμεθα ἐδῶ καί τόν ἀκούσα­με, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς ἀν­θρώπους τῆς ἐποχῆς μας, καί μᾶς λέει: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι τό εὐαγ­γέ­λιο πού κηρύττω δέν εἶναι δικό μου, δέν εἶναι ἀνθρώπινο δημιούρ­γημα, ἀλλά εἶναι λόγος Χριστοῦ. Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι λόγος ἀνθρώπων ἀλλά θεῖος. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή ἡ ὁποία φυλάσσει τήν ἱερά παρακαταθήκη τοῦ θείου λόγου, τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ, καί αὐτή τήν παραδί­δει ἀκαινοτόμητη σέ κάθε ἐποχή. Καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία του καί σή­μερα, ἰσχύει πάντοτε, γιατί ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός ἔχει δώσει ἐντολή νά παραμείνει ἀναλλοίωτος καί νά μήν προσθέσει κανείς «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία», γιατί καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας».

Αὐτόν τόν Χριστό κήρυττε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς καί μυρο­βλύ­της Δημήτριος, ὁ προστάτης τῆς ἐνορίας σας, τή μνήμη τοῦ ὁποίου θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέ­ρες, καί μέ τή δική του δύναμη κατόρθωσε ὁ νεαρός μαθητής του ἅγιος Νέ­στορας νά νικήσει τόν Λυ­αῖο καί νά καταισχύνει τούς εἰδω­λο­λάτρες θαυ­μαστές του.

Αὐτόν τόν Χριστό κηρύττει καί σέ μᾶς ἡ Ἐκκλησία καί μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τόν λόγο του καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του μέ τά ἱερά μυστήριά της, γιά νά κερδί­σου­με τή σωτηρία μας.

Ἄς μήν παρα­συρόμεθα καί ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε. Ὁ λόγος τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας δέν εἶναι λόγος ἀν­θρώπων, ἀλλά εἶναι ὁ λόγος τόν ὁποῖο ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί τόν ἐμπιστεύθηκε στήν Ἐκκλησία του, στήν ὁποία ἔθεσε τούς ἐπι­σκόπους καί τούς ἱερεῖς, γιά νά τόν μεταδίδουν στούς ἀνθρώπους καί νά τούς ὁδηγοῦν στή σωτηρία, γιά τήν ὁποία ἦλθε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στή γῆ καί θυσιάσθηκε γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή.

Ἄς τόν ἀκοῦμε, λοιπόν, καί ἄς ἀγωνιζόμεθα ὄχι μόνο νά εἴμεθα ἀκροατές ἀλλά καί ποιητές, νά τόν ἐφαρμόζουμε αὐτόν τόν λόγο τοῦ Κυρίου στή ζωή μας, ὅπως τόν ἐφήρμοσαν ὄχι μόνο οἱ μαθητές του, οἱ ὁποῖοι τόν ἔζησαν καί τόν ἄκουσαν ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶπα τόν ἅγιο Δημήτριο, θά ποῦμε τόν ἅγιο Θεοφάνη καί ὅλους τούς ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι ἄκουσαν, πίστευσαν καί ἐφήρμοσαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἔζησαν τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑνώθησαν ὄχι μόνο μέ τόν λόγο ἀλλά καί μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας μέσα ἀπό τή θεία Εὐχαριστία, τή θεία Κοινωνία.

Γι᾽ αὐτό, λοιπόν, πρέπει νά εἴμεθα σταθεροί στήν πίστη μας, γιά νά μήν μᾶς κλονίζουν σύγχρονα ρεύματα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν, καί αἱρέσεις καί διάφορες ἄλλες κατευθύνσεις, οἱ ὁποῖες θέλουν νά μᾶς βγάλουν ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας μας. Ἄς εἴμεθα πιστοί καί ὑπάκουοι στήν Ἐκκλησία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λαμπρός ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

Μέ κάθε λαμπρότητα, ἀλλά καί ἱερά κατάνυξη ἐτελέσθη ὁ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, στό ἱερό Ἀποστολεῖο, στόν περικλεῆ καί...

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα στην Μητρόπολη Άρτης

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου...

Ως Σώμα Χριστού οι Χριστιανοί οφείλουν να συνεργάζονται

Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Διονύσιο Επίσκοπο Κορίνθου τίμησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος με Αρχιερατική Θ. Λειτουργία σήμερα Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της...

Πρωτότυπη φωτογραφική ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου

Ἡ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Συλλόγου Ἀναβίωσης Ἀπογόνων Σουλιωτῶν Ναυπακτίας «ὁ Ἔπαχτος», ὁ ὁποῖος μέ διάφορες ἐκδηλώσεις προσπαθεῖ νά ἀναβιώση τήν ἡρωϊκή μνήμη τοῦ...

Αγρυπνία για τον άγιο ιερομάρτυρα Φιλούμενο στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη κατά τη μοναστηριακή τάξη, τελέστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ η αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου ενδόξου...

Ευρήκαμεν!!!

Mακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Παγκύπρια πρωτοβουλία για την ανάδειξη του Μητροπολίτη Ταμασού στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο

ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας παρέλαβε μία Μητρόπολη χωρίς περιουσιακά στοιχεία και υποδομές,...

Ιδού το ψηφοδέλτιο των Αρχιεπισκοπικών εκλογών

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εκτύπωσης των ψηφοδελτίων για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές της Εκκλησίας της Κύπρου που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Στο...

Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα έχουμε νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Μετά τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, θα δοθεί χρόνος τριών ημερών για τυχόν ενστάσεις που σχετίζονται με εν δυνάμει παρατυπίες σε εκλογικά κέντρα. Ακολούθως αφού...

Η Ι.Μ. Κίτρους τίμησε την μνήμη του Εθνομάρτυρα Επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου

Με την εκδήλωση  Λόγου και Τέχνης με θέμα «Επίσκοπος Σμύρνης Χρυσόστομος, ο τελευταίος ηγέτης των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής» έπεσε η αυλαία των...

Νέος εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Κ. Κέδρου και Αρχιερατικός Επίτροπος Κέδρου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον...

Επίσκεψη Μητροπολίτου Αιτωλίας στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου και στον Ιατρικό Σύλλογο

Την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28ης Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός,...

Εκδημία Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως αναγγέλλει την κοίμηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού μακαριστού...

Εκδηλώσεις για τα 100χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Ι.Μ. Καλαβρύτων

Mε την οργανωτική σύμπραξη της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, του Δήμου Αιγιαλείας και του Πολιτιστικού Συλλόγου "Προποντίς", πραγματοποιήθηκαν τριήμερες εκδηλώσεις (25-27 Νοεμβρίου 2022),...

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ πρωτοκλήτου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,...