Φίλιππος ἱερομόναχος (Τουμπίδης)

Μετά τήν πρόσφατη –ἀνήμερα τῆς Ἀναλήψεως– ψήφιση τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα πού καταργεῖ τίς ποινές γιά τή βλασφημία τῶν Θείων καί τήν περιύβριση τῶν νεκρῶν, εἶναι σαφές πλέον ὅτι τά κόμματα πού τόν ψήφισαν (ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΟΤΑΜΙ) ὑπερέβησαν ὅλα τά ὅρια καί ταυτίστηκαν μέ αὐτούς πού βλασφημοῦν τόν Χριστό καί τήν Παναγία καί κάθε τι ἱερό καί ὅσιο τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως.

Ὡς γνωστό, οἱ νόμοι λειτουργοῦν καί ἀποτρεπτικά, ἐνῶ ἡ κατάργησή τους ἐνθαρρύνει τήν ἀνηθικότητα. Ἔτσι, ὅλοι ὅσοι μέχρι τώρα δέν βλασφημοῦσαν φανερά μπροστά στούς ἄλλους, φοβούμενοι μήπως τούς ἐγκαλέσουν, τώρα θά μποροῦν νά τό κάνουν ἐλεύθερα (ἀκόμη καί σέ ταινίες ἤ θεατρικά ἔργα). Καί γιά τίς βλασφημίες αὐτές θά εἶναι βέβαια συνυπεύθυνοι –καί συμμέτοχοι– οἱ βουλευτές καί τά κόμματα πού ἄλλαξαν τόν νόμο καί κατήργησαν τίς ποινές.

Εἶναι ἐπίσης σαφές ὅτι ὅσοι Χριστιανοί ψηφίσουν τά κόμματα αὐτά στίς ἐρχόμενες ἐκλογές, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν τους ὅτι εὐθύνονται γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς βλασφημίας, θά γίνουν καί οἱ ἴδιοι συμμέτοχοι στό φρικτό αὐτό ἁμάρτημα. Ἀκόμη καί ὅσοι τά ψηφίσουν ἔχοντας ἄγνοια δέν θά εἶναι ἀνεύθυνοι, ἀφοῦ καί ἕνα ἔγκλημα δέν παύει νά εἶναι ἔγκλημα ἀκόμη καί ὅταν ἐνεργεῖται ἀκουσίως.

Ἀλλά καί οἱ μή Χριστιανοί, καί οἱ ἄθεοι ἀκόμα πού δέν ἀντιλαμβάνονται τό βάρος τῆς βλασφημίας, ὅσοι ψηφίσουν τά κόμματα αὐτά ἐν γνώσει τους «ἁμαρτάνουν» τρόπον τινά σέ βάρος τῶν Χριστιανῶν συνανθρώπων τους. Γιατί ὁ κάθε ἐχέφρων ἄνθρωπος ὅταν τοῦ βρίζουν τήν μητέρα καί τόν πατέρα του προσβάλλεται, καί τό θεωρεῖ αὐτό χειρότερο ἀπό τό νά βρίσουν ἀσύστολα αὐτόν τόν ἴδιο (κάτι γιά τό ὁποῖο προβλέπεται ποινή). Γιά τούς Χριστιανούς ὅμως ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία εἶναι πολύ πιό πάνω ἀπό τόν πατέρα καί τή μητέρα τους, καί ἡ ὕβρις πρός Αὐτούς πολύ βαρύτερη.

Εἶναι φανερό ὅτι αὐτοί πού ψήφισαν τό νέο ποινικό κώδικα δέν φοβοῦνται τόν Θεό, οὔτε τούς Χριστιανούς. Ἔπρεπε ὅμως, τουλάχιστον γιά νά μποροῦν νά λένε ὅτι τούς ἐνδιαφέρει ἡ κοινωνική εἰρήνη, νά μή καταργήσουν τίς ποινές πού ἀφοροῦν τή βλασφημία. Γιατί καί οἱ Χριστιανοί ἀκόμα, πού γενικά εἶναι οἱ πλέον νομοταγεῖς καί φιλήσυχοι πολίτες, ὅταν βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ ἀνθρώπους πού βλασφημοῦν, συχνά ἀγανακτοῦν δικαίως καί ἐξεγείρονται. Χαρακτηριστικά εἶναι δύο παραδείγματα, ἕνα παλαιό καί ἕνα νεώτερο, πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀντιγράφω τό σχετικό ἀπόσπασμα ἐπειδή διαφαίνεται σ᾿ αὐτό καί ἡ στάση τοῦ Ἁγίου ἀπέναντι στό θέμα (βλ. Λόγοι, τόμ. Β΄, ἔκδ. 1999, σελ. 56):

«Πόσο εἶχαν ἀπογοητευθῆ οἱ Φαρασιῶτες (σ.σ. κάτοικοι τῶν Φαράσων τῆς Καππαδοκίας), τότε μὲ τὴν Ἀνταλλαγή, ὅταν ἔρχονταν μὲ τὸ καράβι στὴν Ἑλλάδα! Δυὸ ναῦτες μάλωναν καὶ ἔβριζαν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Τοὺς φάνηκε πολὺ βαρύ! Σοῦ λέει: «Ἕλληνες, Χριστιανοί, νὰ βρίζουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία!». Τοὺς ἅρπαξαν καὶ τοὺς πέταξαν στὴν θάλασσα. Εὐτυχῶς ἤξεραν κολύμπι καὶ γλύτωσαν. Ἀκόμη καὶ ὅταν βρίζουν κάποιον ἄνθρωπο, πρέπει νὰ τὸν ὑπερασπίσουμε, πόσο μᾶλλον τὸν Χριστό! Ἦρθε ἕνα παιδὶ στὸ Καλύβι ποὺ κούτσαινε, ἀλλὰ λαμποκοποῦσε τὸ προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται ἐδῶ, γιὰ νὰ λάμπη ἔτσι ἡ θεία Χάρις!». Τὸν ρώτησα «τί κάνεις κ.λπ.» καὶ μοῦ εἶπε τί συνέβη. Κάποιος, ἕνα θηρίο μέχρι ἐκεῖ πάνω, ἔβριζε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία καὶ τὸ παιδὶ ὅρμησε ἐπάνω του, γιὰ νὰ σταματήση. Ἐκεῖνος τὸ ἔβαλε κάτω, τὸ τσαλαπάτησε, τοῦ σακάτεψε τὰ πόδια, καὶ μετὰ τὸ καημένο κούτσαινε. Ὁμολογητής! Τί τράβηξαν οἱ Ὁμολογητές, οἱ Μάρτυρες!»

Ἐάν λοιπόν ἐνῶ ὑπῆρχε ἀποτρεπτικός νόμος συνέβαιναν αὐτά, πόσο μᾶλλον τώρα πού καταργήθηκε. Ἀλλά ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται ἡ λογική δέν ἔχει θέση στήν πολιτική αὐτή ἀπόφαση. Ἴσως ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση νά μπορέσει νά ἀλλάξει καί πάλι τόν ποινικό κώδικα καί νά ἐπαναφέρει τίς σχετικές διατάξεις. Μέχρι τότε ἕνα εἶναι βέβαιο: ὅτι ἡ ψῆφος στά ἐν λόγῳ κόμματα εἶναι πλέον ἀσυμβίβαστη μέ τή Χριστιανική πίστη, γιά τή μέχρι σήμερα ἐν γένει ἀντιευαγγελική καί ἀντιχριστιανική δράση τους, ἀλλά καί κυρίως γιά τήν ἠθική αὐτουργία καί συνεργία τους στό φρικτό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας πού ἐνεργεῖται στή χώρα μας.

Φρόνιμο θά ἦταν νά διατηρηθεῖ τό θέμα στήν ἐπικαιρότητα, μέ δημοσιεύσεις καί ἀναδημοσιεύσεις σχετικῶν ἄρθρων καί κειμένων, ὥστε νά ἐνημερωθοῦν οἱ Χριστιανοί ψηφοφόροι ἐν ὄψει τῶν ἐρχομένων ἐκλογῶν καί νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό ἐπιτήδειους δημαγωγούς στό νά ψηφίσουν τά δύο κόμματα πού ἀναφέρθηκαν, ζημιώνοντας ἔτσι τήν ψυχή τους καί τούς συνανθρώπους τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστού πατρός Διονυσίου Πιτσικοπούλου

Το Σάββατο 4 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου...

Εστερήθημεν ενός ιεροπρεπούς κληρικού…

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού ιερέως Γεωργίου Τσομπανίδη ετελέσθη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Καναδά, του τέως Δήμου Τριγώνου, το Σάββατο 4 του...

Λαμπερά εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγίας Χιλιαδούς Διρφύων

Με την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη και μεγάλη εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, τέλεσε την Ακολουθία των...

Moνή Γκούρας: Πάνω στα βράχια

Σε απόσταση 2 χλμ., δυτικά από το Αηδονοχώρι και πάνω σε μια χαρακτηριστική βραχώδη και οχυρή τοποθεσία, βρίσκεται η Μονή Ταξιαρχών Γκούρας,. Η Μονή...

Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως

Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως «Μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου» (Ματθ. 8,8) (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία...

Εν πληθούση εκκλησία ιερούργησε ο Μητρ. Σύρου στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πεταλιού Σίφνου

Με τη συμμετοχή των Εφημερίων της Σίφνου και την παρουσία της Βουλευτού Κυκλάδων κας Αικατερίνης Μονογιού, της Δημάρχου Σίφνου κας Μαρίας Ναδάλη, του Προέδρου...

Με επιτυχία οι εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Φθιώτιδα

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών, Πρόεδρου της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Γερμανός ο...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο μνημόσυνο του αδελφού του Μητροπολίτου Σπάρτης

Από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, στον Ενοριακό Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Βαλύρας Μεσσηνίας, θα τελεσθεί Αρχιερατικό...

Απάντηση της Μητρόπολης Βεροίας στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για τα θρησκευτικά

Σε απάντηση δημοσιεύματος της τοπικής ΕΛΜΕ, από 1/7/2020 στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικό με τη διδασκαλία των θρησκευτικών η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τονίζει...

Καταδικάζεται η περιφορά επιταφίου, αλλά επιτρέπεται o… θαυμασμός σιντριβανιών!

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης Πήρε και πάλι μπρος η αμερόληπτη δικαιοσύνη. Καταδίκη τεσσάρων ατόμων σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στον καθένα και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτου Σύρου στη Σίφνο

Τη Σίφνο επισκέπτεται από το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , τον οποίο υπεδέχθησαν άμα τη αφίξει ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βρύσης...

«Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο»

Αποστολικό Μήνυμα, Κυριακή Δ' Ματθαίου 5/7/2020 «Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο». Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Η...