Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στην παλαιά Ιερά Μονή της «έξω Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάσαμε σήμερα ἕναν ἀπό τούς μεγαλυτέρους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν προφήτη Ἠλία. Καί παρότι δέν ἔχουμε με­ταξύ τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κάποιο βιβλίο μέ τίς προφητεῖες καί τή διδασκαλία του, ὅπως ἔχουμε ἀπό ἄλλους προφῆ­τες, γνωρίζουμε πολύ καλά τή δράση καί τούς ἀγῶνες του γιά νά ἐπιστρέψει ὁ ἰσραηλιτικός λαός στήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀπό τή λατρεία τῶν εἰδώλων, στήν ὁποία εἶχε παρασυρθεῖ, ἀπό τά βιβλία τῶν Βασιλειῶν. Καί γνω­ρίζουμε ἀκόμη τά μεγάλα θαύ­ματα πού ἐπιτέλεσε ὁ προφήτης Ἠλίας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν τιμή πού ὁ Θεός τοῦ ἐπεφύλαξε, νά τόν ἀναλάβει ἐν σώματι, πάνω σέ πύρινο ἄρμα, στόν οὐρανό. Καί ἀκόμη νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς δύο προφῆτες, πού ἦταν παρών, μαζί μέ τόν Μωυσῆ, κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυ­ρίου στό ὄρος Θαβώρ καί συνο­μιλοῦσε μαζί του, πρός ἔκπληξη καί θαυμασμό τῶν τριῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννου, πού παρακολουθοῦσαν τό θαῦμα.

Καί εἶναι, θά μποροῦσα νά πῶ, εὐτυχής συγκυρία πού μία τέτοια ἡμέρα, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προ­φήτου Ἠλιοῦ, ἀνεβήκαμε καί ἐμεῖς, ὄχι βεβαίως στό ὄρος τῆς θείας Μεταμορφώσεως, ἀλλά ἐδῶ στήν παλαιά Ἱερά Μονή τῆς «ἔξω Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος», γιά νά τελέσουμε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί νά θαυμάσουμε καί ἐμεῖς τή μεταμόρφωσή του, νά θαυμάσουμε τή φιλότιμη προσπά­θεια πού ἔκανε ἡ Ἐπιτροπή γιά τόν καλλωπισμό καί ἐξωραϊσμό τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς γιά μεγάλο διάστημα ἦταν ἐγκαταλελειμένος καί στε­ρεῖτο τῆς φροντίδος καί μερίμνης τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν χριστια­νῶν.

Ἀξίζουν, λοιπόν, σέ ὅλους ἐσᾶς πού μέ τόσο ζῆλο καί ἀγάπη φρο­ντίσατε γιά τόν εὐπρεπισμό τοῦ ναοῦ καί ὅλου τοῦ περιβάλλοντος χώρου, θερμά συγχαρητήρια, γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσφορά σας, ἡ ὁποία εἶναι ἐπαινετή ὄχι μόνο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας καί ὅσους εὐσεβεῖς θά ἔρχονται ἐδῶ γιά νά προσευχηθοῦν, νά ἀνα­παυθοῦν ψυχικά καί νά ἀπο­λαύ­σουν τή γαλήνη τοῦ τόπου, ἀλλά καί ἀπό τόν μεταμορφωθέντα Κύριο, ὁ ὁποῖος ἁγιάζει τούς ἀγα­πῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου του.

Καί σεῖς ἀνήκετε σέ αὐτούς καί θά μνημονεύεσθε ἐσαεί σέ κάθε θεία Λειτουργία, ὄχι μόνο στόν ναό αὐτό ἀλλά καί σέ κάθε ναό, διότι ὁ λειτουργός εὔχεται σέ κάθε θεία Λειτουργία στήν ὀπισθάμ­βω­νο εὐχή πρός τόν Θεό «ἁγίασον, Κύριε, τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου».

Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς χθεσινῆς Κυριακῆς ἀκούσαμε τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλη­σίας νά συστήνει στούς πι­στούς τά καλά ἔρ­γα. «Μανθα­νέ­τωσαν καλῶν ἔρ­γων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», γράφει στόν μαθητή του ἐπίσκοπο Κρήτης Τίτο. Ἄς μάθουν, τοῦ λέει, ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό νά πρωτο­στατοῦν στά καλά ἔργα.

Καί κατ᾽ ἐξοχήν καλό ἔργο εἶναι ἡ μέριμνα γιά τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, αὐτό δηλαδή τό ὁποῖο ἀναλάβατε μέ δική σας πρωτοβουλία καί ἀγα­θή διάθεση καί σεῖς, καλλω­πίζοντας αὐτόν τόν ἱερό χῶρο, τόν ναό τῆς ἔξω Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καί εἶναι ὄντως καλό ἔρ­γο, γιατί ὁ ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι τόπος ἱερός, ἁγιασμένος ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἁγιασμένος ἀπό τή θεία Λειτουργία καί τήν κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καί δέν εἶναι σωστό νά τόν ἀφή­νουμε ἐγκαταλελειμένο νά φθεί­ρε­ται καί νά καταστρέφεται, κάτι πού κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν διανο­εῖ­ται νά κάνει γιά τό δικό του σπίτι.

Ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίδα γιά τόν ναό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό οἶκος τοῦ Θεοῦ εἶναι καί δικός μας οἶκος, οἶκος ὅλων ὅσων πι­στεύ­ουμε στόν Θεό, δείχνει τήν ἀγά­πη μας καί τόν σεβασμό μας πρός τόν Θεό. Καί νά εἴμεθα βέ­βαιοι ὅτι ὁ Θεός ἀνταποδίδει μέ τίς πλούσιες δωρεές του αὐτή τήν ἀγάπη πού τοῦ προσφέρουμε, φρο­ντίζοντας γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου του.

Ἐκτός ὅμως αὐτοῦ δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ μέριμνα γιά τούς ναούς καί τά παρεκκλήσια εἶναι χρέος καί καθῆκον ὅλων μας, γιατί τά ἀνίδρυσαν οἱ πατέρες μας σέ χρόνια δύσκολα μέ πολύ κόπο καί πολλή ἀγάπη γιά τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέπει νά τά ἀφήνουμε νά ἐρημώνουν ἤ καί νά βεβηλώνονται κάποιες φορές, ἀλλά πρέπει νά τά φροντίζουμε μέ σεβα­σμό καί ἀγάπη ὡς μέρος τῆς πολυτίμου καί εὐσεβοῦς παρακα­τα­θήκης πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας.

Συγχαίροντάς σας, λοιπόν, ἀπό καρδίας καί πάλι γιά τήν πρωτο­βουλία σας καί τό ἔργο τό ὁποῖο ἀναλάβατε καί ὁλοκληρώνετε μέ τόση ἐπιτυχία, εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σᾶς ἀνταποδώσει τόν κό­πο καί τήν ἀγάπη σας μέ τίς πλού­σιες δωρεές του, καί ἡ προσπάθειά σας νά βρεῖ μιμητές, οὕτως ὥστε τό ἔργο αὐτό νά συνεχίζεται.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής!

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής, καὶ νὰ εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς κανὼν πίστεως, δηλαδὴ...

Αυγουστίνος Καντιώτης: Πρέπει οι Χριστιανοί να είναι αγωνιστές με όπλα τις φωνές

Για την ανάγκη μη αδιαφορίας στα εκκλησιαστικά θέματα  είχε τοποθετηθεί ο μακαριστός μητροπολίτης Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης. Σύμφωνα με τον μακαριστό, ως «στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστά τέκνα...

Θέλετε να σωθείτε;

Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα. Εις το πρώτο στρατόπεδο ευρίσκονται οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν ζωήν Χριστιανικήν....

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Καστοριά

Το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το...

Καστορίας Σεραφείμ: Η Καστοριά σβήνει…

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι ο λόγος μου αφορά την Καστοριά. Και πάλι η αγωνία μου σχετίζεται με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών Αγαπίου

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, στην ανδρώα Κοινοβιακή Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου, τελέστηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία επί τη μνήμη του Άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος...

Αγιασμός από το Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Παιδικό Σταθμό της Μητροπόλεως

Αγιασμό τέλεσε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, στον «Παπαδοπού­λειο» Παιδικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, με την ευκαιρία...

Η εν Θεσσαλιώτιδι Εκκλησία εόρτασε την Σύναξη των οκτώ Αγίων της

Εν μέσω της τραγικής καταστάσεως που επικρατεί στην Μητροπολιτική Περιφέρεια λόγω της σφοδρής βροχοπτώσεως, η τοπική μας Εκκλησία εόρτασε την Σύναξη των οκτώ Αγίων...

Tα Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου στα Αηδόνια Κορινθίας

Με κατάνυξη και ιεροπρέπεια, όπως αρμόζει σε μια τελετή εγκαινίων Ι. Ναού, τελέστηκαν το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020, τα Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγίου...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Ας υπερασπιστούμε, την ειρήνη σε κάθε πτυχή της ζωής μας

Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση των ιδανικών της ειρήνης και στην προσπάθεια εξάλειψης των...

Τουλάχιστον οχτώ κρούσματα κορονοϊού σε μονή του Αγίου Όρους

Τουλάχιστον οχτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε μία μόνο μονή (Αγίου Παύλου) του Αγίου Όρους, που τέθηκε ήδη σε καραντίνα. Ένας μοναχός,...

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 21η Σεπτεμβρίου 2020 Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να φέρνουμε στο φως της...

Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Σπάρτη Ευσταθίου

Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου, τίμησε  την  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, η Εκκλησία μας. Παράλληλα ο...

Φορώντας μάσκα χειροτονήθηκε Διάκονος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας λειτούργησε στην Ενορία...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κοντά στους πληγέντες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Από την Παρασκευή το βράδυ, ο Νομός Καρδίτσας και η Επαρχία Φαρσάλων βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού η σφοδρή βροχόπτωση δημιούργησε τεράστια προβλήματα...