Τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νυμφίου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἡ μέν ἔχαιρε κενοῦσα τό πολύ­τι­­μον, ὁ δέ ἔσπευδε πωλῆσαι τόν ἀτί­μητον».

Δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο διαμετρικά ἀντίθετες συμπερι­φο­ρές μᾶς παρουσίασε κατά τή ση­μερινή ἑσπέρα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀπό τή μία ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα. Ἀπό τήν ἄλλη ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰούδας.

Ἡ γυναίκα, ἔχοντας ὁμολογήσει τήν ἁμαρτωλότητά της καί ἔχο­ντας λάβει τήν ἄφεση ἀπό τόν φι­λάνθρωπο Κύριο, τολμᾶ νά ἀγνο­ήσει τίς προκαταλήψεις τῆς ἐποχῆς τόσο γιά τό φύλο της ὅσο καί γιά τήν προηγούμενη ζωή της, καί εἰσέρχεται στήν οἰκία τοῦ Σίμωνος, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, γιά νά τοῦ προσφέρει τό ἀντίτιμο τῆς εὐγνωμοσύνης της.

Ὁ μαθητής, ἀντίθετα, ἐνώπιον τοῦ Διδασκάλου του, δέν τολμᾶ νά ἀποκαλύψει τό πάθος του, δέν τολμᾶ νά ζητήσει συγχώρηση γιά τή φιλαργυρία του, πού τόν ὁδη­γοῦσε νά ὑπεξαιρεῖ τά χρήματα ἀπό τό κοινό ταμεῖο τῶν μαθητῶν, καί καλύπτει τή φιλαργυρία μέ τήν ὑποκριτική φιλοπτωχία.

Ἡ γυναίκα μέ χαρά πλύνει μέ τό πολύτιμο μύρο τά πόδια τοῦ εὐερ­γέτου της Χριστοῦ, καί ὁ Ἰούδας θρηνεῖ γιά τή δῆθεν σπατάλη, ὑπο­λογίζοντας καί τό κέρδος ἀπό τά τριά­κοντα ἀργύρια πού ἐπρόκειτο νά λάβει ἀπό τήν προδοσία τοῦ Κυ­ρίου.

Δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Ἡ ἁμαρ­τωλή γυναίκα ἀνταποδίδει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη. Ὁ μαθητής ἀντα­ποδίδει τήν ἀγάπη μέ ὑπο­κρι­σία καί προδοσία.

Ἄς μήν σπεύσουμε νά ἐκφρά­σου­με τήν ἔκπληξή μας. Ἄς μήν βια­στοῦμε νά ἐπαινέσουμε τή γυναίκα καί νά κατακρίνουμε τόν μαθητή, ἀλλά ἄς σκεφθοῦμε πρῶτα καί ἄς ἐξετάσουμε ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του.

Τά δύο πρόσωπα τά ὁποῖα ἐμφα­νίζονται ἐνώπιόν μας μέσα ἀπό τούς ὕμνους καί τό Συναξάριο τῆς σημερινῆς ἑσπέρας κυκλοφοροῦν ἀνά τούς αἰῶνες μεταξύ τῶν ἀν­θρώ­πων. Καί οἱ συμπεριφορές τους ἐκφράζουν τά συναισθήματα καί τή στάση τῶν ἀνθρώπων σέ κάθε ἐποχή.

Ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπό σεβασμό καί εὐγνωμο­σύνη πρός τόν Χριστό εἶναι ἕτοιμοι νά τοῦ προσφέρουν μέ χαρά τά πάντα. Ἐπιθυμοῦν νά τοῦ προσφέ­ρουν ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχουν, χω­ρίς νά ὑπολογίζουν οὔτε τό κόστος, οὔτε τόν κόπο, οὔτε τόν κόσμο, ὅπως ἔκανε καί ἡ γυναίκα προσ­φέροντας στόν Χριστό τό πολύτιμο μύρο.

Ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἀνα­γνωρίζουν ὅτι ὀφείλουν στόν Χρι­στό ὅ,τι ἔχουν, ὅ,τι εἶναι, ὅ,τι ἐπέ­τυχαν στή ζωή τους, ὅτι τοῦ ὀφεί­λουν τά χαρίσματά τους, τά χρή­ματά τους, τήν κοινωνική τους θέση, τήν ἐπαγγελματική τους ἐξέ­λι­ξη, τίς συνθῆκες μέσα στίς ὁποῖες ζοῦν καί τίς ὁποῖες ἄλλοι στεροῦ­νται, ἔστω καί ἄν γιά ὅλα αὐτά ἀγω­νίσθηκαν καί τά ἀπέκτησαν μέ πολ­λή προσπάθεια καί κόπο, διότι χωρίς τή δική του χάρη καί βοή­θεια θά ἦταν ἀδύνατο νά τά κα­τορ­θώσουν, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαιώνει λέγοντας: «χω­ρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».

Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, πολλοί ἴσως καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι, σάν τόν Ἰούδα, ὄχι μόνον δέν ἀναγνω­ρί­ζουν τί ὀφείλουν στόν Χριστό καί δέν αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά τοῦ ἀνταποδώσουν τήν εὐγνωμο­σύνη τους, ἀλλά σπεύδουν νά κρί­νουν καί νά κατακρίνουν καί νά θέσουν ἐμπόδια καί προσκόμματα καί σέ ὅσους θέλουν νά προσφέ­ρουν στόν Χριστό.

Ὑπάρχουν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δέν θέλουν νά προσφέρουν ὁτιδήποτε στόν Χριστό, ἀλλά καί στό τέλος καταλήγουν νά τόν ἀρ­νοῦνται καί νά τόν προδίδουν.

Σέ ποιά ἀπό τίς δύο αὐτές ὁμάδες ἄραγε ἀνήκουμε ἐμεῖς;

Εἴμαστε πρόθυμοι νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Χριστό προσφέροντάς του ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε;

Καί δέν χρειάζεται νά εἶναι χρή­ματα ἤ ὑλικά πράγματα, ἀλλά μπορεῖ καί πρέπει νά εἶναι πρωτί­στως ἡ ψυχή μας καί ἡ ὑπακοή μας στό θέλημά του. Τοῦ τήν προσφέ­ρουμε ἤ ἐφευρίσκουμε προφάσεις καί δικαιολογίες γιά νά μήν τό κάνουμε;

Ἄς ἐξετάσουμε τούς ἑαυτούς μας καί ἄς ἐλέγξουμε τή στάση μας ἔνα­ντι τοῦ Χριστοῦ, πού πορεύεται πρός τό Πάθος γιά τή δική μας σω­τηρία. Ἄς ἐξετάσουμε τούς ἑαυ­τούς μας καί ἄς δοῦμε ἄν βρισκό­μαστε μαζί μέ τήν πρώην ἁμαρ­τωλή πού τίμησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δίνοντας ἐντολή νά μνημονεύεται ἡ πράξη της ἀνά τούς αἰῶνες, ἤ ἄν εἴμαστε μαζί μέ τόν Ἰούδα πού ἔλαβε, δυστυχῶς, τόν μισθό τῆς φιλαργυρίας καί τῆς προδοσίας του.

Καί ἄς παρακαλέσουμε τόν δι᾽ ἡμᾶς πάσχοντα Κύριο νά μᾶς χαρί­σει τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παράκληση προς τον «Θαυμαστό Σύμβουλο Χριστό» υπέρ των εξεταζομένων μαθητών στην Άρτα

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Ιερά Παράκλησις,...

Η Εκκλησία εκφράζει και εκφράζεται μόνο από το Ευαγγέλιο του Χριστού

Στην Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο Μέγα Δένδρο Θέρμου ιερούργησε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας...

«Οι Θεοφόροι Πατέρες θεματοφύλακες της Πίστεως»

Στο όμορφο και ιστορικό χωριό της Δυτικής Φθιώτιδος, Τρίλοφο, γνωστό ως Κούρνοβο στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδος, χωριό με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους, το...

Η Κυριακή των 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Κέρκυρα

Στον ιστορικό ιερό ναό των Αγίων 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ οικ. Συνόδου, ο οποίος βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο εντός της Πόλεως Κερκύρας, λειτούργησε...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μετακομιδής των Ι. Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στις Σέρρες

Στο νεόδμητο, περικαλλή ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σερρών, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σήμερα, Κυριακή 28 Μαΐου 2023, ημέρα κατά...

Στο Φανάρι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και αντιπροσωπεία μοναχών της Ι.Μ. Παναγίας Παντανάσσης Mangrove

Με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, αντιπροσωπεία της μοναστικής αδελφότητος της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσσης, από το Mangrove της Νέας Νοτίου Ουαλίας,...

Δύο Άγιοι Ιατροί στην Παναγία Δοβρά

Το εσπέρας του Σαββάτου, 27ης Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Αναστάσιμος Εσπερινός και...

Μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Νάουσα

Την Κυριακή 28 Μαΐου (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

« Την νήσον Σύρον, Άγιε Δημήτριε, μη παύση εποπτεύων»

Πλήθος Συρίων πιστών κατέκλυσαν σήμερα το πρωί τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως Σύρου, στον οποίο τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Η Κυριακή των Αγίων Πατέρων στον Βύρωνα

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τέλεσε σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Βύρωνα, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος...

Η Μητρόπολις Άρτης ετίμησε τους Αγίους της

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική...

Μεγαλοπρεπής η πανήγυρις του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τάξη, εορτάσθηκε πανδήμως, την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του...

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» ἀπαντᾶ σέ ψευδεῖς κατηγορίες

Μέ ἀφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τά ὁποῖα περιέχουν ἐντελῶς ψευδεῖς καί ἀνυπόστατες κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά δῆθεν ἐμπλοκή της σέ πολιτικές...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Η μνήμη πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων τιμήθηκε την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών Αγίων...