Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου θησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», με την ευκαιρία της εορτής της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Αντώνιο Τάσιο, ο οποίος διακονεί στην ενορία.

Προ της απολύσεως, το Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», του οποίου πρόεδρος τυγχάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, απένειμε το χρυσό μετάλλιο της «Παντανάσσης» και υποτροφίες σε πρωτοετείς νεοεισαχθέντες φοιτητές της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχήθηκε πατρικώς σε όλους τους φοιτητές που βραβεύτηκαν, συνεχάρη το συμβούλιο του Ιδρύματος και τον προϊστάμενο του ως άνω Ιερού Ναού, Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικό Επίτροπο Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιο Χαλδαιόπουλο και τους συνεργάτες του για την σπουδαία δράση της τοπικής Εκκλησίας και το έργο που επιτελείται στην ενορία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέν­νων καί ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει νά τιμᾶ τό μεγάλο θαῦμα τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ, συνεχίζει νά τιμᾶ τόν μονογενῆ Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, ὄχι ὅμως γενικά καί ἀόριστα, ἀλλά γιά τόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά, προσωπικά, γιά τόν καθένα μας. Συνεχίζει νά τιμᾶ τήν ἐνυπόστατη σοφία τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στό, ὁ ὁποῖος προσέλαβε τήν ἀν­θρώπινη σάρκα γιά νά μᾶς χαρίσει τή σοφία τοῦ Θεοῦ, γιά νά προο­δεύ­σουμε καί κατά κόσμον ἀλλά κυρίως κατά Θεόν.

Δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέν­νων καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ μαζί μέ τόν δι᾽ ἡμᾶς τεχθέντα Σωτήρα καί Λυτρωτή μας καί τήν Παναγία Μητέρα του, τήν Ὑπεραγία Θεοτό­κο, ἡ ὁποία μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ χώρα τοῦ Ἀχωρήτου Θεοῦ, νά γίνει αὐτή ἡ πρώτη πού ὑποδέχθηκε μέσα της τόν Θεό, αὐτή πού τόν κράτησε πρώτη στήν ἀγκάλη της, αὐτή πού τόν ἐσπαργάνωσε στή φάτνη τῶν ἀλόγων, αὐτή πού εἶδε νά τόν προσκυνοῦν ποιμένες καί μάγοι καί νά τόν ὑμνοῦν οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων.

Δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέν­νων καί τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ κυριαρχεῖ στήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, κυριαρχεῖ καί στίς ψυχές μας, γιατί ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἑορτή μιᾶς ἡμέρας, ἀλλά εἶναι μία ἑορτή πού διαρκεῖ καί ἐπαναλαμβάνεται ἐπί εἴκοσι αἰῶ­νες, ὄχι μόνο τήν ἡμέρα τῶν Χρι­στουγέννων, ὄχι μόνο στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἀλλά στίς ψυχές ἑκα­τομμυρίων ἀνθρώπων. Γιατί ἄν ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τελείωνε στό ταπεινό σπήλαιο, ἄν ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τελείωνε μέ τήν προσκύ­νη­ση τῶν μάγων, τότε θά ἦταν ἀσφαλῶς ἕνα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ποτέ ἄλλοτε στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὁ Θεός δέν σαρκώθηκε καί δέν γεννήθηκε ὡς βρέφος γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά δέν θά ἦταν αὐτό τό μέγα θαῦμα τό ὁποῖο ἑορτάζουμε.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὅμως εἶναι θαῦμα μέγα, γιατί ἔδωσε καί δίδει σέ κάθε ἄνθρωπο τή δυνατό­τητα νά ὑποδεχθεῖ τόν Χριστό στήν ψυχή του. Δίδει τή δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ὄχι μόνο νά προσκυνήσει τήν εἰκόνα τῆς Γεν­νή­σεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά νά αἰσθανθεῖ τόν Χριστό νά γεννᾶται στήν ψυχή του καί νά τήν ἀνα­γεννᾶ ἀπό τή νέκρωση τῆς ἁμαρ­τίας. Δίδει τή δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, πού θά θελήσει νά ὑποδεχθεῖ τόν Χριστό ὡς σω­τήρα τῆς ψυχῆς του, ἀφοῦ πρῶτα ἀποφασίσει νά τήν καθαρίσει ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀδυναμίες, ἀπό τά πάθη καί τά λάθη του μέσα στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογή­σεως καί τήν καταστήσει κα­τοι­κη­τήριο τοῦ Θεοῦ μέ τή μετοχή του στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι­στίας. Καί μᾶς δίδει τή δυνατότητα ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ νά ζοῦμε αὐ­τή τήν ἐσωτερική ἀναγέννηση ὄχι μόνο μία φορά στή ζωή μας ἀλλά συνεχῶς, καί νά αἰσθανόμεθα τόν Χριστό διαρκῶς μέσα στήν ψυχή μας.

Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει καί διδάσκει ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ δέν εἶναι ἕνα γεγονός πού συνέβη κάποτε καί ἐμεῖς ἁπλῶς ἑορτάζουμε τήν ἀνάμνησή του, ἀλλά εἶναι ἕνα ἐπαναλαμβα­νόμε­νο θαῦμα στή ζωή μας, ἕνα θαῦμα πού μᾶς  ἑνώνει μέ τόν Χριστό πού σαρκώθηκε γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά καί μεταξύ μας, ἕνα θαῦμα πού κάνει τή χαρά καί τήν εἰρήνη πού ἔφερε ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή του στή γῆ διαρκῆ καί μόνιμη γιά ὅλους ὅσους τόν πιστεύουν.

Μέσα σ᾽ αὐτή τή χαρμόσυνη ἀτμό­σφαιρα τῶν Χριστουγέννων πού ζήσαμε καί μέ τή σημερινή θεία Λειτουργία, τιμώντας τή Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ ἱε­ροῦ δηλαδή ἐκείνου προσώπου, τό ὁποῖο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στό μυστήριο τῆς θείας οἰκο­νομίας καί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη τιμοῦμε σήμερα τόν Ἰωσήφ τόν μνήστορα καί τόν Δαβίδ τόν προφητάνακτα, ζοῦμε καί μία ἄλλη μεγάλη χαρά. Τή χαρά τῶν παιδιῶν μας πού ἀρίστευσαν στίς ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τους στά Ἀνώτατα Ἐκ­παι­δευ­τικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας, τιμώντας καί τήν πόλη μας καί τήν οἰκογένειά τους καί τόν ἑαυτό τους.

Χαιρόμαστε ἰδιαιτέρως μέ τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας τους καί τούς συγχαίρουμε ἀπό καρδίας, γιατί παρά τίς ὅποιες δυσκολίες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν, κατόρθωσαν νά τίς ὑπερβοῦν καί νά ἐπιτύχουν τόν στόχο πού ἔθεσαν στή ζωή τους.

Σήμερα, λοιπόν, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναγγείλει, ἔχουμε τή μεγάλη χαρά νά τούς τιμήσουμε γι᾽αὐτήν τήν ἐπιτυχία τους, προσφέροντάς τους ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ «Παντά­νασ­σα», ὅπως εἴχαμε ἤδη ἐξαγγεί­λει, τό μετάλλιο τῆς Παντανάσσης μέ τήν εὐχή νά τούς προστατεύει καί νά τούς καθοδηγεῖ πάντοτε στή ζωή τους, ἀλλά καί μία οἰκονομική ἐνίσχυση πού θά τούς βοηθήσει νά ἀντιμε­τω­πίσουν κάποια μικρά ἔξοδα τῶν σπουδῶν τους, τά ὁποῖα δυσκολεύονται νά καλύψουν οἱ οἰκογένειές τους.

Εὔχομαι πατρικά σέ ὅλα τά παιδιά πού βραβεύει σήμερα τό Ἵδρυμα «Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ Παντά­νασ­σα», νά ἔχουν πάντοτε πλούσια τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ γεν­νη­θέντος Χριστοῦ καί τίς εὐχές τῆς Παντανάσσης, τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου ἀλλά καί μητέρας ὅλων μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το «Πάσχα» του Οσίου Βησσαρίωνος

Του Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά Πρωτοσυγκέλλου Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Συγκίνηση…χαρά…υπερηφάνεια….ήταν λίγα από τα συναισθήματα που βιώσαμε κατά την μετάβασή μας στην πόλη της Λαμίας, κατά το διήμερο...
video

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου | Ψάλλει ο Σάμου Ευσέβιος

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου, ψάλλει ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος. Η εγγραφή έγινε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Καλαμάτας την ημέρα της Πανηγύρεως 2...

Οι Νάξιοι εόρτασαν την Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μοναστήρι του στη Νάξο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εορτάστηκε στη Νάξο η Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο...

Αποκαλυπτήρια προτομής του αειμνήστου Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου

Τρία χρόνια πέρασαν απ'την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου (+7 Νοεμβρίου 2019). Το Σάββατο 29η Ιανουαρίου, στο επισκοπικό παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως Περιστερίου όπου...

«Ο Μακαριστός Χριστόδουλος έδωσε τα πάντα για την Εκκλησία και την Πατρίδα»

Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, η Τοπική Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε και φέτος την μνήμη του αειμνήστου Ποιμενάρχου της και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης...

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του. Κατάμεστος ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου, ἐπί τριήμερον, ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, "ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αίωνίου...

Μνημόσυνο Καθηγουμένης Αλεξίας

Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας τελέσθηκε το Σάββατο, 28 του μηνός Ιανουαρίου ε.έ., το Μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Αλεξίας, επί τη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου σε Αεροπορία και Αστυνομία

Τις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν στο Διδυμότειχο, και συγκεκριμένα την 1η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου & Προειδοποίησης (1η ΜΣΕΠ) και τον 7ο Σταθμό...

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60» – ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

"Αγάπη χωρίς σύνορα! Πίστη ακλόνητη και εμπιστοσύνη. Υπομονή, επιμονή και ταπείνωση. Ο Χριστός ξεπερνάει τα σύνορα και θεραπεύει την κόρη μιάς Χαναναίας, δηλαδή μιάς...

Μνημόσυνο Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Με αφορμή τα 15 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, τα πνευματικά του τέκνα τέλεσαν Θεία λειτουργία και...

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 1ου Π.ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης στη Βέροια. Συμμετείχαν 50 μαθητές α΄και β΄ λυκείου, συνοδευόμενοι από καθηγητές της...

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου. Όταν ο Θεός δεν απαντά

ΙΖ΄ Ματθαίου: Ματθ. ιε΄ 21-28 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων...

Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου – Περί προσευχής

Ευαγγέλιον: Ματθ. ιε´ 21 – 28 Ήχος: δ´ .– Εωθινόν: Δ Περί προσευχής «Η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι» Α´ Είναι αναγκαιοτάτη η προσευχή. Το βλέπομεν...

Ἡ πίστη καί ἡ ταπείνωση τῆς Χαναναίας

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Κάθε Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία διαλέγει καὶ ἕνα ξεχωριστὸ ἀγώνισμα, γιὰ νὰ μᾶς ἀσκήση. Σήμερα μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνισθοῦμε σ’ ἕνα διπλὸ πνευματικὸ...

Η δοκιμασία της πίστεως

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΧΑΝΑΙΑΣ) Ματθ. 15, 21-28 Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις…» (Ματθ. 15,...