Πρὸς

Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους,

τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν,

τὰς Ὁσιωτάτας Καθηγουμένας  τῶν Ἱερῶν  Μονῶν  καὶ

πρὸς ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς, ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ καὶ συλλειτουργοί,

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Γερόντισσες,

Ἐκλεκτοὶ καὶ ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Μὲ τὴν χάριν τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ καὶ τὴν εὐδοκίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συνεπληρώθησαν πέντε ὁλόκληρα ἔτη, ἀφ᾿ ὅτου ἡ ἀνεξιχνίαστος βουλὴ τοῦ Κυρίου διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ὡδήγησε ἐπὶ τὴν διακυβέρνησιν τῆς Ἁγιωτάτης καὶ Θεοσώστου Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων.

Δοξάζω τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου καὶ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ποὺ μοῦ χάρισε τὴν Ἀρχιερωσύνην. Ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω τὴν Προστάτιδα καὶ Ἀπαντοχήν μου, τὴν Κυρίαν μου, Κυρίαν Θεοτόκον δι᾿ αὐτὴν τὴν εὐλογημένην ἐπέτειον, ἤτοι τὴν συμπλήρωσιν τῶν πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνταῦθα Ἐνθρονίσεως καὶ Ἐγκαταστάσεως τῆς ἐλαχιστότητός μου εἰς τὸν Θρόνον τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καὶ εἰς τὴν Καθέδραν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Σταγῶν καὶ τῶν Ἁγίων Μετεώρων.

Εὐγνωμονῶ τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς τιμίας ψήφου των ἐνεπιστεύθησαν τὴν ἀναξιότητά μου καὶ μὲ ἐξέλεξαν Μητροπολίτην τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως,  εἰς διαδοχὴν τοῦ ἀειμνήστου καὶ πρώτου Μητροπολίτου αὐτῆς κυροῦ Σεραφείμ, εἰς τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν καὶ ἀνύστακτον φροντίδα τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ἡ ἀρίστη κατάστασις τῆς Μητροπόλεως, εἰς τὴν ὁποίαν τὴν ἀνηῦρον καὶ διὰ τοῦτο τὸν μακαρίζω καὶ θὰ τὸ πράττω διὰ βίου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πέντε αὐτῶν ἐτῶν, ἀφ᾿ ὅτου ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεπιστεύθη εἰς τὰ ἀσθενῆ καὶ ἀνάξια χέρια μου τὴν οἰακοστροφία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς εὐλογημένης Ἐπαρχίας τῶν Σταγῶν, προσεπάθησα «ὅση μοι δύναμις» νὰ ἀγωνισθῶ διὰ τὴν κατὰ Χριστὸν προκοπὴν καὶ πρόοδον ὅλων μας. Περιώδευσα ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον εἰς ὅλα τὰ χωρία καὶ τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως χοροστατῶν, λειτουργῶν καὶ κηρύττων τὸν Θεῖον Λόγον. Ἐτέλεσα Ἐγκαίνια σὲ Ναοὺς καὶ ἱερὰ Θυσιαστήρια. Ἐχειροτόνησα Κληρικοὺς καὶ ἐχειροθέτησα Μοναχούς. Ὠργανώσαμε μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες μου τὰ τῆς Διοικήσεως καὶ ἀναπτύξαμε τὴν εὐποιίαν καὶ τὸ προνοιακὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ εὐχόμεθα καὶ ἐλπίζομεν εἰς τὸ μέλλον νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλοι οἱ στόχοι καὶ τὰ ἁγνὰ ὄνειρα, ποὺ κάθε Ἐπίσκοπος ὁραματίζεται διὰ τὴν Μητρόπολιν καὶ τὸ Ποίμνιόν του. Ὅμως, οὔτε εὔκολο οὔτε δεδομένο ὑπάρχει κάτι. Χρειάζεται προσπάθεια, ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή.

Κατὰ τὸ πενταετὲς αὐτὸ διάστημα, καὶ προβλήματα ὑπῆρξαν καὶ ζητήματα ἐνεφανίσθησαν καὶ πικρίες ἐποτίσθην. Ὡστόσο, μὲ τὴν κατανόησιν τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου, τὴν συμπαράστασιν τῆς «οἰκογενείας μου», ἤτοι τῆς ὁσιακῆς κοινότητος τῶν Μοναχῶν μας, διὰ τὴν ὁποίαν καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ, τὴν πολύτιμον βοήθειαν τῶν συνεργατῶν μου, τὴν ἀντίληψιν τοῦ εὐσεβοῦς ἀγαπητοῦ λαοῦ τῶν Σταγῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀρχόντων, τὰ πάντα παρέρχονται καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ εἰς τὸ μέλλον θὰ διαβαίνουν ὡς νέφη θερινῆς καταιγίδος. Ἄλλωστε, οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ πειρασμοὶ μᾶς ἐνδυναμώνουν καὶ μᾶς ὠθοῦν εἰς περισσοτέραν προσευχὴν καὶ ἐπίκλησιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ταχινῆς βοηθείας τῆς Παναγίας μας.

Στὶς στρυφνὲς ὧρες τῆς σκληρῆς, ἀπρόσωπης καὶ ψυχρῆς διοικήσεως στρέφω τὴν ψυχὴν καὶ τὴν σκέψιν μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καταφυγήν μου, ποὺ εἶναι ἡ γλυκεῖα Θεοτόκος, εἰς τὴν τιμίαν καὶ λαμπρὰν ἡμέραν τῆς Ἐνθρονίσεώς μου, τὴν 25ην Νοεμβρίου 2017, ὅτε τὴν καρδίαν μου ἐγέμισαν χαράν, ἐνθουσιασμὸν καὶ ἐλπίδα οἱ αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ὁσίων Μοναχῶν καὶ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν Χριστιανῶν αὐτῆς τῆς εὐλογημένης γωνιᾶς τῆς θεσσαλικῆς γῆς. Ἀναπολῶν, λοιπόν, μετὰ συγκινήσεως τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, ἐν παῥῤησίᾳ ἰσχυρᾷ διακηρύττω ὅτι οὐδὲν φοβοῦμαι καὶ οὐδὲ δειλιῶ ἔμπροσθεν τῶν ὑψουμένων κυμμάτων καὶ τοῦ πλήθους τῶν δυσκολιῶν. Ἀντιθέτως, θαρρῶ καὶ ἀναβηματίζω «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος» (Φιλιπ. 3,14).

 Ἦλθον ξένος καὶ μόνος, καὶ τώρα εἶμαι γνωστός, φίλος, ἀδελφὸς καὶ εὐηργετημένος τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ σας.

 Εὐχαριστῶ μετὰ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Μεγαλόχαρη καθένα ἀπὸ ἐσᾶς ξεχωριστά, Κληρικόν, Μοναχὸν καὶ Λαϊκόν.

Εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἔστειλε ὁ Θεὸς κοντά σας καὶ εὑρίσκεσθε ἐντὸς τῆς ζωῆς μου.

Εὐχαριστῶ διὰ τὴν ἀνοχὴν καὶ τὴν συναντίληψιν.

Συγγνώμην ζητῶ διὰ τὶς ὀλιγωρίες καὶ τὶς ἀτέλειές μου. Οὐδεὶς τέλειος !

Ἕνα ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ προσέξουμε ὅλοι καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε πάσῃ θυσίᾳ. Νὰ εὑρισκόμεθα ἑνωμένοι εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία. Νὰ πορευόμεθα ὅλοι μαζί, μὲ τὰ λάθη καὶ τὶς ἐπιτυχίες μας, μὲ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὶς δυνατότητές μας, μὲ τὰ ἐλαττώματα καὶ τὰ προτερήματά μας, μὲ τὰ χαρίσματά μας, τὰ λίγα ἢ τὰ πολλά, καὶ ὅπου ὑστερούμεθα καὶ ἐλλείπομεν, τότε ἡ Θεία Χάρις εἶναι Αὐτὴ ποὺ θὰ ἀναπληρώνῃ καὶ θὰ θεραπεύῃ. Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος τῆς πορείας ποὺ πρέπει νὰ διανύσωμε, προκειμένου νὰ φθάσωμε εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ὅπου ὁ Ἀρχηγὸς καὶ ὁ Τελειωτὴς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Νικόλαου στην Ενορία της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Την εορτή του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας εόρτασε η αγιοτόκος Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τον ομώνυμο, περικαλλή και νεόδμητο Ιερό Ενοριακό Ναό στην...

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική ιεροπρέπεια εορτάστηκαν τα Σεπτά Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κορίνθου χοροστάτησε κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, το απόγευμα της Δευτέρας, 5...

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου στhν Μητρόπολη Καστορίας

Τόν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο τίμησε ἡ Μητρόπολη Καστοριᾶς. Στήν βυζαντινή πόλη τῆς Καστοριάς ὑπάρχουν δεκατρία Ἱερά Παρεκκλήσια ἀφιερωμένα στόν Ἅγιο Νικόλαο. Τήν Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου...

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν πόλη τῶν Πατρῶν

Mέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, ἑορτάσθη ἡ πανέορτος μνήμη, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπάρτης

Τη μνήμη του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας τίμησε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και στη Σπάρτη πανηγύρισε με εκκλησιαστική...

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ενορία του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος πανηγύρισε τον Προστάτη της Άγιο Νικόλαο Αρχιεπίσκοπο Μύρων τον θαυματουργό. Στον Μεγάλο Εσπερινό της εορτής, την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ζωγραφίζοντας τον Άγιο Νικόλαο»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στη Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η Ιερά μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ο Σεβασμιώτατος...

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΔΕΣΣΗΣ

Στις προσωρινές εγκαταστάσεις της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Γιαννιτσών βρέθηκε το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και...

«Νέες Υποτροφίες σε Φοιτητές από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» απένειμε, «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη», στις 7-12-2022, 4 υποτροφίες σε Μεσσηνίους νεοεισαχθέντες...

Ανεπίτρεπτες πρακτικές υποψήφιων Μητροπολιτών για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο (ηχητικό)

Αποκαλυπτικός για άλλη μια φορά ο θεολόγος κ. Θεόδωρος Κυριακού. Μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr, αυτήν την φορά έκανε λόγο για πρακτικές που δεν συνάδουν με το...
video

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ποιος και γιατί πρέπει να είναι (ΒΙΝΤΕΟ)

O διευθυντής του Interstellar Institute Λευκωσίας Αχιλλέας Κεντώνης, εξηγεί γιατί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, είναι ο μόνος που μπορεί να...

Τα ονομαστήρια του Επισκόπου Αμαθούντος

Στις 6 Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησια εορτάζει την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Αυτή την μέρα άγει...

H πανήγυρις του Καθεδρικού Ναού της Μητροπόλεως Ταμασού

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον...

Επανήρχισαν οι συναντήσεις του «Σχολείου Οικογένειας» στην Ερμούπολη

Άρχισε και πάλι μετά από μεγάλα διαστήματα παύσης, λόγω τής πανδημίας , να λειτουργεί κανονικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου το «Σχολείο Οικογένειας». Η επανέναρξη...