Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν  ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,  ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι  τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»  (Ματθ. 5,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην ἐκείνων τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, συγκεκριμένα τὸ 451 μ.Χ., συνεκρότησαν τὴν λεγομένη Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στήν Χαλκηδόνα, κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ σκοπὸς τῆς Ἁγίας αὐτῆς καὶ σπουδαίας Συνόδου ἦτο, νὰ καταδικάσουν ἐν σώματι τὴν αἱρετικὴ καὶ ψεύτικη διδασκαλία περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν ἦτο μόνο Θεός, καί ὄχι, ὅπως σωστά ἐδογμάτισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, Τέλειος Θεὸς καὶ Τέλειος Ἄνθρωπος.

Οἱ Ἱεράρχες ἐκεῖνοι φωτιζόμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ μελετώντας προσεκτικὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἐπανέλαβαν ἐπισήμως, πανηγυρικῶς, τὴν ὀρθὴ διδασκαλία καὶ ἄποψη περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ εἶναι καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἔτσι προσέθεσαν οἱ σοφοὶ ἐκεῖνοι κατὰ Θεὸν ἄνδρες ἕνα ἀκόμη ἀρραγῆ καὶ στέρεο λίθο στὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστεώς μας.

Τοὺς θυμόμαστε πάντοτε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ σήμερα ἐγκωμιάζομε τὴν μνήμη των. Καὶ τοὺς ὀνομάζομε τιμητικὰ Πατέρες. Ὅπως πατέρες ὀνομάζομε καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἁγίους καὶ σοφοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τὸν Ἅγ. Ἀθανάσιο, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι λόγω καὶ ἔργω ἐκήρυξαν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ὑπερήσπισαν μὲ κάθε μέσο, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους.

Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ τὸ τιμητικὸ πατέρες τὸ ἔχουν πάρει οἱ Ἅγιοι, ἂν καὶ στὴ ζωή τους δὲν ἀξιώθηκαν νὰ ἔχουν κατὰ σάρκα δικά τους παιδιά. Τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπέκτησαν ἦσαν πνευματικά. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὸ ἀνύστακτο ὑπὲρ αὐτῶν ἐνδιαφέρον καὶ τὴν Χάρη τὴν παντοδύναμη τοῦ Θεοῦ και τά ἔφεραν στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὴ διδασκαλία τους, τὴν διαρκῆ πνευματική τους φροντίδα καὶ τὰ ἀνέδειξαν ἄξιους κατὰ πάντα χριστιανούς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους πνευματικοὺς πατέρες, ποὺ ἐγέννησε μὲ τὴ διδασκαλία του, μὲ τὰ δάκρυά του, πολλὰ παιδιά, δηλαδὴ πιστοὺς χριστιανοὺς σὲ πολλὰ μέρη τῆς Οἰκουμένης. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ δίκαιη καύχηση γράφει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πνευματικά του παιδιά. «᾽­Εὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορινθ. 4,15).

Ἀλλὰ καὶ σεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκατε νὰ φέρετε παιδιὰ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη καὶ ὀνομάζεσθε πατέρες, ἔχετε, πρέπει νὰ ἔχετε, κάποια σχέση μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἐσεῖς γεννήσατε παιδιὰ σύμφωνα μὲ τοὺς αἰώνιους φυσικοὺς νόμους. Ἐκεῖνοι, οἱ Ἅγιοι, ἐγέννησαν παιδιὰ μὲ τοὺς πνευματικοὺς νόμους. Ἐσεῖς φροντίζετε τὰ παιδιά σας νὰ μὴ λείψη τίποτε ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν τροφὴ των, μέ τὸ ροῦχο τους, μέ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση. Καὶ εἶσθε γι’ αὐτὸ ἄξιοι πολλῶν ἐπαίνων.

Ἐκεῖνοι, οἱ Ἀπόστολοι καὶ Ἱεράρχες, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, ἐφρόντισαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος, τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, τοῦ ἤθους τῶν παιδιῶν τους. Πῶς, μὲ ἕνα λόγο, νὰ γίνουν σὺν τῷ χρόνῳ καλοί, εὐσυνείδητοι χριστιανοὶ καὶ τίμιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλά, ἀγαπητοί μας πατέρες, καὶ σεῖς μαζὶ μὲ τὴν ἀξιέπαινη φροντίδα καὶ τὸν κόπο σας τὸν καθημερινὸ γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν σας, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἔχετε καὶ αὐτὴ τὴν πρόσθετη, πολύ σπουδαία ὑποχρέωση. Τὴ φροντίδα δηλαδὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ, ἠθική, πρόοδο τῶν παιδιῶν σας δέν τήν ἔχει μόνο τό Σχολεῖο ἤ ἡ Ἐκκλησία. Πατέρες ἀγαπητοί, μᾶς λένε μὲ ἀγάπη οἱ Ἅγιοι πατέρες, τὸν πατέρα δὲν τὸν κάμει τόσο ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ τὸν πραγματικὸ πατέρα τὸν ἀναδεικνύει ἡ καλὴ ἀνατροφὴ καὶ ἡ σωστή παιδεία.

«Οὐ τὸ γεννᾶν ποιεῖ πατέρας, ἀλλὰ τὸ τρέφειν», ἀποφαίνονται οἱ ἅγιοι μας! Διότι, προσθέτουν, παρόλο ὅτι εἶναι πολὺ σπουδαῖο νὰ εἶναι κάποιος πατέρας, αὐτὸ τὸ τιμητικό καί ἐξαίρετο προνόμιο τὸ ἔχουν ὅλα σχεδὸν τὰ ἔμψυχα ὄντα. Πατέρες γίνονται ἀκόμη καὶ τὰ ἄγρια θηρία ἐπάνω στὰ βουνά! Τὸ δέ κατόρθωμά τους αὐτὸ εἶναι κυρίως ἔργο τῆς φύσεως, ἐνῶ ἡ καλὴ ἀνατροφή, ποὺ δίνει στὴν κοινωνία ἄξιους ἀνθρώπους καὶ χρήσιμους, πού δίνει ἐργάτες καὶ ὄχι κηφῆνες, ἀγαθοποιὰ καὶ ὄχι κακοποιὰ στοιχεῖα, αὐτὸ τό ἔργο κυρίως τιμᾶ καὶ δοξάζει τὸν πατέρα. Τόν ἀναδεικνύει πράγματι πατέρα καί συνδημιουργό τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ Θεοῦ.

 Εἴθε, Ἀγαπητοί μου, τέτοιοι πατέρες νὰ ἀναδεικνύεσθε οἱ χριστιανοὶ πατέρες, περίπου πολὺ κοντὰ μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στήριξη Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας στους Φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής

Την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα που πραγματοποιούν οι φοιτητές των τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στην Αιτωλοακαρνανία, εκφράζει ο...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Λίβανο

Σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αναχώρησε αεροπορικώς για τον Λίβανο, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος...

«Μικρά Ασία Χαίρε! Κιβωτός Μνήμης»

Την Έκθεση Προσφυγικών Κειμηλίων «Μικρά Ασία Χαίρε! Κιβωτός Μνήμης» της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως επισκέφτηκαν τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στο περιθώριο εργασιών,...

Η 3η εβδομάδα των νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος

Την Τρίτη Εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, πραγματοποίησε το εξής λατρευτικό και ποιμαντικό πρόγραμμα. Την Τετάρτη 15 Μαρτίου...

Εορτασμός Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου,

Ἀπό  τῆς  12ης  Μαρτίου  μέχρι  τῆς  18ης  Μαρτίου  2021 ἑορτάσθηκε ἡ  Ἑβδομάς  Ἐξωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς  εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Σκοπός τοῦ...

Περί εμφανιζόμενου Ρασοφόρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Κατόπιν ευρείας κυκλοφορίας που έτυχε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν συνεχεία δε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα βίντεο μικρής διάρκειας, στο οποίο...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ o αρτοπώλης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Οι Νεομάρτυρες, που έδωσαν τη μαρτυρία τους για το Χριστό στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, προέρχονταν από όλα τα...

Ο Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στο Τσέρι

Το εσπέρας της Κυριακής Γ’ Νηστειών, 19 Μαρτίου 2023, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Πανάρετος Κυκκώτης χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του...

Ακαδημία Εκκλησιαστικών Τεχνών στο Βόλο με επαγγελματική πιστοποίηση για τους αποφοίτους

Την προγραμματική σύμβαση που οδηγεί στη δημιουργία Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών στο κτίριο του παλιού Οικοτροφείου, στο κέντρο του Βόλου, υπέγραψαν  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας...

40η επέτειο Ιερωσύνης και Αρχιερωσύνης του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Τρισαρχιερατική Θ. Λειτουργία τελέστηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, προεξάρχοντος στην Θ. Λειτουργία...

«Ο Σταυρός του Χριστού είναι αγάπη και ελευθερία»

Με τον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και τους Χαιρετισμούς στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2023...

Εκδημία Καθηγουμένης Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμου

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά θλίψεως αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία της Οσιολογιωτάτης Γερόντισσας Ευθυμίας Γκελτή, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης χοροστάτησε στον Δ’ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Προσκεκλημένος ομιλητής...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Νάξου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τελέσθηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19-3-2023 το απόγευμα, ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου και...

«Χαίρε Ξύλον Μακάριον», έψαλαν ομοθυμαδόν οι Μήλιοι!

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αδάμαντος, του επινείου της ιεράς νήσου Μήλου, τελέσθηκε απόψε, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο Κατανυκτικός Εσπερινός,...