Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν  ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,  ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι  τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»  (Ματθ. 5,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην ἐκείνων τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, συγκεκριμένα τὸ 451 μ.Χ., συνεκρότησαν τὴν λεγομένη Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στήν Χαλκηδόνα, κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ σκοπὸς τῆς Ἁγίας αὐτῆς καὶ σπουδαίας Συνόδου ἦτο, νὰ καταδικάσουν ἐν σώματι τὴν αἱρετικὴ καὶ ψεύτικη διδασκαλία περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν ἦτο μόνο Θεός, καί ὄχι, ὅπως σωστά ἐδογμάτισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, Τέλειος Θεὸς καὶ Τέλειος Ἄνθρωπος.

Οἱ Ἱεράρχες ἐκεῖνοι φωτιζόμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ μελετώντας προσεκτικὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἐπανέλαβαν ἐπισήμως, πανηγυρικῶς, τὴν ὀρθὴ διδασκαλία καὶ ἄποψη περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ εἶναι καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἔτσι προσέθεσαν οἱ σοφοὶ ἐκεῖνοι κατὰ Θεὸν ἄνδρες ἕνα ἀκόμη ἀρραγῆ καὶ στέρεο λίθο στὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστεώς μας.

Τοὺς θυμόμαστε πάντοτε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ σήμερα ἐγκωμιάζομε τὴν μνήμη των. Καὶ τοὺς ὀνομάζομε τιμητικὰ Πατέρες. Ὅπως πατέρες ὀνομάζομε καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἁγίους καὶ σοφοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τὸν Ἅγ. Ἀθανάσιο, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι λόγω καὶ ἔργω ἐκήρυξαν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ὑπερήσπισαν μὲ κάθε μέσο, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους.

Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ τὸ τιμητικὸ πατέρες τὸ ἔχουν πάρει οἱ Ἅγιοι, ἂν καὶ στὴ ζωή τους δὲν ἀξιώθηκαν νὰ ἔχουν κατὰ σάρκα δικά τους παιδιά. Τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπέκτησαν ἦσαν πνευματικά. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὸ ἀνύστακτο ὑπὲρ αὐτῶν ἐνδιαφέρον καὶ τὴν Χάρη τὴν παντοδύναμη τοῦ Θεοῦ και τά ἔφεραν στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὴ διδασκαλία τους, τὴν διαρκῆ πνευματική τους φροντίδα καὶ τὰ ἀνέδειξαν ἄξιους κατὰ πάντα χριστιανούς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους πνευματικοὺς πατέρες, ποὺ ἐγέννησε μὲ τὴ διδασκαλία του, μὲ τὰ δάκρυά του, πολλὰ παιδιά, δηλαδὴ πιστοὺς χριστιανοὺς σὲ πολλὰ μέρη τῆς Οἰκουμένης. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ δίκαιη καύχηση γράφει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πνευματικά του παιδιά. «᾽­Εὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορινθ. 4,15).

Ἀλλὰ καὶ σεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκατε νὰ φέρετε παιδιὰ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη καὶ ὀνομάζεσθε πατέρες, ἔχετε, πρέπει νὰ ἔχετε, κάποια σχέση μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἐσεῖς γεννήσατε παιδιὰ σύμφωνα μὲ τοὺς αἰώνιους φυσικοὺς νόμους. Ἐκεῖνοι, οἱ Ἅγιοι, ἐγέννησαν παιδιὰ μὲ τοὺς πνευματικοὺς νόμους. Ἐσεῖς φροντίζετε τὰ παιδιά σας νὰ μὴ λείψη τίποτε ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν τροφὴ των, μέ τὸ ροῦχο τους, μέ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση. Καὶ εἶσθε γι’ αὐτὸ ἄξιοι πολλῶν ἐπαίνων.

Ἐκεῖνοι, οἱ Ἀπόστολοι καὶ Ἱεράρχες, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, ἐφρόντισαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος, τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, τοῦ ἤθους τῶν παιδιῶν τους. Πῶς, μὲ ἕνα λόγο, νὰ γίνουν σὺν τῷ χρόνῳ καλοί, εὐσυνείδητοι χριστιανοὶ καὶ τίμιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλά, ἀγαπητοί μας πατέρες, καὶ σεῖς μαζὶ μὲ τὴν ἀξιέπαινη φροντίδα καὶ τὸν κόπο σας τὸν καθημερινὸ γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν σας, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἔχετε καὶ αὐτὴ τὴν πρόσθετη, πολύ σπουδαία ὑποχρέωση. Τὴ φροντίδα δηλαδὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ, ἠθική, πρόοδο τῶν παιδιῶν σας δέν τήν ἔχει μόνο τό Σχολεῖο ἤ ἡ Ἐκκλησία. Πατέρες ἀγαπητοί, μᾶς λένε μὲ ἀγάπη οἱ Ἅγιοι πατέρες, τὸν πατέρα δὲν τὸν κάμει τόσο ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ τὸν πραγματικὸ πατέρα τὸν ἀναδεικνύει ἡ καλὴ ἀνατροφὴ καὶ ἡ σωστή παιδεία.

«Οὐ τὸ γεννᾶν ποιεῖ πατέρας, ἀλλὰ τὸ τρέφειν», ἀποφαίνονται οἱ ἅγιοι μας! Διότι, προσθέτουν, παρόλο ὅτι εἶναι πολὺ σπουδαῖο νὰ εἶναι κάποιος πατέρας, αὐτὸ τὸ τιμητικό καί ἐξαίρετο προνόμιο τὸ ἔχουν ὅλα σχεδὸν τὰ ἔμψυχα ὄντα. Πατέρες γίνονται ἀκόμη καὶ τὰ ἄγρια θηρία ἐπάνω στὰ βουνά! Τὸ δέ κατόρθωμά τους αὐτὸ εἶναι κυρίως ἔργο τῆς φύσεως, ἐνῶ ἡ καλὴ ἀνατροφή, ποὺ δίνει στὴν κοινωνία ἄξιους ἀνθρώπους καὶ χρήσιμους, πού δίνει ἐργάτες καὶ ὄχι κηφῆνες, ἀγαθοποιὰ καὶ ὄχι κακοποιὰ στοιχεῖα, αὐτὸ τό ἔργο κυρίως τιμᾶ καὶ δοξάζει τὸν πατέρα. Τόν ἀναδεικνύει πράγματι πατέρα καί συνδημιουργό τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ Θεοῦ.

 Εἴθε, Ἀγαπητοί μου, τέτοιοι πατέρες νὰ ἀναδεικνύεσθε οἱ χριστιανοὶ πατέρες, περίπου πολὺ κοντὰ μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος ἐγεννήθηκε κατά...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Σύρου

Τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής προστασίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Nαό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιακή ένωση θεραπεύει την κοινωνική απομόνωση και την σωματική αποστασιοποίηση»

Πολλά μηνύματα με αναγωγές στην σύγχρονη πραγματικότητα  απέστειλε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ερμηνεύοντας...

«Μνημονεύετε Ψαρά και Μεσολόγγι!»

Με μια συμβολική κίνηση, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ σηματοδότησε σήμερα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την...

«Ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία μας σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες»

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: «Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος...

Στον Πανηγυρίζοντα Ναό του Αγιου Αντωνίου Αγιάς ο Μητροπολίτης Δημητριάδος

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό  Ναό του Αγίου  Αντωνίου  Αγιάς λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ημέρα κατά την οποία  η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων...

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο πανηγύρισε η Βέροια

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού...

Η Ισχύουσα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Ναών και Μονών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021)

Πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν καί τίς Ἱ­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος Θέμα: «Περί τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου...

Μέγας Αντώνιος: Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού

Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων...

«Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται»

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθεί κανείς να αποτιμήσει και να περιγράψει συναισθήματα και αξίες, αλλά αδυνατεί η γλώσσα και τρέμει το χέρι. Και τούτο διότι,...

Γεώργιος ο Νεομάρτυρας: Πνευματικός καθρέπτης στα Ιωάννινα

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα Kαί πάλιν ἐφέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εὐκλεής πόλη τῶν Ἰωαννίνων, λάμπουσα ἀπό χαρά καί καυχόμενη, γιορτάζει τόν...

Πανηγυρικός Εσπερινός του πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου

Το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εορτάζει και πανηγυρίζει τον προστάτη και πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της...

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...

Κυκλοφόρησε το αφιερωματικό βιβλίο της I.M. Λαρίσης: «Δύο Φορές Το ‘21…»

Κυκλοφόρησε από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «Εν πλώ» το αφιερωματικό βιβλίο για την συμπλήρωση 200 ετών από...