Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν  ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,  ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι  τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»  (Ματθ. 5,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην ἐκείνων τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, συγκεκριμένα τὸ 451 μ.Χ., συνεκρότησαν τὴν λεγομένη Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στήν Χαλκηδόνα, κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ σκοπὸς τῆς Ἁγίας αὐτῆς καὶ σπουδαίας Συνόδου ἦτο, νὰ καταδικάσουν ἐν σώματι τὴν αἱρετικὴ καὶ ψεύτικη διδασκαλία περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν ἦτο μόνο Θεός, καί ὄχι, ὅπως σωστά ἐδογμάτισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, Τέλειος Θεὸς καὶ Τέλειος Ἄνθρωπος.

Οἱ Ἱεράρχες ἐκεῖνοι φωτιζόμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ μελετώντας προσεκτικὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἐπανέλαβαν ἐπισήμως, πανηγυρικῶς, τὴν ὀρθὴ διδασκαλία καὶ ἄποψη περὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ εἶναι καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἔτσι προσέθεσαν οἱ σοφοὶ ἐκεῖνοι κατὰ Θεὸν ἄνδρες ἕνα ἀκόμη ἀρραγῆ καὶ στέρεο λίθο στὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστεώς μας.

Τοὺς θυμόμαστε πάντοτε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ σήμερα ἐγκωμιάζομε τὴν μνήμη των. Καὶ τοὺς ὀνομάζομε τιμητικὰ Πατέρες. Ὅπως πατέρες ὀνομάζομε καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἁγίους καὶ σοφοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τὸν Ἅγ. Ἀθανάσιο, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι λόγω καὶ ἔργω ἐκήρυξαν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ὑπερήσπισαν μὲ κάθε μέσο, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους.

Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ τὸ τιμητικὸ πατέρες τὸ ἔχουν πάρει οἱ Ἅγιοι, ἂν καὶ στὴ ζωή τους δὲν ἀξιώθηκαν νὰ ἔχουν κατὰ σάρκα δικά τους παιδιά. Τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπέκτησαν ἦσαν πνευματικά. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὸ ἀνύστακτο ὑπὲρ αὐτῶν ἐνδιαφέρον καὶ τὴν Χάρη τὴν παντοδύναμη τοῦ Θεοῦ και τά ἔφεραν στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὰ ἐγέννησαν μὲ τὴ διδασκαλία τους, τὴν διαρκῆ πνευματική τους φροντίδα καὶ τὰ ἀνέδειξαν ἄξιους κατὰ πάντα χριστιανούς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους πνευματικοὺς πατέρες, ποὺ ἐγέννησε μὲ τὴ διδασκαλία του, μὲ τὰ δάκρυά του, πολλὰ παιδιά, δηλαδὴ πιστοὺς χριστιανοὺς σὲ πολλὰ μέρη τῆς Οἰκουμένης. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ δίκαιη καύχηση γράφει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πνευματικά του παιδιά. «᾽­Εὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορινθ. 4,15).

Ἀλλὰ καὶ σεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθήκατε νὰ φέρετε παιδιὰ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη καὶ ὀνομάζεσθε πατέρες, ἔχετε, πρέπει νὰ ἔχετε, κάποια σχέση μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἐσεῖς γεννήσατε παιδιὰ σύμφωνα μὲ τοὺς αἰώνιους φυσικοὺς νόμους. Ἐκεῖνοι, οἱ Ἅγιοι, ἐγέννησαν παιδιὰ μὲ τοὺς πνευματικοὺς νόμους. Ἐσεῖς φροντίζετε τὰ παιδιά σας νὰ μὴ λείψη τίποτε ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν τροφὴ των, μέ τὸ ροῦχο τους, μέ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση. Καὶ εἶσθε γι’ αὐτὸ ἄξιοι πολλῶν ἐπαίνων.

Ἐκεῖνοι, οἱ Ἀπόστολοι καὶ Ἱεράρχες, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, ἐφρόντισαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος, τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, τοῦ ἤθους τῶν παιδιῶν τους. Πῶς, μὲ ἕνα λόγο, νὰ γίνουν σὺν τῷ χρόνῳ καλοί, εὐσυνείδητοι χριστιανοὶ καὶ τίμιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλά, ἀγαπητοί μας πατέρες, καὶ σεῖς μαζὶ μὲ τὴν ἀξιέπαινη φροντίδα καὶ τὸν κόπο σας τὸν καθημερινὸ γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν σας, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἔχετε καὶ αὐτὴ τὴν πρόσθετη, πολύ σπουδαία ὑποχρέωση. Τὴ φροντίδα δηλαδὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ, ἠθική, πρόοδο τῶν παιδιῶν σας δέν τήν ἔχει μόνο τό Σχολεῖο ἤ ἡ Ἐκκλησία. Πατέρες ἀγαπητοί, μᾶς λένε μὲ ἀγάπη οἱ Ἅγιοι πατέρες, τὸν πατέρα δὲν τὸν κάμει τόσο ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ τὸν πραγματικὸ πατέρα τὸν ἀναδεικνύει ἡ καλὴ ἀνατροφὴ καὶ ἡ σωστή παιδεία.

«Οὐ τὸ γεννᾶν ποιεῖ πατέρας, ἀλλὰ τὸ τρέφειν», ἀποφαίνονται οἱ ἅγιοι μας! Διότι, προσθέτουν, παρόλο ὅτι εἶναι πολὺ σπουδαῖο νὰ εἶναι κάποιος πατέρας, αὐτὸ τὸ τιμητικό καί ἐξαίρετο προνόμιο τὸ ἔχουν ὅλα σχεδὸν τὰ ἔμψυχα ὄντα. Πατέρες γίνονται ἀκόμη καὶ τὰ ἄγρια θηρία ἐπάνω στὰ βουνά! Τὸ δέ κατόρθωμά τους αὐτὸ εἶναι κυρίως ἔργο τῆς φύσεως, ἐνῶ ἡ καλὴ ἀνατροφή, ποὺ δίνει στὴν κοινωνία ἄξιους ἀνθρώπους καὶ χρήσιμους, πού δίνει ἐργάτες καὶ ὄχι κηφῆνες, ἀγαθοποιὰ καὶ ὄχι κακοποιὰ στοιχεῖα, αὐτὸ τό ἔργο κυρίως τιμᾶ καὶ δοξάζει τὸν πατέρα. Τόν ἀναδεικνύει πράγματι πατέρα καί συνδημιουργό τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ Θεοῦ.

 Εἴθε, Ἀγαπητοί μου, τέτοιοι πατέρες νὰ ἀναδεικνύεσθε οἱ χριστιανοὶ πατέρες, περίπου πολὺ κοντὰ μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ τιμοῦμε σήμερα. Ἀμὴν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...