ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός

τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως

κ. κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Εἰς τήν Ἕδραν του

Fax: 210 23 25 437

ΘΕΜΑ: Ἅγιον Φῶς! Παρακαλῶ, μή ἰσοπεδώνετε τά πάντα!

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Μεγάλην ὀδύνην ἠσθάνθην εἰς τήν καρδίαν μου σήμερον τήν πρωΐαν, περί τήν 8.30΄π.μ. ὥραν, καθώς Σᾶς ἤκουσα νά συνεντευξιάζεσθε μέ τούς κ. κ. Δημοσιογράφους τῆς ΕΡΤ 1.

Κατ’ ἀρχήν ἐπιτρέψατέ μοι νά ἀναφερθῶ εἰς τό θέμα τῆς μή ἱεροπρεποῦς δημοσίας ἐμφανίσεώς Σας. Σᾶς γνωστοποιῶ ὅμως, ὅτι ἡμεῖς οἱ τῆς παλαιοτέρας γεννεᾶς Ἐπίσκοποι, ὁσάκις εἴχομεν δημοσίας ἐμφανίσεις, ἐφέρομεν πάντοτε τό έξώρασον, τό καλυμμαύχι μας καί τό ἀρχιερατικόν μας Ἐγκόλπιον! Δημοσίως ἡ ἱεροπρεπής ἐμφάνισις ἦτο ἀπολύτως ἀναγκαία ἕως καί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! Tό γεγονός τῆς Ὑμετέρας μή ἱεροπρεποῦς ἐμφανίσέως Σας εἴχομεν καταγγείλει πρός τήν Δ.Ι.Σ, διά τῆς ἀπό 8ης Ἰανουαρίου 2021 ἀναφορᾶς ἡμῶν, ἥτις ὅμως μᾶς ἠγνόησεν! Τελικῶς τά δημοσίως πραττόμενα,, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγ-χωνται! Συγχωρήσατέ μοι τό θάρρος.

Ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς τό κύριον θέμα τῆς παρούσης διαμαρτυρίας μας. Σᾶς ἠκούσαμεν σήμερον τήν πρωΐαν νά ἀναφέρεσθε εἰς τό θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτός καί μέ πολλήν ἔκπληξιν διεπιστώσαμεν ἐμμέσως νά ἰσοπεδώνετε τόν τρόπον τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός μεταξύ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῆς καιομένης εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόντῆς εὑρισκομένης ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ ἀναβλύζοντος ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου!

Βεβαίως εἰς τούς ἀνά τόν κόσμον Ἱερούς Ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας τό Ἅγιον Φῶς ἀντλεῖται ἐκ τῆς ὑφισταμένης ἀκοιμήτου Κανδήλας, ἥτις καίει διαρκῶς ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσφέρεται δέ ὑπό τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως πρός τό ἐκκλησίασμα τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου κατά τήν ἐκφώνησιν «Δεῦτε λάβετε φῶς …..». Εἶναι ὄντως ἅγιον τό Φῶς τοῦτο!

Πλήν ὅμως τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς εἶναι διαφορετικοῦ χαρακτῆρος! ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, ἀλλά προέρχεται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ, πηγάζει δέ ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου θαυματουργικῶς ὡς ΑΫΛΟΝ ἤ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δέ τοῦτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ τῶν ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ὁ Πατριάρχης, φέρων ἐκ τῶν ἀμφίων του μόνον τό λευκόν στιχάριον, εἰσέρχεται εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου, όπου ἐκεῖ ὅλα εἶναι σβηστά, προσεύχεται καί περιμένει τήν ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός ὡς οὐρανό-σταλτον δῶρον. Ὁ Πανάγιος Τάφος, λοιπόν, αἰφνιδίως καλύπτεται ἀπό ἕνα φωτεινόν καί πάλλευκον νεφέλωμα, τό ὁποῖον καί μεταδίδεται ὡς φῶς στίς λαμπάδες-πυρσούς, τίς ὁποῖες κρατεῖ εἰς τά χέρια του ὁ Πατριάρχης! Αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ΑΚΤΙΣΤΟΝ Ἅγιον Φῶς τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ἀναδυό-μενον! Ὅταν μάλιστα κατά τό ἔτος 1549 οἱ Ἀρμένιοι ἀπέκλεισαν τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην καί εἰσῆλθον ἐκεῖνοι εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον, διά νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς, τότε τό ἄκτιστον ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ἐποίησεν ρωγμήν εἰς μίαν κολῶναν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Παναγίου Ταφου καί προέβαλε ἀπό τήν ρωγμήν αὐτῆς τῆς κολῶνας, ὅπου οἱ Ἀρμένιοι εἶχαν ἀπωθήσει τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην, δηλ. εἰς τό σημεῖον, ὅπου εἶχε γονατίσει γεμάτος πόνον ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης! Τό θαυμαστόν αὐτό γεγονός ἀποδεικνύεται καί ἐπιστημονικῶς, μέ τούς εἰδικούς νά ἀναφέρουν, ὅτι μιά τέτοια ρωγμή μπορεῖ νά εἶναι ἀποτέλεσμα ἠλεκτρικῆς ἐκκένωσης, δηλ. μιᾶς ὁρολογίας ἀγνώστου κατά τόν 16ον αἰωνα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θερμῶς Σᾶς παρακαλῶ, ὁσάκις ὁμιλεῖτε περί τοῦ Ἁγίου Φωτός νά προβαίνετε εἰς μίαν ἀντιδιαστολήν καί νά διευκρινίζετε τήν ὑφισταμένην διαφοράν μεταξύ τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῶν ἀνά τόν κόσμον ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐπί πλέον τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς κατά τά πρῶτα λεπτά τῆς ὥρας δέν καίει, ὅ,τι προσεγγίζει εἰς αὐτό, ἤτοι οὔτε τά χέρια, οὔτε τά μαλλιά, οὔτε τά γένεια τῶν κληρικῶν, οἱ δέ κανδῆλες τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνάπτουν μόναι των καί αὐτομάτως! «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε»!

Ταῦτα ἐθεώρησα χρέος μου νά Σᾶς γνωστοποιήσω καί ἀδελφικῶς Σᾶς παρακαλῶ νά μή ἰσοπεδώνετε τά πάντα!

Ἐπί δέ τούτοις Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καί διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...