ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός

τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως

κ. κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Εἰς τήν Ἕδραν του

Fax: 210 23 25 437

ΘΕΜΑ: Ἅγιον Φῶς! Παρακαλῶ, μή ἰσοπεδώνετε τά πάντα!

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Μεγάλην ὀδύνην ἠσθάνθην εἰς τήν καρδίαν μου σήμερον τήν πρωΐαν, περί τήν 8.30΄π.μ. ὥραν, καθώς Σᾶς ἤκουσα νά συνεντευξιάζεσθε μέ τούς κ. κ. Δημοσιογράφους τῆς ΕΡΤ 1.

Κατ’ ἀρχήν ἐπιτρέψατέ μοι νά ἀναφερθῶ εἰς τό θέμα τῆς μή ἱεροπρεποῦς δημοσίας ἐμφανίσεώς Σας. Σᾶς γνωστοποιῶ ὅμως, ὅτι ἡμεῖς οἱ τῆς παλαιοτέρας γεννεᾶς Ἐπίσκοποι, ὁσάκις εἴχομεν δημοσίας ἐμφανίσεις, ἐφέρομεν πάντοτε τό έξώρασον, τό καλυμμαύχι μας καί τό ἀρχιερατικόν μας Ἐγκόλπιον! Δημοσίως ἡ ἱεροπρεπής ἐμφάνισις ἦτο ἀπολύτως ἀναγκαία ἕως καί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! Tό γεγονός τῆς Ὑμετέρας μή ἱεροπρεποῦς ἐμφανίσέως Σας εἴχομεν καταγγείλει πρός τήν Δ.Ι.Σ, διά τῆς ἀπό 8ης Ἰανουαρίου 2021 ἀναφορᾶς ἡμῶν, ἥτις ὅμως μᾶς ἠγνόησεν! Τελικῶς τά δημοσίως πραττόμενα,, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγ-χωνται! Συγχωρήσατέ μοι τό θάρρος.

Ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς τό κύριον θέμα τῆς παρούσης διαμαρτυρίας μας. Σᾶς ἠκούσαμεν σήμερον τήν πρωΐαν νά ἀναφέρεσθε εἰς τό θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτός καί μέ πολλήν ἔκπληξιν διεπιστώσαμεν ἐμμέσως νά ἰσοπεδώνετε τόν τρόπον τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός μεταξύ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῆς καιομένης εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόντῆς εὑρισκομένης ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ ἀναβλύζοντος ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου!

Βεβαίως εἰς τούς ἀνά τόν κόσμον Ἱερούς Ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας τό Ἅγιον Φῶς ἀντλεῖται ἐκ τῆς ὑφισταμένης ἀκοιμήτου Κανδήλας, ἥτις καίει διαρκῶς ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσφέρεται δέ ὑπό τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως πρός τό ἐκκλησίασμα τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου κατά τήν ἐκφώνησιν «Δεῦτε λάβετε φῶς …..». Εἶναι ὄντως ἅγιον τό Φῶς τοῦτο!

Πλήν ὅμως τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς εἶναι διαφορετικοῦ χαρακτῆρος! ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, ἀλλά προέρχεται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ, πηγάζει δέ ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου θαυματουργικῶς ὡς ΑΫΛΟΝ ἤ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δέ τοῦτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ τῶν ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ὁ Πατριάρχης, φέρων ἐκ τῶν ἀμφίων του μόνον τό λευκόν στιχάριον, εἰσέρχεται εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου, όπου ἐκεῖ ὅλα εἶναι σβηστά, προσεύχεται καί περιμένει τήν ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός ὡς οὐρανό-σταλτον δῶρον. Ὁ Πανάγιος Τάφος, λοιπόν, αἰφνιδίως καλύπτεται ἀπό ἕνα φωτεινόν καί πάλλευκον νεφέλωμα, τό ὁποῖον καί μεταδίδεται ὡς φῶς στίς λαμπάδες-πυρσούς, τίς ὁποῖες κρατεῖ εἰς τά χέρια του ὁ Πατριάρχης! Αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ΑΚΤΙΣΤΟΝ Ἅγιον Φῶς τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ἀναδυό-μενον! Ὅταν μάλιστα κατά τό ἔτος 1549 οἱ Ἀρμένιοι ἀπέκλεισαν τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην καί εἰσῆλθον ἐκεῖνοι εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον, διά νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς, τότε τό ἄκτιστον ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ἐποίησεν ρωγμήν εἰς μίαν κολῶναν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Παναγίου Ταφου καί προέβαλε ἀπό τήν ρωγμήν αὐτῆς τῆς κολῶνας, ὅπου οἱ Ἀρμένιοι εἶχαν ἀπωθήσει τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην, δηλ. εἰς τό σημεῖον, ὅπου εἶχε γονατίσει γεμάτος πόνον ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης! Τό θαυμαστόν αὐτό γεγονός ἀποδεικνύεται καί ἐπιστημονικῶς, μέ τούς εἰδικούς νά ἀναφέρουν, ὅτι μιά τέτοια ρωγμή μπορεῖ νά εἶναι ἀποτέλεσμα ἠλεκτρικῆς ἐκκένωσης, δηλ. μιᾶς ὁρολογίας ἀγνώστου κατά τόν 16ον αἰωνα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θερμῶς Σᾶς παρακαλῶ, ὁσάκις ὁμιλεῖτε περί τοῦ Ἁγίου Φωτός νά προβαίνετε εἰς μίαν ἀντιδιαστολήν καί νά διευκρινίζετε τήν ὑφισταμένην διαφοράν μεταξύ τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῶν ἀνά τόν κόσμον ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐπί πλέον τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς κατά τά πρῶτα λεπτά τῆς ὥρας δέν καίει, ὅ,τι προσεγγίζει εἰς αὐτό, ἤτοι οὔτε τά χέρια, οὔτε τά μαλλιά, οὔτε τά γένεια τῶν κληρικῶν, οἱ δέ κανδῆλες τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνάπτουν μόναι των καί αὐτομάτως! «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε»!

Ταῦτα ἐθεώρησα χρέος μου νά Σᾶς γνωστοποιήσω καί ἀδελφικῶς Σᾶς παρακαλῶ νά μή ἰσοπεδώνετε τά πάντα!

Ἐπί δέ τούτοις Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καί διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Νάξο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου  8-5-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στην Κεραμωτή της Νάξου όπου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ιερούργησε...

Η εορτή του Αγίου Δονάτου πολιούχου και προστάτου της Ι.Μ. Παμυθίας

Την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά 9 Μαΐου 2021 εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκ μεταθέσεως λόγω του Πάσχα η μνήμη  του Αγίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας του Θαυματουργού...
video

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς;

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς; Τι διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στην ακολουθία των κεκοιμημένων για την ανάσταση των νεκρών; Με ποιον τρόπο...

Η Κυριακή του Αντίπασχα στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,  στην πόλη της Καλαμάτας,  προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.  Χρυσόστομος,  σήμερα Κυριακή...
video

Ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών ο Πατρών Νικόδημος ψάλλει καταβασίες του Αντίπασχα

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς, ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών, που ήταν παράλληλα άριστος γνώστης και εκτελεστής της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μας...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία σε πόλεις και μικρά χωριά της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ιερούργησε στον Θεολόγο Λοκρίδος και στην...

Το «Παναγιοσκέπαστο» Αίγιο τίμησε υποδειγματικά και μεγαλόπρεπα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή

Η Μεγαλόχαρη παραχώρησε, ο Ιερός Κλήρος συνέπραξε, οι Αρχές σεβάστηκαν, ο λαός συνηγόρησε, ώστε ο πάνδημος εορτασμός της πολιούχου του Αιγίου, Παναγίας Τρυπητής, να...

Σερρών Θεολόγος: «Σε τάμα μετέτρεψαν το θαύμα οι σοφοί Σερραίοι πατέρες μας»

Ιεροπρεπώς και σε πνευματικώς αναστάσιμο κλίμα, τελέσθηκε και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον εορτάζοντα εμβληματικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Θωμά! (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή του Θωμά. “Κυριακή του Θωμά και βιαστήκαμε να...

«Ρώννυσι Τας Ψυχάς, Το Ύδωρ Της Παρθένου…»

Μεθέορτος Εσπερινός τελέσθηκε στον Ενοριακό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Προ της...

Κερί στη μνήμη του αετού της Σκριπούς που πέταξε ψηλά

Όταν οι αετοί πετούν, ακόμα και τα αηδόνια σιωπούν, έτσι σιώπησαν όλοι παπά – Χαράλαμπε, σαν ήρθε η είδηση πως πέταξες ψηλά για να...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου, 8 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να απλώσουμε τα χεράκια μας στην αγκαλιά της Παναγίας»

Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον Γοργοπόταμο και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δέσποινας Λαμίας ιερούργησε για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ο...
video

Που να ποντάρω;

Που να ποντάρω; Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι...